Робоча навчальна програма з Астрономії

Астрономія

Для кого: 11 Клас

06.01.2022

120

1

0

Опис документу:

Мета: Формування у студентів знань про будову Всесвіту, як одну з найважливіших сторін тривалого та складного шляху пізнання людством навколишньої природи і свого місця в неї.

Завдання: Сприяти у студентів формування сучасної картини світу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

20

КЗ «Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І. Майбороди» ЗОР

_________________________________________________________________

(повне найменування закладу освіти)Циклова комісія Загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


Спеціалізація фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструментиЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

________________________________

“______” ______________2020 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ________________Астрономія__________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність __________025 «музичне мистецтво»___________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація _фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструменти

(назва спеціалізації)

напрям підготовки___02 «культура і мистецтво»_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


освітньо - професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
20202021 рік


Робоча програма _______з Астрономії_________________________________для

(назва навчальної дисципліни)

студентів за напрямом підготовки фаховий молодший бакалавр,

спеціальністю фортепіано, оркестрові струнні інструменти, спів, хорове диригування, теорія музики, народні інструменти, духові та ударні інструменти.Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені (педагогічні) звання)

Долгачова Оксана Анатоліївна, викладач вищої категорії____________Робочу програму розглянуто на засіданні циклової комісії________________________________

__________________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___


Голова циклової комісії _______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Схвалено методичною радою

вищого навчального закладу


Протокол від “____”________________20___ року № ___


_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)__________, 20__ рік

__________, 20__ рік

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

__02 культура і мистецтво____

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

_____________________

(шифр і назва)

Загальна кількість годин - 44

Спеціальність:

___025 ______ музичне мистецтво

Рік підготовки:

1-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 0,5-1

Семестр

2-й

Лекції

44

Практичні


Самостійна робота

18

Індивідуальні завдання: год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший фаховий бакалавр

Вид контролю:

2-й семестр

диференційний залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи для денної форми навчання становить: 30/18(62,5%/37,5%)


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Формування у студентів знань про будову Всесвіту, як одну з найважливіших сторін тривалого та складного шляху пізнання людством навколишньої природи і свого місця в неї.

Завдання: Сприяти у студентів формування сучасної картини світу.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен


Знати:


 • комплекс понять і явищ, які вивчає Астрономія;

 • внесок в астрономічну науку вітчизняних вчених та наукових установ

України;

 • облік часу та календарі;

 • розуміти причини сонячних та місячних затемнень, появи метеоритів, комет

та інших космічних тіл;

 • будову Всесвіту;

 • склад Сонячної системи;

 • засоби астрономічних досліджень, тощо.


Вміти:


 • використовувати знання і уміння засвоєнні студентами в процесі вивчення

інших природничих та наукових дисциплін: фізики, біології, хімії.

 • спостерігати за небесними світилами та явищами.


Сформовані компетенції:


 • користуватись основними методами логічного мислення, інтуїцією, дедукцією, аналізом, синтезом. Робити висновки та узагальнення.

 • навички роботи з астрономічними приладами;

 • застосовувати на практиці різні астрономічні методи;

 • опанувати елементи проведення науково-дослідницької роботи;

 • використовувати міжпредметні зв’язки;

 • знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в межах програмних вимог до результатів навчання.


 1. Структура навчальної дисципліниСеместр


Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

індивідуальні

практичні

самостійні

1

2

3

4

5

ІІ

44
18
 1. Тематичний план

Назва

розділу, теми

Кількість годин

Навчально-методична література

Засоби діагностики


всього

у тому числі


інд.

пр.

с.р.с.


Розділ 1. Вступ. Розвиток уяви людей про природу Всесвіту

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Вступ. Розвиток уяви людей про природу Всесвіту та закони його розвитку

42

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Тема 2. Картини світу стародавніх мисливців. Клавдій Птолемей і його Геоцентрична картина світу. Астрономія середньовіччя. Микола Копернік – Геліоцентрична система світу.

Розділ 2. Наша Сонячна система

Тема 1. Наша Сонячна Система. Історія Розвитку. Структурні елементи.

Поняття Зорі. Сонце - зірка. Основні фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця. Джерела енергії

42

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


Тема 2. Будова Сонячної атмосфери. Плями, факели, спалахи, протуберанці, коронарні викиди. Сонячний вітер. Обертання Сонця. Роль магнітних полів на Сонці. Методи та засоби досліджень Сонця. Зв’язок між сонячними та земними явищами. Використання сонячної енергії.

Розділ 3. Зорі. Основні характеристики зірок

Тема 1. Зорі. Основні характеристики зірок. Світність, маса,температура, радіус.Абсолютна зоряна величина і світність зірок. Спектри зір і спектральна класифікація.

62

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/


http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота
Тема 2. Внутрішня будова зірок. Моделі зір. Хімічний склад зір. Нові та наднові зорі. Еволюція зір, її етапи й кінцева стадія (білі карлики, нейтронні зорі, пульсари, чорні діри).Тема №3. Екзо - планети.

Міжзоряне середовище.

Розділ 4. Планети земної групи

Тема 1. Планети земної групи: Меркурій, Венера.

Загальні характеристики планет.

83

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/


http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

https://planet.org.ua/

Тема 2. Земля, Марс. Загальні характеристики планет.

Тема 3. Супутники планет Земної групи.

Тема 4. Історія відкриття та досліджень планет.

Чи є життя на Марсі?

Розділ 5. Планети - гиганти

Тема 1. Планети –Гиганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Загальні характеристика планет гігантів. Історія відкриття та досліджень

84

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://planet.org.ua/

Тема 2. Супутники планет-гигантів. Характеристики. Історія розвитку і відкриття.

Кільця планет.

Тема 3. Малі тіла Сонячної системи: астероїди, комети, метеори, метеорити. Їх характеристика

Тема 4. Сонячні та місячні затемнення

Розділ 6. Галактики. Типи Галактик.

Тема 1. Історія відкриття зоряних систем. Галактики. Типи Галактик. Основні характеристика Галактик різних типів.

Взаємодія Галактик. Ядра Галактик та їх активність. Радіогалактики і квазари.

.

42

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

http://zmuchitel.ucoz.ru/Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://planet.org.ua/

Тема 2. Місце Сонця в Галактиці. Рух Сонячної системи. Обертання і маса Галактики.

Магнітні поля і космічні промені в Галактиці

Розділ 7. Еволюція Всесвіту

Тема 1. Еволюція Всесвіту. Великий вибух та вік Всесвіту. Сучасне позначення Всесвіту. Його основні структурні елементи. Головні ери в історії Всесвіту.

10
3

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://hubblesite.org/

http://zmuchitel.ucoz.ru/


Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота
https://www.mao.kiev.ua/index.php/en/

Тема 2. Поняття про космологічні моделі Всесвіту.

Стаціонарні, нестаціонарні моделі і модель «горячого» Всесвіту.

Тема 3. Пошук життя за межами Землі.

Послання позаземним цивілізаціям

Тема 4. Міжзоряні польоти й можливі контакти між цивілізаціями.

Тема 5. Антропний принцип. Мультіверсум.
Разом:

4418


ІІ семестр

Розділ 1. Вступ. Уява людей про природу Всесвіту

Розділ 1.

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Вступ. Розвиток уяви людей про природу Всесвіту та закони його розвитку

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Тема 2. Картини світу стародавніх мисливців. Клавдій Птолемей і його Геоцентрична картина світу. Астрономія середньовіччя. Микола Копернік – Геліоцентрична система світу.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.


Астрономія у школі. Позакласні заходи
http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Розділ 2. Наша Сонячна система

Тема 1. Наша Сонячна Система. Історія Розвитку. Структурні елементи.

Поняття Зорі. Сонце - зірка. Основні фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця. Джерела енергії та механізми її перенесення з надр Сонця.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.


http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Тема 2. Будова Сонячної атмосфери. Плями, факели, спалахи, протуберанці, коронарні викиди. Сонячний вітер. Обертання Сонця. Роль магнітних полів на Сонці. Методи та засоби досліджень Сонця. Зв’язок між сонячними та земними явищами. Використання сонячної енергії.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/
http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Розділ 3. Зорі. Характеристики зірок

Тема 1. Зорі. Основні характеристики зірок. Світність, маса,температура, радіус.Абсолютна зоряна величина і світність зірок. Спектри зір і спектральна класифікація.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна роботаhttps://skyandtelescope.org/astronomy-news

Тема 2. Внутрішня будова зірок. Моделі зір. Хімічний склад зір. Нові та наднові зорі. Еволюція зір, її етапи й кінцева стадія (білі карлики, нейтронні зорі, пульсари, чорні діри).

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота https://skyandtelescope.org/astronomy-news

Тема №3. Екзо - планети.

Міжзоряне середовище.

2-

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Розділ 4. Планети земної групи

Тема 1. Планети земної групи: Меркурій, Венера.

Загальні характеристики планет.

20,5

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

https://planet.org.ua/

Тема 2. Земля, Марс. Загальні характеристики планет.

20,5

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота https://planet.org.ua/

Тема 3. Супутники планет Земної групи.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

https://planet.org.ua/

Тема 4. Історія відкриття та досліджень планет.

Чи є життя на Марсі?


21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://planet.org.ua/http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Розділ 5. Планети - гиганти

Тема 1. Планети –Гиганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Загальні характеристика планет гігантів. Історія відкриття та досліджень

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://planet.org.ua/

Тема 2. Супутники планет-гигантів. Характеристики. Історія розвитку і відкриття.

Кільця планет.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна роботаhttps://planet.org.ua/

Тема 3. Малі тіла Сонячної системи: астероїди, комети, метеори, метеорити. Їх характеристика

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна роботаhttps://planet.org.ua/

Тема 4. Сонячні та місячні затемнення

21Розділ 6. Галактики. Типи Галактик

Тема 1. Історія відкриття зоряних систем. Галактики. Типи Галактик. Основні характеристика Галактик різних типів.

Взаємодія Галактик. Ядра Галактик та їх активність. Радіогалактики і квазари.

.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://planet.org.ua/

Тема 2. Місце Сонця в Галактиці. Рух Сонячної системи. Обертання і маса Галактики.

Магнітні поля і космічні промені в Галактиці

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://hubblesite.org/
http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://www.mao.kiev.ua/index.php/en/

Розділ 7. Еволюція Всесвіту

Тема 1. Еволюція Всесвіту. Великий вибух та вік Всесвіту. Сучасне позначення Всесвіту. Його основні структурні елементи. Головні ери в історії Всесвіту.

21

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://hubblesite.org/


http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота
https://www.mao.kiev.ua/index.php/en/

Тема 2. Поняття про космологічні моделі Всесвіту.

Стаціонарні, нестаціонарні моделі і модель «горячого» Всесвіту.

2-

Астрономія Підручник 11 клас, Пришляк М. П.

https://hubblesite.org/


http://zmuchitel.ucoz.ru/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота


https://www.mao.kiev.ua/index.php/en/

Тема 3. Пошук життя за межами Землі.

Послання позаземним цивілізаціям

21

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://hubblesite.org/

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Тема 4. Міжзоряні польоти й можливі контакти між цивілізаціями.

21


Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://skyandtelescope.org/astronomy-news

Освітній портал «На урок» Онлайн тестування. https://naurok.com.ua/ Самостійна робота

Тема 5. Антропний принцип. Мультіверсум.

2-

Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас

https://skyandtelescope.org/astronomy-news

Освітній портал «На урок» https://naurok.com.ua/

Онлайн тестування. Самостійна робота
Разом:

44185. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Короткий зміст

Кількість

годин

1.

Уява людей про природу Всесвіту

Стародавні мислителі про природу Всесвіту

1

2

Вчені давньої Греції та їх погляд на склад Сонячної системи. Вчені середньовіччя та їх уява про склад Всесвіту.

Клавдій Птолемей і Геоцентрична система світу. Микола Копернік та Геліоцентрична система світу.

1

3

Склад Сонячної системи

Елементний склад: планети, супутники планет, астероїди, комети, Зірка, малі планети тощо.

1

4

Сонце – наша Зоря.

Склад атмосфери. Фізичний та хімічний склад. Плями, Протуберанці, Сонячний вітер, Сонячна активність, Сонячна енергія. Етапи «життя» Сонця.

1

5

Зорі. Основні характеристики зірок.

Класифікація. Світність, колір. Фізичний та хімічний склад.

1

6

Планети Земної групи.

Фізичні та хімічні характеристики: Меркурія, Венери, Землі, Марса.

1

7

Супутники планет земної групи.

Місяць. Фобос, Деймос. Фізичні властивості.

1

8

Історія відкриття та досліджень

Чи є життя на Марсі?

1

9

Планети – Гіганти


Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Загальні характеристика планет гігантів. Історія відкриття та досліджень

1

10

Супутники планет-гигантів.


Характеристики. Історія розвитку і відкриття.

Кільця планет.

1

11

Малі тіла Сонячної системи.

Астероїди, комети, метеори, метеорити. Їх характеристика

1

12

Сонячні та місячні затемнення

Періодичність. Історичні приклади

1

13

Історія відкриття зоряних систем

Інші зоряні системи. Найближчі до нас зорі.

1

14

Наша Галактика : Чумацький шлях

Характеристика, вік.

1

15

Місце Сонця в Чумацькому шляху

Розташування. Період обертання.

1

16

Еволюція Всесвіту.

Великий Вибух. Народження Всесвіту. Історичні ери розвитку Всесвіту

1

17

Міжзоряні польоти та можливі контакти між позаземними цивілізаціями.

Приклади контактів. Космічні орбітальні станції.

2


Разом


186. Методичне забезпечення


 1. Навчальна програма Фізика та астрономія 10-11 класи (рівень стандарту) авторський колектив Національної академії педагогічних наук під керівництвом Ляшенка О.І. Наказ МОН від 24.11.2017 №1539

 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f4/cae/d10/5f4caed10f675968632995.pdf

 3. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник. Шаромова В. Артикул: 31387 Видавництво Підручники і посібники ISBN 9789660713697

Сторінок 352, Рік 2009 https://pp-books.com.ua/navchalno-metodichna-literatura-z-fiziki

 1. Національно-патріотичне виховання учнів у процесі викладання фізики та астрономії, Шаромова В. Артикул: 74801 Гриф МОН України

Лист ІМЗО від 13.04.2016 №2.1/12-Г-136 Видавництво Підручники і посібники ISBN 9789660729964 Сторінок 192 Рік 2016 https://pp-books.com.ua/navchalno-metodichna-literatura-z-fiziki

 1. Фізика та астрономія у школі. Позакласні заходи. Українознавчий аспект. Частина 1, Шаромова В. Артикул: 27364 Гриф МОН України Видавництво Підручники і посібники ISBN 9789660712355 Сторінок224 Рік 2011

https://pp-books.com.ua/navchalno-metodichna-literatura-z-fiziki

 1. Фізика та астрономія у школі. Позакласні заходи. Українознавчий аспект. Частина 2, Шаромова В. Артикул: 48299 Видавництво Підручники і посібники ISBN 9789660719064 Сторінок 272 Рік 2011

https://pp-books.com.ua/navchalno-metodichna-literatura-z-fiziki

 1. Методичні рекомендації з вивчення Астрономії (наказ МОН України від. 20.04.2018 р. №406)

 2. Навчально-методичний комплект: Астрономія. Календарне планування. Зошит, самостійні та контрольні роботи, О.М.Євлахова, М.В.Бондаренко, Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-620

 3. Контрольні роботи з Астрономії. Рівень стандарту. За програмою авторського колективу під керівництвом В.М. Локтєва. 11 клас Віктор Мацюк, Наталя Струж, Лист ІМЗО від 28.08.2019 №22.1/12-Г-9107. Рекомендована література

Основна

 1. Фізика та Астрономія (рівень стандарту) за навч. прогр. авторського колективу під керівництвом Ляшенка В.Г. Підручник 11 клас, Наказ МОН від 12.04.2019 № 472, Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О

 2. Астрономія (рівень стандарту) за навч. прогр. авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.С. Підручник 11 клас, Наказ МОН від 12.04.2019 № 472, Пришляк М. П.

 3. Астрономія (рівень стандарту) за навч. прогр. авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.С. Підручник 11 клас, Наказ МОН від 12.04.2019 № 472, Пришляк М. П. Кравцов О.М.

 4. Фізика та Астрономія (рівень стандарту) за навч. прогр. авторського колективу під керівництвом Локтева В.М.. Підручник 11 клас, Наказ МОН від 12.04.2019 № 472, Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.Допоміжна


 1. Контурні карти з Астрономії , В.Ф. Заболотний, О.В.Кузьмінський, Н.А.Мисліцька. 11 клас Лист ІМЗО від 18.06.2018 №2.1/12-Г-84

 2. Астрономія. Робочий зошит , С.В.Мохун, 11 клас Лист ІМЗО від 09.08.2018 №2.1/12-Г-715

 3. Контурні карти з Астрономії , В.Ф. Заболотний, О.В.Кузьмінський, Н.А.Мисліцька. 11 клас Лист ІМЗО від 18.06.2018 №2.1/12-Г-84

 4. Астрономія. Курс за вибором. Навчальний посібник , М. В.Головко, І.П.Крячко 11 клас Лист ІМЗО від 02.02.2018 №2.1/12-Г-848. Інформаційні ресурси


 1. https://naurok.com.ua/ навчально-освітня онлайн платформа для викладачів та студентів.

 2. https://vseosvita.ua- навчально-освітня онлайн платформа для викладачів та студентів.

 3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon -МОН України.

 4. http://www.gomulina.orc.ru  Астрономія. Віртуальний методичний кабінет.

 5.  https://college.ru/astronomy/course/content/content.html Астрономія. Проект компанії Фізікон "Відкритий коледж".

 6. http://astro.uni-altai.ru/ Астрономія для школярів.

 7. http://spacelink.nasa.gov/index.html Загальний каталог освітніх ресурсів NASA

 8.  https://skyandtelescope.org/astronomy-news/ Новини від американського науково-популярного астрономічного журналу "Sky @ Telescope"

 9. http://www.nasa.gov/  NASA — Національне аерокосмічне агентство США

 10. https://images.nasa.gov/ Фотобанк зображень NASA

 11. https://photojournal.jpl.nasa.gov/ Планетарний фотожурнал NASA

 12.  https://www.stsci.edu/ Сайт Наукового інституту космічного телескопа ім. Е. Габбла

 13.  http://www.ifa.hawaii.edu/mko/ Обсерваторія Мауна-Кеа

 14. https://www.mao.kiev.ua/index.php/en/ Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України (ГАО НАН України)

 15. http://www.crao.crimea.ua/ Кримська астрофізична обсерваторія (КрАО)

 16. https://www.eso.org/public Європейська південна обсерваторія

 17. http://www.gomulina.orc.ru/ Сайт "Астрономия. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии"

 18. https://novosti-kosmonavtiki.ru Журнал "Новости космонавтики"

 19. https://www.uchportal.ru/dir/4 Сайти вчителів фізики та астрономії

 20. http://www.astrogorizont.com/ ASTRO-горизонт. Астрономические новости NASA на русском языке

 21. https://hubblesite.org/ HUBBLESITE. Фотографії з космічного телескопа "Габл", коментарі

 22. https://planet.org.ua/ Київський планетарій.


Примітки:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210 297 мм.).
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили