Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення теми «взаємодія тіл» у 8 класі

Опис документу:
В даному проекті розкривається проектування компетентнісно-орієнтованого навча-льного процесу з теми «Взаємодія тіл», в якому зазначається мета, діяльність вчителя та учня, вказується вид роботи та методи діагностування кожного уроку даної теми. Також на вищевказаній основі представлені матеріали до даних уроків

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІС-НОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИ-ВЧЕННЯ ТЕМИ «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ» У 8 КЛАСІ»

Зміст

Вступ 3

І. Проектування компетентнісно-орієнтованого навчального процесу з теми «Взаємодія тіл» 5

ІІ. Матеріали до уроків 18

Вступ

В останні роки по-новому формулюються цілі освіти та виховання: школа повинна не тільки підвищувати інтелектуальний потенціал країни, але і створювати умови для формування з кожного вільної, творчої, критично мислячої особистості, здатної усвідомити і розвивати свої задатки, схильності, знаходити своє місце в житті.

Закон України «Про освіту» висунув перед учителем задачу – сприяти формуванню в учнів фахового рівня, тобто навчальна діяльність у підсумку має не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати рівень її компетентності. Поняття компетентності не зводиться ані до знань, ані до навичок, а належить до сфери вмінь.

Компетентнісний підхід становить ключову інноваційну ідеєю сучасної освіти. Для конструювання мети і змісту освіти, стандартів, програм і підручників – визначальним є розуміння компетентності як спроби специфічного укрупнення та конфігурації планованих результатів навчального процесу.

Компетенція і компетентність є засадничими поняттями компетентнісного підходу. У результаті тривалих дискусій нині вироблено достатньо чіткі дефініції цих понять. Компетенція – це відчужена від суб’єкта, наперед задана норма – сукупність вимог до знань, умінь, навичок, способів діяльності, визначена до певної галузі предметів і необхідна для якісної продуктивної діяльності в цій галузі. Інакше кажучи, компетенція – це об’єктивна категорія, суспільно визначений рівень знань, навичок, ставлень у певній галузі діяльності.

Кожна навчальна дисципліна повинна створювати передумови, які за умови їх узагальнення перетворюються в основу формування ключових компетенцій: інформаційних, особистісного самовдосконалення, навчально-пізнавальних, комунікативних, соціально-виробничих та загальнокультурних.

Фізика як навчальна дисципліна об'єктивно володіє потенційними можливостями організації процесу навчання, що забезпечує розвиток наукового мислення і творчих здібностей учнів. Під час вивчення фізики учні залучаються у всі етапи наукового пізнання.

Впровадження основних положень нового Державного стандарту загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання вимагають перегляду підходів до проектування змісту шкільної фізичної освіти. У відповідності до такої орієнтації навчального процесу змінюється методологія побудови навчального процесу з фізики. Учитель повинен навчитися конструювати зміст шкільного курсу фізики, використовуючи в якості стержня загальностандатну її частину, на основі якої вибудовувати орієнтацію на особистісний потенціал учня, стиль його мислення, профіль розвитку.

І. Проектування компетентнісно-орієнтованого навчального процесу з теми «Взаємодія тіл»

Тема

Мета з позиції компетентнісного підходу

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Види наочності

Діагностування

1

Взаємодія тіл. Результат взаємодії-деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Формувати в учнів знання про явища взаємодії; розкрити суть поняття «маса тіла»; розвивати в учнів уміння спостерігати та описувати різні прояви та наслідки механічної взаємодії; розкрити роль фізичного знання в житті людини суспільному виробництві й техніці; спонукати учнів до критичного мислення, застосовувати набуті знання у практичній діяльності

Створює проблемну ситуацію: «Чому не можна перебігати дорогу перед транспортом, який швидко рухається?»

Пропонує учням розглянути тіла, які знаходяться на демонстраційному столі, вказати з якими іншими тілами вони взаємодіють. Зробити висновок про те, коли тіло перебуває у стані спокою.

Пропонує учням навести приклади прояву інерції з власного досвіду

Знайомляться з явищем інерції, законом інерції.

Допомагають у проведенні дослідів.

Знайомляться з властивістю інертності, мірою інертності – масою і встановлюють взаємозв’язок між масами і зміною швидкості для двох взаємодіючих тіл.

Висловлюються про відкриття, яке вони зробили на уроці

Кулька, підвішена до нитки, тягарець, підвішений до пружини, м’яч

Завдання на картках

2

Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Формувати в учнів знання про силу як фізичну величину, що є мірою впливу одного тіла на інше. Розвивати вміння знаходити рівнодійну сил, які діють уздовж однієї прямої, вміння аналізувати та узагальнювати отримані знання. Виховувати культуру спілкування, мовлення, спонукати учнів до критичного мислення

Мотивує навчальну діяльність через виконання учнями вправи «Встав голосні».

Розкриває алгоритм «Графічне зображення різних сил».

Вводить поняття рівнодійної сил.

Опрацьовуючи матеріал підручника, всі учні заповнюють таблицю.

Розв’язують задачу.

Виконують завдання на картках.

Завдання на картках

Гра «3:2:1»

3

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Тип уроку: комбінований урок.

Ввести поняття деформації тіла, надати уявлення про види деформації. З’ясувати причину виникнення сили пружності. Продовжити розкривати роль фізичного знання в житті людини, виробництві й техніці. Розвивати в учнів критичне мислення, вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Виховувати культуру запису, мовлення і спілкування.

Проводить фізичний диктант.

Здійснює фронтальне опитування.

Дають відповіді на питання вчителя.

Під час перегляду відео складають план до матеріалу урока.

Складання опорний конспект.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 8».

Вправа «Кошик знань»

4

Вимірювання сил. Динамометри. Тип уроку: комбінований урок.

Формувати в учнів знання про силу пружності. Ознайомити учнів з приладом для вимірювання сили – динамометром, та принципом його дії. Розвивати логічне мислення учнів, вміння реалізовувати набуті знання у практичній діяльності. Виховувати уміння працювати в колективі, комунікативні здібності, відповідальність.

Мотивує навчальну діяльність (вправа «Чорна скринька»).

Демонструє різні види динамометрів.

По черзі ставлять запитання однокласникам і відповідають на них.

Працюють з динамометрами.

Розв’язують експериментальні задачі.

Динамометри, картки із завданням.

Методом різнокольорових карток.

5

Конструювання динамометра. Лабораторна робота №5. Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Формувати і розвивати в учнів експериментальні уміння і дослідницькі навички з дослідження залежності сили пружності від деформації, виготовлення шкали динамометра із заданою ціною поділки. Формувати алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач, застосовуючи закон Гука. Виховувати вміння роботи у групах, взаємоповагу, вміння контролювати час, виділений на виконання роботи.

Проводить гру «Сходження на пік Знань».

Проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Дають відповіді на запитання вчителя.

Знайомляться з правилами, яких потрібно дотримуватись під час роботи з динамометром.

Виконують лабораторну роботу й оформлюють звіти.

Обладнання лабораторної роботи, зошит з друкованою основою для виконання лабораторних робіт.

6

Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Формувати в учнів знання про явище земного тяжіння; вчити розрізняти поняття ваги і маси тіла, сили тяжіння і ваги; вміння вказувати на причину виникнення сили тяжіння, ваги тіла, невагомості. Формувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач. Розвивати спостережливість, вміння аналізувати, систематизувати і узагальнювати, сприяти активності. Виховувати культуру запису, мови та спілкування.

Проводить фронтальне опитування.

Мотивує навчальну діяльність шляхом зачитування вірша.

Оголошує конкурс на найкращу розповідь про «Силу тяжіння», «Вагу тіла», «Стан невагомості».

Дають відповіді на запитання вчителя.

Під час перегляду відео заповнюють таблицю.

Беруть участь у конкурсі на найкращу розповідь про «Силу тяжіння», «Вагу тіла», «Стан невагомості».

Розв’язують задачі.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 8».

Картки із завданням.

Інтерактивна вправа «Інтерв’ю».

7

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Формувати в учнів знання про явище тертя, силу тертя. З’ясувати причини виникнення сили тертя; способи вимірювання сил тертя за допомогою динамометра; способи збільшення і зменшення сили тертя ковзання. Розкрити суть поняття «коефіцієнт тертя». Розвивати вміння працювати з приладами, аналізувати результати експериментів, робити висновки з отриманих експериментальних даних. Виховувати в учнів бажання пізнавати нове, невідоме; почуття відповідальності; вміння працювати в колективі та вміння висловлювати і відстоювати свою думку та прислухатися до думок інших.

Проводить фронтальне опитування.

Мотивує навчальну діяльність шляхом розгадування кросворду.

Проводить фронтальний дослід з динамометром.

Дають відповіді на поставлені вчителем питання.

Розгадують кросворд.

Наводять приклади прояву тертя, які вони спостерігали довкола.

Демонструють дослід і роблять висновки (на листку паперу).

Листи білого паперу; фломастери; дерев’яні бруски; тягарці; динамометри; дві дощечки: одна – шліфована, а друга – ні; два заряди від ручки.

8

Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. Лабораторна робота №7. Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Сформувати в учнів і розвинути експериментальні вміння і дослідницькі навички, уміння описувати й систематизувати результати спостережень, планувати й проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання сили тертя та ваги тіла, визначати коефіцієнт тертя ковзання, робити узагальнення і висновки. Виховувати культуру спілкування, культуру запису.

Проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Проводить фронтальне опитування, експрес опитування.

Опрацьовують ідеї досліджень до лабораторної роботи.

Виконують групами завдання.

Обладнання лабораторної роботи, зошит з друкованою основою для виконання лабораторних робіт.

Експрес опитування.

9

Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Надати уявлення про види простих механізмів, розкрити суть поняття «момент сили», формувати знання про обчислення (формули) моменту сили та умови рівноваги важеля; формувати і розвивати в учнів експериментальні уміння досліджувати властивості важеля та з’ясовувати умову його рівноваги.

Проводить фронтальне опитування.

Створює проблемну ситуацію.

Проводить фронтальний дослід.

Дають відповіді на поставлені вчителем питання.

Знаходять відомості про призначення та використання важеля.

Проводячи дослід, заповнюють таблицю.

Працюють з картками.

Лабораторний важіль, тягарці, лінійка учнівська.

За результатами звітів.

10

Сили в природі. Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань учнів.

Поглибити знання учнів про механічні сили та удосконалити вміння застосовувати здобуті знання на практиці. Розвивати в учнів уміння сприймати та осмислювати інформацію індивідуально та під час бесіди; розвивати логічне мислення, вміння розв’язувати проблемні завдання, аналізувати думку інших і доводити власну, робити висновки, узагальнення. Активізувати самостійність учнів під час групової роботи; виховувати навики колективної роботи, почуття взаємної відповідальності, наполегливість, експериментальні навички, формувати пізнавальний інтерес до фізики.

Мотивує навчальну діяльність.

Проводить конкурси.

Приймають участь у конкурсах.

За результатами конкурсів.

ІІ. Матеріали до уроків

Урок 1: Взаємодія тіл. Результат взаємодії-деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла.

Створення проблемної ситуації:

Чому не можна перебігати дорогу перед транспортом, який швидко рухається?

Обговорення поставленого запитання.

Пропонується учням розглянути тіла, які знаходяться на демонстраційному столі, вказати з якими іншими тілами вони взаємодіють. Зробити висновок про те, коли тіло перебуває у стані спокою.

На столі: 1 Кулька підвішена до нитки.

2 Тягарець підвішений до пружини.

3 М’яч лежить на столі.

Демонстрація дослідів.

З числа бажаючих обирається 3 учні, які допомагають у проведенні дослідів.

Дослід 1. Тіло підвішене на мотузці. Якщо різко смикнути, то порветься тільки нижня мотузка. Якщо повільно тягнути за мотузку, то обірветься верхня. Чому?

Дослід 2. Склянка з водою стоїть на аркуші паперу. Якщо аркуш тягнути повільно то склянка рухається разом з аркушем. Якщо аркуш швидко висмикнути, то склянка лишиться на місці. Чому?

Дослід 3. Біля кінців зігнутої металевої лінійки розташовані 2 візки (однакової і далі різних мас). З’ясувати, якої швидкості і які відстані пройдуть набудуть візки при випрямленні лінійки. Чому?

Учні знайомляться з властивістю інертності, мірою інертності – масою і встановлюють взаємозв’язок між масами і зміною швидкості для двох взаємодіючих тіл.

Учні отримують завдання на картках.

Явище

Прояв інерції

Пояснення

1.Збивання показів медичного термометра

2. Пасажири автобуса відхиляються при повороті

3.Насаджування молотка на рукоятку

4. Падіння людини, що спіткнулася

Учні висловлюються про відкриття, яке вони зробили на уроці, продовжуючи речення:

На уроці….

- найбільший мій успіх – це ….

- Найбільші труднощі я відчув …

- Я гне вмів, а тепер умію …

- Я не знав,а тепер знаю …

Урок 2: Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.

Зверху на стікерах записуємо літери слова «інертність», а знизу – запитання. Літери клеїмо на дошці в хаотичному порядку. Учні повинні скласти з літер слово. Вони по одному підходять до дошки, витягують літеру, відповідають на запитання і прикладають літеру в правильному порядку (10 літер – 10 запитань).

• Наведіть приклади взаємодії тіл.

• Що таке інерція? Приклади прояву.

• Сформулюйте закон інерції.

• Продовжіть розповідь і поясніть: діти на санчатах з’їжджають з гори і наїжджають на пеньок ….

• Що відбувається з ділом, коли дії на нього інших тіл не скомпенсовані?

• Дайте визначення інертності.

• Що є мірою інертності? Охарактеризуйте цю фізичну величину.

• Чому під час пострілу снаряд і гармата набувають різних швидкостей?

• Якою залежністю пов’язані відношення мас тіл, які взаємодіють, та відношення змін швидкостей їхніх рухів?

• Яку властивість крапель води використовують, струшуючи воду з мокрого плаща?

Спостерігаючи досліди, учні ще раз роблять висновок, що у результаті взаємодії тіла деформуються або змінюють свою форму.

Дослід 1. Падіння м’яча, випущеного з руки.

Дослід 2. Зупинка іграшкового автомобіля після поштовху.

Дослід 3. Деформація пружини у випадку підвішування тягарців.

Опрацьовуючи матеріал підручника всі учні заповнюють таблицю.

Фізична величина

Сила

Визначення

Позначення

Властивості (векторна, скалярна)

Одиниці вимірювання

Який результат дії сил у таких випадках?

1. Казка «Ріпка».

2. Перетягування канату.

Вводиться поняття рівнодійної сил.

Проводиться гра «3:2:1»

Учні визначають:

• 3 факти, які справді зацікавили їх на уроці;

• 2 повідомлення про які хотілося б дізнатися детальніше;

• 1 положення, яке вони використають.

Урок 3: Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

Учні під час перегляду відео складають план до матеріалу урока. (робота у парах)

Приблизний зміст.

1.Наслідки дії сили на тіло.

2.Деформація тіла. Приклади.

3.Види деформації.

4.Приклади різних деформацій у побуті, техніці.

5.Від чого залежить деформація тіл?

6.Залежність величини деформації від прикладеної сили.

7.Сила пружності. Причина виникнення.

8.Жорсткість тіла.

9.Закон Гука та його графічне представлення.

Вправа «Кошик знань». Учні по черзі розповідають про те, що вони поклали сьогодні в свій «кошик знань».

Урок 4: Вимірювання сил. Динамометри.

Інтерактивна вправа «Складанка»

(Учні отримують картки із завданням)

Вибираючи перші склади слів, склади слово та дай йому пояснення:

1. Сивина, лабораторія. (си – ла)

2. Манометр, санаторій. (ма – са)

3. Рівнина, нора, дійсність, народ (рів – но – дій – на)

4. Дерево, форма, малюк, цікавість, яма (де – фор – ма – ція)

Вправа «Чорна скринька»

Учитель вносить «чорну скриньку» з пружиною всередині. Від імені захованого предмету зачитує розповідь.

Я можу бути різною: маленькою і великою, чорнявою і сріблястою. Я – металева. Я не потерплю силових впливів на мене і завжди швидко відновлюю свою фігуру. Ви не здогадались хто я?

(Якщо учні здогадались, виймає зі скриньки пружину і читає далі, якщо – ні, то продовжує розповідь.)

Я являюсь важливою деталлю багатьох механізмів. Я є в авторучках якими ви пишете на уроках, у багатьох годинниках. Ну добре, я є найголовнішим елементом приладу, з яким ви ознайомитесь на сьогоднішньому уроці. Служить він для вимірювання будь-якої сили. Отже я – спіральна пружина.

Робота у групах.

Завдання 1. 1. З’ясувати будову найпростішого лабораторного динамометра.

2. Які межі вимірювання динамометра? Чому дорівнює ціна поділки приладу?

3. Яку роль у вимірюванні сил відіграє стальна пружина?

4. Чи можна стальну пружину замінити мідною?

Кожна група отримує динамометр.

Завдання 2.

1. Що необхідно, щоб виготовити саморобний прилад для вимірювання сили?

Демонструє динамометри, які виготовили учні.

Експериментальна задача №1.

До двох однакових пружин підвісьте два різні вантажі й поясніть, який з них має більшу масу.

Експериментальна задача №2.

До двох різних пружин підвісьте два однакові вантажі й поясніть, яка з пружин має більшу жорсткість. Виконавши відповідні вимірювання, обчислити жорсткості пружин і порівняти їх.

Урок 5: Конструювання динамометра. Лабораторна робота №5.

Гра «Сходження на пік Знань».

На плакаті зображено гірський пейзаж із нанесеним на ньому маршрутом сходження і привалами. Привали пронумеровані. Кожному номеру відповідає певне запитання. За допомогою ігрового кубика учні визначають номер привала і дають відповідь на поставлене запитання або розв’язують задачу.

Вправа «Незавершене речення».

Учні продовжують речення:

На уроці….

  • найбільший мій успіх – це….

  • найбільші труднощі я відчув….

  • я не вмів, а тепер умію…..

  • я не знав, а тепер знаю….

Урок 6: Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Заповнити таблицю

Порівняння сили тяжіння та ваги тіла

Питання

Сила тяжіння

Вага

1

Векторна чи скалярна величина?

2

Одиниця вимірювання у СІ.

3

Прилад для вимірювання.

4

Напрям дії сили.

5

Формула для обчислення.

6

Прилад 1. Брусок знаходиться на опорі. До якого тіла прикладена сила? (зобразити схематично)

7

Прилад 2. Кулька висить на нитці. До якого тіла прикладена сила? (зобразити схематично)

Урок 7: Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Щоб дізнатись, про що буде йтися мова на уроці, пропонується розгадати фізичний кросворд.

  1. Прилад для вимірювання сили. (Динамометр)

  2. Стан у якому перебувають космонавти у космосі. (Невагомість)

  3. Основний елемент динамометра. (Пружина)

  4. Одиниця вимірювання сили. (Ньютон)

  5. Яка сила змушує яблуко падати на землю. (Тяжіння)

1

2

3

4

5

Отже ця сила – сила тертя!

Завдання для груп.

Група №1. Дослідити причини тертя.

Група №2. Дослідити залежність Fтертя від величини тертьових поверхонь.

Група №3. Дослідити залежність Fтертя від ваги вантажу.

Група №4. Дослідити силу тертя кочення.

Група №5. Способи збільшення і зменшення сили тертя.

Урок 8: Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання. Лабораторна робота №7.

Твір – мініатюра: «Якби зникло тертя».

Конкурс на найкращу розповідь про силу тертя спокою, силу тертя ковзання, силу тертя кочення. (Причини виникнення, від чого залежить, способи зміни, приклади прояву).

Урок 9: Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок.

Створення проблемної ситуації.

1. Пропонується учню (за бажанням) відкрити двері до кабінету, прикладаючи силу в різних точках від осі обертання, і дати відповідь на запитання: «Чому ручку дверей розташовують ближче до краю?».

2. Що відбуватиметься з тілом, якщо сили прикладені до тіла, не спрямовані уздовж однієї прямої?

Змагання.

Кожен ряд отримує картку, яку необхідно заповнити. Учні кожної парти виконують одне завдання і передають картку далі. Оцінюється швидкість і правильність відповідей.

Характеристики

Прості механізми

Важіль

Нерухомий блок

Рухомий блок

Означення

Виграш у силі

Де використовуються

Переваги

Недоліки

Урок 10: Сили в природі.

Підготовка до сприйняття матеріалу.

Учень запізнюється на урок (у нього розкуйовджене волосся, невірно застібнуті ґудзики)

Відбувається діалог з учителем.

- Що з тобою сталося?

- Я не хотів! Вони мене затримали!

- Хто вони?!

- Коли пролунав дзвінок на урок, я був на подвір’ї. Почав бігти, але перечепився і за інерцією впав, тому, що на мене подіяла сила тяжіння. На сходах було слизько, сила тертя – мала, і я знову не зміг зрушити з місця. Коли пробігав біля дверей, зачепився за ручку. Сила пружності повернула мене назад. У мене ледь вистачило сил, щоб подолати свою вагу і прибігти на урок. Це не я винен! Це все вони!

- Діти, хто ж перешкоджав (ім’я учня)?

- Його затримали сили : сили тяжіння, тертя, пружності, вага.

- Так. Можливо, дійсно, він – невинний!

Учень займає своє місце.

Проведення конкурсів.

1) Розминка. Кожна команда отримує кросворд (однаковий для всіх команд) (додаток 1) який розгадує протягом часу, коли працює метроном (3 хв.). Ключове слово – колесо.

2) Теоретичний конкурс «Презентація сили» (підготовка 5 хв., виступ – до 3 хв.)

З кожної команди лідери підходять до «різнокольорової квітки», щоб витягти пелюстку із завданням – назву сили, яку будуть презентувати. Отримують папір, фломастери, маркери. Презентація може містити: елементи реклами , намальоване явище. Розкрити суть питання: чому даний вид сили є важливим для кожної людини,приклади прояву. Робота триває протягом часу, коли сиплеться пісок в годиннику(5 хв.). Від команди виступають «теоретики».

3) Експериментальний конкурс. «Загадкове явище»(3 хв.).

Команди отримують завдання для даного конкурсу.

І команда. (склянка, листівка, монета)

На склянку кладуть поштову листівку, а на листівку – монету. Різко вдаряють по листівці щиглем: листівка відлітає, а монета падає у склянку.

Продемонструвати та пояснити, використовуючи у поясненні, як і які види сил проявляються.

ІІ команда. (два круга одного розміру: паперовий і з картону).

Випустіть з якоїсь висоти одночасно два круга: паперовий і з картону. Яке з цих тіл упаде раніше? Поясніть явище. Покладіть паперовий круг на круг із картону і знову випустіть з певної висоти. Опишіть і поясніть явище, використовуючи у поясненні, як і які види сил проявляються.

ІІІ команда. (аркуш паперу і склянка з водою).

На аркуш паперу, що лежить на столі, поставте склянку з водою. Витягуйте аркуш спочатку повільно, а потім ривком. Поясніть результат, використовуючи у поясненні, як і які види сил проявляються.

ІV команда. (3 склянки, аркуш паперу).

Дві склянки розташуйте на відстані =20 см одна від одної. Накрийте їх аркушем паперу. Спробуйте покласти третю склянку зверху на аркуш. Склянка падає. Поясніть явище. Запропонуйте спосіб, при якому склянка буде утримуватися на аркуші, не використовуючи інших предметів. Пояснити.

Підказка (що потрібно зробити з аркушем паперу?)

Від кожної групи виступає команда «дослідників».

4) «Бліц»-турнір. Кожна команда дає відповідь на 3 запитання протягом 30 секунд.

І команда

1. Чому дозріле яблуко падає на землю?

2. Чому краплі дощу легко стікають з похилого даху, а сніг збирається товстим шаром?

3. Чому легше пливти, ніж бігти по дну, перебуваючи по пояс у воді?

ІІ команда

1. Чому запущений із Землі штучний супутник не летить по прямій, а рухається навколо планети?

2. Чому підошви спортивного взуття роблять рельєфними?

3. Чому, пірнаючи з вишки, плавець намагається зануритись у воду у вертикальному, а не горизонтальному положенні?

ІІІ команда

1. Чому вгору везти сани важче, ніж горизонтальною поверхнею?

2. Чому воротар футбольної команди грає у рукавичках?

3. Чому космічний корабель, який відправляють на Місяць зі штучного супутника Землі, може не мати обтічної форми?

ІV команда

1. Чому, стрибнувши з висоти 3-го поверху на натягнутий брезент, можна залишитися неушкодженим?

2. Коли воротарю легше ловити м’яч: у сонячну чи дощову погоду? Чому?

3. Чому тече вода в річках?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.