Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Робоча навчальна програма з предмету "Захіст Вітчизни" (Медико санітарна підготовка)

Захист Вітчизни

Для кого: 10 Клас

06.01.2022

138

4

0

Опис документу:

Мета: Розвиток і соціалізація особистості студентів, формування у них національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів.

Завдання: Формувати патріотичного стилю мислення і поведінки, творчих та дослідницьких здібностей, любові до батьківщини, здатності до саморозвитку і самонавчання в умовах змін та викликів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

15КЗ «Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І. Майбороди» ЗОР

_________________________________________________________________

(повне найменування закладу освіти)Циклова комісія Загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


Спеціалізація фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструментиЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

________________________________

“______” ______________2020 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ________________Медико санітарна підготовка___________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність __________025 «музичне мистецтво»_____________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструменти

(назва спеціалізації)

напрям підготовки___02 «культура і мистецтво»______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


освітньо - професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

2020 2021 рік


Робоча програма Медико санітарної підготовки для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки фаховий молодший бакалавр

спеціальністю фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструменти.Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені (педагогічні) звання)

Долгачова Оксана Анатоліївна, викладач вищої категорії____________________Робочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії________________________________

__________________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___


Голова циклової комісії _______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Схвалено методичною радою

вищого навчального закладу


Протокол від “____”________________20___ року № ___


_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)__________, 20__ рік

__________, 20__ рік

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

__02 культура і мистецтво____

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_____________________

(шифр і назва)

Загальна кількість годин - 72

Спеціальність:

___025 ______ музичне мистецтво_

Рік підготовки:

1-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента

Семестр

1-2-й

Лекції

72

Практичні


Самостійна робота


Індивідуальні завдання: год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

фаховий молодший бакалавр

Вид контролю:

2-й семестр

диференційний залік

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Розвиток і соціалізація особистості студентів, формування у них національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів.

Завдання: Формувати патріотичного стилю мислення і поведінки, творчих та дослідницьких здібностей, любові до батьківщини, здатності до саморозвитку і самонавчання в умовах змін та викликів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • нести відповідальність перед собою та суспільством;

 • бути гуманним, проявляти милосердя, доброту, терпимість;

 • розуміти цінність життя;

 • бути патріотом України;

 • шанувати культуру, історію та державну мову України;

 • основи нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни;

 • цивільний захист основ життєдіяльності.

Вміти:

 • діяти за умов застосування ворогом хімічної, іншої зброї, отруйних речовин з метою збереження життя;

 • використовувати засоби індивідуального та колективного захисту;

 • характеризувати надзвичайні ситуації мирного часу;

 • діяти за планом під час надзвичайних ситуацій;

 • застосовувати маскування;

 • боротися з порушниками правил військової дисципліни.


Сформовані компетенції

 • співпрацювати в колективі;

 • індивідуальна активність, відповідальність, впевненість;

 • самостійно знаходити, аналізувати інформацію;

 • усвідомлювати основні положення Конституції України про захист Батьківщини;

 • спиратися на Закон України «Про екстрену медичну допомогу», основні законодавства України про охорону здоров’я, тощо.
 1. Структура навчальної дисципліниСеместр


Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

індивідуальні

практичні

самостійні

1

2

3

4

5

І

32

ІІ

40Разом

72
 1. Тематичний план

Назва

розділу, теми
Кількість годин


Навчально-методична література

Засоби діагностики


всього

у тому числі

Розділ 1.Основи медичних знань і до медичної допомоги

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини.

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 2. Алгоритм дій для проведення серцево-легеневої реанімації в разі раптової зупинки серця.

10

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 3. До медична допомога в разі порушення прохідності дихальних шляхів на в інших невідкладних станах.

10

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 4. Загальні поняття про травму. Механізм травми.

16
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 5. Надання до медичної допомоги у разі кровотеч.

10
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 6. До медична допомога в разі травм окремих анатомічних ділянок.

18
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Розділ 2. Основи цивільного захисту

Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціального характеру


4

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Разом:

72І семестр

Розділ 1.Основи медичних знань і до медичної допомоги

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1.Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини. Законодавча база та основні принципи охорони здоров’я людини в Україні.

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 2. Алгоритм дій для проведення серцево-легеневої реанімації в разі раптової зупинки серця. Алгоритм дій при раптової зупинки серця

Основні правила та порядок проведення реанімації

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів

Штучне дихання, Його різновиди. Методика та техніка проведення штучної вентиляції легень

2

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Непрямий масаж серця як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання

Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками

Правила виклику бригади екстреної медичної допомоги

2

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Запобігання виникненню основних факторів, які загрожують життю їх визначення та усунення

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 3. До медична допомога в разі порушення прохідності дихальних шляхів на в інших невідкладних станах. Причини порушення прохідності дихальних шляхів

Основні прояви повної та неповної непрохідності верхніх дихальних шляхів

2

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів. Прийом Геймліха.

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання допомоги в разі втрати свідомості

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Послідовність надання допомоги у випадку різкого погіршення загального стану постраждалого

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Основні причини виникнення судом, прояви, послідовність надання до медичної допомоги

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 4. Загальні поняття про травму. Механізм травми. Поняття про травму. Види та класифікація травм.

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Типи травм у разі дорожньо-транспортної пригоди та падіння з висоти

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Вплив мінно-вибухової травми на організм людини

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Травми голови

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Основні ознаки травм грудної клітини

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Разом:

32ІІ семестр


1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1.Основи медичних знань і до медичної допомоги

Тема 4. Загальні поняття про травму. Механізм травми. Основні ознаки травм живота

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Основні ознаки травм скелетної -м’язової системи

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Правила поведінки в потенційно небезпечному місці та після виявлення небезпечних предметів

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 5. Надання до медичної допомоги у разі кровотеч. Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечи

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка застосування прямого тиску на рану

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка тампонування рани

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Техніка накладання комплексної пов’язки

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 6. До медична допомога в разі травм окремих анатомічних ділянок. Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів.

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Порядок надання до медичної допомоги в разі переломів і вивихів

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Особливості накладання шини на верхню та нижню кінцівки

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання до медичної допомоги в разі травми голови

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання до медичної допомоги в разі травми хребта

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання до медичної допомоги в разі травми грудної клітини

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання до медичної допомоги в разі травми живота

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Алгоритм надання до медичної допомоги в разі травми очей


2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Розділ 2. Основи цивільного захисту

Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту Єдина державна система цивільного захисту та її складові

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціального характеру. Причини виникнення та класифікації надзвичайних ситуацій

Джерела надзвичайних ситуацій у воєнний час

2

«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону. Потенційно небезпечні об’єкти міста (району) Попередження виникнення надзвичайних ситуацій

2
«Основи медичних знань») Підручник Гудима 10 клас

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Тестування на онлайн платформі «На урок» https://naurok.com.ua

Разом за семестр:

40


Разом за рік:

72
5. Методичне забезпечення


 1. 1. Навчальна програма Медико санітарна підготовка 10-11 класи (рівень стандарту) https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon

 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f4/cae/d10/5f4caed10f675968632995.pdf

 3. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966

 4. Календарно – тематичний план вивчення захисту Вітчизни у 10 класі на 2020-2021 рік

 5. Пам’ятка Про організацію і проведення навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) із предмета «Захист Вітчизни» у 2020-21 році

 6. Мій конспект. Захист Вітчизни. Основи медичних знань для дівчат. 11 клас: навчально-методичний посібник Н. І. ПавлюкО. С. Бутенко 2017 р.

 7. Наказ МОЗ № 2205 від 25.09.2020  Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (діє з 01.01.2021)

 8. конспекти лекцій, методичні розробки практичних занять, презентації.

 9. Гра Джура в закладах освіти (методичний посібник. Коломоєць Г.А., Бондарчук О.С.. Грива А.М. Лист ІМЗО від 25.07.2016 №2.1/12-Г-583

 10. Методика військово-патриотичного виховання учнів у позакласної роботі (методичний посібник) Зубалій М.Д., Остапенко О.І. Лист ІМЗО від 25.07.2016 №2.1/12-Г-583

 11. Військово-патриотичне виховання дітей та молоді для вчителів предмета «Захист Вітчизни» (методичний посібник) Ребрина А.А. Коломоєць Г.А. Лист ІМЗО від 21.03.2017 №2.1/12-Г-4

 12. Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах (навчально-методичний посібник) Берека В.Є., Буймістер Л.В. Лист ІМЗО від 15.06.2017 №2.1/12-Г-229

 13. Технології війського-патриотичного виховання дітей та молоді засобами факультативу «Хортинг- патріот». Діхтяренко З, Михальченко Д., Михальченко А, Лист ІМЗО від 15.06.2017 №2.1/12-Г-231


6. Рекомендована література

Основна

 1. Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») Підручник Гудима А.А., Пашко К.О. Фука М.М. 10 клас, Наказ МОН від 31.05.2018 №551.

 2. Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») Підручник Гудима А.А., Пашко К.О. Фука М.М. 11 клас, Наказ МОН від12.04.2019 №472.


Допоміжна

 1. Захист Вітчизни До медична підготовка для вчителів закладів освіти (навчально методичний посібник. Крилюк В.О., Сурков Д.М. Цимбалюк Г.Ю. ВГО «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги

Лист ІМЗО від 12.12.2019 №22.1/12-Г-1140 .

 1. Тернистий шлях до патриотизму:особливості війського-патриотичного виховання учасників освітнього процесу «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів. Крилов С.А. 28.08.2018 №2.1/12-Г-804

 2. Комплект навчальн0-методичних матеріалів «Знай. Вмій. Врятуй». Крилюк В.О., Сурков Д.М. 12.12.2019 №2.1/12-Г-1141


7. Інформаційні ресурси


 1. http://osvita.ua/school

 2. http://www.mon.gov.ua

 3. http://autta.org.ua Портал превентивної освіти

 4.  1.      Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ .

 5.        Офіційний веб-сайт Інституту модернізації змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.imzo.gov.ua/ .

 6.      Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua.  

 7.        Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/ .

 8.      Всеукраїнський освітній портал «Острів знань» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua.

 9.         Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://na.mil.gov.ua/ .

 10.         Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://viysko.com.ua/ .

 11.        Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.nio.mil.gov.ua/ .

 12.          Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/ .

 13.      Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://tsou.org.ua/ .

 14.    Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.redcross.org.ua .

 15.      Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua/ .

 16.      Сайт Центру воєнної політики та політики безпеки, журнал «Оборонний вісник» / [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://defpol.org.ua/.

 17.  Викладання ХОРТИНГУ в загальноосвітніх навчальних закладах УФХ / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://horting.org.ua/node/13997 . 

 18.  Військово-патріотичний центр "3-й полк"/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://3polk.com.ua/ .

 19.  Група у Фейсбук  ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – шкільний предмет / [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.facebook.com/groups/1527890114101641/.Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210 297 мм.).
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.