Робочий зошит – як дидактичний засіб для розвитку дітей із затримкою психічного розвитку

Опис документу:
Стаття присвячена розкриттю поняття «затримка психічного розвитку» та причини її виникнення; ознайомленню з робочим зошитом, як дидактичним засобом для навчання; особливостям організації корекційно-розвиткових занять.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ірдинський навчально-виховний комплекс

«Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Шевченко Анна Анатоліївна, практичний психолог

Робочий зошит – як дидактичний засіб для розвитку дітей із затримкою психічного розвитку

Стаття присвячена розкриттю поняття «затримка психічного розвитку» та причини її виникнення; ознайомленню з робочим зошитом, як дидактичним засобом для навчання; особливостям організації корекційно-розвиткових занять.

Ключові слова: затримка психічного розвитку, корекція розвитку, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткові заняття, дидактичний матеріал.

Вступ. Затримка психічного розвитку (ЗПР) - це сповільнення темпу розвитку психіки, яке найчастіше виявляється під час вступу до школи і проявляється у нестачі загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, переважанні ігрових мотивів і нездатності займатися інтелектуальною діяльністю.

При народженні виявити у дітей затримку психічного розвитку не можна. Перші тривоги у батьків щодо розвитку дітей зазвичай виникають, коли дитина пішла в дитячий сад, в школу, і коли вихователі, вчителі відзначають, що він не засвоює навчальний матеріал. Але й тоді деякі батьки вважають, що з педагогічною роботою можна почекати, що дитина з віком самостійно навчиться правильно говорити, грати, спілкуватися з однолітками [2].

Захворювання можна діагностувати у дошкільному або молодшому шкільному віці. Найчастіше виявляється на попередньому тестуванні перед вступом до школи. Виражається в обмеженості уявлень, нестачі знань, нездатності до навчальної діяльності, незрілості мислення. У кожному індивідуальному випадку причини захворювання бувають різними [4].

В якості причин затримки психічного розвитку можна виділити наступні [1]:

  • порушення когнітивного розвитку дитини, через які він починає у фізичному і психічному розвитку відставати від однолітків - так званий, гармонійний інфантилізм.

  • різні соматичні захворювання (фізично ослаблені діти). Ураження центральної нервової системи (діти з мінімальною мозковою дисфункцією). У таких дітей відбувається значне зниження працездатності, пам'яті й уваги, виникають проблеми із засвоєнням навичок читання, письма, рахунку й мови, розвиваються емоційні та особистісні порушення.

Іноді дітей з ЗПР відносять до педагогічно запущених дітей, у яких відставання у розвитку обумовлене лише причинами соціального характеру. Однак це не так.

В одних випадках на перший план виступатиме затримка розвитку емоційної сфери (різні види інфантилізму), а порушення в інтелектуальній сфері будуть виражені не різко. Емоції таких дітей як би знаходиться на більш ранній щаблі розвитку і відповідають психіці дитини більш молодшого віку: з яскравістю і жвавістю реакції, переважанням емоцій у поведінці, ігрових інтересів, навіюваності і недостатньої самостійності. Ці діти невтомні в грі, в якій проявляють багато творчості і вигадки, і в той же час швидко притуплює інтелектуальну діяльність. Тому в першому класі у них нерідко виникають труднощі, пов'язані як з невмінням підкорятися правилам дисципліни, так і з тим, що на заняттях вони більше віддають перевагу грати [3].

В інших випадках, навпаки, переважатиме уповільнення розвитку інтелектуальної сфери. У цьому випадку дитина схильна до боязкості. Це перешкоджає формуванню активності, ініціативи, самостійності. І у цих дітей переважають ігрові інтереси. Вони насилу звикають до школи та дитячого колективу, проте на уроках поводяться більш правильно. Тому до лікаря вони попадають не у зв'язку з порушеннями дисципліни, а через труднощі навчання. Нерідко такі діти дуже важко переживають свої шкільні невдачі [3].

Для організації навчального процесу дітям, які мають діагноз затримка психічного розвитку рекомендовано навчатись в інклюзивних класах.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [6].

Невід’ємною частиною інклюзивного навчання є корекційно-розвиткові заняття. Організації корекційно-розвиткових занять має передувати ознайомлення педагога, психолога з психолого-педагогічними висновками ІРЦ консультації, а також шкільного консіліума навчального закладу зроблених стосовно кожної дитини, яка буде залучатися до занять. Відповідно психолого-педагогічних висновків можуть спостерігатися три основні групи дітей із затримкою психічного розвитку [5].

1. Діти, у яких мають місце порушення пов’язані з дефіцитним розвитком функції регуляції пізнавальної діяльності при первинно збереженому інтелектуальному розвитку дитини. Це, насамперед, стани дефіциту уваги з гіпер- чи гіпоактивністю, недорозвиненістю мотиваційної та емоційно-вольової сфер, розлади працездатності різного походження.

2. Діти з нерівномірними проявами пізнавальної активності і продуктивності, недостатнім інтелектуальним розвитком при порівняно збереженому рівні їх навченості, яка може бути реалізованою в умова спеціально організованого навчання.

3. Діти, яким властиве поєднання низького рівня інтелектуальної продуктивності і надмірно слабкої пізнавальної активності; недостатній інтелектуальний розвиток зумовлений зниженою навченості. Їм властива особлива ригідність, негнучкість мислення, внаслідок чого дитина під час навчання дуже обмежено користується допомогою: підказка, пояснення не допомагають їй перейти від хибного способу дії до продуктивнішого.

Корекційно-розвиткові заняття з дітьми із ЗПР з розвитку когнітивної сфери проводяться в групі та індивідуально. В процесі психокорекційної роботи важливо враховувати індивідуально-типологічні особливості кожної дитини, а сам процес корекції має проводитися в межах діяльності, доступної для дитини (ігрова, навчальна тощо). План заняття складається на основі орієнтовного календарно-тематичного планування, яке педагог, психолог розробляє керуючись програмою корекційно-розвиткових занять «Корекція розвитку».

Для кращого засвоєння знань, умінь, навичок та більш продуктивної роботи розроблено дидактичний посібник «Робочий зошит з «Корекції розвитку» для дітей із затримкою психічного розвитку (другий рік навчання)».

Навчально-методичний посібник складено відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Зміст вправ передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної сфери учнів із затримкою психічного розвитку з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Робочий зошит містить різноманітні вправи та завдання, які охоплюють програму з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих класів, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (автори програми «Корекція розвитку»: Сак Т.В., Прохоренко Л.І.). Учитель може використовувати зошит в інклюзивному класі для індивідуальної роботи з учнями.

Робочий зошит створено з метою розвивати: сенсорно-перцептивну діяльність і формувати еталонне уявлення; мислиннєву діяльність (аналітико-синтетичного процесу, порівняння, узагальнення, класифікації) у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком; наочно-образне та словесне логічне мислення; вольову сферу (формування уваги, здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки); дрібну моторику рук. Формувати предметно-практичну діяльність (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів).

Вправи допоможуть учням засвоїти знання, сформувати уміння визначати властивості навколишніх предметів, розвивати логічне мислення, довільну увагу, орієнтацію у просторі, покращать дрібну моторику рук.

Висновки. Дослідивши літературні джерела з означеної теми можна зробити такі висновки, що затримка психічного розвитку це - порушення нормального темпу психічного розвитку в цілому або окремих його функцій (моторних, сенсорних, мовних, емоційно-вольових), в результаті чого дитина, яка досягає шкільного віку, продовжує залишатися в колі дошкільних та ігрових інтересів.

Пізнавальна діяльність дітей даної категорії характеризується низьким рівнем активності і темпом переробки інформації. Увага нестійка, пам'ять обмежена і неміцна. Поняття «затримка» підкреслює часовий (невідповідність рівня розвитку зросту) і в той же час тимчасовий характер відставання, який з віком долається тим успішніше, чим раніше створюються адекватні умови навчання і розвитку дітей даної категорії. В зв’язку з підвищеними вимогами до суспільного виховання актуальною є проблема вдосконалення системи навчання та навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Від того, яким буде зміст підготовки цієї категорії дітей та саме як вона буде здійснюватися, залежить не лише якість шкільного навчання, а й формування особистості майбутнього учня.

В роботі із дітьми з ЗПР необхідно спиратися на одне з провідних положень психології про те, що здібності як індивідуальні властивості особистості, формуються в діяльності і що вродженими можуть бути тільки задатки, які є лише передумовами, можливостями до розвитку здібностей.

Отже, в нас час актуальною є проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами. Нові методи та засоби є необхідними для їх ефективного навчання.

Література

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей/ Под ред. К.С. Лебединской.- М., 1982 - 125 с.

2. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. - 1136 с. ЖУРНАЛ НАУКОВИЙ ОГЛЯД № 9 (30), 2016 13

3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. – М.,1984.

4. Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. - М., 1985. 286 с.

5. Сак Т. В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку у школі інтенсивної педагогічної корекції. – К.: Актуальна освіта, 2005.

6. Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.