Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання на уроках фізичної культури, позакласних заходах засобами українських народних рухливих ігор та забав

Опис документу:
Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури нашого народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування нового громадянина, патріота України.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №4 ім.М.ПАРАЩУКА

Опис досвіду на тему:Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання на уроках фізичної культури, позакласних заходах засобами українських народних рухливих ігор та забав ”.

м.Тернопільї

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,

яка проникає в усе, що пізнає,робить,до чого прагне,

що любить і ненавидить людина, яка формується.

В. Сухомлинський

зміст

 1. Загальний опис досвіду.

 2. Вступ.

 3. Теоретична основа .

 4. Методична основа.

 5. Технологія досвіду.

 6. Висновки.

 7. Список використаної літератури.

I. Загальний опис досвіду.

Іновація досвіду: В умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури нашого народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування нового громадянина, патріота України.

Виховання національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної. духовної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою проблемою виховання на сьогоднішній день.

Тому виникає потреба в інноваційних підходах до планування та ефективної організації урочної та позаурочної роботи з формування  національно - патріотичної свідомості учнів засобами українських народних ігор та забав.

II. Вступ

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, духовне та фізичне виховання.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання.

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому кожна нація, кожний народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції, звичаї, обряди, свята, становлення, яких відбувалося протягом багатьох століть. Повернення народних рухливих ігор в життя українців є в національних інтересах. Українські народні рухливі ігри - одне з найцікавіших надбань нашого народу. Вони виникли з трудової діяльності людей, його доброти, щирості, душевності та веселої вдачі. В часи відродження української культури, необхідно відновити унікальні народні традиції з тіло виховання.

Народні ігри становять  складову  частину  національного  світогляду  і  поведінки  людини  у  її  ставленні  до  рідного народу. Патріотизм  учнівської  молоді  має  ґрунтуватись  на  історико – культурних  традиціях  народу,  знанні  героїчного  минулого  воїнів  Київської  Русі,  Українського  козацтва,  Січових  стрільців,  борців  з  німецьким  фашизмом .

Нелегко знайти аналог народним рухливим іграм які передаються із покоління в покоління й відображають життя і побут українського народу, за силою та багатогранністю педагогічного впливу на учнів.

Висока художність, образність віршів та краса мелодії, хороводів – формує естетичну орієнтацію поколінь. Необхідність дотримуватись правил і норм під час гри, привчає учнів поважати нормальний кодекс українського суспільства. Існування ігор для всіх вікових груп дає змогу суспільству передавати свій досвід і малій дитині, і підліткові, й юнакові в прихованій ненав’язливій формі.

Тому й було вирішено дослідити можливості використання народних рухливих ігор та забав у формуванні  національно - патріотичної свідомості і їх вплив на фізичний розвиток учнів.

МЕТА:

Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

Формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Відродження українських національних традицій, виховання в учнів гордості та поваги до народних звичаїв, фізичного, духовного збагачення, вивчення історії козацтва в Україні.

ЗАВДАННЯ: Сприяння набуттю учнями патріотичного досвіду, культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності. Розвиток в учнів основних рухових та морально – вольових якостей, вмінь та навичок потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та захисту Вітчизни.

III. Теоретична основа досвіду .

Актуальність досвіду: Сьогодні, коли одними з першочергових стали завдання зорієнтовані на патріотичне виховання, відродження та подальшого розвитку національних традицій, обрядів та звичаїв у всіх сферах життя народу, українські рухливі ігри та забави можуть суттєво впливати на учнівську молодь її духовний світ – світ емоцій, естетичних смаків, етичних і світоглядних уявлень, можна сказати , що вони є невід'ємною і вагомою ланкою системи освіти, яка передбачає навчання, розвиток та виховання майбутніх патріотів своєї держави. А це в свою чергу дає підстави розглядати українські народні ігри та забави не тільки як видовища, а й як педагогічний процес який передбачає вирішення конкретних навчально – виховних завдань з метою теоретичної і практичної підготовки учасників з позитивною динамікою зростання рівня патріотизму в учнів, зростання соціальної і трудової активності, подолання екстремістських проявів, відродження духовності, соціально-економічної, політичної стабільності та зміцнення національної безпеки. 

Необхідність запровадження українських національних ігор та забав пояснюється насамперед поступовим зниженням в молоді інтересу до національних та історичних цінностей нашого народу, що не сприяє повноцінному формуванню й розвитку учнів як особистостей і патріотів своєї країни. У зв’язку з цим вимоги до патріотичного виховання знайшли відображення в Законах України:
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджений       Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 - [Електронний   ресурс].    – Режим доступу: http://www.guonkh.gov.ua     
2.  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року   
     [Електронний       ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua   
      /laws/show/344/2013.
3.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  
      № 1243  «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів   
       загальноосвітніх навчальних  закладів України» [Електронний ресурс]. —   
      Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/index-19246059.html.

4. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний   
      ресурс] — Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/5397/.

5. Указ президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період

до 2025 року [Електронний       ресурс]. — Режим доступу:

http://sportgart.com.ua/doc/metod_ocinuvannia.pdf

IV. Методична основа.

На різних етапах впровадження досвіду використовую наступні методи:

1. Опрацьовую літературні джерела;

2. Створив буклет для популяризації Українських народних рухливих ігор;.

3.Створив відеофільм з метою ознайомлення з Українськими народними рухливими іграми.

4.Залучив до активної участі учнів у спортивно оздоровчих заходах:

- Козацькі забави (юнаки)

- Я козачка твоя (дівчата)

7. Застосовую народні рухливі ігри в сучасних методах фізичного виховання.

- Вправи підготовчої частини уроку цілком чи частково замінюю

народними рухливими іграми де використовується:ходьба, стрибки, біг.

- Підбираю народні рухливі ігри для підвідних вправ для розвитку

фізичних якостей.

- Аналізую розвиток основних рухових якостей.

- Аналізую розвиток морально – вольових якостей, вмінь та навичок

потрібних у повсякденному житті трудовій діяльності.

- Пропагую здоровий спосіб життя через фізичну підготовку.

- Організував співпрацю з громадськими організаціями “ Українське

козацтво”, жіночою організацією “Берегиня”.

- Зібрав матеріал про історичний зміст і характер українських народних

ігор з різних джерел інформації:

- обробка та аналіз літературних джерел;

- аналіз методичної літератури;

- педагогічне дослідження.

- Провів класифікацію ігор.

- встановити зв'язок ігор із світоглядом,

- способом життя

- місцем проживання народу.

- Зібрав і ознайомився з іграми, які були переказані представниками старшого покоління, встановив взаємозв’язок між святково-ігровою діяльністю та військово-фізичною підготовко

  • ігри : різдвяні, великодні, обжинки,

  • ігри козацької доби

  • лічилки

- Підібрав народні рухливі ігри за характером рухової діяльності учнів:

- Ігри для розвитку: спритності, швидкості, витривалості, сили.

- Виступаю з доповідями, висвітлюю окремі моменти цих питань в презентації.

V. Технологія досвіду.

Патріотичне вихо­вання учнів на традиціях народного тіловиховання полягає в тому, щоб, відроджуючи народні ігри та забави, видозмінюючи та при­стосовуючи їх до сьогодення, формувати свідомого громадя­нина, професіонала, людину з рисами характеру, способом мислення, почуттями, вчинка­ми та поведінкою, які спрямовані на розвиток незалежної України.

Опубліковано в журналі«Профтехосвіта» № 9(57)вересень 2013року

СЦЕНАРІЙ

проведення спортивно – мистецького свята

“ Козацькі забави

у Тернопільському вищому професійному училищі № 4 ім.М.Паращука

МЕТА:

Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

Формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Відродження українських національних традицій, виховання в учнів гордості та поваги до народних звичаїв, фізичного, духовного збагачення, вивчення історії козацтва в Україні.

ЗАВДАННЯ: Сприяння набуттю учнями патріотичного досвіду, культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності. Розвиток в учнів основних рухових та морально – вольових якостей, вмінь та навичок потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та захисту Вітчизни.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: спортивний зал училища.

ОБЛАДНАННЯ: Емблема запорізьких козаків, держаний прапор України і прапор козацького полку ім.. Максима Кривоноса, тексти висловів “ Тієї слави козацької повік не забудем”, книжкова виставка про українське козацтво, гетьманська булава, шабля.компьютер на базі процессора Core 2 Duo + мультимедыйний проектор, м’ячі: волейбольні, баскетбольні, набивні, гімнастичний мат, гімнастичні круги , гиря 16кг, прапорці, секундомір, линва.

В залі знаходяться реквізити: селянський тин, на якому знаходяться глечики, висять вінки кукурудзи, цибулі, часнику, гарбузи.

В запису звучать позивні козацького маршу.

Ведуча : Добрий день шановне товариство! Добрий день, козацькі праправнуки і праправнучки!

Сьогодні свято, конкурс нині

Сьогодні все козацтво тут,

І в цьому залі радість лине,

Козацькі ігри всіх нас ждуть.

Ведуча : Шановне товариство в залі присутня козацька старшина на чолі з

_______________________________________________________________________________________

Ведуча : Дозвольте запросити до зали учасників спортивно – мистецького свята “Козацькі забави”. Зустрічаймо наказного полкового кошового отамана Рудика Миколу Васильовича і козацькі сотні:

В запису звучить “ Запорізький марш.”

Ведуча : сотню ім. Петра Дорошенка гр. № 5А-СР

На чолі з сотником Віктором Загороднім

Керівник групи Любчик Василь Остапович

: сотню ім. Івана Богуна гр. № 5Б-СВ

На чолі з сотником Володимиром Паращуком

Керівник групи Зварич Юрій Ярославович

: Зустрічаймо козацьку сотню Дмитра Вишневецького гр. № 5В-СВ

На чолі з сотником Юрієм Яскевичем

Керівник групи Прачук Євген Богданович

: Зустрічаймо козацьку сотню ім.Івана Підкови гр. № 5Г-СР

На чолі з сотником Михайлом Коцюрою

Керівник групи Юзвін Ігор Васильович

: сотню ім. Пилипа Орлика гр. № 6-СХМ

На чолі з сотником Богданом Кошубою

Керівники групи Василик Роман Ярославович

Всі козацькі сотні шикуються в дві шеренги перед козацькою старшиною та суддями

Ведуча : Так ось вони які наші козаки ! Cьогодні ми помандруємо історичним минулим нашої країни, до Запорізької січі, до славетного українського козацтва. Щоб стати справжніми козаками треба бути не тільки сміливими та кмітливими, а швидкими та сильними. Тож уявіть собі що ви теж маєте змогу вступити до козацького війська, а для цього вам необхідно пройти підготовку Козацькими забавами. І це буде ваше випробування.

Ведуча : Але перш ніж розпочати наші забави, ми повинні оголосити

про склад суддівської старшини та її головного писаря, які будуть вибирати найактивніших і найспритніших козаків.

Ведуча : ( звертається до козаків ) Згода козаки!

Козаки: Згода! Згода!

Ведуча : Тоді в суддівську колегію ми пропонуємо:

 • Машталєра Любомира Михайловича – генерал – хорунжого Українського козацтва,отаман полку ім.М.Кривоноса.

 • Смакулу Ірину Зіновіївну – полковник Українського козацтва, керівник обласної організації “ Берегиня”.

 • Півторака Олександра Романовича- викладача історії України, учасника АТО.

 • Починка Василя Яковича- заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного театру фольклорного танцю “ Неопалима купина” . Лауреата всеукраїнської премії імені братів Лепких.

Ведуча : А головним писарем пропоную обрати Зварича Юрія Ярославовича – сотника Українського козацтва.

Ведуча : ( звертається до козаків ) Згода козаки!

Козаки: Згода!

Ведуча : Шановне товариство, дозвольте запросити до слова наказного полкового кошового отамана Рудика Миколу Васильовича

Ведуча : А зараз ,ми побачимо, як наші козаки вміють виголосити свої гасла:

(сотні почергово виголошують свої бойові гасла)

ВЕДУЧА : А тепер запрошую шановне козацтво зайняти свої місця в сотнях і приготуватися до першої забави.

ВЕДУЧА : до забави з “піднімання бочки з порохом” запрошуються по одному козаку від сотні.

сотня ім. Петра Дорошенка група 5А-СР

сотня ім. Івана Богуна група 5Б-СВ

сотня ім. Дмитра Вишневецького група 5В-СВ

сотня ім. Івана Підкови група 5Г-СР

сотня ім. Пилипа Орлика група 6СХМ

Опис виконання вправи: В.П. бочка перед грудьми по команді "Руш" учасник піднімає бочку в гору (руки прямі) найбільшу кількість разів за 1хв.

(забава сприяє розвитку мазевої сили, координації рухів.)

ВЕДУЧА : козаки не тільки добре воювали, але після бойових походів інколи стрибали в “гречку”. Зараз ми подивимось як наші козаки вміють “ стрибати в гречку”першим стрибає козак сотні Богдана Хмельницького

сотні ім. Петра Сагайдачного

сотні ім. Петра Дорошенка

сотні ім. Івана Богуна

сотні ім. Д Вишневецького

Опис виконання вправи: В.П. з напівприсіду нахиленого (старт плавця), учасник з місця стрибає три рази не зупиняючись (багатоскок). Перемагає учасник стрибнувши найдальше.

(забава сприяє розвитку стрибучості, спритності витривалості.)

ВЕДУЧА : зараз наші козаки продемонструють як вони вміють бігати через "перелази" і при тому не заплутатися в гарбузи. Першим біжить козак Сотні ім Пилипа Орлика 6СХМ,сотні ім.. Богдана Хмельницького група 8А-МШ,

сотні ім. Петра Сагайдачного 8Б-МШ, сотні ім.Петра Дорошенка група 5А-АР

сотні ім. Івана Богуна група 5Б-АР

опис виконання вправи: В.П. учасники стоять в колону по одному, по команді "руш " всі біжать до лінії від якої перший учасник стає в упор на коліно присівши, другий стрибає через першого і також стає в упор на коліно присівши. Таким чином всі учасники повинні подолати дистанцію. Виграє команда яка як найшвидше прийде до фінішної лінії.

(забава сприяє розвитку стрибучості, спритності, координації рухів.)

ВЕДУЧА : наступною буде забава з “метання булави” запрошується по одному козаку від сотні і дається дві спроби . першим метає козак сотні ім. Івана Підкови 5Г-СР.Сотні ім Пилипа Орлика 6СХМ

сотні ім.. Богдана Хмельницького група 8А-МШ

сотні ім. Петра Сагайдачного 8Б-МШ

сотні ім. Петра Дорошенка група 5А-СР

сотні ім. Івана Богуна група 5Б-СВ

Опис виконання вправи: В.П. лежачи на гімнастичнім маті в руках набивний м’яч (1кг.), по команді «руш» учасник старається метнути ( в двох спробах) як найдалі. Перемагає учасник який найдальше метне м»яч.

(забава сприяє розвитку мазевої сили, координації рухів.)

ВЕДУЧА : зараз наші козаки продемонструють мистецтво боротьби, забава називається“ боротьба по козацьки .” Розпочинають боротьбу козаки

Опис виконання вправи: В.П. учасники стоячи у визначеному крузі, тримаютьсядвома руками за пояси один одного (хват з низу). По команді "боротьба " стараються виштовхати один одного за межі кола.

(забава сприяє розвитку мазевої сили, спритності, уваги, кмітливості.)

ВЕДУЧА : до вашої уваги наступна забава “ перегони на конях “, а розпочинає сотня ім. Дмитра Вишневецького група 5В-СВ,сотня ім.Івана Підкови група 5Г-СР,сотня ім.Пилипа Орлика група 6СХМ.

Опис виконання вправи: В.П. учасники стоять в колону по одному, по команді "руш "всі біжать до стартової лінії де перших чотири тримаючи один одного за пояс двома руками виконують нахил тулуба в перед, інші чотири вистрибують їм на спину. Такимчином вони долають дистанцію при цьому втримавшись на плечах. Перемагає команда
яка правильно виконає завдання і перша прийде до фінішу.

(Забава сприяє розвитку швидкісно силових якостей, спритності, стрибучості )

ВЕДУЧА : до вашої уваги “ козацька вишкільна естафета “ до якої входять наступні види: першими показують свій вишкіл сотня ім.. Івана Богуна група 5Б-СВ, сотня ім. Д. Вишневецького група 5В-СВ, сотня ім..Івана Підкови група 5Г-СР,сотня ім.Пилипа Орлика група 6СХМ.

Опис виконання вправи: Забава виконується у формі естафети, естафетною паличкою служить козацька шапка. По команді "Руш!" перший учасник рухається по дистанції присівши в упор з заді. Подолавши дистанцію учасник передає естафету другим учасникам, які долають дистанцію один в упорі лежачи(ходьба на руках)інший тримаючи його за ноги. На третьому етапі учасники обнявшись утримують м 'яч головами і виконують завдання. На четвертому етапі - - біг трійками по визначеній дистанції в гімнастичному обручі. В п м’ятому завданні юнаки з рук роблять "стільчик ", на який сідає учасник їхньої команди і вони його переносять по дистанції. Шостий етап - стрибки в мішку. Завершується естафета подоланням дистанції повзунцем, партнери стоять в широкій стійці. Перемагає та команда яка показала найкращий результат.

ВЕДУЧА : наступна забава "гарбуз на плоті" розпочинає козак сотні

ім. Петра Дорошенка група 5А-СР

козак сотні ім.Івана Богуна група 5Б-СВ

козак сотн ім. Дмитра Вишневецького група 5В-

козак сотні ім.Івана Підкови група 5Г-Ср

козак сотні ім. Пилипа Орлика група 6СХМ

Опис виконання вправи: учасник з закритими очима знаходиться на відстані п 'яти метрів від тину (тин прикрашений гарбузами, кукурудзяними качанами), в руках в нього бутафорська шабля. Ведучий обертає учасника навколо своєї осі три рази. Після чого він починає рухатися в сторону тину для того, щоб розрубати гарбуз.

(забава сприяє розвитку координації рухів, вмінню орієнтуватися в простори)

ВЕДУЧА : в перетягуванні линви першими попробують свої сили козакисотні:

Опис виконання вправи: В.П. дві команди стоять навпроти одна одної тримаючись за линву. По команді "руш " учасники стараються перетягнути суперників на свою сторону.

(забава сприяє розвитку мазевої сили, узгодженості дій. Виховує почуття колективізму)

ВЕДУЧА : Жодні молодечі забави в наших селах не обходились без танців. А танцюють, бувало так , що краще них не витанцює ніхто в світі. І ми будемо завершувати козацькі забави номінацією " Той не козак, що не вміє танцювати гопак" першими продемонструють своє домашнє завдання козаки сотні ім. П.Сагайдачного група 8Б-МШ.,козаки сотні ім. Петра Дорошенка група 5А-СР,

козаки сотні ім. Дмитра Вишневецького група 5В-СВ.,козаки сотн ім. Івана Богуна група 5Б-СВ

ВЕДУЧА : керівники груп розкажуть, що передувало проведенню “Козацьких забав”

ВЕДУЧА : для підведення підсумків слово надається голові журі

ВЕДУЧА : ведуча: шановне козацьке товариство, яке присутнє тут в залі, Генерал – отаман Українського козацтва запрошує всіх на козацький куліш та узвар.

(шість дівчат одягнених в український стрій виносять в макітрах козацький куліш.)

Спосіб приготування:Перебране і добре промите пшоно всипають в киплячу підсолену воду (2 л), варять до готовності, додають нарізану кубиками картоплю, варять ще 25 хвилин. Потім кладуть дрібно нарізане, підсмажене разом з посіченою цибулею сало і кип'ятять 4—5 хвилин. Подаючи на стіл, куліш посипають зеленню петрушки.

В сценарію опрацьовані і використані матеріали с досвіду роботи та розповіді про рухливі ігри жителів:

с. Корнківці Лановецького р-ну. Суханівської Ганни Степанівни

- с. Дубівці Тернопільського р-ну. Редькви Ганни Пантелеймонівни

- смт. Смига Дубенського р-н. Рівенської обл.Іванашко Софії Петрівни

- с. Зелена Чортківського р-н, Тернопільської обл. Кізими Ангеліни Йосипівни

- с. Колодно Збаразького р-ну. Тернопільської обл.Качечки Анастасії Андріївни

- с. Заліщики Острозького р-ну. Рівенської обл.Андросюк Ніни Гаврилівни

- с. Ладичин Теребовлянського р-н.Тернопільської обл.Гнучкої Ганни Петрівни

-с.Щаснівка Підволочиського р-н.Тернопільської обл.Гладиш Стефанії Михайлівни

ПРОТОКОЛ № 1

Спортивно – мистецького свята “ Козацькі забави”

ТВПУ-4 ім.М.Паращука 14 жовтня 201_ року

Забава_______________

п/п

Прізвище Ім’я

курінь

результат

місце

1.

2.

Головний суддя _____________________________

Головний писар _____________________________

ПРОТОКОЛ № 2

Спортивно – мистецького свята “ Козацькі забави”

ТВПУ-4 ім.М.Паращука 14 жовтня 201_ року

Забава_______________

ОЧКИ

МІСЦЕ

Головний суддя _____________________________

Головний писар ____________________________

ПРОТОКОЛ № 3

Спортивно – мистецького свята “ Козацькі забави”

ТВПУ-4 ім.М.Паращука 14 жовтня 201_ року

Забава_______________

Головний суддя _____________________________

Головний писар ___________________________

VI.Висновок.

Систематичне застосування українських народних рухливих ігор за характером рухової діяльності на уроках фізичної культури та позаурочних заходах сприяє:

1. Набуттю учнями патріотичного досвіду, культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності.

2. Отримання й поглиблення знань з Українських звичаїв, обрядів ,ігор.

3. Активізації самостійної пошукової роботи учнів;

4. Професійному зростанню вчителя і учнів;

5. Розвиток в учнів основних рухових та морально – вольових якостей, вмінь та навичок потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та захисту Вітчизни.

6. Формуванню нових рухових навиків.

- Кмітливість,

- Вміння орієнтуватися в просторі.

- Координації рухів,

7. Розкривають фізичний потенціал і реалізація в грі.

- узгодженості дій.

- почуття колективізму.

8. Загартування та оздоровлення організму учня.

9. Висловлювання, аргументування, доведення власних поглядів на виконання і вдосконалення гри.

10. Орієнтація на зниження ризиків вживань тютюну, алкоголю та ін. Що представляють загрозу здоров’ю учня.

Ігри, що сформувалися під впливом національно-визволь­них війн, які містять у своїх іс­торичних сюжетах бойовий і пат­ріотичний характер, є справж­ньою школою національно-патріотичного виховання, є могутньою рушійною силою естетичного, морально-етичного та культурного виховання учнів. Педагогічне значення ігор полягає в тому, що вони є результатом виховних зусиль народу протягом багатьох століть і як незамінний виховний засіб передаються із покоління в покоління.

Отже, використовуючи українські народні рухливі ігри та забави, включаючи одну з найсуттєвіших його галузей – етнопедагогіку, спроможне в недалекому майбутньому відродити генетичний код українського народу, сформувати новий тип українця-патріота, здатного вивести свою державу на світовий рівень культури.

Слава Україні!!!   

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

Один автор

1. Каюков В. Школа козацького виховання. Методичний вісник. Кіровоград, 1996. – 96 с.

2. Надія Андрощук. Рухливі ігри та естафети: Тернопіль 2001р.

3. Бака М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді: навч.- метод.посібн. Книга пам’яті України, 2004. – 460 с.

Два автори

1. Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей та

учнівської молоді. – Київ, 2014. – 29 с.

2.Гуслистий К., Апанович О. - “ Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу “.

Три автори

1. Жеребцова М. В., Бородін С. Е., Ніколаєв О. С. Скаутинг та краєзнавство – система патріотичного виховання молоді / Збірка статей з історії українського скаутингу. – К. ПП «Стародавній світ», 2013. – 312 с.

Чотири

автори

1. В.І. Завацький, А.В. Цьось, О.З. Бичук, Л.З. Панамаренко Козацькі забави м. Луцьк 1994 р.

Матеріали конференцій

1.Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Львів 1997р. (рухливі і національні ігри)

Словники

Словник:Історія спортивної лексикографії Ольга Романчук, Молода спортивна наука 271-276 України. 2012.

Законодавчі та нормативні документи

Наказ Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Частина книги, періодичного, продовжу-ваного видання

1. Гомотюк О.   Цивілізаційне осмислення української культури / О. Гомотюк // Мандрівець. – 2016. – № 2. – С. 74-76. – Рец. на кн. : Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. Калакура, О. Рафальський, Ю. Юрій. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.

Електронні ресурси

1Чи вважаєте Ви себе патріотом України? [Електрон. ресурс] //Центр Разумкова[веб-сайт] - Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=399 

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.