Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Робоча програма з навчальної дисципліни: "Організація і планування аграрних формувань", для студентів, що навчаються по спеціальності "Агрономія"

Астрономія

30.05.2021

78

0

0

Опис документу:
Робоча програма з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних підприємств» для студентів за напрямом підготовки напрям підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво», за спеціальністю 5.09010103« Виробництво і переробка продукції рослинництва» . Мета. Метою викладання навчальної дисципліни “Організація і планування аграрних формувань” є отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань ефективного використання виробничих ресурсів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

15

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ


напрям підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво»спеціальність 5.09010103« Виробництво і переробка продукції рослинництва»


відділення «Агрономія»


2021 рік
Робоча програма з дисципліни «Організація і планування діяльності аграрних підприємств» для студентів за напрямом підготовки напрям підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво» ,за спеціальністю 5.09010103« Виробництво і переробка продукції рослинництва»

«___» ________ 2021 року 21 с.


Розробники:Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії економічних дисциплін


Протокол від «____»________________20__ року № ___


Голова циклової комісії відділення «Економіка і підприємництво» Ю.Б. Білан _______________________

«_____»___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальністю 5.09010103 « Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Протокол від. «____»________________20___ року № ___


«_____»________________20__ року

Голова _________________________ 20__ рік

 __________ 20__ рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісівництво»

НормативнаМодулів - 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 5.09010103« Виробництво і переробка продукції рослинництва»Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

Загальна кількість годин -162

Семестр

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

1 семестр-2 год.

2 семестр-6 год.

самостійної роботи студента –

1 семестр-1 год.

2 семестр-2 год

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст


16 год.

40 год.

Практичні, семінарські

4 год.

32 год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

20 год.

50 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: Екзамен


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Метою викладання навчальної дисципліни “Організація і планування аграрних формувань” є отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань ефективного використання виробничих ресурсів, раціональної організації праці, високоефективного ведення аграрного бізнесу в умовах ринкової конкуренції.

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація і плану­вання аграрних формувань” є високі темпи розвитку, вдосконалення, ведення галузей сільського господарства для забезпечення необхідного обсягу виробництва певних видів продукції за мінімальних затрат праці і коштів та максимальної прибутковості сільськогосподарських підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • проблеми розвитку аграрного сектору економіки;

 • форми сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі;

 • інфраструктуру аграрного ринку;

 • принципи організації кооперативів;

 • шляхи раціонального використання матеріально-технічної бази;

 • прогресивні форми організації праці та основні напрями їх удосконалення;

 • принципи і методи планування аграрних підприємств;

 • основи здійснення аграрного розрахунку;

 • організацію земельної території аграрного підприємства;

 • організацію і планування виробництва продукції рослинництва;

організацію зберігання, переробки і реалізацію продукції рослинництва

Вміти:

 • укладати договори з власниками земельних ділянок і майна;

 • розраховувати вступні внески та фінансові результати обслуговуючих кооперативів;

 • визначати потребу в матеріально-технічних ресурсах;

 • визначати чисельність працівників на підприємствах та розраховувати норми праці під час виконання робіт;

 • розраховувати фонд оплати праці;

 • планувати посівні площі і урожайність, норми внесення добрив;

 • планувати витрати та визначати собівартість продукції рослинництва;

 • складати технологічні карти вирощування і збирання культур;

 • розраховувати вихід готової продукції переробки.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ. Предмет, завдання «Організація і планування діяльності аграрних формувань»

 1. Проблеми розвитку аграрного сектору економіки в умовах ринку.

 2. Предмет, завдання і методи вивчення науки.

 3. Суть і правове забезпечення діяльності ринкових форм господарювання.


Тема 2. Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання.

 1. Принципи побудови підприємств різних форм господарювання.

 2. Організаційно-економічні основи формування ринкових підприємств господарств.

 3. Укладання установчих документів та затвердження статуту підприємств.


Тема 3. Організація інфраструктури аграрного ринку.

 1. Організація інфраструктури аграрного ринку в сферах реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення та обслуговування с/г товаровиробників.

 2. Роль машинно-технічних станцій в ринкових умовах.

 3. Організація біржової торгівлі.

 4. Економічні основи лізингу с/г техніки.

Тема 4. Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооператорів.


 1. Завдання, створення і функціонування обслуговуючих кооператорів.

 2. Принципи обслуговуючих кооператорів.

 3. Установчі документи обслуговуючих кооперативів.

 4. Види обслуговуючих кооператорів.

 5. Особливості організаційних структур та економічних відносин різних видів обслуговуючих кооператорів.

 6. Формування цін на продукцію, сировину, послуги.

Тема 5. Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань.

 1. Поняття засобів виробництва та джерела їх утворення поповнення.

 2. Розрахунок потреби в тракторах, комбайнах, та с/г машинах на перший період с/г робіт.

 3. Основні шляхи і показники раціонального використання МТП.

 4. Організація зберігання техніки.

 5. Внутрішньогосподарські тракторні засоби, їх склад і використання.

 6. Основні показники і шляхи раціонального використання транспортних засобів.

 7. Методика визначення потреби в оборотних засобах.


Тема 6. Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць.

 1. Економічний зміст раціональної організації праці.

 2. Форми організації праці в умовах ринку.

 3. Умови праці та раціональний режим праці та відпочинку.

 4. Поняття про робоче місце і робочу зону.

 5. Класифікація, атестація і раціоналізація робочих місць.

 6. Поняття, роль і завдання нормування праці.

 7. Методи нормування і способи вивчення робочих процесів.

 8. Порядок вивчення, аналізу і затвердження норм праці і виробітку.

Тема 7. Організація оплати праці.

 1. Суть, форми, види та системи оплати праці.

 2. Тарифна система та її елементи.

 3. Тарифні угоди, їх види.

 4. Зміст Положення про оплату праці.

 5. Оплата праці працівників рослинництва.

 6. Методика визначення акордних розцінок у рослинництві.

 7. Оплата праці шоферів, працівників ремонтної майстерні.

 8. Контрактна форма оплати праці керівників і спеціалістів.


Змістовний модуль 2


Тема 8. Планування розвитку аграрних формувань.

 1. Поняття про планування, його зміст і завдання на сучасному формування ринкових відносин.

 2. Принципи та функції економічного планування.

 3. Методи планування.

 4. Система внутрішньогосподарських планів (їх розділи і порядок розробки).

 5. Річний план економічного і соціального розвитку господарства, його зміст і порядок розвитку.

 6. Розрахунок фінансових результатів від реалізації с/г продукції, робіт і послуг.

 7. Оперативні плани-розрахунки в с/г підприємствах, їх зміст і система складання.

 8. Контроль за виконанням праці.


Тема 9. Організація господарського (комерційного) розрахунку в аграрних формуваннях.

 1. Суть, принципи та особливості господарського розрахунку в умовах ринку.

 2. Організація внутрішньо господарського розрахунку.

 3. Формування і використання доходів господарських підрозділів.


Тема 10. Система ведення господарства. Організація земельної території аграрних формувань.

 1. Поняття та економічний зміст системи ведення господарства.

 2. Система рослинництва.

 3. Система тваринництва.

 4. Організація земельної території аграрного підприємства.


Тема 11. Організація і планування допоміжних і обслуговуючих виробництв.

 1. Обслуговуючі виробництва та особливості їх планування.

 2. Планування роботи живого тягла.

 3. Планування потреби та використання електроенергії.

 4. Планування вантажоперевезень і використання автомобілів.


Тема 12. Організація кормовиробництва.

 1. Поняття організації кормової бази та організаційно-економічне обґрунтування кормових культур.

 2. Значення та завдання удосконалення організації виробництва і праці у кормо виробництві.


Тема 13. Організація і планування виробництва продукції рослинництва.

 1. Завдання та необхідність удосконалення організації виробництва продукції рослинництва для забезпечення стабільності виробництва і створення ринку продовольчих товарів.

 2. Потоково-комплексна організація виробничих процесів під час впровадження інтенсивних технологій вирощування і збирання врожаю.

 3. Технологічні карти в рослинництві.

Тема 14. Організація зберігання, переробки та реалізації продукції рослинництва.

 1. Організація зберігання переробки зерна.

 2. Організація зберігання переробки цукрових буряків.

 3. Організація зберігання переробки овочів та картоплі.

 4. Організація зберігання переробки плодів ягід.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Предмет, завдання «Організація і планування діяльності аграрних формувань»

4

2
2Тема 2. Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання.

8

2

42Тема 3. Організація інфраструктури аграрного ринку.

6

2

22Тема 4. Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооператорів.

4

2
2Тема 5. Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань.

8

2

42Тема 6. Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць.

8

2

42Тема 7. Організація оплати праці.

10

2

62Змістовий модуль 2.

Тема 8. Планування розвитку аграрних формувань.

12

4

44Тема 9. Організація господарського (комерційного) розрахунку в аграрних формуваннях.

2

2Тема 10. Система ведення господарства. Організація земельної території аграрних формувань.

6

2
4Тема 11. Організація і планування допоміжних і обслуговуючих виробництв.

8

2

24Тема 12. Організація кормовиробництва.

10

2

44Тема 13. Організація і планування виробництва продукції рослинництва.

12

2

64Тема 14. Організація зберігання, переробки та реалізації продукції рослинництва.

10

2

44
Усього годин

108

30

40385. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1


-

2


-


6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання.

4

2

Організація інфраструктури аграрного ринку.

2

3

Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань.

4

4

Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць.

4

5

Організація оплати праці.

6

6

Планування розвитку аграрних формувань.

4

7

Організація і планування допоміжних і обслуговуючих виробництв.

2

8

Організація кормовиробництва.

4

9

Організація і планування виробництва продукції рослинництва.

6

10

Організація зберігання, переробки та реалізації продукції рослинництва.

4


Разом

40


7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1


-

2


-


8. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ. Предмет, завдання «Організація і планування діяльності аграрних формувань»

2

2

Організаційно-економічні основи ринкових форм господарювання.

2

3

Організація інфраструктури аграрного ринку.

2

4

Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооператорів.

2

5

Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань.

2

6

Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць.

2

7

Організація оплати праці.

2

8

Планування розвитку аграрних формувань.

4

9

Організація господарського (комерційного) розрахунку в аграрних формуваннях.

2

10

Система ведення господарства. Організація земельної території аграрних формувань.

2

11

Організація і планування допоміжних і обслуговуючих виробництв.

4

12

Організація кормовиробництва.

4

13

Організація і планування виробництва продукції рослинництва.

4

14

Організація зберігання, переробки та реалізації продукції рослинництва.

4

------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------


Разом

389. Індивідуальні завдання

1 Організація інфраструктури аграрного ринку.

2. Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань.

3. Організація оплати праці.

4. Організація і планування виробництва продукції рослинництва.10. Методи навчання

Пояснення, інформаційне повідомлення, розповідь, бесіда, дискусія, лекція, практичні роботи.


11. Методи контролю

Фронтальне опитування, вибіркове усне опитування, письмове опитування, тестовий контроль, складання екзамену.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

30

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14


5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
13. Методичне забезпечення

1. Типова і робоча навчальна програма.

2. Календарний графік.

3. Плани занять.

4. Конспект лекцій.

5. Контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.14. Рекомендована література

Базова


 1. Азізов С.П., Саблук П.Т., Канінський П.К. Організація аграрного виробництва і бізнесу: підр. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 790 с.

 2. Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: посіб. – К.: Аграрна освіта, 2003. – 425 с.

 3. Березівський П.С., Михалюк П.І. Організація виробництва в сільсько­господарських підприємствах: навч. посіб. – Львів: Українські технології, 2002. – 448 с.

 4. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: навч. посіб. //В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.С. Соловйов, А.В. Токар, В.Й. Шиян. – К.: Мета, 2003. – 336 с.

 5. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: навч. посіб. – Вид. 2-ге/ С.Ф.Покропивний, С.М. Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

 6. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 7. Дробот В.І., Зуб Г.І., Кононенко М.Т. та ін. Економічний довідник аграрника. /За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003. – 800 с.

 8. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я. та ін. Організація і планування сільсько­господарського виробництва: підр. /За ред. М.М. Ільчука, Л.Я. Зрібняка. – К.: 2008.

 9. Аврамчук О.А., Балан О.Д., Вітвіцький В.В., Лузан Ю.А., Павленко В.В., Шкільов О.В. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. – К.: Центр “Агропромпраця”, 2000. – 464 с.

 10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

 11. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1997. – 336 с.

 12. Савченко М.М. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах. – К.: Вища школа, 1997.

 13. Саблук П.Г., Мегель-Венчек В.Я. Посібник із реформування сільсько­господарських та переробних підприємств. – К.:ІАЕ,2000. – 660 с.

 14. Саблук П.Г. Формування та функціонування ринку агро­про­мислової продукції: практ. посіб. – К.: ІАЕ, 2000. – 550 с.

 15. Саблук П.Г., Юршин В.В. Рекомендації щодо створення приватного сільськогосподарського підприємства з орендними відносинами та організації його розвитку. – К.: ІАЕ, 1998.

 16. Шпичак О.М. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфоструктура продовольчих ринків України. – К : ІАЕ, 2000. – 581 с.

17. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: Колос, 2001.

18. Зіновійчук В.В. та ін. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. – К.: Вища школа, 2001. – 464 с.

19. Саблук П.Г. та ін. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. – К.: ІАЕ, 1999. – 166 с.

20. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: підр. – К.: КНЕУ, 2000. – 372 с.

21. Малік М.Й. Основи аграрного підприємства. – К: ІАЕ, 2000. – 580 с.

22. Лузан І.Я. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. – К.: Колос, 2000. – 33 с.

23. Скрипников Ю.Г. Прогресивна технологія зберігання і переробка плодів і овочів. – М.: Агропромвидав, 1989.

24. Єфімов С.П., Машков В.М., Д’яченко В.М Довідник по заготовці, зберіганню і якості зерна і маслонасіння. – М.: Колос, 1990.

25. Молоцький М.Я. Денисенко О.Г. Настільна книга сільського господаря (фермера). – К.: Урожай, 1990. –112 с.

26. Подпрятов Г.І., Скигецька Л.Ф. Зберігання і переробка продукції рослинництва. – К.: Мета, 2002.

27. Маньківський Л.Ф. Технологія зберігання і переробки
сільськогосподарської продукції. – М.: ВКП Аспект, 1999.


Допоміжна


 1. Конституція України. – К.: Право, 1996.

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ.

 1. Про власність: Закон України від 07.02.91.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 09.09.91.

 3. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97.

 4. Про фермерське господарство: Закон України від 22.06.03.

 5. Про оренду державного і комунального майна: Закон України від 23.12.97.

 6. Про колективні договірні угоди: Закон України від 01.07.03.

 7. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95.

 1. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприєм­­ницької діяльності, затверджені Кабінетом Міністрів України 25 травня 1998 р. № 740.Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.