Протокол засідання ШМВ

Опис документу:
№3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району міста Києва

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

ПРОТОКОЛ № 3

від 23.01.2015

Присутні: 24 педагоги

 • Радчук К.В.

 • Тишкевич О.С.

 • Сєвєріна Ж.В.

 • Порєчна Д.В

 • Опанасюк Н.В.

 • Андрієць О.М.

 • Бочковська І.В.

 • Щербак Д.М.

 • Гончар А.І.

 • Мірошникова О.М.

 • Чорнобок В.В.

 • Гросул Л.Б.

 • Майоров І.В.

 • Карпенко Л.І.

 • Пацовська Л.П.

 • Матюшко О.В.

 • Прокофьєва Л.П.

 • Онишко Л.М.

 • Ткаченко Г.С.

 • Давидяк М.С.

 • Гончар Ю.В.

 • Савченко Д.І.

 • Петренко Т.В.

 • Алєксєєва О.В.

 • ПікульН.В.

Тема: Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів

Найголовніше заохочення

і найсильніше (та не завжди дійове)

покарання в педагогічній

практиці  - оцінка.

Це найгостріший інструмент,

використання якого

потребує величезного вміння

і культури.

В. Сухомлинський

 1. Принципи організації діагностики і контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

 2. Методична панорама «Ефективні форми та методи контролю навчальних досягнень учнів». Огляд різних видів контролю за навчанням: попередній, «біжучий», повторний,тематичний, періодичний, підсумковий,комплексний.

 3. Консультація Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки учнями та  їхніми батьками.

 4. Використання різнорівневих завдань  з метою формування ключових компетентностей під час контролю.

 5. Ділова гра «Організація  контролю знань» (кожен учасник представляє свої форми проведення контролю знань учнів).

 6. Дискусія  «Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів».

 7. Огляд  педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді вчителів-новаторів».

 8. Тренінг «Захист від стресів» . Робота з психологом.

 9. Відстеження відвідування уроків молодих вчителів

По першому питанню слухали керівника школи молодого вчителя Мірошникову О.М. Яка повідомила, що основна мета контролю як дидактичного засобу управління навчанням полягає в забезпеченні ефективності навчання шляхом систематизації знань, умінь і навичок учнів, самостійного застосування ними здобутих знань на практиці. До його завдань також належить стимулювання учнів старанно навчатися, формування в них прагнення до самоосвіти. Також познайомила з принципами його організації

ВИСТУПИЛИ:

Андрієць О.М. зауважив, що об'єктом контролю у навчанні є знання учнів про основні категорії, принципи, правила, факти, явища у їх тісному взаємозв'язку і взаємозумовленості, їх уміння і навички оперувати цими знаннями. Об'єктом контролю є також діяльність учнів у навчанні, їх уміння застосовувати знання на практиці, самостійно здобувати нові знання.

Савченко Д.І. наголосила Основними засобами контролю є спостереження за діяльністю учня під час занять, вивчення продуктів навчальної праці учня, перевірка знань, умінь та навичок.

Пацовська Л.П. порадила: Контроль результатів навчання відбувається на всіх стадіях процесу навчання. Особливого значення він набуває після вивчення якого-небудь розділу програми чи завершення етапу навчання. Основне завдання перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня засвоєння знань, умінь, компетенцій, які мають відповідати освітньому стандарту.

По другому питанню слухали Онишко Л.М. яка повідомила про ефективні форми та методи контролю навчальних досягнень учнів. Провела огляд різних видів контролю за навчанням: попередній, «біжучий», повторний,тематичний, періодичний, підсумковий,комплексний.

ВИСТУПИЛИ:

Порєчна Д.В зауважила, що важливою умовою формування особистості школяра, його пізнавальної та інтелектуальної активності є система оцінювання і стимулювання навчальної діяльності.

Гросул Л.Б. наголосила : багато педагогів у своїй практичній діяльності просто забувають про існування таких дієвих прийомів, як, наприклад, взаємоконтроль, ігровий контроль. Також існують різні форми схвалення, перспективна і відстрочена оцінка.

Чорнобок В.В. зауважиоа: проблема оцінки не втратила своєї гостроти для всіх учасників навчального процесу: учителів, учнів і їхніх батьків, причому для останніх навіть в більшій мірі. При цьому роль і значущість оцінок для вчителів полягає в одержанні зворотного зв’язку про ефективність навчання, що є підставою для визначення потенційних можливостей учня; для учнів – в об’єктивності оцінки своїх навчальних досягнень, у формуванні самооцінки й рівня домагань; для батьків – у оцінці здібностей своїх дітей і власних зусиль щодо їх виховання.

По третьому питанню слухали Бочковську І.В. яка повідомила, що оцінка  для молодшого школяра має  велике значення. Вона виконує функції  як нагороди, так і  покарання.  Це свідчить про те, що оцінка не тільки педагогічне поняття. Вона також є соціально-психологічним явищем, що є значущим у житті і діяльності учня. Позитивна емоція, пов'язана з оцінюванням знань, стимулюватиме досягнення більш високих навчальних результатів, негативна ж може в одних випадках здійснювати дезорганізуючий вплив на діяльність, а в інших – активізувати її, тобто спонукати до усунення перешкод.

ВИСТУПИЛИ:

Алєксєєва О.В. зауважив, що Позитивні емоції, пов'язані з одержаною оцінкою, вчені вважають могутнім стимулом навчання, негативні – навпаки, погіршують загальний стан школяра, знижують його працездатність.

Давидяк М.С. наголосила, що вчені психологи, вивчаючи роль самооцінки в пізнавальній діяльності, виявили, що особливого значення молодші школярі надають своїм інтелектуальним можливостям, оцінка таких можливостей дорослими їх дуже турбує. Жодна дитина, називаючи причини своєї недостатньо ефективної або низької успішності,  не погоджується з утрудненнями  в розумінні навчального матеріалу, оволодінні навичками, прийомами мисленнєвої діяльності.

Гончар Ю.В. повідомила: виходячи зі сказаного вище, варто підкреслити, що в руках учителя - велика сила, що може рухати вперед розвиток особистості та удосконалювати чи виправляти поведінку дитини, змусити її вірити у свої сили, а може й знищити. Тому особливу важливість здобуває психологічний аспект  оцінювання

По четвертому питанню слухали Матюшко О.В. яка повідомила, що визначним фактором демократизації й гуманізації національної школи є диференціація навчального процесу. Результатом навчання за дванадцятибальною системою оцінювання є рівень навчальних досягнень та сформованість ключових компетентностей учнів. Можна простежити зв'язок між положеннями освітянських документів щодо формування компетентностей учнів з генеральними аспектами технології продуктивного навчання.

ВИСТУПИЛИ:

Тишкевич О.С. Слід відзначити, що на сучасному етапі розвитку школи недостатньо обґрунтовано питання формування ключових компетентностей за допомогою робочого зошита з друкованою основою.

Сєвєріна Ж.В. На сьогоднішній день питання щодо диференційованого підходу з урахуванням рівня досягнень учнів на етапі контролю можна розглядати як один із шляхів формування в них ключових компетентностей.

Петренко Т.В. Крім самоконтролю, учнями здійснюється і взаємоконтроль, який передбачає здійснення контролю навчальних успіхів самими учнями. Взаємоконтроль може бути організований, наприклад, під час роботи в парах.

По п’ятому питанню відбулась ділова гра «Організація  контролю знань» Під час якої кожен учасник представляє свої форми проведення контролю знань учнів.

ВИСТУПИЛИ:

Карпенко Л.І. Відсутність системи в опитуванні учнів призводить до того, що вони вчать матеріал тільки тоді, коли відчувають, що їх можуть викликати, і намагаються визначити наперед, коли і з якого предмета будуть опитувати. Щоб запобігти цьому, учитель повинен добре продумати систему опитування.

Пацовська Л.П. Методи контролю забезпечують одержання зворотної інформації про зміст, характер і досягнення у навчально-пізнавальній діяльності учнів та про ефективність праці вчителя.

Матюшко О.В. Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. Його використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з´ясуванні рівня знань учня завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. Усне опитування передбачає постановку вчителем питань (завдань), підготовку учнів до відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль викладених знань у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її.

Прокофьєва Л.П. Усна перевірка знань учнів використовується найчастіше. Вона дозволяє встановити безпосередній вербальний зв'язок між вчителем і учнем. В процесі усної перевірки вчитель має можливість слідкувати за ходом мислення учнів, вчасно вносити свої корективи. Учень набуває навиків усної наукової мови.

Онишко Л.М. Тестовий контроль знань може бути використаний під час поточного, тематичного або підсумкового контролю. Крім того, викладач має змогу більше уваги приділити спілкуванню з учнями, більш глибокому вивченню ключових питань теми, використовуючи при цьому традиційні форми та методи контролю знань.

Ткаченко Г.С.  Контроль досягнень учнів у процесі навчання, метою якого є виявлення повноти оволодіння учнем навичками, що передбачені кожним навчальним елементом, здійснюється шляхом поточного тестування.

Давидяк М.С. Важливо, щоб письмові роботи мали рівневий характер. Як правило, учням пропонують таке виконання письмового рівневого завдання, яке дає змогу учителеві визначити, на якому рівні засвоєння зупинився учень

Гончар Ю.В. При програмованому контролі питання ставляться в певному порядку. Учень повинен вибрати відповідь, яку він вважає правильною, і ввести код питання і відповіді в контролюючий пристрій: машину або перфокарту.Великі можливості в справі програмованого контролю відкриваються при застосуванні комп'ютерної техніки.

По шостому питанню слухали Прокофьєва Л.П. яка повідомила якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів

ВИСТУПИЛИ:

Гончар А.І. Залишайте за учнями можливість повторно опрацювати навчальний матеріал, виконати навчальне завдання відповідно до їх індивідуальних розумових можливостей.

Майоров І.В. Перевіряючи виконання учнями домашнього завдання, зосереджуйте увагу на результативності цієї роботи за рівнем оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками.

Ткаченко Г.С. Забезпечуйте оптимальні умови для всебічної перевірки знань, умінь і навичок учнів за допомогою різноманітних методів.

По сьомому питанню слухали Карпенко Л.І. яка провела огляд  педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді вчителів-новаторів».

По восьмому питанню слухали практичного психолога Пікуль Н.В. яка повідомила, що учителю, як нікому, треба берегти та зміцнювати нервову систему. Постійні стресові ситуації на роботі, пошук порозуміння з учнями, а після роботи ще й треба знайти фізичні та моральні сили на домашнє господарство та спілкування з родиною... Як за таких умов зберегти ясність думки, гарний настрій і бажання посміятись

ВИСТУПИЛИ:

Гросул Л.Б. зауважив, що Основними психологічними проблемами в діяльності вчителя є постійний стан напруженості, пов’язаний з необхідністю внутрішнього налаштування на певну поведінку, мобілізації всіх сил на активні й доцільні дії; постійним знаходженням у стані підвищеної відповідальності за учнів; потребою тримати під контролем кілька компонентів навчально-виховного процесу, таких, як дисципліна в класі, процес засвоєння знань різними учнями, динаміку працездатності, тощо; а, також, з багатофункціональною соціально-відповідальною діяльністю в умовах інформаційних перевантажень.

Савченко Д.І. наголосила Зосередьтесь на позитивних якостях оточуючих, намагайтесь не критикувати інших ( у позитивної особистості більш ефективні соціальні зв’язки та вищий  рівень соціальної підтримки в колективі);

Бочковська І.В. порадила: Дуже важливим аспектом як у подоланні так і у попередженні виникнення надмірного, негативного стресового стану та розвитку емоційного згорання є стресостійкість людини. 

По дев’ятому питанню питанню слухали заступника директора по навчальній роботі Гончар А. І. яка повідомила, що на початку семестру складено графік взаємовідвідування уроків молодими вчителями та наставниками. Робота проводиться згідно графіка. Педагоги дотримуються складених планів роботи. Протягом першого семестру молоді педагоги підвищили свій методичний рівень і відвідані у січні уроки справили позитивне враження на колег.

ВИСТУПИЛИ:

Мірошникова О. М. зауважила, що   вiдвiданий урок запам’ятався бiльше всього активною взаємодiєю вчителя та учнiв. Починаючи з першого етапу уроку  - актуалiзацiї опорного мислення, учнi енергiйно та яскраво проявляли себе у виконаннi випереджувальних завдань.  Разом з вчителем, учнi визначали завдання уроку та формували мету. Також дуже багато використано було рiзнопланових форм та методiв навчання в ходi вивчення нового матерiалу, а саме: коментоване читання, створення сенкану, фронтальне опитування, асоцiативний кущ та iн.

Чорнобок В. В. наголосила гармонiйним i вдалим було встановлення мiжпредметних зв’язкiв. I в цiй формi роботи учнi змогли найяскравiше розкрити свiй iнтелектуальний потенцiал та свiтогляд. Використовувалися також паралелi зi свiтом музичного мистецтва Як висновок, хочу зазначити, що на уроцi панувала творча, пiднесена атмосфера, вдало створена вчителем

Карпенко Л.І. Уроки, що були проведенні вчителями – методистами запам’яталися легкою психологічною обстановкою, яка панувала в класних кабінетах, вмінням зацікавити і пробудити в кожній дитині іскорку знань. Те, що для них кожна дитина -  особистість, яка може, вміє і хоче пізнавати світ у всіх його проявах. Вчителі на уроках застосовували велику кількість різних прийомів і методів – словесні, практичні, наочні. Своєю енергією вони наповнювали і наші серця та голови, бо не тільки розповідали, пояснювали і демонстрували, а ще й надихали, змусили повірити в свої сили, допомогли побачити в кожній дитині  неповторну і від природи талановиту особистість.  

Онишко Л.М.зауважила, що з перших же хвилин i до моменту, коли пролунав дзвiнок, урок захопив мою увагу, я не могла вiдволiктися вiд цiкавої та  доступної подачi непростого  навчального матерiалу. I вже аналiзуючи урок, можу сказати, що таке моє щире захоплення викликано вмiнням вчителя грамотно, ясно та чiтко визначати та реалiзовувати безпосередньо в навчальнiй реальностi цiлi та завдання кожного з етапiв уроку. Крiм того, на початку уроку була добре продумана мотивацiя учбової дiяльностi учнiв.

Ухвалили:

 1. Дотримуватись принципіворганізації діагностики і контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

 2. Практикувати пізні види контролю за навчанням

 3. При оцінюванні пам’ятати про психологічну складову оцінювання та сприйняття оцінки учнями та  їхніми батьками.

 4. Використовувати різнорівневі завдання  з метою формування ключових компетентностей під час контролю.

 5. Берегти власне «педагогічне здоров’я»

 6. Провести рейд «Які оцінки в твоєму щоденнику, учню?»

 7. Відвідування уроків,позакласних заходів.досвідчених вчителів та вчителів-слухачів ШМВ.

 8. Розробити та провести позакласнийзахід та здати план-конспект.

 9. Опрацювати літературу з питання організації позакласної роботи з учнями.

 10. Провести анкетування «Які труднощі виникають?»

Керівник Школи молодого вчителя О.М. Мірошникова

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
5
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!