Психолого – медико-педагогічний консиліум(ПМПК

Опис документу:
ПМПК розв’язує такі завдання: - створення цілісного портрету учня; - виявлення характеру та причин відхилень у навчанні та поведінці учнів; - розробка програми виховних та корекційних заходів; - визначення шляхів та засобів корекційно – розвивальної роботи для педагогів та батьків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

4

Психолого – медико-педагогічний консиліум(ПМПК)

Підготувала:

Заступник директора з виховної роботи Пинська О.А

ПМПК розв’язує такі завдання:

- створення цілісного портрету учня;

- виявлення характеру та причин відхилень у навчанні та поведінці учнів;

- розробка програми виховних та корекційних заходів;

- визначення шляхів та засобів корекційно – розвивальної роботи для педагогів та батьків.

Головний принцип організації психолого – педагогічного консиліуму:комплексність вивчення. Він передбачає тісну взаємодію різних спеціалістів (педагогів, психолога, медичної сестри) у ході вивчення учня для отримання результатів оцінки фізичного та психологічного стану учня. Отримані результати співвідносяться з віковими критеріями. Ще один важливий принцип – дотримання інтересів учнів.

Психолого – педагогічний консиліум реалізує три функції:

- діагностичну – вивчення соціальної ситуації розвитку учня, у визначенні домінанти його розвитку, потенційних можливостей та здібностей розпізнаванні характеру відхилень у поведінці, діяльності та спілкуванні, а також стану здоров’я;

- виховну – розробка проекту корекції у вигляді низки навчально – виховних заходів, що рекомендуються педагогам, батькам та учням (контроль, корекція, розвиток, лікування);

- реабілітаційну – захист інтересів дитини, що потрапила в несприятливі навчально – виховні або сімейні умови. Зміст сімейної реабілітації – в підвищенні статусу дитини як члена сім’ї або в разі необхідності підвищенні зацікавленості батьків життям та справами дитини. Сутність реабілітації полягає в допомозі в адаптації до нових умов, у подоланні  дискомфорту та психологічної незахищеності.

Склад консиліуму: психолог (за наявності), класний керівник, учителі – предметники, що викладають у відповідному класі, медична сестра (за наявності).

Відповідно до мети психолого – педагогічні консиліуми діляться на:

Первинні консиліуми проводяться після завершення обстеження (кінець жовтня). Їхня мета – визначення особливостей розвитку школярів, можливих умов і форм їх навчання, необхідного супроводження педагогічного процесу.

Планові консиліуми–проводяться в березні. Їх мета – оцінка динаміки процесу навчання та корекційних заходів, а також у разі необхідності внесення поправок та доповнень до корекційної або розвивальної роботи з  учнями.

Заключні консиліуми – проводяться на заключних етапах навчання та завершенням корекційної роботи. Мета – оцінка знань учнів, стану емоційно – вольової та пізнавальної сфери, прогнозування успішності учнів у подальшому навчанні.

Позапланові консиліуми проводяться на вимогу класного керівника або інших педагогів, що працюють з учнями в разі необхідності (виникнення несподіваних проблем у навчанні, вихованні або в процесі корекційної роботи. раптових афективних реакцій. Мета – виявлення причин проблеми, що виникла, знаходження адекватних способів її подолання. До участі в таких консиліумах, як правило запрошуються учні відповідного групи.

Документація консиліуму включає:

- психолого – педагогічний портрет групи;

- індивідуальні карти учнів;

Функції учасників на етапі підготовки та проведенні психолого – педагогічних консиліумів:

Заступник директора:

-  надає організаційну, адміністративну та методичну допомогу;

-  розробляє схему проведення консиліумів;

- установлює порядок обговорення та слідкує за дотриманням регламенту обговорення;

- отримує та аналізує узагальнену інформацію щодо груп , паралелей та окремих учнів (по відношенню до яких потрібне індивідуальне обговорення або співбесіда з батьками);

- контролює хід реалізації програми супроводження.

Психолог:

- здійснює обробку психодіагностичних обстежень, що були проведені згідно з програмою підготовки;

- готує інформацію за двома напрямами:

1.Інформація про конкретних учнів:

1) опис індивідуально – психологічних особливостей учня;

2) сфери психічного життя дитини, у яких виявлено певні порушення або відхилення  від вікової, психічної або соціальної норми. По можливості вказуються причини існуючих порушень;

3) сфери психічного життя, розвиток яких характеризується вираженими індивідуальними особливостями та опис їхніх реальних проявів

4) адекватні форми супроводження.

2. Узагальнена інформація щодо класу (зведені таблиці показників, що вивчаються на етапі діагностики.

Інформація щодо окремих учнів представляється на консиліум особисто психологом, узагальнена інформація по групи передається класному керівнику з необхідними поясненнями та уточненнями у формі, що не порушує права дитини на конфіденційність подібної інформації.

Класний керівник, спираючись на результати власних спостережень та систематизації спостережень інших педагогів, готує педагогічну та психологічну характеристику навчальної діяльності й поведінки класу в цілому та окремих учнів, за такими показниками:

- кількісні та якісні характеристики навчальної діяльності (успішність з предметів. можливі причини низької або нерівної успішності);

- психологічні особливості класу (за результатами діагностики та консультацій психолога);

- показники поведінки та спілкування в навчальних ситуаціях;

- умови сімейного виховання.

Вчителі – предметники  характеризують конкретних учнів або їх групи за показниками:

 - труднощі та особливості що проявляються під час усних та письмових відповідей, відповідей біля дошки; труднощі що виникають під час засвоєння нового матеріалу або повторення, виконання творчих завдань;

- можливі причини описаних труднощі;

- опис типового для учня емоційного стану на уроці;

- опис ситуацій, що викликають в учнів різні емоційні труднощі (плач, агресія, роздратування та ін..)

Інформація вихователя гуртожитку стосується опису індивідуальних особливостей та труднощів, що виникають в учнів у позаурочній діяльності, у процесі спілкування з однолітками.

Медична сестра надає консиліуму інформацію про стан здоров’я та фізичні особливості учнів за трьома основними параметрами:

1. Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму:

- відповідність фізичного розвитку віковим нормам;

- стан органів зору, слуху, кістково – м’язової системи;

- переносимість фізичних навантажень.

2. Фактори ризику:

- наявність у минулому захворювань та травм, що можуть відбиватися на розвитку дитини;

- фактори ризику за основними функціональними системами, наявність хронічних захворювань.

3. Характеристика захворюваності за певний період.

Якщо за штатом, не передбачено заступника директора, психолога, медичної сестри, то їхні функції частково розподіляються між класним керівником, вихователем, вчителями – предметниками.Будь – які відомості про учня та його сім’ю надаються та обговорюються учасниками тільки за тими параметрами, показниками та характеристиками, у яких наявна важлива для роботи консиліуму та супроводження інформація.

У процесі обговорення індивідуальної та групової стратегії супроводження на консиліумі має бути знайдено оптимальну ситуацію взаємодії учасників навчально – виховного процесу, у ході консиліуму розв’язання задачі супроводжується втіленням у конкретні напрями діяльності й заходи психологічних та педагогічних технологій. Консиліум завершується розподілом між його учасниками обов’язків щодо ведення супроводжувальної та консультативної роботи, з визначенням приблизних строків виконання.

Рішеннями консиліуму є рекомендації з розробки комплексної програми супроводження, що узгоджуються з усіма учасниками і є обов’язковими для всіх спеціалістів, що ведуть навчальну, виховну, корекційну та розвивальну роботу з учнями групи. Психолого – педагогічний консиліум дозволяє побудувати взаємовідносини учасників навчально – виховного процесу на основі рівноправного співробітництва та особистої відповідальності й організувати цілісне супроводження учнів у процесі всього навчання, задіявши професійний та особистісний потенціал усіх, хто має відношення до ефективності цього процесу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!