Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для дітей дошкільного віку із ЗНМ

Опис документу:
План складено відповідно до Програми «Корекційно-розвиткова робота із дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» Тематичний план, ІІІ періоди Автор: Ірина Кравцова, Лариса Стахова
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення»

для дітей дошкільного віку із ЗНМ

на 2020 н.р.

План складено відповідно до Програма «Корекційно-розвиткова робота із дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення»

Автор: Ірина Кравцова, Лариса Стахова

І ПЕРІОД

Лексична тема

Завдання корекційно-розвиткової

роботи

К-сть

годин

РОЗВИТОК ІМПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація імпресивного словника

1.

Людина

Розвиток розуміння мовлення і дрібної моторики. Збагачення пасивного словника за лексичною темою.

2.

Закріплення розуміння слів, які позначають частини тіла та обличчя людини.

3.

Предмети гігієни

Закріплення розуміння слів, які позначають найпростіші ігрові та побутові дії, ознаки предметів

4.

Продукти харчування

Формування вміння співвідносити предмети, дії, ознаки з їх словесним позначенням.

5.

Транспорт

Підвести до розуміння узагальнювальних слів (транспорт – наземний, повітряний, водяний).

6.

Моя сім’я

Уточнення розуміння особових (я, ми, ти, він, вона, вони), присвійних (мій, твій), означальних (такий самий, такі самі) займенників, присвійних прикметників (мамин, татів).

7.

Посуд

Навчання розрізнення прикметників, протилежних за значенням.

8.

Навчання розуміння прийменників і прислівників, які позначають просторові відношення: в, у, на, тут, угорі, внизу, попереду, позаду.

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

9.

Іграшки

Навчання диференціації форм однини та множини іменників чоловічого та жіночого роду (м’яч – м’ячі, лялька – ляльки, машина – машини).

10.

Навчання розуміння з питань: де? Куди? На чому? Кого? Чого? Що?

Розвиток фонетико-фонематичної системи мовлення

11

Природа

Формування уваги до звуків довкілля і звукового аспекту мовлення.

12

Формування вміння розрізнення голосних звуків за принципом контрасту.

РОЗВИТОК ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація експресивного словника

13

Домашні тварини

Вправляння у повторюванні за дорослим звуконаслідувань (ме-е-е, му-у-у, ко-ко-ко тощо)

14

Моя сім’я

Викликання аморфних слів, що позначають близьких дитині людей (мама, тато, дядя, баба)

15

Ігри та іграшки

Викликання аморфних слів, що позначають емоційні рефлекторні вигуки (ох, ах, ух, ай, ой), місцезнаходження предмета (тут, там), висловлюють прохання, бажання (дай, на, дай ще).

15

Мій дім

Активізація в мовленні слів, що позначають назви предметів найближчого оточення (іграшки, овочі, фрукти, члени родини).

16

Одяг

Введення в мовлення особових займенників я, ми, він, вона і присвійного займенника мій.

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

17

Овочі

Навчання утворення та вживання в мовленні форм однини і множини іменників чоловічого та жіночого роду в називному відмінку

18

Птахи

Формування вміння узгоджувати прикметники та числівники один, два з іменниками у роді, числі в називному відмінку

Розвиток фонетико-фонематичного аспекту мовлення

19

Формування правильного мовленнєвого дихання і тривалого мовленнєвого видиху (2-3 с) на матеріалі голосних та їх злиття.

20

Професії

Розвиток наслідування мовленнєвих звуків. Формування навичок проспівування голосних звуків а, о, у, і, їх злиття, складів із приголосними звуками раннього онтогенезу м, п, б, в, ф. д', д, т', т, н', н, к, г, х, звуконаслідувань із цими звуками (му – му, ме – ме, бум – бум, тук – тук, но - но).

21

Розвиток сили, динаміки, модуляції голосу на матеріалі злиття голосних і звуконаслідувань (промовляння з різною гучністю та висотою голосу). Розвиток інтонаційної виразності, ритмічності мовлення на матеріалі звуконаслідувань.

Розвиток діалогічного мовлення, мовленнєвого спілкування

22

У світі казки

Виховання потреби у мовленнєвому спілкуванні. Формування мовлення як засобу спілкування. (за мотивами казки «Колобок»)

23

Формування вміння закінчувати фразу, домовляти за дорослим слова і словосполучення в потішках, віршах, знайомих казках. Навчання правильно відповідати на запитання : Хто це? Що це?

Розвиток артикуляційної моторики

24

Людина

Ознайомлення з назвами окремих органів артикуляційного апарату (язик, губи, зуби).

25

Формування чіткості, правильності рухів усіх органів артикуляційного апарату за допомогою статистичних і динамічних вправ.

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОРУХОВИХ ФУНКЦІЙ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ

26

Розвиток координації рухів на основі загальнорозвивальних вправ із мовленнєвим супроводом і без нього, сприяння підвищенню моторної активності.

27

Розвиток дрібної моторики пальців рук в іграх і вправах із лічильними паличками, намистом, пірамідками, розрізними малюнками, кубиками, шнурівками.

ІІ ПЕРІОД

Лексична тема

Завдання корекційно-розвиткової

роботи

К-сть

годин

РОЗВИТОК ІМПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація імпресивного словника

1

Одяг

Подальший розвиток пасивного словника іменників і дієслів. Навчати упізнавати предмети й об’єкти за призначенням і словесним описом.

2

Мій дім

Підвести до розуміння узагальнювальних слів.

3

Іграшки

Навчання розуміння іменників зі зменшено-пестливими суфіксами

4

Режим дня

Збагачення пасивного дієслівного словника.

5

Мої друзі

Подальше уточнення розуміння особових займенників я, ми, ти, ви, він, вона, вони.

6

Навчання розрізнення дієслів, прикметників і прислівників, протилежних за значенням

7

Професії

Навчання розуміння відмінкових закінчень іменників під час виконання словесних інструкцій

8

У лісі

Подальше навчання розуміння прийменників і прислівників, що позначають просторові відношення: в, у, на, тут, ось, туди, вгорі, внизу, попереду, позаду, далеко, близько, високо, низько.

9

Транспорт

Навчання відрізняти кількісні числівники.

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

10

Казки

Навчання розуміти запитання: де? Куди? На чому? Кого? Чого? Що?

11

Людина

Навчання диференціації форм однини та множини іменників, які у називному відмінку множини закінчуються на –и(-і), - а (рука – руки, палець – пальці, вухо - вуха), дієслів теперішнього часу (спить - сплять), дієслів минулого часу за родами (їв - їла).

12

Формування вміння розрізняти відмінкові закінчення особових займенників (мене, мені, тебе, тобі).

Розвиток фонетико-фонематичної системи мовлення

13

Розвиток до звукоскладової структури слів за допомогою правильного інтонаційного розподілу наголошених і ненаголошених складів. Формування вміння відплескувати, відстукувати наголошений склад.

14

Дикі звірі

Формування вміння розрізнення голосних звуків за принципом контрасту.

Розвиток розуміння мовлення

15

Розвиток розуміння невеликих текстів з наочною опорою.

16

Правила поведінки

Навчання розрізнення стверджувальних і заперечних наказів, які відрізняються один від одного часткою не (стрибай – не стрибай) та зверненого прохання-наказу

РОЗВИТОК ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація експресивного словника

17

Фрукти

Збагачення словника прикметниками, які позначають колір (червоний, синій), властивості (твердий, холодний), розмір, форму

18

Активізація в мовленні особових (я, ми, ти, ви, він, вона, вони), присвійних (мій, твій) займенників і прикметників (мамин, татів), вказівних прислівників (ось, тут, там)

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

19

Закріплення вміння утворювати, а також вживати у мовленні іменники однини і множини чоловічого та жіночого роду в називному відмінку; родовий відмінок іменників; утворювати і вживати у мовленні знахідний відміннок іменників жіночого роду із закінченням –у; утворювати і вживати у мовленні місцевий відмінок іменників однини з прийменниками у (в), на, що означають місця розташування предмета.

20

Продукти харчування

Навчання узгоджувати прикметники з іменниками чоловічого та жіночого роду однини у називному відмінку (велика груша, кислий лимон)

21

Транспорт

Побудова двослівного речення типу: вказівне слово це, ось, тут, там з іменником у називному відмінку (Де машина? – Тут машина)

22

Побудова двослівного речення типу: займенник І особи однини або ІІІ особи однини і множини з дієсловом у відповідній формі. (Що ти робиш? – Я іду. Що він робить? – Він іде.)

23

Вправляння в об’єднанні двох слів в одне речення типу: звернення з дієсловом ІІ особи наказового способу. (Марічко, йди).

24

Меблі

Вправляння в побудові односкладного речення типу: дієслово І особи теперішнього часу однини з іменником у формі місцевого відмінку однини з прийменником на. (Сиджу на дивані)

25

Вправляння у складанні з опорою на наочність двослівного речення типу іменник у називному відмінку однини та множини з дієсловом початкової форми. (Катя спить)

26

Формування уміння відповідати на поставленні запитання за простими сюжетними картинками. (Хто це? Що він робить? Що вона робить?)

Розвиток фонетико-фонематичного аспекту мовлення

27

Закріплення вміння впізнавати і розрізняти немовленнєві звуки (звуки побутових предметів)

28

Формування мовленнєвого діафрагмального дихання. Формування тривалого плавного ротового видиху.

29

Професії

Розвиток сили та динаміки голосу на матеріалі звуконаслідувань. Активізація рухів мовленнєвого апарату. Уточнення вимови голосних а, о, у, і, та приголосних раннього онтогенезу.

30

Формування навичок наслідування мовленнєвих звуків. Закріплення навичок проспівування злиття 2 – 3 голосних звуків, складів із приголосними м, п, б, в, ф. д', д, т', т, н', н, к, г, х, звуконаслідувань із цими звуками (му – му, ме – ме, бум – бум, тук – тук, но - но).

31

Формування помірного темпу мовлення
(за наслідуванням). Розвиток інтонаційної виразності, ритмічності мовлення на матеріалі звуконаслідувань.

Розвиток діалогічного мовлення, мовленнєвого спілкування

32

У світі казки

Продовження формування потреби у мовленнєвому спілкуванні. Формування мовлення як засобу спілкування. (за мотивами казки «Лисичка та півник»)

33

Навчання розуміння запитань за сюжетною і предметною картинками, запитань за прочитаною казкою із наочною опорою.

34

Формування вміння закінчувати фразу, домовляти за дорослим слова і словосполучення в потішках, віршах, знайомих казках.

Розвиток артикуляційної моторики

35

Людина

Продовження чіткості, правильності рухів усіх органів артикуляційного апарату за допомогою статистичних і динамічних вправ.

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОРУХОВИХ ФУНКЦІЙ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ

36

Удосконалення координації рухів на основі загальнорозвивальних вправ із мовленнєвим супроводом і без нього, сприяння підвищенню моторної активності.

37

Удосконалення дрібної моторики пальців рук в іграх і вправах із лічильними паличками, намистом, пірамідками, розрізними малюнками, кубиками, шнурівками.

ІІІ ПЕРІОД

Лексична тема

Завдання корекційно-розвиткової

роботи

К-сть

годин

РОЗВИТОК ІМПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація імпресивного словника

1

Взуття

Продовження роботи над розширенням пасивного словника іменників і дієслів. Удосконалення вміння співвідносити предмети, дії, ознаки словесним позначенням.

2

Посуд

Закріплення розуміння узагальнювальних понять.

3

Іграшки

Навчання розрізнення дієслів, близьких за значенням (несе – везе - веде)

4

Одяг

Закріплення диференціації дієслів і прикметників, протилежних за значенням.

5

Предмети побуту

Навчання розрізнення предметів за їх призначенням.

6

Я навчаюсь

Закріплення розуміння відмінкових значень іменників однини та множини під час виконання словесних інструкцій.

7

Домашні птахи

Навчання розуміння відмінкових значень іменників родового та орудного відмінків із прийменниками з, без

8

У зоопарку

Закріплення розуміння просторових відношень предметів, які виражені прийменниками і прислівниками,: в, у, на, тут, ось, туди, вгорі, внизу, попереду, позаду, далеко, близько, високо, низько.

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

9

Професії

Закріплення диференціації однини та множини іменників, (диван - дивана), дієслів однини і множини (іде – ідуть, миє - миють), дієслів минулого часу за родами (їв - їла).

10

Навчання розуміння питань усіх непрямих відмінків. (кого ти бачиш? Чого не стало?)

Розвиток фонематичного аспекту мовлення

11

Розвиток уміння розрізнювати голосні звуки за принципом контрасту: а – не у, у – не а, і – не у, е – не у, и – не а і голосні близькі за артикуляцією: о – у, и – і.

12

Домашні тварини

Навчання диференціації приголосних раннього онтогенезу у відкритих і закритих складах на матеріалі звуконаслідувань. (покажи того, хто каже: му, ме, бе, гав…)

13

Навчання розрізнення іменників, близьких за звучанням (зуб – дуб, дуб – душ, куб - кущ)

14

Професії

Навчання розрізнення дієслів, близьких за звучанням. (ходить – водить, косить - носить)

Розвиток розуміння мовлення

15

Подальший розвиток розуміння невеликих текстів з наочною опорою.

16

Навчання розуміння і виконання багатоступеневих інструкцій.

РОЗВИТОК ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ

Збагачення та активізація експресивного словника

17

Експеримент

Збагачення мовлення прикметниками на позначення ознак, якостей і властивостей предметів.

18

Вправляння у доборі дієслів до іменників, іменників до дієслів, прикметників до іменників.

19

Уточнення і активізація у мовленні особових і присвійних займенників, присвійних прикметників. Збагачення активного словника прислівниками на позначення місцязнаходження предметів, порівняння, кількості, оцінки дій.

Формування та вдосконалення граматичної будови мовлення

20

Моя сім’я

Мій дім

Вправляння в утворенні та вживанні у мовленні іменників у давальному відмінку, орудному, родовому відмінку з прийменником у, місцевому відмінку з прийменниками в, у, на.

21

Мої іграшки

Вправляння в утворенні та вживанні іменників зі зменшено-пестливими суфіксами.

22

Закріплення вміння утворювати та вживати в мовленні дієслова І особи однини і ІІІ особи однини та множини теперішнього часу.

23

Вправляння в диференціації та вживанні дієслів минулого часу в роді та числі.

24

Посуд

Закріплення навичок узгодження прикметників з іменниками чоловічого і жіночого роду в називному відмінку однини та множини. Навчання узгодження присвійних займенників з іменниками чоловічого та жіночого роду.

25

Пори року

Вправляння у відповідях на поставлені запитання за простими сюжетними малюнками. Розвиток уміння будувати речення за сюжетною картинкою з однією або кількома дійовими особами.

26

Гігієна

Навчання вживання зворотної форми дієслів ІІІ особи однини теперішнього часу.

Розвиток фонетико-фонематичного аспекту мовлення

27

Закріплення вміння впізнавати і розрізняти немовленнєві звуки (звуки побутових предметів)

28

Формування мовленнєвого діафрагмального дихання. Формування тривалого плавного ротового видиху.

29

Розвиток сили та динаміки голосу на матеріалі звуконаслідувань.

30

Моя улюблена книга

Розвиток ритмічності мовлення, модуляції голосу, інтонаційної виразності мовлення на матеріалі звуконаслідувань, під час розповідання потішок і віршиків.

31

Подальша активізація рухів мовленнєвого апарату. Уточнення вимови голосних а, о, у, і, та приголосних раннього онтогенезу у звуконаслідуваннях та словах.

32

Тварини

Подальший розвиток наслідування мовленнєвих звуків. Закріплення навичок проспівування злиття 2 – 3 голосних звуків, складів із приголосними м, п, б, в, ф. д', д, т', т, н', н, к, г, х, звуконаслідувань із цими звуками (му – му, ме – ме, бум – бум, тук – тук, но - но).

33

Тварини

Вправляння у виділенні голосного звука з ряду інших голосних звуків, складу з приголосними раннього онтогенезу з ряду складів на матеріалі звуконаслідувань.

34

Навчання відображеного повторення ряду з двох відкритих або закритих складів із приголосними раннього онтогенезу. Формування навичок помірного темпу мовлення.

Розвиток діалогічного мовлення, мовленнєвого спілкування

35

У світі казки

Продовження формування потреби у мовленнєвому спілкуванні. Формування мовлення як засобу спілкування. (за мотивами казки «Лисичка та заєць»)

36

Удосконалення вміння договорювати словосполучення у віршах, знайомих казках.

37

Заучування потішок, віршиків з опорою на картинки.

38

Розвиток уміння передавати зміст знайомої казки за серією картинок. Закріплення вміння відповідати на запитання за предметною та сюжетною картинками, за демонструванням дій. Розвиток емоційно-виразних жестів.

Розвиток артикуляційної моторики

39

Людина

Продовження формування чіткості, правильності рухів усіх органів артикуляційного апарату за допомогою статистичних і динамічних вправ.

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОРУХОВИХ ФУНКЦІЙ І ДРІБНОЇ МОТОРИКИ

40

Удосконалення координації рухів на основі загальнорозвивальних вправ із мовленнєвим супроводом і без нього, сприяння підвищенню моторної активності.

41

Удосконалення дрібної моторики пальців рук в іграх і вправах із лічильними паличками, намистом, пірамідками, розрізними малюнками, кубиками, шнурівками.

42

Подальше навчання зафарбовування круглих, квадратних форм, формування вміння малювати вертикальні, горизонтальні й діагональні лінії на близькій відстані одна від одної.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.