Програма гуртка "Абетка безпеки"

Опис документу:
Для позашкільних закладів та шкіл Чернігівської області

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково - методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського

02 березня 2017 року № 01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

19 квітня 2017 року № 154

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму

«Абетка безпеки»

1 рік навчання

м. Чернігів – 2017

Автори:

Прибитько В.М.- методист навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Чернігівської області.

Шкуренко О.В. – методист Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

Експерт:

Мельніков С.В. – доцент кафедри природокористування та техногенної безпеки Чернігівського Національного технологічного університету, кандидат педагогічних наук.

Рецензенти:

Скиба С.І. - заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА – начальник управління у справах сім’ї та молоді .

Хлопіна Ж.Ф. – методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань про порядок дій у надзвичайних ситуаціях, збереження, захист життя та зміцнення здоров’я людини.

Як свідчить аналіз, в Україні більшість нещасних випадків серед шкільної молоді трапляється в разі пожеж та неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, на дорозі, воді, льоду, з року в рік кількість їх не зменшується. Основна проблема дитячої безпеки – незнання правил поводження на вулиці та в побуті, невміння передбачати небезпеку, по можливості її уникати, а в разі необхідності – правильно діяти.

Щоб послабити негативний вплив надзвичайних ситуацій на людину, необхідна постійна підготовка до дій. Тому основним змістом запропонованої програми є вироблення та закріплення необхідних якостей, спеціальних знань та вмінь, правильної поведінки в екстремальних ситуаціях та максимального зниження можливості потрапляння дітей та їх батьків у ситуації, що загрожують їхньому життю та здоров’ю.

Зміст тем відповідає Державному стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Програма є типовою, тобто передбачає можливість внесення змін, корегування розподілу часу та тематики занять з урахуванням специфіки навчального закладу, його розміщення поблизу небезпечних природних та техногенних факторів.

Конкретним підсумком навчання має бути розвиток життєвих навичок гуртківців, зокрема таких, як уміння прийняти рішення, вирішувати проблеми, творчо та критично мислити, самооцінити почуття гідності, чинити опір, подолати емоції та стрес, співчувати. Програма розрахована на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, заняття проводяться два рази на тиждень протягом двох академічних годин.

Головною метою програми є:

 • навчання дітей правильним діям у надзвичайних ситуаціях;

 • засвоєння правил та методів особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки, готовності їй протидіяти, діяти самому та організувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях;

 • підготовка дітей до розв’язання проблем безпеки та виживання і дій в умовах шкідливих і небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, екологічного, медичного, криміногенного характерів, сприяння захисту життя, здоров’я та гідності людини;

 • формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я поведінки;

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

 • формування духовно та психологічно зрілої особистості.

Завдання навчальної програми є:

 • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на запобігання надзвичайним ситуаціям та правильним діям у надзвичайних ситуаціях;

 • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

 • формування у підлітків мотивації щодо бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

 • навчання учнів методів самозахисту в умовах загрози для життя;

 • набуття вміння застосовувати отримані знання та навички у повсякчасному житті, надзвичайних та екстремальних ситуаціях;

 • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

 • виховання у гуртківців поваги до прав та свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

 • виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, друзів, знайомих та людей похилого віку.

Організація навчально-виховного процесу

 • Програма має прикладний характер, тому її реалізація можлива на підставі таких компонентів:

 • мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значимих і особисто-орієнтовних потреб);

 • операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);

 • інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складову здоров’я, основні умови і способи його збереження, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Особистісна орієнтованість під час проходження курсу здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової особистості гуртківця є взаєморозуміння, взаємодопомога, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага педагога має бути зосереджена на проведенні занять з використанням таких методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх гуртківців: обговорення, мозковий штурм, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, вивчення окремого випадку, тренування, екскурсії, походи, різноманітні змагання, робота в групі, розв’язання проблеми тощо.

Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації гуртківців не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами та вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

Навчально-виховний процес спрямований на набуття учнями життєвих навичок, необхідних для збереження та зміцнення здоров’я. У зв’язку з цим необхідне відпрацювання конкретних дій гуртківців на практичних заняттях, передбачених програмою.

Успішна реалізація програми можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (гуртківців, педагогів, співробітників підрозділів ДСНС, МОЗ та МВС, сім’ї та громади), що передбачає й робить можливим:

 • особистісно-орієнтоване навчання;

 • використання інтерактивних методів навчання;

 • стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію навчання;

 • роботу учнів з різними джерелами інформації, різними видами та типами ресурсних матеріалів;

 • відпрацювання практичних дій у вивченні кожної теми;

 • створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу;

 • залучення гуртківців до самооцінки різних видів діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

 • багатоваріантність форм різних видів діяльності гуртківців;

 • залучення до активної співпраці сім’ї та громадськості.

При проведенні занять та екскурсій особливу увагу потрібно звернути на дотримання гуртківцями правил безпечної поведінки. Велике значення має постійний контроль керівника гуртка за виконанням гуртківцями вимог основних правил проведення екскурсій та практичних занять.

Програма відноситься до гуманітарного напряму позашкільної освіти ( початковий рівень навчання), розрахована на гуртківців віком 14-21 рік.

Кількісний склад навчальної групи – 10-15 учнів.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться:

початковий рівень (1 рік) – 144 години (4 години на тиждень).

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступне заняття

2

-

2

Надзвичайні ситуації природного характеру

2

-

2

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

4

4

8

Пожежна безпека

10

2

12

Людина в місті

20

6

26

Медична допомога

8

12

20

Здоровий спосіб життя

8

12

20

Охорона праці під час навчального процесу

4

6

10

ВГДР «Школа безпеки»

2

2

4

Просвітницька діяльність з питань безпеки життєдіяльності

6

20

26

Підготовка та проведення підсумкового походу гуртківців «Школи безпеки».

2

12

14

Разом

68

76

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття. (2 год.)

Актуальність питання дитячої безпеки життєдіяльності. Ознайомлення з програмою гуртка. Організаційні питання.

 1. Надзвичайні ситуації природного характеру Чернігівської області.

Теоретична частина. (2 год.)

Повені, сильні вітри, лісові пожежі - основні надзвичайні ситуації природного характеру Чернігівської області.

3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

Теоретична частина. (4 год.)

Аварії на системах життєзабезпечення. Правила поведінки під час аварії і ліквідації їх наслідків. Аварії з викидом радіоактивних речовин. Вражаючі фактори. Правила поведінки людей , що знаходяться на території радіоактивного забруднення.

Чорнобильська трагедія.

Практична частина. (4 год.)

Засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази, респіратор, ватно-марлеві пов’язки).

4. Пожежна безпека.

Теоретична частина. (10 год.)

Вражаючі фактори пожежі. Забезпечення пожежної безпеки в побуті та на природі. Правила розпалення багаття. Правила користування засобами пожежогасіння – теоретичне заняття.

Правила користування засобами пожежогасіння – практичне заняття.

Практична частина. (2 год.)

Рішення ситуаційних задач по виникненню пожежонебезпечних надзвичайних ситуацій.

5. Людина в місті.

Теоретична частина. (20 год.)

Квартира – джерело небезпек. Безпека на дорозі. Основні знаки для пішоходів. Дорожньо-транспортні пригоди; основні правила поведінки у різноманітних видах міського транспорту. Небезпеки у місті. Безпека на воді влітку та зимою. Надання допомоги постраждалому на воді. Небезпечні представники флори та фауни. Перша допомога постраждалому при отруєнні, алергічних реакціях та укусах. Служби захисту населення: пожежна служба, міліція, швидка допомога, служба газу.

Практична частина. (6 год.)

. Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму дій після виклику служб захисту населення, поведінка у натовпі тощо. Підведення підсумків практичного заняття. Рольова гра «Небезпеки сучасного міста».

6. Медична допомога.

Теоретична частина. (8 год.)

Загальні принципи надання першої медичної допомоги. Перша допомога при травмах, дихальних розладах. Перша допомога за нападу стенокардії, при підозрах щодо інфаркту міокарда. Ознайомлення з основними лікарськими засобами.

Практична частина. (12 год.)

. Накладання жгуту і шини на постраждалого. Методика штучного дихання. Правила накладання пов’язок на голову та тулуб. Правила накладання пов’язок на верхні та нижні кінцівки. Транспортування постраждалого. Тренінг «Перша медична допомога».

7. Здоровий спосіб життя.

Теоретична частина. (8 год.)

. Право на здоров’я. Особиста відповідальність за здоров’я. Життєвий ритм, розпорядок дня підлітка. Активний відпочинок.

Чинники здоров’я. Формування корисних та шкідливих звичок у підлітків. Вплив на здоров’я тютюнового диму та алкоголю. Вплив на здоров’я наркотичних і токсичних речовин.

Практична частина. (12 год.)

Виконання вправ для профілактики порушень постаті.

Моделювання ситуації відмови від сигарет, алкоголю та наркотиків. Підготовка сценарію просвітницького заходу.

Підготовка просвітницького заходу. Проведення просвітницького заходу. Рольова гра «Суд над тютюном».

8. Охорона праці під час навчального процесу.

Теоретична частина. (4 год.)

Безпека поведінки під час навчального процесу в навчальних кабінетах. Безпека поведінки на уроках фізичного виховання, позакласної роботи, під час відпочинку на перервах.

Практична частина. (6 год.)

Розробка авторських проектів. Редагування авторських проектів. Попередження травматизму під час навчального процесу» (на прикладі конкретних навчальних предметів).

9. Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки».

Теоретична частина. ( 2 год.)

Мета та завдання діяльності Руху. Основні напрямки роботи. Чернігівське відділення ВГДР «Школа безпеки».

Практична частина. (2 год.)

Зустріч з активістами Чернігівського руху «Школа безпеки».

10. Просвітницька діяльність з питань безпеки життєдіяльності.

Теоретична частина. ( 6 год.)

Вибір теми мультимедійного проекту та програмного забезпечення для його створення, ознайомлення з інтерфейсом та особливостями роботи з програмою (вибір програмного забезпечення залежить від обладнання для зйомки та можливостей ПК) пошук наукової інформації шляхом вивчення архівних, науково-популярних та періодичних джерел, написання сценарію.

Практична частина. (20 год.)

Створення роликів соціальної реклами з питань попередження дитячого травматизму в різноманітних надзвичайних ситуаціях.

Проведення просвітницької роботи з безпеки життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

11. Підготовка та проведення підсумкового походу гуртківців «Школи безпеки».

Теоретична частина. ( 2 год.)

Складання маршруту похода, програми підсумкових заходів у поході.

Практична частина. (12 год.)

Підготовка туристичного спорядження. Похід.

Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Гуртківці повинні знати:

 • порядок дій у надзвичайних ситуаціях;

 • заходи пожежної безпеки в побуті, навколишньому середовищі;

 • основи здорового способу життя, попередження і профілактика застудних та інфекційних захворювань;

 • порядок надання першої медичної допомоги;

 • способи підтримки і відновлення психологічної рівноваги.

Гуртківці повинні вміти:

 • користуватися первинними засобами пожежогасіння, пожежним спорядженням та інвентарем, засобами індивідуального захисту органів дихання, очей та шкіри;

 • надавати першу медичну допомогу у разі травм кінцівок, сонячного та теплового ударів;

правильно викликати аварійні служби.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник/за ред.. В.Г. Цапка. К.: Знання, 2006.

 2. Василенко Л.Б. Основи безпеки життєдіяльності. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків, 2002.

 3. Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К.: Здоров’я, 1993.

 4. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., ЗацарнийВ.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: Каравела, 2005.

 5. Д. В. Зеркалов Безпека життєдіяльності.: Електронний ресурс / Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiOHOuKPSAhVFAZoKHe88AMkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.zerkalov.org%2Ffiles%2Fbgd-k2011.pdf&usg=AFQjCNHbydlA2OosNeSp-64LJjRpgOnLpA

 6. Перша допомога. Підручник для населення. – К.: Скарби,

1999.

 1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007.

 2. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 3. Безпека життєдіяльності - Желібо Є.П. - Електронна Інтернет бібліотека .: Електронний ресурс / Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiOHOuKPSAhVFAZoKHe88AMkQFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fstudentbooks.com.ua%2Fcontent%2Fview%2F35%2F76%2F&usg=AFQjCNE_sGk4PqlBV4nzN4uT7q4sHfPysw

 4. Яцина Г.С., Мостовий А.А. Перша медична допомога: Навчальний посібник. – Харків: ФОРТ, 2008.

 5. Дитячій безпеці – «Школа безпеки». Навчання дітей і підлітків основ безпечної життєдіяльності: Навчально-методичний посібник. – К.: ПП «Санспарель», 2008.

 6. Богодущенко О. «Урок з ОБЖ на тему «Пожежна безпека»//Ж. Безпека життєдіяльності, 2007 № 6 с. 40-42.

 7. Безпека життєдіяльності людини - Підручники онлайн .: Електронний ресурс / Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiOHOuKPSAhVFAZoKHe88AMkQFghMMAg&url=http%3A%2F%2Flibfree.com%2F157009779-bzhdbezpeka_zhittyediyalnosti_lyudini__lapin_vm.html&usg=AFQjCNFVVS8iNIxHIu2DSoEiXsJJ3jO-Mw

 8. Весняна повінь//Ж. Безпека життєдіяльності 2006 №4 с. 48.

 9. Гвозденко Л. Чи слід боятися комп’ютера//Ж. Безпека життєдіяльності 2006 №4 с. 40-42.

 10. Девесілов В. Чи безпечні мобільні телефони//Ж. Безпека життєдіяльності 2006 № 9 с. 21-26.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

 1. Медичне обладнання (бинти, шини, тонометр, перехідник для штучного дихання ).

 2. Туристичне обладнання (палатки, сокира, чан).

 3. Засоби захисту (протигази, респіратор, ватно-марлеві пов’язки).

 4. Відеокамера – 1 штука.

 5. Фотоапарат – 2 штук.

 6. Програмне забезпечення – 1 комплект.

 7. Комп’ютер – 1 штука.

 • 04.06.2018
 • Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
 • 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Робоча програма
 • 897
 • 0
 • 33
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
5
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!