Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

Реалізація завдань соціалізації шляхом використання інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови

Англійська мова

Для кого: 7 Клас

21.01.2022

74

2

0

Опис документу:

У статті розглядаються засоби реалізації завдань соціалізації через правильно організоване вчителем спілкування в класі та обґрунтовано необхідність використання інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Реалізація завдань соціалізації шляхом використання інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови

У статті розглядаються засоби реалізації завдань соціалізації через правильно організоване вчителем спілкування в класі та обґрунтовано необхідність використання інтерактивних форм навчання на уроках англійської мови.

Місія школи полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині усвідомити суть свого життя, визначити орієнтири майбутнього, усвідомити себе як соціально визначену особистість, яка протягом усього життя буде розвиватися у взаємодії з навколишнім середовищем. У наш час головним соціальним замовленням суспільства є виховання,розвиток і навчання особистості , формування у нього соціальних навичок. Питанню соціологізації приділяється значна увага на уроках англійської мови, які , таким чином, є одночасно і ціллю, і способом навчання.

Головна мета : навчити учнів коректно використовувати граматичні/ лексичні структури англійської мови в комунікативно-зорієнтованих ситуаціях, активізувати навички усного мовлення для автентичного спілкування з носіями мови, виховувати компетентну особистість, гідного громадянина демократичного суспільства.

Навчальний процес тісно пов'язаний із виховним, адже навчання в школі це не лише здобуття елементарних знань, а й самовиховання особистості, взаємодія з колективом, вміння вирішувати складні життєві ситуації. . В умовах навчання відбуваються формування наукового світогляду школярів, їх свідомості та самосвідомості, переконання, моральних якостей, розвитку духовності, здібностей. [ 1;с 141]. У середовищі людина соціалізується. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, до яких він належить, а з другого - активно входить у систему соціальних зв’язків, завдяки яким і набуває соціального досвіду [2]. На думку С. Подмазіна цей процес розглядається як становлення суб’єкта діяльності й суспільних відносин [3].

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. робиться наголос на тому, що одним з пріоритетних напрямків державної освітньої політики має стати побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді [4].

Основними принципами моєї роботи є соціальна спрямованість, функціональність, ситуативність, новизна, особистісна орієнтація спілкування, колективна взаємодія, поєднання розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів. На своїх уроках намагаюсь формувати життєво необхідні компетентності учня, прагну, щоб учень умів реалізувати себе в житті, вів активний спосіб життя, критично оцінював власну діяльність, умів працювати в колективі.

Саме інтерактивні технології були і залишаються найдієвішими в успішному вирішенні питання формування соціальної компетентності учнів, підвищення пізнавальної активності та розвитку творчої особистості у процесі вивчення англійської мови.

У своїй діяльності завдання соціалізації на практиці реалізую шляхом використання інтерактивних форм навчання, які дозволяють вирішувати наступні завдання:

- активне включення кожного учня в процес засвоєння учбового матеріалу,

- підвищення пізнавальної мотивації,

- формування навичок успішного спілкування,

-занурення дітей у різноманітні ситуації, близькі до життєвих реалій, - спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Застосування інтерактивних методів забезпечує ефективний розвиток комунікативних умінь та навичок, підвищення зацікавленості учнів до предмету, значне збільшення часу спілкування на уроці. Одночасне спілкування – головний ресурс, який робить парну, групову роботи привабливими з комунікативного погляду. Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.

У своїй роботі намагаюсь застосовувати такі прийоми навчання, які сприяють підтриманню інтересу до іноземної мови, допомагають залучити всіх учнів до мовленнєвої діяльності, підвищують ефективність уроку. До таких прийомів належать: навчальні ситуації; мовна зарядка; ігри, в тому числі рольові; бесіди на теми, пов’язані з інтересами учнів, їх життєвим досвідом, безпосереднім оточенням; робота в парах та групах.

Намагаюсь робити все, щоб підтримати дитячу цікавість уже з перших хвилин уроку. Досвід свідчить, що початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має зацікавити дітей, стимулювати їх інтерес для кращого усвідомлення ними їхньої діяльності на уроці.

Наприклад, при вивченні теми «Їжа» доцільно використати прийом «Поняття». Учитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні. Після цього він просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, які воно в них викликає. Важливою умовою є те, щоб ці слова мали спільні з основним поняттям літери, починалися з них. Потім учні складають з цими словами речення.

1. Приклад « Food ».

Ffork, figs

Oorange, onion

Oolive, octopus

D doughnut, dill

2.«Прямокутник»

2. Учитель креслить на дошці прямокутник і записує на ньому основне слово. Потім пропонує учням назвати його синоніми, антоніми, прикметники і дієслова, що на їх думку асоціюються з даним словом. Усі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, учитель пропонує учням із кожної групи відібрати по три найхарактерніших. Із відібраними словами відбувається подальша робота (діалог, запитання -

відповіді і т. ін. )


GREASY

BITTER

CREAMY

SPICY

SWEET

SALTY


BAKINGFOOD

FROZEN

GRILLING

FAST

FRYING

JUNK

ROASTING

PROCESSED

BOILING

PICKLED


FRUIT

VEGETABLES

MEAT

FISH

BREAD

PLANTS
В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подання нового матеріалу, тренування учнів у вживанні його в мовленні, управляння їх у мовленнєвій діяльності з використанням раніше вивченого матеріалу.

Вправа 1. З’єднати правильні відповіді із запитаннями (робота в парах). Match the correct answer in B to the question in A.

A

B

1. Are potatoes eaten in your country?

2. Do you know what is called batter?

3. When was it introduced to England?

4. Had the potato been first grown in England?

5. What potatoes are called “potatoes in their jackets”?

a) Baked potatoes with their jackets on.

b) In the 16th century.

c) Yes, they are. It’s an important part of Ukrainian diet.

d) No, it had not. The potato was first grown in America before it became world-spread.

e) Yes, of course. It’s a mixture of flour and water.2. Dramatizing the dialogue “At Solokha’s Restaurant” .

Using the menu, practice in a group of four people:

You are in a restaurant.

One person is the waiter.

One person asks the questions: Would you like …or …?

Then waiter remembers the order.

MENU

Borsch – 5 hryvnias

Kapustniak – 4 hryvnias

Varenyky – 10 hryvnias

Holubtsi – 12 hryvnias

Pampushky – 8 hryvnias

Mlyntsi – 5 hryvnias

Uzvar – 2 hryvnias

Petro: What would you like to eat, Mykola ?

Mykola: Borsch and pampushky.

Petro: Taras? Would you like varenyky or holubtsi?

Taras: Varenyky, Petro.

Mykola: Petro? Would you like pampushky or mlyntsi?

Petro: Pampushky.

Waiter: Good evening.

Taras: Good evening. We’ll have borsch, pampushky for two and varenyky.

Mykola: And three uzvars!

Waiter: (writing down the order) Borsch... pampushky for two… varenyky… and…three uzvars.

При вивченні теми «Дозвілля» на початку уроку цікавими будуть загадки.

3. Movie riddles.

Make movie riddles using the clues in the box.

Read them to the class (or your group) and they will try to guess your movies.

Movie title: keep this a secret.

Clue1. It’s a --------------------------------- (Genre)

Clue2. It takes place ------------------------- (Setting)

Clue3. ----------------- is in it. (Actor)

Clue4. It’s about --------------------------- (Plot)

Clue5. In the end -------------------------- (Climax)

В основній частині уроку доцільно застосувати прийом навмисного створення відмінностей інформації у потенційних партнерів по іноземному спілкуванню (induced information gap).

1. Dialogue “ Gossips”

P1. Tom’s birthday was last Thursday.

P2. Was it? I thought it was last month.

P1. Tom is only twenty.

P2. Is he? I thought he was twenty-five.

P1. Tom is the author of a book about animals.

P2. Is he? I thought this book was about people.

2. Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвої соціалізації на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням. Цей вид роботи дає учням можливість формувати і висловлювати думки відповідно до мовленнєвої ситуації, аналізувати і співставляти мовленнєві явища, аргументувати, доводити і переконувати, виконувати різноманітні соціальні ролі.

Учитель: До нашої школи приїхали гості – ваші ровесники з Великобританії. Ви хочете скласти для них культурну програму. Скажіть своєму іноземному гостю, чим цікавитеся, а він/вона повідомить про свої уподобання.

Р1: I’m interested in variety show.

P2 (a foreign guest): I’m interested in variety show too/ або: And I’m interested in folk music.

3. Учитель: Якщо ваші смаки співпадають, запропонуйте разом піти до відповідного театру.

P1: If you are interested in variety show, let’s go to the variety theatre together.

P2: With pleasure! / Great!

Досвід переконує, що важливою є атмосфера колективного спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій, що дає учням можливість свідомо засвоювати іншомовний матеріал, демонструвати своє вміння виявляти ініціативу, аналізувати точку зору інших і таким чином збагачувати свій власний життєвий досвід, розширювати мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенцію.

Таким чином, методичний спектр учителя англійської мови надзвичайно широкий, спроможний оптимально забезпечити сприятливе середовище для соціалізації особистості школяра.

Список використаної літератури

1.Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избр. психологические

труды: В 2т. – М., 1980. – Т.1. 423 с.

2. Капська А.Й. Соціальна педагогіка – К.: 2003. – с. 141

3.Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Шкільний світ. - 2001. - С. 3-6.

4. Подмазін С. Гуманізм реальний або дорогий фактор виробництва //Управління освітою. - 2003.- № 11-12.- С. 4-7.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.