Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К. Д. Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО:

Науково-методична рада

Чернігівського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

ім. К. Д. Ушинського

від 25.12.2014 № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

від 29.01.2015 №24

Навчальна програма з англійської мови

лінгвістичного клубу «Друга мова»

м.Чернігів 2014

Укладач: Циганко Ольга Олегівна, керівник гуртка «Англійська мова» лінгвістичного клубу «Друга мова» Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва.

Рецензенти:

Кукса Б.В., кандидат педагогічних наук, викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка.

Мазепа І.П., викладач-методист Пилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка.

Хлопіна Ж.Ф.,методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського.

Дана навчальна програма рекомендована длявивченням англійської мовив позашкільних навчальних закладах.

ПОГОДЖЕНО:

Науково-методичною радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Чернігівської облдержадміністрації.

Протокол №__3_від «__25__» грудня _______2014____р

І рік навчання, початковий рівень

Пояснювальна записка

У сучасному світі зросла потреба вивчення англійської мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Зважаючи на це нові підручники ставлять високі вимоги до вихованців 2-го року навчання. Заняття по програмі Плахотник В. М. знайомлять вихованців з культурою англомовних країн, підготовлюють вихованців до читання, письма, аудіювання. Оскільки гра являється провідним видом діяльності, вихованці працюють з лексичним та граматичним матеріалом у формі різноманітних ігор, які сприяють кращому запам’ятовуванню. Це і різноманітні вірші, і пісні, а також діалоги англійською мовою.

Дана програма базується на принципах комунікативного навчання і направлена на формування продуктивної пізнавальної мотивації. Програма призначена для колективної роботи з вихованцями, вправи розраховані на їх індивідуальне та колективне виконання вихованцями з різним рівнем підготовки та з різними здібностями.

Навчальна програма для вихованців гуртка англійської мови розрахована на 1 навчальний рік (150 годин), 4 години на тиждень.

Вік вихованців: 7-8 років

Тривалість заняття: 2 години (2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними).

Під час навчання реалізуються освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як:

 • усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;

 • усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;

 • розуміння особливостей власного мислення;

 • зіставлення іноземної мови з рідною;

 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

 • залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

 • уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

 • культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

 • емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;

 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів:

 • мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

 • готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

 • бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

 • уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Цілі і завдання курсу:

 • розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

 • формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

 • формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння).

 • розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

 • виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається.

Зміст заняття:

Кожне заняття має свою структуру. Починається зі звичайного привітання та бесіди про погоду англійською мовою. Потім проводиться мовна або мовленнєва розминка. Це може бути пісня чи прислівя англійською мовою. В основній частині заняття учні знайомляться з новим матеріалом: лексичним та граматичним. В кінці заняття учні повторюють матеріал, який було подано. Потім прощаються англійською мовою. Для роботи на занятті застосовується робота з магнітофоном та дисками англійською мовою. Використовуються різноманітні ігри, роздатковий матеріал, наочності різних типів з метою закріплення вивченого матеріалу.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Розділи

Кількість годин

Всього годин

1

Revision

10

10

2

My World

21+1 резерв.

22

3

My Family

25+1 резерв.

26

4

School Life

17+1 резерв.

18

5

Professions

14

14

6

Leisure Time

16

16

7

Nature

18

18

8

Human World

13+1 резерв.

14

9

Social Life

12

12

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Організаційне заняття.

-повторення правил поведінки в ЦТДЮ. Узгодження графіка занять, посібника, всього необхідного для занять. Розяснення мети та завдань гуртка.

2

 1. Вступне заняття. Країна, мова якої вивчається. Привітання.

- знайомство учнів з підручником, з темами, граматичним матеріалом, повторення вивченого матеріалу, бесіда про літні канікули.

2

 1. Привітання. Діалог- знайомство. Шкільні предмети.

- навчативітатисятапрощатися. Введенняназвшкільнихпредметів a pointer, a table, an exercise-book, a ruler, an eraser, a pen, a pencil, a window, a wall, а desk, a lamp, a map, a bag, a blackboard, a piece of paper. Відтворення діалогу-знайомства англійською мовою.

2

 1. Учень та його оточення. Побудова структури Thisisa… .

- опрацювання вимови звуків [w], [ŋ], [h], [i:], [u:], [ə:], [ə], [ei], [ou], [oi]. Побудова речень типу Thisisa… . Рухливі ігри. Вправи на підстановку. Закріплення умінь вітатися та прощатися.

2

5. Учень та його оточення. Структури Ihave …/ Idonothave … .

- формування навичок правильної вимови звуків [r], [∫], [t], [Λ], [ј], [εə],[o:]. ВведеннятапервиннезакріпленняЛО: piece of chalk, brush, picture, a wall, a shelf, a ceiling, a pointer, a glue, a mirror. Ознайомлення із структурою Ihave …/ Idonothave … .

2

6. Структура What can you see?, I can see… .

- навчаннявимовизвуків [α:], [au], [ai], [θ], [g], [f]. ВведенняумовленняструктурWhat can you see?, I can see… . Введення та первинне закріплення назв чисел 1- 10. Навчати пояснювати причину відсутності учня на уроці He (she) isill.

2

 1. Cтруктури My friend has… , My friend does not have. РозвитокДМ.

  • навчання вимови звуків [ei], [v]. Навчати повідомляти про наявність чи відсутність предмету, використовуючи структуру Myfriendhas… , Myfrienddoesnothave. Закріплювати назви чисел 1-10, назв шкільного приладдя. Відтворення діалогу-знайомства англійською мовою.

2

 1. Структури This is a…/ That is a… .

  • закріплення у мовленні структурThisisa…/ Thatisa… . УведеннязапитанняHowareyou? Навчати давати короткі відповіді на нього. Повторення вивчених ЛО.

2

 1. Прийменникимісця. Where is a… ?

- ознайомлення з прийменниками on, in, at. Навчати ставити запитання Whereisa… ? та давати відповіді на нього, використовуючи займенники місця. Робота в парах.

10. Тварини. Опис тварин. Кольори.

- практикування учнів у вживанні структури Whereisa… ? ОзнайомленнязновимиЛО: a cat, a kitten, a dog, a puppy, a hen, a chicken, a cock, a cow, a horse, a pig, a piglet, a goose, a duck, a duckling. Закріплення у мовленні назв чисел 1-10, 10-1, умінь оперувати ними. Ознайомити з назвами кольорів.

2

11.Прийменники місця. Whereisa… ?

- ознайомлення з прийменниками on, in, at. Навчати ставити запитання Whereisa… ? та давати відповіді на нього, використовуючи займенники місця. Робота в парах.

12. Тварини. Опис тварин. Кольори.

- практикування учнів у вживанні структури Whereisa… ? ОзнайомленнязновимиЛО: a cat, a kitten, a dog, a puppy, a hen, a chicken, a cock, a cow, a horse, a pig, a piglet, a goose, a duck, a duckling. Закріплення у мовленні назв чисел 1-10, 10-1, умінь оперувати ними. Ознайомити з назвами кольорів.

2

13. Свійські тварини. Кольори. Числівники.

- ознайомлення з новими ЛО: agoat, asheep, arabbit, aturkey, adonkey. Закріплення в усному мовленні ЛО з попередніх уроків. Рухлива гра “Whostolethecookies? ” Введення нового мовного зразкаWhat can you see in picture 1?

2

14.Cвійські тварини. Doyoulike … ?

- закріплення ЛО з теми “ Свійські тварини”. Навчати ставити запитання Doyoulike … ? та давати короткі та повні відповіді на нього. Проведення комунікативної гри “Pointto…”.

2

15. Свійські тварини. Кольори. Числівники. Ilikethis.../ I do not like this…

- закріплення назв свійських тварин у структурах Ilikethis.../ IdonotlikethisСкладання діалогів з активним лексичним мінімумом. Повторення та закріплення лексики з попередніх уроків.

2

16. Літери Ii та Tt. Прикметники. Ознайомлення із словником.

- ознайомлення з літерами IiтаTt, звуками [ı], [t]. Введення прикметників big- little, long- short, thin- thick. Ознайомлення із словником та вимогами щодо його ведення. Заріплення в усному мовленні прийменників місця on, in, at.

2

17. Літера Oo. Дикі тварини. Опис. Погода. Повторення вивчених структур.

- ознайомлення з літерою Оо, звуком [ɔ]. Введення та первинне закріплення нових ЛО: alion, atiger, anelephant, acrocodile, agiraffe, anelk, asquirrel, afox, awolf, ahare, abear, amonkey, a camel. Ознайомлення із мовними кліше про погоду. Повторення вивчених структур, комунікативні ігри.

2

18. Літера Nn. Погода. Whatistheweatherliketoday?

- ознайомлення із літерою Nn, звуком [n], словами з нею: on, in. Повторення назв диких тварин, проведення гри на розвиток пам’яті, уваги, уяви, з використанням активного лексичного мінімуму. Введення запитання Whatistheweatherliketoday? Складання та репрезентація діалогів про погоду.

2

19.Повторення вивчених літер. Складання речень за схемами.

- повторення вивчених букв I, N, O, T, та звуки, які вони позначають [ı], [n], [ɔ], [t]. Навчати складати речення за опорними схемами з вивченими структурами. Вдосконалювати техніку читання окремих слів та їх транскрипційного позначення. Розвивати техніку читання. Комунікативні ігри.

2

 1. 18. 20.Літера Рр. Розвиток ДМ. Опис предмету.

–ознайомлення із літерою Рр, звуком [p], словами apin, atop, apot, передача їх на письмі. Складання діалогів про погоду. Навчати давати опис предмету. Повторення ЛО з попереднього уроку.

2

21. Літера Ee. Розвиток непідготовленого мовлення. Побудова речень за схемами. Опис малюнка.

- ознайомлення із літерою Ee, звуком [e], та словами з новою буквою: apen, atent, apet. Навчати непідготовленому мовленню під час опису предмету, використовуючи опорні схеми. Закріплювати в усному мовленні запитання та відповіді про погоду.

2

22. Літера Dd. Сім’я. Назви членів родини. Опис малюнка.

- ознайомлення із літерою Dd, звуком [d], та словами з новою буквою; ознайомлення із назвами членів родини: amother, afather, agrandmother, agrandfather, asister, abrother, anuncle, anaunt, adaughter, ason, afamily; навчати описувати фотографію, чи малюнок. Діалогічне мовлення по темі. Гра «Mosaic».

2

23.Літера Aa. Розвиток ДМ та непідготовленого говоріння.

- ознайомлення із літероюAa, звуком [æ], та ЛО з новою буквою: and, Ann, at, anant, Antin; вчити складати речення за схемами; розвивати навички ДМ, непідготовленого мовлення; розучити скоромовку. Гра “Snowball”.

2

24. Літери Bb та Gg. Побудова запитання та заперечення.

- ознайомлення із літерамиBbтаGg, звуками [b], [g]; введення та первинне закріплення ЛО з новими буквами: Bob, Ben, abed, bad, abat; перевірити рівень засвоєння вивчених ЛО, провести диктант; вчити складати запитання та заперечення за схемами; формувати ритміко- інтонаційні навички під час читання; повторення раніше вивчених граматичних структур.

2

25. Літера Ss. Дієслово is. Робота над міні-текстом.

- ознайомлення із літероюSs, звуками [s] та [z], введення ЛО з новою буквою: sit, stand, is, sad, glad; розвивати уміння знаходити звукобуквені відповідники, читати транскрипцію слів; повторити прикметники big/ little, long/ short, glad/sad. Навчати давати відповіді до тексту. Ввести в усне та письмове мовлення учнів дієслово is, навчати складати речення з ним. Гра “Wordsnake”.

2

26. Підсумкове заняття. Тренувальні вправи.

- підсумувати вивчений матеріал по темі “Family”, провести тест. Повторити вивчені літери та їх звукові відповідники. Тренувальні вправи на закріплення вивчених граматичних структур. Повторення прийменників місця. Розучити вірш “Whatisyourmothersname?”.

2

27. Літера Ll. Написання міні-твору.

- ознайомити з літерою Ll, звуком [l]. ВвестиновіЛО: a bell, a doll, a lip, a leg, little, ill, an apple. Розучити вірш “Cockishappy”. Розвивати техніку читання. Практика вихованців у застосуванні засоєного лексико- граматичного матеріалу у спілкуванні. Ввести в усне мовлення учнів мовні кліше Wheredoyoulive? Ilivein… . Розвиток ДМ.

2

28. Літера Ll. Написання міні-твору.

- ознайомити з літерою Ll, звуком [l]. ВвестиновіЛО: a bell, a doll, a lip, a leg, little, ill, an apple. Розучити вірш “Cockishappy”. Розвивати техніку читання. Практика вихованців у застосуванні засоєного лексико- граматичного матеріалу у спілкуванні. Ввести в усне мовлення учнів мовні кліше Wheredoyoulive? Ilivein… . Розвиток ДМ.

2

29. Літера Ff. Закріплення матеріалу.

- ознайомити з літерою Ff, звуком[f]. ВвестиновіЛО: a flag, a flat, left, fat. Навчати складати короткі за змістом речення, відтворювати їх на письмі. Навчати монологічному мовленню. Комунікативна гра “Snowball”.

2

30.Літера Mm. Перший диктант.

- ознайомити з літерою Mm, звуком [m]. Вести нові ЛО: amap, alamp, aman, aspot, still, spell, stand, Standstill! Sitstill! Ввести структуру Sbd. hasa . Ігри на розвиток швидкості читання. Виконання простих команд: Sitstill! Stand still! Stand up! Sit down! Диктант. Складання речень за таблицями.

2

31. Закріплення вивченого. Тренувальні вправи.

- проведення ігор на розвиток уяви та кмітливості. Вправи на підстановку та трансформацію речень типу Itisa…, Sbd. hasa .

2

32. Повторення вивченого.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Виконання тесту (тестові завдання на переклад слів та словосполучень, завдання на трансформацію, заповнення пропусків та альтернативний вибір).

2

33. Підсумкове заняття. Підготовка до Нового року.

- розучування привітань з Новим роком. Введення та первинне закріплення нових ЛО теми: holiday, NewYear. Розучування пісні “MeryChristmas” Розвиток навичок діалогічного мовлення, читання та інсценізація діалогів.

2

34. Розвиток навичок читання по темі “ Мій світ”.

- робота над твором. Читання та обговорення прочитаного. Переказ з опорою на план.

2

35. Літери Сс та Hh. Розвиток граматичних навичок.

- вивчення нової лексики з новими літерами. Робота над фонетичними позначеннями. Модальне дієслово “Can”.

2

36. Літера Rr. Узагальнення вивченого матеріалу.

- написання міні- диктанту. Збагачення словника новими лексичними одиницями. Уведення нової лексики в діалог.

2

37. Літера Uu. Розвиток техніки читання.

- Робота над новою лексикою . Опрацювання тексту. Обговорення. Переказ тексту за планом.

2

38. Дієслово have/ has в теперішньому часі.

- робота над граматикою Вживання дієслів have/ hasв мовленні. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

2

39. Літера Kk. Опис малюнку. Тренувальні вправи на переклад речень.

- робота над збагаченням словника. Уведення нової лексики в мовлення.

2

40. Буквосполучення th [ð].

- читання буквосполучення та робота над вивченням лексики з ним.

2

41. Буквосполучення all [ɔ:l].

- вивчення нових лексичних одиниць з буквосполученням. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Диктант.

2

42. Літера Yy, звуки [i], [j]. Розігрування діалогів у парах.

- робота над розвитком навичок діалогічного мовлення. Робота над збагаченням словника.

2

43. Літери Vv та Ww. Різниця між вимовою [v], [w].

- вивчення нових лексичних одиниць. Уведення нової лексики в мовленні та на письмі.

2

44. Побудова речень зі словом too.

- робота над словниковим запасом. Розвиток навичок говоріння. Робота над граматикою.

2

45. Літера Xx, звук [ks].

- робота над збагаченням лексичного запасу учнів. Уведення нової лексики в мовленні та на письмі.

2

46. Літера Jj, звук [ ].

- вивчення нової лексики. Розвиток навичок письма. Робота над спелінгом.

2

47. Літера Qq, звук [kw].

- збагачення лексичного запасу учнів новими лексичними одиницями. Робота над читанням. Уведення нової лексики в мовлення. Опис малюнка.

2

 1. 48. Літера Zz. Опис тварин у зоопарку.

 2. збагачення лексичного запасу учнів новими лексичними одиницями. Робота над граматикою. Уведення нової лексики в мовленні та на письмі.

2

49. Повторення алфавіту, звуків.

- закріплення вивчених літер. Повторення фонетичної системи мови.

2

50. What, where. Спеціальні запитання.

- особливості побудови спеціальних питань в англійській мові. Робота над граматикою. Теперішній неозначений час. Робота над обговоренням тексту.

2

51. Буквосполучення th, звуки [θ], [ð], прикметники thin, thick.

- буквосполучення та лексика з ним. Розвиток навичок читання та аудіювання..

2

52. Спеціальнезапитання What is this/ that?

- вказівні займенники та їх вживання в мовленні та на письмі. Повторення вивченої лексики.

2

53. Буквосполучення ow [].

- лексика з новим буквосполученням. Розвиток навичок читання та аудіювання.

2

54. Буквосполучення ar [α:].

- лексика з новим буквосполученням. Розвиток навичок читання та аудіювання

2

55. How old are you? Запитанняпровік .I am... .

- запитання про вік. Особові займенники. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

2

54. Буквосполучення сh [t].

- лексика з новим буквосполученням. Робота над спелінгом.

2

55. Буквосполучення sh []. Займенники: he, she, me, we.

- збагачення словникового запасу учнів. Вживання особових займенників. Робота над словником.

2

56. Повторення звуків. Буквосполучення ch, sh, ow, ar. Вправи на переклад.

----- - збагачення словникового запасу учнів новими лексичними одиницями. Розвиток навичок читання та аудіювання.

2

 1. 57. Буквосполучення er [ə] .

 2. --- - - збагачення словникового запасу учнів новими лексичними одиницями.

 3. Вживання вивченої лексики в мовленні та на письмі.

2

58.Буквосполучення or [ɔ:]. Передача звука [ɔ:] на письмі.

-------- -збагачення лексичного запасу учнів новими лексичними одиницями. Розвиток

навичок читання.

2

59. Буквосполучення er [ə:] .

- робота над новою лексикою. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Повторення вивченої лексики. Уведення нової лексики в мовленні та на письмі.

2

60. Do/ does в теперішньому часі, утворення речень за схемою

- теперішній неозначений час. Відпрацювання елементарних навичок з граматики .Уведення допоміжних слів .

2

 1. 61. Займенники: I, you, we, they, he, she, it. Тренувальнівправи.

- вживання особових займенників в мовленні та на письмі. Вправи на вживання теперішнього неозначеного часу.

2

62. Множина іменників. Утворення. Тренувальні вправи.

- утворення множини іменників. Вправи на запам’ятання. Винятки.

2

63. Структури There is… / There are… .

- уведення нових граматичних структур в мовленні та на письмі. Опис кімнати. Стверджувальне та заперечне речення.

2

64. Закінчення –s у теперішньому часі.

- теперішній неозначений час. Вправи на закріплення . Повторення вивченої лексики.

2

65. Контрольне читання.

- перевірка читання тексту з повним розумінням прочитаного . Розвиток навичок перекладу.

2

66. Режим дня.

- робота над теперішнім неозначеним часом. Бесіда про робочий день. Розвиток навичок читання та аудіювання.

2

67. Who, whom. Структура I can see… .

- опис малюнка. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

2

68. My room. Опискімнати. Where is…? Прийменники місця.

- опис кімнати. Розвиток навичок непідготовленого мовлення. Вживання вивчених структур та лексики.

2

69. Astreet. Читання і переказ тексту.

- вивчення нової лексики. Робота над текстом . Переказ прочитаного.

2

70. Утворення речень в теперішньому часі за зразком.

- робота над теперішнім неозначеним часом. Розвиток граматичних умінь та навичок.

2

71. Підсумкове заняття.

- підсумок роботи за рік. Форма проведення на розсуд вчителя.

2

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Аудіювання

- реагувати на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;

- розуміти мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;

- розуміти інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;

- розуміти діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;

- розуміти основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

Говоріння

Монологічне мовлення

- використовувати прості речення та фрази для того, щоб:

 • описувати місце (помешкання, клас),явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);

 • робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

 • висловлювати вдячність, задоволення, спонукання;

 • повідомляти про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;

 • спонукати до виконання дії (наказувати, пропонувати тощо);

 • вказувати час дії (день, місяць, пора року);

 • коментувати свої дії та дії інших людей.

Обсяг висловлювання – не менше 6 речень.

Діалогічне мовлення

- ставити загальні, спеціальні, альтернативні питання;

- відповідати на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;

- підтримувати елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів;

- висловити пропозицію та відповісти на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;

-висловити твердження і відповісти на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;

- реагувати на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;

 • звернутись з проханнямповторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;

 • використовувати стягнені форми, жести і міміку.

Висловлення кожного співрозмовника - не менше 6-х реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

- знати алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;

 • читати вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

 • читати і розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.

Обсяг – не менше 200 друкованих знаків.

Письмо

 • писати слова, словосполучення, короткі речення;

 • писати адресу;

 • оформляти лист, листівку-вітання;

 • написати на слух до 6 речень.

ІІ рік навчання, початковий рівень

Пояснювальна записка

В сучасному світі зросла потреба вивчення англійської мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Зважаючи на це нові підручники ставлять високі вимоги до вихованців 2-го року навчання. Заняття по програмі Плахотник В. М. знайомлять вихованців з культурою англомовних країн, підготовлюють вихованців до читання, письма, аудіювання. Оскільки гра являється провідним видом діяльності, вихованці працюють з лексичним та граматичним матеріалом у формі різноманітних ігор, які сприяють кращому запам’ятовуванню. Це і різноманітні вірші, і пісні, а також діалоги англійською мовою.

Дана програма базується на принципах комунікативного навчання і направлена на формування продуктивної пізнавальної мотивації. Програма призначена для колективної роботи з вихованцями, вправи розраховані на їх індивідуальне та колективне виконання вихованцями з різним рівнем підготовки та з різними здібностями.

Навчальна програма для вихованців гуртка англійської мови розрахована на 1 навчальний рік (150 годин), 4 години на тиждень.

Вік вихованців: 7-8 років

Тривалість заняття: 2 години (2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними).

Під час навчання реалізуються освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як:

 • усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;

 • усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;

 • розуміння особливостей власного мислення;

 • зіставлення іноземної мови з рідною;

 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

 • залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

 • уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

 • позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

 • культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

 • емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;

 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів:

 • мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

 • готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

 • бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

 • уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Цілі і завдання курсу:

 • розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

 • формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

 • формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння).

 • розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

 • виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається.

Зміст заняття:

Кожне заняття має свою структуру. Починається зі звичайного привітання та бесіди про погоду англійською мовою. Потім проводиться мовна або мовленнєва розминка. Це може бути пісня чи прислівя англійською мовою. В основній частині заняття учні знайомляться з новим матеріалом: лексичним та граматичним. В кінці заняття учні повторюють матеріал, який було подано. Потім прощаються англійською мовою. Для роботи на занятті застосовується робота з магнітофоном та дисками англійською мовою. Використовуються різноманітні ігри, роздатковий матеріал, наочності різних типів з метою закріплення вивченого матеріалу.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Розділи

Кількість годин

Всього годин

1

Revision

10

10

2

My World

21+1 резерв.

22

3

My Family

25+1 резерв.

26

4

School Life

17+1 резерв.

18

5

Professions

14

14

6

Leisure Time

16

16

7

Nature

18

18

8

Human World

13+1 резерв.

14

9

Social Life

12

12

Зміст програми

1. Організаційне заняття.

-повторення правил поведінки в закладі. Узгодження графіка занять, посібника, всього необхідного для занять. Розяснення мети та завдань гуртка.

2

2. Вступне заняття.

- знайомство учнів з підручником, з темами, граматичним матеріалом, повторення вивченого матеріалу, бесіда про літні канікули.

2

3. Привітання. Моя сім’я. Уживання займенників it та this.

-повторення ЛО теми «Моя сімя», повторення правил вживання займенників it та this. Тренувальні вправи.

2

4. Шкільне життя. Дієслова have/ has; конструкції Isthis ..?/ Isit..?

- повторення ЛО теми «Шкільне життя», граматичної структури дієслівhave/ has, та конструкції Isthis ..?/ Isit..?,тренувальні вправи на закріплення вживання дієслів have/ has у Present Indefinite. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

2

5. Природа. ЛО по темі «Світ тварин». Буквосполучення різних видів.Прийменники .

- повторення та введення у мовлення учнів нових ЛО теми. Озвучення буквосполучень різних видів. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Тренувальні мовні та мовленнєві вправи.

2

6. Шкільне життя, дієслово tohave.

- повторення назв предметів шкільного вжитку. Відтворення діалогу англійською мовою. Переклад речень, тренувальні вправи. Виконання вправ на альтернативний вибір.

2

7. Природа. Вираз Whatistheweatherliketoday? Неозначений артикль а.

- повторення та введення у мовлення учнів нових ЛО теми. Проведення гри для відпрацювання ЛО. Робота з текстом “Rex”. Розвиток навичок діалогічного мовлення з метою закріплення мовленнєвого зразка Whatistheweatherliketoday? Письмовий переклад речень.

2

8. Множина іменників. Присвійний відмінок.

- повторення правил утворення множини іменників та присвійного відмінку, вправи. Розвиток навичок говоріння.

2

9. Мійсвіт. Дієслова to be/ to have in the Present Indefinite Tense.

- озвучення буквосполучень різних типів. Робота з дієсловами tobe/ tohaveinthePresentIndefiniteTense, повторення правил їх вживання. Тренувальні вправи на переклад та трансформацію речень. Робота з текстом, розвиток навичок аудіювання.

2

10. Означений артикль the. Питальні речення в PresentIndefiniteTense.

- повторення правил вживання означеного артикля the. Утворення спеціальних запитань типу Whereis/ aresmth.? Whatisyourname? Howoldareyou? Wheredoyoulive? в PresentIndefiniteTense. Розвиток навичок діалогічного мовлення, рольове відтворення діалогу.

2

11. Шкільне життя. Вживання прийменника about.

- введення та первинне закріплення нових ЛО теми: anexercise-book, apencil-box, alooking glass, a broom, a carpet, a schoolboy,a schoolgirl, about, Good afternoon!, You look well. Пояснення правил вживання прийменника about, вправи на утворення словосполучень з ним. Робота текстом “Intheroom”. Розвиток навичок вибіркового та вивчаючого читання.

2

12. Дні тижня. Спорт. Стверджувальні та заперечні речення в PresentIndefiniteTense.

- введення нових ЛО теми: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, та повторення назв видів спорту. Тренувальні вправи на утворення стверджувальних та заперечних речень в PresentIndefiniteTense. Розвиток навичок читання та адитивних навичок при роботі з текстом LidasSchoolbag”.

2

13. Моясімя. Вирази as for me, I like, I won’t, I would like.

- розвиток навичок говоріння по темі «Сімя». Підстановчі вправи на вживання виразів as for me, I like, I wont, I would like.Вправи на комбінацію в PresentIndefiniteTense. Відтворення діалогу у парах англійською мовою.

2

14. - повторення читання букви а у різних складах, звуку [ei] у відкритому наголошеному складі, робота з таблицею. Вивчаюче читання тексту “Rain”.

2

15. Шкільне життя. Буквосполучення ou, ow. Наказовий спосіб дієслів.

- опрацювання нових ЛО теми:Gohome! Go to bed! Go to school! a window-sill, at home, to water flowers. Вправи на переклад речень з активними ЛО, утворення наказового способу дієслів. Розвиток техніки читання буквосполучень ou, ow. Розучення віршу “WhatisGrey?”. Рольова інсценізація діалогу.

2

16. Природа. Дієслова to do, to say, to have в Present Indefinite Tense.

- опрацювання нових ЛО теми: a mouse, a cow, snow, a snowman, a snowball, to make snowballs, to make a snowman, to play snowballs, every, їх первинне введення та закріплення. Опрацювання запитань про погоду. Ознайомлення з винятками утворення множини іменників. Опрацювання правил вживання дієслів todo, tosay, tohaveв PresentIndefiniteTense, тренувальні вправи на закріплення.

2

17. Мій день. Утворення заперечних речень в Present Indefinite Tense.

- опрацювання правила утворення заперечної форми PresentIndefiniteTense. Складання речень за таблицею, вправи на переклад та підстановку. Інсценування діалогу. Робота з текстом “What Children Can do on a Rainy Day”, розвиток навичок пошукового читання.

2

18. Утворення ThePresentIndefiniteTense. Повторення граматичного матеріалу.

- командна гра при виконанні вправ на альтернативний та множинний вибір, співставлення, трансформацію, заповнення пропусків. Складання діалогів з активним лексичним мінімумом, їх репрезентація.

2

19. Дозвілля. Заперечні та питальні речення в PresentIndefiniteTense.

- розучення лічилки ”One, Two…”. Рольове читання тексту “TheGameILike””. Аудіювання тексту “AWell- bredBoy”. Вправи на підстановку та трансформацію запитальної та заперечної форми речень в PresentIndefiniteTense.

2

20. Дозвілля. Утворення множини іменників, що закінчуються на –f. Буквосполучення ee, ea.

- опрацювання правил читання буквосполучень ee, ea, удосконалення техніки читання з ними. Введення та первинне закріплення ЛО теми: a working day, a rest-day, to swim, a week. Тренувальні вправи на утворення множини іменників, що закінчуються на f.

2

21. Світ людини. Займенники. Вираження прохання, подяки.

- введення та первинне закріплення ЛО теми: a seat, to take a seat, Excuse me, please! Here you are! Рухливі ігри. Опрацювання тексту “ Little Apples and Big Apples” та активних ЛО до нього. Розвиток навичок аудіювання та пошукового читання. Повторення особових займенників.

2

22. ThePastIndefiniteTense правильних дієслів, модальне дієслово may. Буквосполучення oi, oy.

- опрацювання правил читання буквосполучень oi, oy, удосконалення техніки читання з ними. Пояснення правил утворення та читання неправильних дієслів в англійській мові у PastIndefiniteTense. Вправи на підстановку та співставлення.

2

23. Утворенняпитальноїформив Past Indefinite Tense. Вимовазакінченьв Past Indefinite Tense.

- тренувальні вправи на трансформацію, утворення питальної форми в PastIndefiniteTense. Розвиток техніки читання закінчень дієслів в PastIndefiniteTense. Ознайомлююче читання тексту “LittleDogSnip”.

2

24. Дозвілля. Дієслово to be в Present та Past Indefinite Tense.

- ознайомленнязновимиЛОтеми:right, polite, impolite, fine, dry, time, What is the time? та первинне їх закріплення в усному мовленні учнів, робота з макетом годинника та визначення часу, розвиток техніки читання. Пояснення правил вживання дієслова to be вPast Indefinite Tense. Виконання вправ на переклад та заповнення пропусків з активною граматичною структурою.

2

25. Контрольна робота за темою «Дозвілля».

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Виконання тесту (тестові завдання на переклад слів та словосполучень, завдання на трансформацію, заповнення пропусків та альтернативний вибір).

2

26. Звороти there was/ there were в Past Indefinite Tense.

-робота з таблицею на порівняння випадків вживання зворотів therewas/ therewereвPastIndefiniteTenseта there is/ there are в Past Indefinite Tense. Тренувальні вправи. Інсценізація діалогу з активним граматичним матеріалом.

2

27. Природа. Повторення The Present Indefinite Tense та The Past Indefinite Tense.

-повторення ЛО вивченої теми, граматичного матеріалу (The Present Indefinite Tense та The Past Indefinite Tense). З використанням ігор для повторення.

2

28. Текст Intheyard”. Повторення граматичного матеріалу.

- введення в мовлення нових ЛО теми: sun, number, toshine, bottleofglue, Thesunshinesbrightly. та їх первинне закріплення. Робота з текстом “Intheyard”. Розвиток навичок монологічного мовлення. Вправи на розрізнення граматичних структур та переклад.

2

29. Суспільство. ЛО за темою «Професії», «Новий рік».

- введення та первинне закріплення ЛО теми: fir-tree, pine-tree, a poem, around, to recite a poem, to decorate, New Year. Happy New Year to you! Father Frost, Snow- Maiden, present. Робота з текстом “Why Hares are White in Winter” та “The New Year Tree” Опис малюнку, з використанням активного лексичного мінімуму. Складання діалогів.

2

30. NewYear. Вітання з Новим роком.

- розучування привітань з Новим роком. Введення та первинне закріплення нових ЛО теми: holiday, holidays, village, tospend, together, leisure. Розвиток навичок діалогічного мовлення, читання та інсценізація діалогів.

2

31. Суспільство. ЛО з попереднього уроку по темі «Новий рік».

- активізація у писемному та усному мовленні учнів ЛО теми. Розвиток навичок пошукового та вивчаючого читання, текстHolidays. Написання тесту.

2

32. Прислівник usually.Неправильні дієслова у Past Indefinite Tense.

- розучування привітання з Днем народження. Ознайомлення з II формою неправильних дієслів та таблицею неправильних дієслів. Підстановчі вправи, вправи на співставлення та переклад. Введення у мовлення учнів прислівника usually.

2

33. Неправильні дієслова у Past Indefinite Tense.

- введення нових ЛО теми: to wash up, to help about the house, now, then. Робота з текстом “MyDay”. Виконання вправ на переклад речень у PastIndefiniteTense.

2

34. Світ людини. ThePresentIndefiniteTense та ThePastIndefiniteTense. Повторення привітань з Новим роком.

- розгляд порівняльної таблиці різних типів питань у PresentIndefiniteTense та PastIndefiniteTense. Складання речень з питальною та заперечною формами PastIndefinite. Складання розповіді за аналогією до тексту “YesterdayintheAfternoon”.

2

35. Буквосполучення ir,er, ur.Past Simple Tense.

- повторення правил читання буквосполучень ir,er, ur. Розгляд порівняльної таблиці. Тренувальні вправи на розвиток техніки читання. Текст “Whoareyou?”. Розвиток навичок пошукового читання. Робота з PastSimpleTense.

2

36. Природа. Пори року. Winter”. Зимова погода.

- опрацювання понадфразових єдностей по темі. Складання діалогів. Опис зимової погоди.

2

37. Пори року. Опрацювання тексту “Winter”.

- введення ЛО теми: amonth, changeable. Опис малюнків. Читання тексту “Winter”, виконання завдань до нього. Розвиток навичок діалогічного мовлення, інсценізація діалогів про пори року.

2

38. Природа. Прислівники much/ many.

- введення нових ЛО теми: sky, rain, much, sometimes. Itsnows. Itrains. Ознайомлення з новим граматичним явищем: вживання прислівників much/ many. Розучування та обговорення нового прислівя. Відтворення діалогу у парах.

2

39. Природа. Запитання How many?/ How much?

- написання тесту для перевірки рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу теми. Тренування у складанні запитань типу Howmany?/ Howmuch? .

2

40. Буквосполучення air, ear. Нові ЛО.

- ознайомлення з правилами читання буквосполучень air, ear, розвиток техніки читання. Введення нових ЛО: a bear, a teddy- bear, a pear, fair, near. Проведення лексичної гри.

2

41. Буквосполучення air, ear. Опрацювання тексту “TheLittleFir- tree”.

- продовження роботи над удосконаленням вимови буквосполучень air, ear. Вивчаюче читання тексту TheLittleFir- tree”. Виконання завдань до тексту.

2

42. Дозвілля. ЛО теми, вираз best of all.

- ознайомлення та введення у мовлення учнів нових ЛО теми: ground, aski, toski, a sledge, tosledge, bestofall. Написання диктанту- перекладу. Складання діалогів за аналогією. Рухливі ігри. Розучування прислівїв.

2

43. Пори року (повторення). Зимова погода.

- повторення лексичного, граматичного та фонетичного матеріалу теми. Введення нових ЛО: frosty, slippery, often, such, settled, skating- rink. Опис зимової погоди, розвиток навичок монологічного мовлення.

2

44. Природа. Пори року. Назви місяців.

- закріплення у писемному мовленні учнів нових слів. Розучування назв місяців: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Пояснення правил їх написання. Усний переклад речень. Рольове читання діалогу.

2

45. Пори року. Назви місяців.

- проведення командної гри на кращого знавця назв місяців та пір року. Тренувальні вправи на закріплення їх у мовлення учнів. Вправи на співставлення та альтернативний вибір.

2

46. Утворення TheFutureIndefiniteTense. Стверджувальна форма.

- ознайомлення з новим граматичним явищем, пояснення правила утворення стверджувальної форми TheFutureIndefiniteTense. Введення в мовлення учнів обставини часу next. Виконання вправ на завершення та доповнення. Письмовий переклад речень.

2

47. TheFutureIndefiniteTense. Утворення заперечної форми.

- пояснення утворення заперечної форми TheFutureIndefiniteTense, опрацювання правила. Виконання тренувальних вправ на переклад, трансформацію речень з даним граматичним явищем. Робота з текстом “TheRabbitandtheFox”, вивчаюче читання, переклад тексту.

2

48. TheFutureIndefiniteTense. Утворення питальної форми.

- ознайомлення з новими ЛО: toknow, toadd, maybe, Whatsthematter? Пояснення утворення питальної форми TheFutureIndefiniteTense(загальні запитання), опрацювання правила. Виконання тренувальних вправ на заповнення пропусків, переклад, трансформацію. Робота учнів з презентаційним матеріалом.

2

49. Узагальнюючий урок по темі “The Future Indefinite Tense”.

- повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу теми. Виконання вправ різних типів на закріплення та узагальнення TheFutureIndefiniteTense. Написання тесту.

2

50. Шкільне життя. Утворення числівників від13 до 19 та десятків від 29 до 100.

- введення у мовлення учнів модального дієслова must. Розучування віршу “WhentheWeatherisWet”. Ознайомлення з правилами утворення числівників другого десятка та десятків від 29 до 100. Письмові тренувальні вправи. Робота з текстом “AGame”, розвиток навичок пошукового читання.

2

51. Числівники від 11 до 100. Розв’язування задач.

- ознайомлення з новими ЛО: plus, minus, to subtract, to find the sum, to find the difference, greater, less, missing number; How much is… . Повторення числівників. Розв’язування задач та прикладів. Гра “FindtheMissingNumber”.

2

52. Числівники. Розв’язування рівнянь.

- ознайомлення з новими ЛО: to multiply, to divide, to solve, problem, equation. Розвиток навичок діалогічного мовлення, читання діалогу, його інсценізація. Розв’язування рівнянь. Гра “SolvetheProblem”.

2

53. Дозвілля. Прийменники місця.

- введення прийменників місця в усне та письмове мовлення учнів: between, behind, above, below. Виконання вправ на розвиток техніки читання. Розучування віршу “TheMonths”. Репрезентація діалогів. Робота з текстом “BobbysNewSkates”, пошукове читання та переклад, виконання завдань до тексту.

2

54. Природа. Temperature.

- введення у мовлення учнів нових ЛО: temperature, degree, zero, abovezero, belowzero. Робота над удосконаленням техніки читання. Складання діалогів з активним словником. Письмовий переклад речень.

2

55. Природа. Прийменники місця. Вирази always, Iagreewith…, Idontagreewith…. .

- уведення у мовлення учнівнової лексики: always, I agree with…, Idontagreewith…. .Повторення прийменників місця, виконання тренувальних вправ на їх вживання. Опрацювання тексту “ AStoryaboutaCleverDog”, виконання завдань до нього.

2

56. Шкільне життя. What time is it? Визначення часу.

- опрацювання нових ЛО: watch, quarter, past, half, minute. проведення роботи з макетом годинника на визначення часу. Автоматизація у мовленні учнів мовного кліше Whattimeisit? Розучування та обговорення нового прислівя про час.

2

57. Шкільне життя. Вирази Itsapity! What a pity! ЛО теми.

- розучування нової скоромовки про час. Тренувальні вправи на визначення часу англійською мовою. Опрацювання тексту AClock, ознайомлюючи читання та переклад, виконання тестових завдань на рівень розуміння тексту. Введення у мовлення учнів висловів Itsapity! Whatapity! Читання діалогів.

2

58. Природа. ЛО по темі. Прислівя.

- відпрацювання словосполучень та мовних кліше про погоду у писемному та усному мовленні учнів. Виконання вправ на доповнення та завершення, переклад речень. Опис малюнку, розвиток навичок говоріння. Розучування нових прислів’їв. Робота з текстом “TheMiceandtheCat”, розвиток аудитивних навичок, виконання тестових завдань.

2

59. Моя сім’я. ЛО по темі.

- розширення лексичного запасу учнів по темі MyFamily. Введення ЛО:aunt, uncle. Розвиток навичок монологічного мовлення, розповідь про свою сімю. Командна гра на відпрацювання ЛО. Погода, повторення.

2

60. Моя сім’я. ЛО по темі. Розвиток навичок читання, текст “Jimmysfamily”.

- розучування віршу “MyFamily”. Розширення словникового запасу учнів. Введення мовних кліше Andyours? Andyou? Лінгвістична гра “TheBestMemory”. Опрацювання тексту “ JimmysFamily”, вивчаюче читання та переклад. Виконання письмових завдань до нього.

2

61. Myfamily. Узагальнюючий урок.

- повторення ЛО вивченої теми, граматичного матеріалу. Використання ігор для повторення. Виконання тестових завдань.

2

62. Шкільне життя. ЛО по темі. Вирази Whatelse… / Whoelse

- повторення вивчених раніше ЛО по темі. Введення у мовлення учнів виразів Whatelse… / Whoelse…, пояснення їх значень. Читання діалогу у парах із заповненням пропусків. Вправи на доповнення та переклад. Вивчаюче читання тексту “ TheWonderfulBasket”.Виконання письмових завдань до нього.

2

63. Професії. ЛО темі: turner, builder, driver.

- ознайомлення з новими ЛО теми: turner, builder, driver, та їх первинне закріплення, вживання у понад фразових єдностях. Відтворення діалогу англійською мовою, опис погоди. Тренувальні вправи на переклад речень з активною лексикою.

2

64. Професії. ЛО теми: tractor- driver, combine- operator, milkmade.

- ознайомлення з новими ЛО теми: tractor-driver, combine- operator, milkmade,їх первинне закріплення, вживання у понадфразових єдностях. Вправи на переклад. Розвиток техніки читання. Складання речень за таблицею.

2

65. Професії. Прийменники місця: on, at, in.

- ознайомлення з новими ЛО теми: institute, hospital, plant, farm, to study. Виконання вправ на застосування прийменників місця on, at, in. Розгадування головоломки. Робота з словниками. Розвиток техніки читання. Складання речень за таблицею. Складання діалогів за аналогією. Ознайомлююче читання тексту “ MyFriendsFamily”, виконання письмових завдань до нього.

2

66. Моя сім’я. Контрольна робота за темою «Професії».

- робота з текстом MyFamily, вивчаюче читання та переклад. Написання контрольної роботи за темою «Професії», виконання тестових завдань.

2

67. Street. ЛО теми.

- ситуативне введення нових ЛО теми: puddle, people, muddy, tomelt, їх первинне закріплення. Розучування на обговорення прислів’я. Розвиток умінь реплікування за даною темою, інсценізація діалогів.

2

68. Street. ЛО теми. Опрацювання тексту “LittleAleс”

- введення нових ЛО теми: corridor, skipping-rope, to skip, after classes, during the break. Розучування віршу IntheStreets”. Робота з словником. Ігрові вправи на переклад. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Опрацювання тексту “LittleAleс”, виконання завдань до нього.

2

69. Суспільство. ЛО теми. Назви свят.

- введення нових ЛО теми: victory, great, to celebrate. Робота з текстом “ Victory Day”. Опис малюнку. Складання діалогів. Введення у мовлення учнів назв свят. Проведення ігор.

2

70. Правопис порядкових числівників.

- ознайомлення з новими ЛО: word, few, tosay, tolisten. Ознайомлення з правилами утворення порядкових числівників в англійській мові. Тренувальні вправи. Складання діалогів з активним словником.

2

71. Порядкові числівники. Повторення.

- повторення усіх ЛО вивченої теми та граматичного матеріалу. Виконання вправ на переклад. Ознайомлююче читання текстуTheHareandtheFox, обговорення.

2

72. Присвійний відмінок іменників.

- ознайомлення з правилами утворення та спелінгування присвійного відмінку іменників. Розвиток техніки читання слів, словосполучень та понадфразових єдностей з даною граматичною структурою. Повторення пісніTheABC.

2

73. TheABC. TheHouseintheWood.

- проведення ігор на розвиток уяви та кмітливості. Читання та інсценізація тексту“TheHouseintheWood”. Написання підсумкового тесту.

2

74. Підсумкове заняття за II семестр.

- підбиття підсумків роботи учнів за II семестр. Повторення вивченого матеріалу.

2

75. Узагальнююче заняття за рік.

- підведення підсумків за навчальний рік.

2

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Аудіювання

- реагувати на загальні та спеціальні запитання;

- розуміти мовлення вчителя у повільному темпі, з паузами, підтверджені невербальними засобами;

- розуміти інструкції, сформульовані на вербальному та невербальному рівні;

- розуміти діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з паузами та чіткою інтонацією;

- розуміти основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

Говоріння

Монологічне мовлення

- використовувати прості речення та фрази для того щоб:

 • описувати місце (помешкання, клас),явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);

 • робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

 • висловлювати вдячність, задоволення, спонукання;

 • повідомляти про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;

 • спонукати до виконання дії (наказувати, пропонувати тощо);

 • вказувати час дії (день, місяць, пора року);

 • коментувати свої дії та дії інших людей.

Обсяг висловлювання – не менше 6 речень.

Діалогічне мовлення

- ставити загальні, спеціальні, альтернативні питання;

- відповідати на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;

- підтримувати елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів;

- висловити пропозицію та відповісти на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;

-висловити твердження і відповісти на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;

- реагувати на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;

 • звернутись з проханнямповторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;

 • використовувати стягнені форми, жести і міміку.

Висловлення кожного співрозмовника - не менше 6-х реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

 • читати вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;

 • читати і розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.

Обсяг – не менше 200 друкованих знаків.

Письмо

 • писати слова, словосполучення, короткі речення;

 • писати адресу;

 • оформляти лист, листівку-вітання;

 • написати на слух до 6 речень.

ІІІ рік навчання, основний рівень

Пояснювальна записка

Метою роботи гуртка англійської мови є створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності. Навчальна програма гуртка англійської мови за підручником Верещагіної І.Н. для 3 року навчання розрахована на один навчальний рік(150 годин), 4 години на тиждень.

Вік вихованців: 9-10 років.

Тривалість заняття: 2 години (2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними).

Навчальний процес базується на: розвитку в гуртківців мовних здібностей до предмету шляхом вдосконалення вмінь і навичок з розмовної мови, граматики, фонетики, читання; поглибленому вивченні лінгво-краєзнавчого матеріалу, а саме: ознайомлення з історією, економікою, культурою Великобританії, державним устроєм, традиціями, побутом; створенню на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми; наданню можливості гуртківцям бути суб’єктами у навчальному процесі; активному впровадженні інтерактивних методів навчання; підготовці учнів до написання дослідницьких проектів, враховуючи індивідуальні здібності при виборі того чи іншого дослідницького матеріалу; опрацюванні тестового матеріалу; використанні для зацікавленості процесом навчання інсценізації, музичних творів,аудіо та відеозаписів.

Цілі і завдання курсу:

 1. навчити вихованців спілкуванню англійською мовою на міжнародному рівні.

б) формувати та розвивати в учнів спеціальних умінь та навичок( читання, письмо, аудіювання, переклад і говоріння).

в) розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення, розширювати словниковий запас вихованців.

г)виховувати інтерес та повагу до іноземної культури країни, мова якої вивчається.

Зміст заняття:

Кожне заняття має свою структуру. Заняття починається з привітання вчителя і учнів та бесіди про погоду між ними. Потім проводиться фонетична розминка( пісня, вірш або прислівя англійською мовою).В основній частині заняття учні знайомляться з новим лексичним та граматичним матеріалом. Під час заключної частини заняття учні повторюю та закріплюють вивчений матеріал, а також прощаються англійською мовою. Для роботи на занятті використовуються відеозаписи,різноманітні цікаві ігри для закріплення вивченого матеріалу.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Розділи Кількість годин Всього годин

1 Revision 5 5

2 People in the family 3+1 4

3 Daily life 9+1 10

4 Food and drinks 10+1 11

5 Holidays 5+1 6

6 Pets and other animals 9+1 10

7 Clothing 9+1 10

8 Seasons 2 2

9 The English Year 6+1 7

10 Nature 4+1 5

Зміст програми

1. Організаційне заняття.

-повторення правил поведінки в ЦТДЮ. Узгодження графіка занять, посібника, всього необхідного для занять.

2. Вступне заняття.

- знайомство вихованців з підручником, з розділами та темами підручника, граматичним матеріалом, повторення вивченого матеріалу, бесіда про літні канікули.

3. Повторення.Myfamily.Professions.

- повторення ЛО вивчених тем, розвиток монологічного мовлення.

4. Повторення. Myfamily. Звірі, їх кількість.

- повторення ЛО теми Звірі, кількісні числівники. Розвиток діалогічного мовлення.

5. Повторення. Myfamilyandtoys. Прийменники місця, назви кольорів.

- повторення назв іграшок, прийменників місця, назв кольорів. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

6. Повторення. Sport and games. Структури I can, can’t, I like to, I don’t like to, Let’s play.

- повторення ЛО теми ,вживання структур I can, can’t, I Iike to, I don’t like to, Let’s play, тренувальні вправи.

7. Повторення. Sportandgames. Розмова про вподобання.

- повторення ЛО теми, розвиток діалогічного мовлення, розмова між вихованцями про їх вподобання.

8. People in the family. Присвійний відмінок іменника.

- повторення назв членів родини, знайомство учнів з вживанням присвійного відмінка іменника. Розвиток навичок діалогічного мовлення, виконання тренувальних вправ.

9. Peopleinthefamily. Присвійний відмінок. Виключення множиниіменників.

- повторення вживання присвійного відмінка, введення виключень множини іменників. Розвиток навичок читання, виконання тренувальних вправ.

10. Peopleinthefamily. Присвійний відмінок. Вірш “ Do you knowMarry?”

- закріплення вживання присвійного відмінка, розвиток навичок монологічного мовлення. Опрацювання вірша “ Do you know Marry?”.

11. Узагальнююче заняття за розділом “People in the family”.

- повторення ЛО вивчених тем, граматичного матеріалу, виконання вправ на перевірку знань з вивченого матеріалу.

12. Dailylife. Визначення часу. Спеціальні запитання.

- ознайомлення з новими ЛО: man, men, woman, women, street, live. Повторення визначення часу. Виконання тренувальних вправ.

13. Dailylife. Whatsthetime?

- введення нових ЛО: get up, usually, atoclock, come home. Побудова речень за таблицею, розвиток діалогічного мовлення.

14. Dailylife. Виключення множини іменників. Режим дня. Пісня “ What do you do at this time?”.

- ознайомлення з новими ЛО: then, do exercises, take a shower. Вивчення виключень множини іменників, розвиток монологічного мовлення, побудова відповідей за малюнками, розучування пісні “What do you do at this time?”.

15. Dailylife. Режим дня. Годинник.

- вивчення нових ЛО: clean, tooth( teeth), dress. Визначення часу за годинником, побудова речень за таблицею, розвиток навичок читання та перекладу.

16. Daily life. The Present Continuous Tense. Ознайомлення.

- введення нових ЛО: every day, have breakfast, have lunch. Ознайомлення з теперішнім тривалим часом (побудова стверджувальних та заперечних речень), виконання тренувальних вправ, розучування пісні: “What does the clock say?”.

17. Daily life. The Present Continuous Tense та The Present IndefiniteTense( порівняння). Текст “ Flop ” ( part 1).

- вивчення нових ЛО: have dinner, wash, hand, face, in the morning. Порівняння теперішнього неозначеного та теперішнього тривалого часів, виконання тренувальних вправ. Опрацювання тексту “ Flop” (part 1).

18. Dailylife. ThePresentContinuous. Спеціальне запитання, питання допідмета. Текст “ Flop “ (part 2 ).

- введення нових ЛО: in the afternoon, go for a walk. Ознайомлення з побудовою питальних речень в теперішньому тривалому часі, виконання тренувальних вправ, побудова речень за таблицею. Опрацювання тексту “ Flop “ ( part 2 ).

19. Dailylife. Повторення вивченого граматичного матеріалу.

- введення нових ЛО: do homework, help about the house. Повторення граматичного матеріалу, виконання тренувальних вправ.

20. Daily life. Закріплення граматичного матеріалу The PresentContinuous Tense.

- опрацювання нових ЛО: have supper, read, book, in the evening, watch TV, play chess, go to bed. Розвиток діалогічного мовлення, виконання тренувальних вправ, розучування пісні “You take your little hands “.

21. Узагальнююче заняття за розділом Dailylife “.

- повторення вивчених лексичних одиниць, виконання тренувальних вправ на закріплення вивченого граматичного матеріалу. Опрацювання тексту “ Mr. Smith and his son “.

22. Food and drinks. The Past Indefinite Tense. Повторення.

- порівняння теперішнього та минулого неозначених часів, побудова стверджувальних речень в минулому часі. Розвиток навичок читання та перекладу.

23. Food and drinks. The Past Indefinite Tense. Заперечне речення тазагальне запитання.

- введення нових ЛО: yesterday, eat, apple, sweet. Побудова заперечних речень та загальних запитань у минулому неозначеному часі, виконання тренувальних вправ. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

24. Foodanddrinks. Порівняння Present та PastIndefiniteTenses.Розвиток діалогічного мовлення.

- порівняння теперішнього та минулого неозначених часів, розвиток навичок діалогічного мовлення. Опрацювання тексту “ My busy dad”.

25. Food and drinks. Неправильні дієслова в Past Indefinite Tense.

- ознайомлення з новими ЛО: cup, tea, milk, juice, coffee, glass. Знайомство вихованців з неправильними дієсловами в минулому часі. Виконання тренувальних вправ.

26. Foodanddrinks. Повторення вивченого граматичного матеріалу. Неправильні дієслова.

- введення нових ЛО: ice-cream, egg, porridge. Опрацювання неправильних дієслів в реченнях. Розвиток навичок усного мовлення. Робота з текстом “ Tea”.

27. Foodanddrinks. Закріплення граматичного матеріалу ThePastIndefinite.

- введення нових ЛО: bread, meat, soup. Перевірка засвоєння учнями вивчених ЛО( гра з картками ). Опрацювання діалогу. Гра на закріплення граматичного матеріалу.

28. Foodanddrinks. Дієслово “tobe” в PastIndefinite. Порівняннядієслова “to be” в Present та Past Indefinite.

- вивчення нових ЛО: fish, potato, tasty, buy(bought). Введення дієслова tobeв минулому часі, побудова з ним речень, правила вживання. Робота з текстом “ Thelasttooth “ (обговорення).

29. Foodanddrinks. Вивчення нових ЛО.

- введення нових ЛО: fruit, vegetable, carrot, make(made), without. Складання речень за таблицею. Розвиток навичок читання та перекладу.

30. Foodanddrinks. Вживання кількісних займенників “a lot of(much)”,“many”. Запитання “How many…?”, “How much…?”.

- введення нових ЛО: last, year, week, month, food, today, much. Ознайомлення з правилами вживання кількісних займенників alotof(much)”, “many”, побудова з ними речень. Складання запитань “How many…?”, “How much…?”. Робота з текстом “Food for life”.

31. Foodanddrinks. Закріплення лексичного та граматичного матеріалу.

- повторення вивчених ЛО, граматичного матеріалу. Виконання тренувальних вправ.

32. Узагальнююче заняття за розділом “Foodanddrinks”.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Написання тесту.

33. Підсумкове заняття за 1 семестр.

- повторення ЛО усіх тем та граматичного матеріалу.

34. Holidays. Вивчення нових ЛО. Розвиток діалогічного мовлення.

- введення нових ЛО: animal, tree, different, country, grow(grew). Розвиток навичок діалогічного мовлення.

35. Holidays. Структури: there is(there are), there was(there were). Текст “ Billy’s birthday”.

- вивчення нових ЛО: holiday, send(sent), party, present. Пояснення правил вживання структур: there is(there are), there was(there were). Опрацювання тексту “Billy’s birthday”. Виконання тренувальних вправ.

36. Holidays. Питальні речення: Is there(Are there)…?; Was there(Werethere)…?. Tекст “Christmas”(part 1).

- вивчення нових ЛО: celebrate, new, shop(go shopping), open. Вихованці працюють в парах : відпрацювання запитань із використанням структур: Is there(Are there), Was there(Were there). Робота по тексту “Christmas” (part 1).

37. Holidays. Загальне питання в Present Simple. Teкст“ Christmas”(part2).

- введення нових ЛО: bring(brought), often, always, visit, sometimes, invite, letter, write(wrote), only. Складання загальних питань за таблицею. Вихованці опрацьовують текст Christmas” (part 2), обирають правдиві речення до тексту, переказ тексту.

38. Holidays. Розвиток діалогічного мовлення. Teкст “NewYear”.

- вихованці опрацьовують діалоги в парах. Робота з текстом NewYear”: читання та переклад, відповіді на запитання до тексту.

39. Узагальнююче заняття за розділом Holidays”.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Написання тесту.

40. Pets and other animals. Порядкові числівники.

- вивчення нових ЛО: pet, look after, clever, teach(taught). Вивчення правил утворення порядкових числівників. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

41. Petsandotheranimals. Порядкові числівники. Teкст “The funnyanimal” (part 1).

- вивчення написання порядкових числівників: thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen; вивчення нових ЛО: long, short, neck, tail. Виконання тренувальних вправ. Робота по тексту “ Thefunnyanimal” (part 1).

42. Pets and other animals. Порядкові числівники. Опис тварин.Teкст“The funny animal” (part 2).

- вивчення утворення порядкових числівників. Складання речень за таблицею для закріплення вивчених ЛО. Робота над текстом “Thefunnyanimal” (part 2). Опис тварин за малюнком.

43. Pets and other animal. Частини обличчя. Tекст “At the zoo” (part 1).

- вивчення нових ЛО: head, hair, eye, ear, mouth, nose. Опис тварин. Гра на закріплення назв порядкових числівників. Читання та переклад тексту “ At the zoo” (part 1).

44. Pets and other animal. Модальне дієслово “must”. Teкст “At the zoo” (part 2).

- введення нових ЛО: must, left, right, leg. Вивчення правил вживання модального дієслова mustв стверджувальних, питальних та заперечних реченнях. Побудова наказових речень. Робота по тексту “Atthezoo” (part 2).

45. Pets and other animal. Зовнішність людини.TeкстGaston”.

- ознайомлення з назвами частин тіла. Виконання тренувальних вправ на закріплення правил вживання модального дієсловаmust”. Робота по тексту “Gaston”.

46. Pets and other animal. Зовнішність людини. Teкст “Why did she run away?”.

- вивчення нових ЛО: body, foot(feet), arm, shoulder, finger, toe. Опис тварин. Робота по тексту Whydidsherunaway?”( читання, переклад та обговорення тексту).

47. Pets and other animal. Ступені порівняння прикметників. Teкст “The elephant”.

- ознайомлення з новими ЛО: wild, domestic, pig, sheep(sheep), favourite, hamster, beautiful, parrot. Вивчення правил утворення ступенів порівняння одно- та двоскладових прикметників. Робота по тексту Theelephant”.

48. Pets and other animals. Ступені порівняння прикметників. Тексти “Pets in Great Britain” та “It’s interesting to know”.

- закріплення правил утворення ступенів порівняння прикметників. Гра на повторення назв тварин. Опрацювання текстів “Pets in Great Britain” та “It’s interesting to know”.

49. Узагальнююче заняття за розділом “Pets and other animal”.

- повторення вивчених ЛО, вивченого граматичного матеріалу. Виконання тренувальних вправ.

50. Clothing. Ступені порівняння прикметників. Teкст “Why rabbits have got short tails”.

- вивчення правил утворення ступенів порівняння багатоскладових прикметників. Виконання тренувальних вправ. Опрацювання тексту “Whyrabbitshavegotshorttails?”.

51. Clothing. Ступені порівняння прикметників. Вивчення нових ЛО. Пісня “What do you wear?”.

- вивчення нових ЛО: interesting, wear(wore), hat, cap. Ознайомлення з прикметниками, які не утворюють ступені порівняння за загальним правилом. Виконання тренувальних вправ. Розучування пісні “Whatdoyouwear?”.

52. Clothing. Ступені порівняння прикметників. Текст “Agoodidea”.

- вивчення нових ЛО: shoe, boot. Складання речень за таблицею. Робота по тексту Agoodidea( читання, переклад та обговорення тексту).

53. Clothing. Ступені порівняння прикметників. Текст “Pif”.

- введення нових ЛО: jeans, trousers, sweater, jacket. Розвиток навичок усного мовлення з використанням вивчених ЛО. Опрацювання тексту “Pif”. Виконання тренувальних вправ.

54. Clothing. TheFutureIndefiniteTense. Порівняння часових форм.

- вивчення нових ЛО: shirt, blouse, shorts, skirt. Знайомство учнів з The Future Tense. Виконання тренувальних вправ.

55. Clothing. TheFutureIndefiniteTense. Загальні запитання, заперечні речення.

- ознайомлення з новими ЛО: puton, takeoff, next, tomorrow. Вивчення правил утворення питальних та заперечних речень в майбутньому часі. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виконання тренувальних вправ.

56. Clothing. Повторення вивченого граматичного матеріалу.

- вивчення нових ЛО: tights, coat, overcoat, raincoat. Виконання тренувальних вправ для закріплення вивченого граматичного матеріалу.

57. Clothing. Словотворення. Суфікс –ly при утворенні прислівників. Текст “Mother’s birthday”.

- введення нових ЛО: well, quick(quickly), slow(slowly), on the day off, at the weekend. Ознайомлення з правилом утворення прислівників з прикметників за допомогою суфікса ly. Робота по тексту Mothersbirthday”.

58. Clothing. Повторення вивчених ЛО та граматичного матеріалу.

- виконання тренувальних вправ. Розвиток навичок читання та перекладу.

59. Узагальнююче заняття за розділом Clothing”.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Написання тесту.

60. Seasons. Робота над текстом “The big banana and the little banana”(part 1).

- розвиток усного мовлення (складання запитань та розповідних речень за малюнками). Розвиток навичок діалогічного мовлення. Читання та переклад тексту “Thebigbananaandthelittlebanana”.

61. Seasons. Текст “The big banana and the little banana”(part 2).

- вивчення нових ЛО: seasons, winter, spring, summer, autumn. Розвиток навичок усного та писемного мовлення. Читання та переклад тексту “The big banana and the little banana”.

62. The English year. Вивчення нових ЛО. Текст “The English year”(part 1).

- введення нових ЛО: November, December, January, February, because. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Робота по тексту “TheEnglishyear”.

63.TheEnglishyear. Неозначені займенники “any”, “some” встверджувальних, питальних та заперечних реченнях. Текст “ TheEnglishyear”.

- вивчення нових ЛО: March, April, grass, leaf(leaves).Вивчення правил вживання неозначених займенників “any”, “some” в стверджувальних, питальних та заперечних реченнях. Робота по тексту “The English year”(part 2).

64. The English year. Повторення граматичного матеріалу. Текст TheEnglishyear”(part 3).

- введення нових ЛО: May, June, July, some, any. Повторення вивченого граматичного матеріалу, виконання тренувальних вправ. Робота по тексту “The English year”(part 3).

65. The English year. Вживання займенників “anything”, “something”, “nothing”. Текст “The English year”(part 4).

- вивчення нових ЛО: forest, field, August, September, October, something, anything, nothing. Вивчення правил вживання займенників anything”, “something”, “nothingв стверджувальних, питальних та заперечних реченнях. Робота по тексту “The English year”(part 4).

66. The English year. Вживання займенників “anybody”, “somebody”, “nobody”. Текст “All seasons are beautiful”.

- введення нових ЛО: somebody, anybody, nobody. Вивчення правил вживання займенників. Виконання тренувальних вправ. Опрацювання тексту “Allseasonsarebeautiful”.

67. TheEnglishyear. Складання розповіді за малюнком. Текст “Londonsparks”.

- розвиток навичок усного мовлення, складання розповіді за малюнком. Робота по тексту Londonsparks”(читання, переклад та вибір правдивих речень з поданих).

68. Узагальнююче заняття за розділом “TheEnglishyear”.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Написання тесту.

69. Nature. Робота над текстом Onafarm”.

- розвиток усного мовлення(складання розповіді за малюнком). Розвиток навичок письма(виконання тренувальних вправ). Читання,переклад та обговорення тексту Onafarm”.

70. Nature. Вивчення нових ЛО. Робота над оповіданням “ Acleverbird”.

- введення нових ЛО: river, sea, lake, ocean. Складання речень за таблицею(для закріплення вивчених ЛО). Опис малюнка. Робота над оповіданням “Acleverbird”.

71. Nature. Вивчення нових ЛО. Текст “At my grandfather’s”.

- ознайомлення з новими ЛО: earth, hill, mountain, nature, star, the moon. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Опис малюнків. Робота по тексту Atmygrandfathers”.

72. Nature. Робота по тексту TheEarth”.

- розвиток навичок усного мовлення. Читання та переклад тексту TheEarth”.

73. Узагальнююче заняття за розділом Nature”.

- повторення вивчених ЛО, виконання тренувальних вправ.

74. Підсумкове заняття за 2 семестр.

- повторення вивчених ЛО усіх тем та вивченого граматичного матеріалу. Написання тесту.

75. Підсумкове заняття за рік.

- перевірка засвоєння вихованцями всього вивченого матеріалу за навчальний рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В кінці 3-го року навчання вихованці повинні:

 1. Ставити загальні та спеціальні запитання, відповідати на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування.

 2. Підтримувати елементарне спілкування у межах мікродіалогів.

 3. Висловлювати пропозицію, твердження; реагувати на чіткі репліки вчителя.

 4. Описувати місце, явище, обєкт.

 5. Робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить мовний і мовленнєвий матеріал.

 6. Висловлювати вдячність, задоволення, спонукання.

 7. Читати уголос і про себе та розуміти нескладні короткі тексти

 8. Писати слова, словосполучення, короткі речення.

 9. Писати адресу, оформляти лист, листівку-вітання.

 10. Описувати помешкання, погоду, свято, сімю, людину.

 11. Писати на слух до 6 речень.

 12. Реагувати на запитання, розуміти інструкції, розуміти діалогічне мовлення, основні ідеї віршованого чи писемного тексту.

IVрік навчання, основний рівень

Пояснювальна записка

В сучасному світі виросла велика потреба в англійській мові. Таким чином нові підручники ставлять високі вимоги до вихованців 4-го року навчання. Заняття по програмі Верещагіної І.Н. знайомлять вихованців з культурою англомовних країн, підготовлюють вихованців до читання, письма, аудіювання. Оскільки гра являється провідним видом діяльності вихованці працюють з лексичним та граматичним матеріалом за допомогою різноманітних ігор, які сприяють кращому запам’ятовуванню. Це і різноманітні вірші, пісні, діалоги англійською мовою.

Дана програма базується на принципах комунікативного навчання і направлена на формування позитивної пізнавальної мотивації. Програма призначена для колективної роботи з вихованцями. Але вправи розраховані на виконання індивідуального підходу до навчання вихованців з різним рівнем підготовки та з різними здібностями.

Навчальна програма для вихованців гуртка англійської мови розрахована на 1 навчальний рік (150 годин), 4 години на тиждень.

Вік вихованців: 10-11 років

Тривалість заняття: 2 години (2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними).

Цілі і завдання курсу:

а) розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

б)формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

в) формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння.

г) розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

д) виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається.

Зміст заняття:

Кожне заняття має свою структуру. Починається зі звичайного привітання та бесіди про погоду англійською мовою. Потім проводиться розминка. Це або пісня, або прислів»я англійською мовою. В основній частині заняття учні знайомляться з новим матеріалом: лексичним та граматичним матеріалом. В кінці заняття учні повторюють те, чого навчилися на занятті. Потім прощаються англійською мовою. Для роботи на занятті використовується магнітофон та диски англійською мовою. Використовуються різноманітні цікаві ігри для закріплення вивченого матеріалу.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Розділи

К-сть зан.

Всього годин

1

Revision

8

8

2

School life

10+1 резерв.

11

3

The Place We Live In

12+1 резерв.

13

4

Town Life

8+1 резерв.

9

5

Travelling and Transport

7

7

6

Hobbies

8

8

7

America. The USA (p.1)

9

9

8

9

America. The USA (p.2)

REVISION

6+1 резерв.

3

7

3

Зміст програми

1.Організаційне заняття.

-повторення правил поведінки в ЦТДЮ. Узгодження графіка занять, посібника, всього необхідного для занять)

2

2 2. Вступне заняття.

- знайомство учнів з підручником, з темами, з граматичним матеріалом, повторення вивченого матеріалу, бесіда про літні канікули.

2

3. Повторення пір року, місяців. Present, Past, PresentContinuousTenses.

повторення ЛО тем, повторення вивчених часів.Тренувальні вправи

2

4. «Clothes». Повторення кольорів.Дієслово «tobe» inthePresentIndefinite. “Everythingisgoodin its season

- повторенняЛОтеми «Одяг», назвикольорів, тренувальнівправиназакріпленнядієслова«to be» in the Present Indefinite. Розвиток навичок читання“Everything is good in its season”.

2

5. Повторення членів сім»ї. «Profession”.Присвійний відмінок.

- повторення ЛО теми «Сім»я»,повторення присвійного відмінка. Тренувальні вправи.

2

6. Повторення. Їжа. Seasons.Повторення there is/are, some,any.»English breakfast”

- повторення ЛО теми «Їжа»,повторення структур місцезнаходження, вихованці читають текст «Англійський сніданок», ставлять запитання до тексту.

2

7. Повторення. Тварини. Тіло. Їжа. Кольори. Ступені порівняння прикметників.

-вихованці повторюють ЛО, згадують правила утворення ступенів порівняння прикметників. Учні виконують вправи та утворюють відповідну форму.

2

8. Повторення.Свята. Englishyear. ThePastIndefiniteTense.

- повторення ЛО теми «Свята», вихованці повторюють правила утворення часу, виконують вправи, будують речення в минулому часі.

2

9. Повторення. Nature.Sports.Спеціальні запитання в PastIndefiniteTense.”Thegrasshopperandtha ant

- повторення ЛО, вихованці складають спеціальні запитання, грають в ігри з конвертами. Працюють з текстом, ставлять запитання до нього, переказують за планом.

2

10. Повторення.Holidays.Розпорядок дня. The Future Indefinite Tense.

- повторення ЛО, вихованці повторюють розпорядок дня,складають речення в майбутноьому часі, будують запитання, будують запитання до поданого тексту.

2

11. Schoollife. Прийменники часу, місця. “Whosediaryisit?”

- повторення днів тижня, знайомство вихованців з прийменниками at,on,in. Читання тексту, робота з текстом.

2

12. Schoollife. Нові ЛО. Модальне дієслово «shall

- введенняновихЛО: class, comfortable, uniform, Physical Education, Handicraft, exercise-book, museum,. Проведення гри для відпрацювання ЛО. Вихованці вчаться запитувати інструкції за допомогою «shall”.

2

13. School life. ЛО. Годинник. “Santi goes to school”.

- введенняновихЛО: half, past, desk, classroom, at the lesson, never, on the timetable, Maths, Art, Music, study, Nature Study. Гра. Робота з текстом про Санті: запитання до тексту, переказ.

2

14.Schoollife.Опрацювання нових ЛО. Розділове запитання.

- закріплення матеріалу. Вивчення розділових запитань. Тренувальні вправи.

2

15. School life. НовіЛО. Діалогічнемовлення:»About two friends”

- введенняновихЛО:join, sing, song, count,poor, work, by the way, good luck! Вихованці працюють в парах та розігрують діалог. Тренувальні вправи.

2

16.Home-reading lesson: “The boy who cried “wolf”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

17. School life. Розділовезапитання.»Primary schools in England”

- введенняновихЛО: at the age of…, rubber, ruler, carpet, outdoors, difficult,easy. Робота з ЛО. Вихованці читають текст, ставлять запитання до тексту- робота з текстом.

2

18.ВивченняновихЛО. “What’s the time?”Primary schools in England”

- введенняновихЛО: spend, subject, to get on with, to be over,famous, important, learn.ОпрацюванняЛО. Вихованці працюють з макетом годинника та визначають час. Вихованці читають текст, ставлять запитання до тексту- робота з текстом.

2

19. School life. Повтореннявивченого. “Pete’s birthday party”

- повторення вивчених ЛО з теми Schoollife. Гра. Опрацювання тексту про Пітера. Тренувальні вправи.

2

20. Schoollife. Узагальнююче заняття по темі.

- перевірка засвоєння учнями Ло, граматичних структур. Тест

2

21.The Place We Live In. НовіЛО. “Alec’s new flat”

- введенняновихЛО: kitchen, bathroom, rather, toilet, flower, in front of, behind. Введення слів у речення. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

22. The Place We Live In.Тренувальнівправи. “the keys”.

- введенняновихЛО: hall, back, shout, key, lock. Введення слів у речення. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

23. The Place We Live In. НовіЛО. Сполучник or.”English homes”.

- введенняновихЛО: flat, dining-room, upstairs, downstairs, sofa, armchair, fire. Вихованці працюють в парах: відпрацювання альтернативних запитань зі сполучником or. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

24. The Place We Live In. НовіЛО. Структура “to be going to”.”Holidays in Brighton”.

- введенняновихЛО: lovely,wonderful, furniture, curtain, corner, middle, mirror, quiet. Опрацювання структури tobegoingto”.Гра з конвертами. Вправи на закріплення. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

25. The Place We Live In. НовіЛО.Прийменникимісця. “A letter from Africa”

- введенняновихЛО: describe, wardrobe, next to, sink, garden, opposite, cooker.Опрацювання ЛО. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

26. The Place We Live In. НовіЛО.Розташуваннямеблівукімнаті.»A strange burglar in big mountains”

- введенняновихЛО: happen, study, suddenly, cupboard, believe, fridge, understand. Розташування меблів у кімнаті. Гра. Читання тексту. Робота по тексту. Тренувальні вправи.

2

27. The Place We Live In. Узагальнююче заняття по темі.

- перевірка засвоєння учнями ЛО, граматичних структур. Тест.

2

28. Home-reading lesson:”Alan’s new school”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

29.Тренувальні вправи. Повторення вивченого. Повторення граматики.

- вихованці повторюють ЛО вивченої теми, граматичний матеріал. Використовують ігри для повторення.

2

30.Тест. Перевірка знань учнів.

- перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу. Написання тесту.

2

31. Узагальнююче заняття за ! семестр.

- повторення ЛО усіх тем, граматичних структур.

2

32. Town life. London.НовіЛО. Знайомство.

- введенняновихЛО: town, city, square, main, cinema, theatre, church, road. Гра. Тренувальні вправи.

2

33. Town life. The Past Indefinite Tense. The Present Perfect.Порівняння. Текст «This is London”

- ЗнайомствоучнівзThe Present Perfect. Ігри для кращого запам»ятовування граматичного матеріалу. ВихованцідосліджуютьвідмінністьThe Past Indefinite Tense. The Present Perfect. Гра з картками.

2

34. Town life. НовіЛО. The Present Perfect.Текст « The Romans”.

- введенняновихЛО: already, just, ever, yet, build, building, bridge. Гра. Тренувальнівправи. Робота з Present Perfect.

ВихованцізнайомлятьсязпершимижителямиЛондона.Роботазтекстом.

2

35. Town life. НовіЛО. The Present Perfect.Текст « The ”Places to visit».

- введенняновихЛО: century, become, to be afraid of, burn, wake up, burn, dirty, rich, dark. . Робота з PresentPerfect. Знайомство з визначними місцями в Лондоні.

2

36. Town life. НовіЛО. The Present Perfect.Текст

«The History of London».

- введенняновихЛО: place, tower, square, tall, monument to, bell. РоботазPresent Perfect. ЗнайомствозісторієюЛондона: вихованцічитаютьтекстпроісторіюЛондона.

2

37. Town life. The Present Perfect. Структура «It takes me….to…..Текст “Westminster”

- введенняновихЛО: wide,trip, lead, sound, architect, king, queen. Вихованці знайомляться з новим граматичним явищем. Навчаються через гру.

2

38. Town life.ОпрацюванняЛО. “The magician”

- вихованці повторюють всі вивчені ЛО, складають діалоги, працюють з картками та презентаціями.

2

39. Townlife. Узагальнююче заняття по темі.

- перевірка засвоєння учнями ЛО, граматичних структур. Тест.

2

40. Home-reading lesson:”At the Royal Ballet School”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

41. Travelling and Transport. The Present Perfect. Розвитокдіалогічногомовлення.Текст ‘The weekend’

- введенняновихЛО: travel, stay, to go by plane, train, railway station, bus, at the seaside, cheap.Гра. Читаннятексту. Робота з текстом,переказ.

2

42. Travelling and Transport. НовіЛО. The Present Perfect. Текст “Magic mustard”

- введенняновихЛО: find, fly, cry, steal, airport, ticket, luggage, fast. Повторення правил вживання ThePresentPerfect. Гра. Читання тексту, обговорення тексту.

2

43. Travelling and Transport. НовіЛО.”Who, which”. Текст “Magic mustard”

- введенняновихЛО: shake, explain, straight, kind, voice, sad, ugly, forget. Робота з ЛО. Введення слів у речення. Читання тексту, обговорення тексту.

2

44. Travelling and Transport. The Present Perfect.Модальнедієслово «must». Текст “Magic mustard”

- введенняновихЛО: plate, arrive, feel, weak, strong, silver, perhaps, nearly. Робота з ЛО. Введення слів у речення. Опрацювання модального дієслова «must», побудова з ним речень, правила вживання. Читання тексту, обговорення тексту, завдання до нього.

2

45. Travelling and Transport. РоботазЛО. Текст «A voyage by sea».

- введенняновихЛО: journey, voyage, on board the ship, wind, through train, change, to be tired of, miss, catch. Робота з ЛО. Вихованці складають діалоги, речення з цими ЛО. Робота з текстом.

2

46. Travelling and Transport.ОпрацюванняЛО.Виконаннявправ. Текст “Lorie, who liked honey”.

- повторення вивчених ЛО, Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

47. Travelling and Transport. Узагальнюючезаняттяпотемі.

- Тренувальні вправи, учні працюють з картками, конвертами, пишуть словниковий диктант.

48. Home-reading lesson

2

2

49. Hobbies.Вивченнянових ЛО. Словотворення. Текст «Hobbies

- введенняновихЛО: fond, to be proud of, stamp, badge, collect, collector, collection, coin, theme, thematic, special, spcialist, specialize in. Практикування нових ЛО. Вивчення суфіксів er, or, tion, ic. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

50. Hobbies. Робота з ЛО.Робота з годинником. Текст «My first visit to the Bolshoy”.

- вихованціповторюютьЛО, знайомлятьсязновимисловами: quarter, past, seat, stage, rise, perform, performance, performer, audience, part, to take part in, to decide. Працюють з макетом годинника. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

51. Hobbies. РоботазЛО. “much, many, a lot of, some, any, few, a few.Текст «Going to the cinema in England”

- введенняновихЛО: feature film, documentary film, besides, to be full of, though, care for. Знайомствоззайменникамиmuch, many, a lot of, some, any, few, a few. Тренувальні вправи. Робота по тексту.

2

52. Hobbies. «Say, tell”. НовіЛО.

- введенняновихЛО: land, screen, to have great success, create, mean, tell, also, to be born. Робота з ЛО. Порівняння «Say, tell”. Тренувальні вправи.

2

53. Hobbies. Словотворення.Текст « Hellenshobby

- введенняновихЛО: novel, fiction, listen to, true, boring, library, whatever, wherever. Введення слів у речення.Знайомство з префіксом un. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

54. Hobbies. Робота з ЛО. Виконання вправ. Текст «A trip to London”.

- повторення ЛО, виконання вправ. Читання тексту. Робота з текстом.

2

55. Hobbies. Узагальнююче заняття по темі.

- перевірка засвоєння учнями ЛО, граматичних структур. Тест.

2

56. America. The USA. Вивченняпрофесій. Текст «The discovery of America”

- введенняновихЛО: discover, discoverer, discovery, sail, sailor, reach. Введення слів у речення. Знайомство учнів з Америкою, використання презентаційних матеріалів.

2

57. America. Робота з ЛО. Вивчення національностей. “Christopher Columbus’s voyages’’

- введенняновихЛО: appear, to be interested in, island, settlement, round. Відпрацювання ЛО. Вивчення вірша про Колумба. Робота з текстом. Переказ тексту від імені Колумба.

2

58. America. The Present Perfect: since, for. Текст‘’The History of Thanksgiving Day’’

- введенняновихЛО: together, prepare, turkey, hard, to be in ganger, harvest, God, since. Вихованцівживають Present Perfectзsince, for.Гравконвертах. Читання тексту.

2

59. America. Опрацювання ЛО. Словотворення.Текст ‘’NativeAmericans’’

- введенняновихЛО: native, along, nut, wood, wooden, peace, peaceful, hunt, hunter, smoke, friendship. Робота з ЛО. Слухання діалогу та робота в парах. Читання тексту.

2

60. America. Знайомство учнів з відомими письменниками. Текст ‘’The Wild West’’.

- введенняновихЛО: depend on, independence,fight, gold, golden, empty, situated, gun. Робота з ЛО. Вивчення вірша.Читання тексту. Вправи.

2

61. America. РоботазЛО. Текст ‘’The Wild West’’.

- введенняновихЛО: protect, dangerous, snake, tailor, through. Робота з ЛО.Вірш ‘’Friends’’ Читання тексту. Вправи.

2

62. America. РоботазЛО. Текст ‘’My friend Edward’’.

- виконання лексичних та граматичних вправ. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

63. America. Узагальнююче заняття по темі.

- повторення усіх ЛО вивченої теми. Перевірка знань учнів. Тест

2

64. Home-reading lesson:”The town mouse and the country mouse”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

65. America. The USA. НовіЛО. Модальнедієслово ‘’may’’. Текст ‘’American symbols’’

- введенняновихЛО: each other, government, magazine, newspaper, sell, letter, own. Робота з ЛО. Презентаційний матеріал. Робота в парах: відпрацювання структури May I….. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

66. America.РоботазЛО. Модальнедієслово ‘’сan’’ (be able to…). Текст ‘’Everyday life in America’’

- опрацюваннявивченихЛО. Роботазісловаминадошці.

введенняновихЛО: to advise smb. to do smth., advice, person, personal, host, hostess, move, rule, relax, maybe. Вірш ‘’Personalquestions’’. Робота з текстом: складання запитань, плану до тексту.

2

67. America. Опрацювання ЛО. Текст ‘’Washington’’

- Гра для повторення Ло. Діалогічне мовлення, робота в групах. Знайомство зі столицею США.

68. America. TheUSA. Узагальнююче заняття по темі.

- повторення усіх ЛО вивченої теми. Перевірка знань учнів. Тест.

2

69. Підсумкове заняття по темі.

- аналіз та оцінка тестів. Робота над помилками.

2

70. Home-reading lesson:”One rark night.”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

71. Home-reading lesson:”One rark night.”

- вихованці читають розповідь, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

72. Підсумкове заняття за семестр.

- представлення презентаційних матеріалів

2

73. Підсумкове заняття за семестр.

- представлення презентаційних матеріалів

2

74. Узагальнююче заняття за рік.

- перевірка засвоєння вихованцями всього вивченого за рік.

2

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В кінці 4-го року навчання вихованці повинні:

 1. Розуміти мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами.

 2. Розуміти інструкції, прості вказівки.

 3. Розуміти основний зміст прослуханих текстів.

 4. Вміти будувати запитання англійською мовою.

 5. Робити короткі повідомлення про теперішні, минулі та майбутні дії.

 6. Спонукати до дії (закликати, запропонувати)

 7. Вміти будувати діалоги та вести короткі діалоги.

 8. Читати вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містить мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.

 9. Писати слова, словосполучення, речення.

 10. Оформлювати лист, листівку-вітання.

 11. Описувати свій клас, кімнату, свята.

 12. Писати на слух до 8 речень.

 13. Знати такі граматичні структури: Shall I…..,to be going to do smth., розрізняти Past Perfect, Past Indefinite, Present Indefinite, Future Indefinitе.

Vрік навчання, основний рівень

Пояснювальна записка

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основне призначення іноземної мови — сприяти в оволодінні вихованцями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в вихованців комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Основними комунікативними уміннями є:

 1. уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах);

 2. уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

 3. уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

 4. уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

 5. уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування.

Дана програма за Верещагіною І. Н. базується на принципах комунікативного навчання і направлена на формування позитивної пізнавальної мотивації. Програма призначена для колективної роботи з вихованцями. Але вправи розраховані на виконання індивідуального підходу до навчання вихованців з різним рівнем підготовки та з різними здібностями.

Навчальна програма для вихованців гуртка англійської мови розрахована на 1 навчальний рік (150 годин), 4 години на тиждень.

Вік вихованців: 11-12 років

Тривалість заняття: 2 години (2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними).

Цілі і завдання курсу:

а) розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

б)формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

в) формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння.

г) розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

д) виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається.

Зміст заняття:

Кожне заняття має свою структуру. Починається зі звичайного привітання та бесіди про погоду англійською мовою. Потім проводиться розминка. Це або пісня, або прислів»я англійською мовою. В основній частині заняття учні знайомляться з новим матеріалом: лексичним та граматичним матеріалом. В кінці заняття учні повторюють те, що чого навчилися на занятті. Потім прощаються англійською мовою. Для роботи на занятті використовується магнітофон та диски англійською мовою. Використовуються різноманітні цікаві ігри для закріплення вивченого матеріалу.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Розділи

К-стьзан.

Всього годин

1

Revision. Personal Identification

2

2

2

Daily life

3

3

3

Free time

3

3

4

Travelling

3

3

5

So many countries so many customs

3

3

6

The world around us

15+1 резерв.

16

7

The geography and political outlook of UK

12+1 резерв.

13

8

Health and Body Care

12+1 резерв.

13

9

Sports and Games

14+1 резерв.

15

10

Revision.

4

4

Змістпрограми

1.Організаційне заняття.

 • повторення правил поведінки в ЦТДЮ. Узгодження графіка занять, посібника, всього необхідного для занять)

2

2 2. Вступне заняття.

- знайомство учнів з підручником, з темами, з граматичним матеріалом, повторення вивченого матеріалу, бесіда про літні канікули.

2

3.Personal Identification.Revision.(TheIndefiniteTenses)

-повторенняпривітаннятаграматичнихчасів: ThePresent IndefiniteTense, The PastIndefiniteTense, The Future Indefinite Tense. Тренувальні вправи.

2

4. Revision. Profession.Розвитокдіалогічногомовлення. Текст ‘’Afriendlyfamily”

- повторення вивчених ЛО, професії. Робота з ЛО. Робота з текстом: вихованці читають текст, ставлять до нього запитання, слухають надиску запис одного абзацу та читають з інтонацією.

2

5.Daily life.Revision. Furniture. The Present Continuous Tense.

- повтореннявивченихЛО,роботазPresent Continuous. Тренувальні вправи. Порівняння.

2

6. The Present Continuous Tense. (like, love, want, understand, hear, see)НовіЛО. Текст «Peter’s holiday”

- вивченняновихЛО: electricity, gas, cold and hot runningwater, washinhmachine, centralheating, modernconveniences, toturnon (off), tobeon (off),роботазPresentContinuous, вивченнядієслів, зякиминеможнавживатицейчас. Письмові вправи. Робота з текстом: вихованці читають текст, ставлять до нього запитання, непідготовлене мовлення- переказ тексту від імені Пітера.

2

7. Узагальнююче заняття з теми.

- повторенняусіхвивчених ЛО, граматичногоматеріалу, написання тесту-перевірка знань учнів.

8. Home-reading lesson

2

2

9.Freetime. ПовторенняЛО. The Past Indefinite Tense. Відомі американські та англійські письменники.

- повторенняЛО теми Freetime. Робота з PastIndefinite:утворення, правила вживання. Вправи на закріплення. Знайомство з відомими людьми.

2

10.НовіЛО. «to play““to go in for’’. Текст «Whatever happened to uncle Oscar”

- введенняновихЛО: violin, flute, to paint, drama, exhibition, gallery, biography, sculpture, painting, folk music, classical, to go in for sports. РоботазЛО. Вправи.Читаннятексту«WhateverhappenedtouncleOscar”.Роботазтекстом: складанняплану,запитань.

2

11. Узагальнююче заняття з теми.

- повторення усіх ЛО теми, складання діалогів з вивченими ЛО, перевірка знань учнів. Письмові завдання.

2

12. Travelling. Повторення ЛО. The Present Perfect Tense. “I have always’’.

- вихованціповторюютьЛОтемиTravelling. Гра з картками. Робота з PresentPerfect. Ознайомлення вихованців з структурою «I have always wanted…. I have always dreamt….’’Повторення неправильних дієслів за допомогою гри.

2

13. Travelling.НовіЛО. Словотворення. Діалогічне мовлення.

- введенняновихЛО:a fast train, a slow train, information, a traveler, a camera, passport control, an arrival, a departure, check-in, to check in, the customs, a customs officer, a booking office, to book, fare.Робота з ЛО. Ознайомлення з суфіксом у: утворення прикметників. Удосконалення навичок читання: вихованці розігрують діалог, прослухавши його на диску.

14.Home-readinglesson

- вихованці читають розповідь за вибором учителя, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

2

15. ThePresentPerfectTense. Текст «My friend is an alien».

- повторення вивчених ЛО. Диктант. Вихованці працюють в парах та складають діалоги з вивченими ЛО. Читання тексту, удосконалення монологічного мовлення: відповідь на запитання.

2

16. So many countries so many customs. Повторення . The Future Indefinite Tense. ‘’to be going to…’’

- знайомствовихованцівзновимприслівямSomanycountries so many customs.ВихованцізгадуютьінформаціюпроВеликобританіютаАмерику. Повторення майбутнього часу та структури ‘’tobegoingto…’’: порівняння. Тренувальні вправи.

2

17.ВживанняThePresentContinuousTense при вислоленні майбутньої дії.Нові ЛО. Відомі англійські люди.

- повторення PresentContinuous: правила вживання, активізація цього часу в мовленні вихованців. Тренувальнівправи. ВведенняновихЛО:caviar, custom, honey, hope, pancake, sourcream, science, scientist, scientific, space, spaceship. Робота з ЛО.Знайомство з відомими людьми: читають інформацію, складають запитання до тексту, та дають відповіді.

2

18. Poem ‘’A question’’.Текст ‘’More about British and Russian traditions’’

- вихованці слухають вірш на диску, повторюють, обговорення вірша. Читання тексту про традиції у Великобританії та Росії, порівняння з українськими традиціями.Робота над текстом.

2

19.The World Around Us. НовіЛО. Словотворення.

- введенняновихЛО:curious, explore, explorer, exploration, to set, to rise (rose, risen), to continue, to separate, nation, national, nationality. Робота з ЛО. Знайомство з словотворенням- «th»: warm- warmth. Опрацювання.

2

20. ‘’used to…’’ ‘’The beauty of the world’’.Діалогічне мовлення.

- знайомство вихованців з структурою ‘’usedto…’’Тренувальні вправи для закріплення: вірш ‘’Thebeautyoftheworld’’. Вихованці працюють з діалогом ‘’Oldladiestalking’’Робота з діалогом.

2

21. Текст ‘’ContinentsandCountries’’

- знайомство вихованців з різними країнами. Презентаційний матеріал. Читання тексту, вихованці будують запитання до нього та дають відповіді, переказ тексту.

22. Homereadinglesson

2

2

23. Повторення національностей та мов різних країн. ‘’usedto…’’, ThePastContinuousTense.

- презентація національностей. Повторення назв країн та структури usedto’Тренувальнівправи.Введення нового часу ThePastContinuousTense.Вправи. Порівняння з PastIndefinite.

2

24.ThePast Continuous Tense. НовіЛО. ‘’The beauty of the world’.НовіЛО.Діалог ‘’English-speaking countries’’.

- повтореннявивченогочасу. Вихованціслухаютьвіршнадискуназакріпленняструктури’usedto…Опрацюваннядіалогу’English-speakingcountries’’. Введення нових ЛО: while, nowadays, use, both, foreign.

2

25. ThePast Continuous Tense. Порівнянняз PastIndefinite. Вивчення фраз запрошення.

- вихованці порівнюють, тренувальні вправи. Вихованці працюють з фразами запрошення, працюють в парах. Слухають диск з фразами запрошення. Розвиток діалогічного мовлення.

2

26. ‘’Neither…nor’’.Нові ЛО. Вірш ‘’The wind’’.Текст ''Animals in danger''. Опрацюваннятексту.

- введенняновихЛО:among, save, high, hide-hid-hidden, deep, fresh.ОпрацюванняЛО. Вихованцізнайомлятьсязіструктурою’Neither…nor’’.Тренувальнівправи. Слуханнявірша‘’Thewind’’длязакріпленняструктури’Neither…nor’’. Читання тексту, опрацювання, переказ тексту від імені дослідника: непідготовлене мовлення.

2

27. ПовторенняЛО. Past Continuous. PastSimple.

- повторення, тренувальнівправи, перевірка засвоєних знань учнів. Тест.

2

28. Passive Voice (Present).НовіЛО. Текст ‘’Twelve flowers of the year’’

- введенняновихЛО: purple, smell, pleasant, emblem, climb, daffodil, lily, chrysanthemum, honeysuckle, daisy, poppy, snowdrop, primrose, blossom.РоботазЛО. Читання тексту : опрацювання тексту, складання плану для переказу. Введення пасивного стану. Тренувальні вправи.

2

29. Роботазтекстом ’Twelve flowers of the year’’

- презентаційні матеріали, учні працюють в парах- готують проект про 12 квітів року.

30. Homereadinglesson

2

2

31. РоботазЛО.’’What a/an….!, What….!’’PassiveVoice.Фразизапрошення.

- Повторення вивчених ЛО. Знайомство вихованців з окличними речення типу з вживанням та невживанням неозначеного артикля. Робота з PassiveVoice.Діалогічне мовлення: фрази запрошення.

2

32. НовіЛО. РоботазЛО.Passive Voice (Past). Тренувальнівправи.

- введенняновихЛО:mild, climate, possible, impossible, factory, breathe, protect, harm. Робота з ЛО. Введення пасивного стану (Past).Тренувальні вправи.

2

33. Текст ‘’The Earth is in danger’’.Робота з текстом.

- Опрацювання тексту,складання плану до текстуб переказ. Тест

2

34. PassiveVoice. Повторення. Тренувальні вправи.

- повторення вивчених ЛО, граматичного матеріалу. Перевірка знань учнів.

2

35. Узагальнююче заняття з теми. Текст ‘’Androclesandthelion’’

- повторення всього вивченого. Робота над текстом. Підготовка презентацій до вивчених тем.

2

36. Узагальнююче заняття за ! семестр.

- повторення всіх вивчених ЛО, граматичного матеріалу. Захист дитячих проектів.

2

37. TheGeographyandPolitical Outlook of the UK. ‘’I like it….’’Діалогічнемовлення.Питальніречення.

- повторення, ‘’I like it….’- вживання структури в певних реченнях. Вихованці слухають діалог.- працюють в парах.

2

38. Нові ЛО. ReportedSpeech. Тренувальні вправи.

- введенняновихЛО:kingdom, state, sign, industry, industrial, saint, toconsistof, surprise, tobeurprised at, lonely, careful, careless, carefully, especially. Використання різних ігор для закріплення ЛО. Непряма мова. Випадки непрямої мови. Вправи.

2

39. Власніназви. Текст ‘’The land and the people of Great Britain’’

- опрацювання тексту, вихованці читають текст, ставлять запитання до тексту, план тексту для переказу тексту.

2

40. Бесіда про погоду. Повторення ЛО. Повторення непрямої мови. Тренувальні вправи.

- Тест. Перевірка знань вихованців. Фрази про погоду. Діалогічне мовлення. Слухання діалогу на диску про погоду.

2

41. ‘’So do I, So does she/he.Reported speech. Нові ЛО.

- робота з запитаннями та з короткими відповідями на них. Тренувальні вправи з непрямою мовою. ВведенняновихЛО: power, to belong to, royal, to include, former to offer, law, lawyer, delay, to elect, permanent. Робота з ЛО.

2

42. ПовторенняЛО. Текст ‘’The Queen and Parliament’’.

- робота з ЛО, опрацювання тексту,вихованці складають план до тексту та переказують.

2

43. Робота з ЛО, Повторення лексичного та граматичного матеріалу.

- опрацювання лексичного та граматичного матеріалу. Підготовка до тесту.

2

44.Перевірка знань вихованців.

- перевірка засвоєних знань. Написаннятесту.

45.Homereadinglesson

- вихованці читають розповідь за вибором учителя, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

2

46. Should/shouldn’t. Порівняння ‘’must, should’’, ‘’either…or’’.НовіЛО

- введенняновихЛО:way, seldom, dull, knowledge, showoff, sense, tooffend, torespect, respectable, a fork, a knife, a spoon.

Знайомство учнів з модальним дієсловом Shouldпри вираженні поради. Тренувальні вправи.

2

47.Робота з ЛО. Tablemanners.

- повторення ЛО, вихованці складають діалоги з вивченими ЛО. Знайомляться з правилами поведінки за столом: закріплення модального дієслова Should.

2

48. Текст ‘’The British way of life’’.Роботазтекстом.

- вихованці опрацьовують текст: читають, складають запитання до нього, план та переказують від імені британця.

2

49. Узагальнююче заняття з теми.

- повторення усіх вивчених ЛО, граматичного матеріалу. Перевірка знань учнів. Вихованці складають проекти.

2

50. Home-readinglesson.

- вихованці читають розповідь за вибором учителя, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

51. Health and Body Care. Повторення Should/shouldn’t. Фразивибачення.The parts of body.

- вихованцізнайомлятьсязтимякможнавибачитисяанглійськоюмовою: слухаютьдіалогтапрацюютьвпарах:відпрацьовуютьфрази. Вивчаютьчастинитіла: ear, mouth, arm, body, chin, eye, face, finger, hair, head, heart, leg, foot (feet), lip, nose, shoulder, back, neck, stomach, toe.

2

52. Непрямамова (Past).НовіЛО.РоботазЛО.Goodrulestoremember.

- введення нових ЛО:chest, lung, cough, blood, pressure, tobreak, regular, regularly, pulse, health, healthy, totouch, immediately, temperature, medicine, tohurt, pain, silly.ОпрацюванняЛО.Вихованці знайомляться з правилами здорового способу життя англійською мовою. Також знайомляться з непрямою мовою. Тренувальні вправи.

2

53. Діалогічне мовлення. ‘’Atthedoctor’’. Повторення ЛО.Робота в парах.

- вихованці працюють з діалогом: обговорюють, потім працюють в парах та придумують власні діалоги з вивченими ЛО до теми.

2

54. Діалогічне мовлення. Непряма мова (Future). Опрацювання.

- вихованці слухають на диску ділог. Знайомляться з непрямою мовою в минулому. Тренувальні вправи.

2

55. Відсутністьнеозначеногоартикля a/an зісловами: weather, advice, information, knowledge, progress, money, news, hair. НовіЛО.

- введенняновихЛО:toexcite, tobeexcitedabout(by)smth., throat, to fall, to fall ill, to nod, to examine, to swallow, a tongue, to worry, to sneeze, serious, seriously, to recover, to prescribe.Опрацювання ЛО. Вивчення іменників,які вживаються тільки в однині. Тренувальні вправи.

2

56. Словотворення.Poem ‘’Yourcoldisgettingworse’’.Роботазтекстом ‘’Ronaldisreallyill’’.Роботазтекстом.

- вихованці знайомляться з суфіксом –ableдляутворенняприкметниківта суфікса –nessдля утворенняіменників. Слухають на диску вірш, повторюють вимову та закріплюють вивчені ЛО.

2

57. ПовтореннявивченихЛОтеми Health and Body Care.’’At the chemist’s’’

- вихованціповторюютьвивчені ЛО теми, складаютьдіалоги з цими словами для закріплення.Слухаютьдіалог на диску, працюють в парах.

2

58. Перевірка знань учнів.

- перевірка засвоєння вихованцями ЛО, граматичного матеріалу.Тест

2

59. Непряма мова. Тренувальні вправи.

- Вихованці знайомляться з непрямою мовою в минулому. Порівнюють вже вивчені випадки непрямої мови. Вправи на закріплення.

2

60. Нові ЛО. Робота з ЛО. Текст ‘’What we should do to keep fit’’

- введенняновихЛО: to suffer from, to be on a diet, to keep to a diet, to fry,cream, soft, cottage cheese, dairy products, bitter, definite, definitely, to ride, a bicycle, It’s not my cup of tea.ОпрацюванняЛО. Робота над текстом.

2

61. Текст ‘’MrMartin’’.Робота з текстом.

- вихованці працюють з тексом: читають, складають запитання, дають назву кожному абзацу, працюють з словником та виписують незнайомі слова.

2

62. Узагальнюючезаняттязтеми Health and Body Care.

- повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Перевірка знань вихованців.

2

63. SportsandGames. Нові ЛО.Присвійні займенники.Тренувальні вправи.TheFutureIndefiniteTense,ThePresentIndefiniteTense.

- введенняновихЛО: a boat, boating, togoboating, row, rowing, toinvent, todevelop, probably, tospread, widespread, tocompete, a competition, to be in competition with, to exist, a lawn, to hold, to hold a competition in smth. ОпрацюванняЛО.Повторення вивчених часів, робота з займенниками. Тренувальні вправи.

2

64. Текст ‘’Popular British Sports and Games’’.Робота з ЛО.

- робота над текстом, вихованці працюють з тексом: читають, складають запитання, дають назву кожному абзацу, працюють з словником та виписують незнайомі слова.

2

65. Повторення ЛО. Граматичного матеріалу. Зворотні займенники.

- робота з ЛО, робота з зворотними займенниками.

2

66. НовіЛО. Song ‘’If it snows’’

- введенняновихЛО: train, training, to be in/out of training, coach, trouble, to get into trouble, to race, excellent, to draw, to end in a draw, to receive people, to punish, punishment, to follow, following, to throw. Опрацювання ЛО.Вихованці слухають пісню на диску,співають.

2

67. Текст ‘’He was only wrong by two’’. Робота з текстом.

- робота над текстом, вихованці працюють з тексом: читають, складають запитання, дають назву кожному абзацу, працюють з словником та виписують незнайомі слова.

2

68. Повторення. ‘’Neither does ,do, did….’’At the Greengrocer’s’’

- вихованці знайомляться з новою граматичною структурою. За допомогою вправ вихованці удосконалюють навички письма та говоріння з новою структурою. Слухають діалог на диску та розігрують його в парах.

2

69. НовіЛО. ‘’At the butchers’’

- введенняновихЛО:apiece, a pound, to pay, a bit, fat, pork, to cut, to wrap, beef, a tie, to tie, to change.ОпрацюванняЛО. Робота над текстом: вихованці працюють з тексом: читають, складають запитання, дають назву кожному абзацу, працюють з словником та виписують незнайомі слова.

2

70. Робота з ЛО. Неозначені займенники ‘’one,ones’’

- вихованціпрацюютьз вивченими словами, працюють з конвертами на повторення непрямої мови. Знайомляться з займенниками ‘’one,ones’’та вживають їх у мовленні.

2

71. Нові ЛО.Britishmoney. Americanmoney. Текст ‘’Atselfridges’’.Робота з текстом.

- введенняновихЛО: a store, a department, a department store, to cost, a price, necessary, cotton, blanket, sheet, towel, pillow, wool, woolen, pure.Робота з ЛО. Вивчення британських та американських грошей. Вихованці опрацьовують текст: читають, складають запитання, дають назву кожному абзацу, працюють з словником та виписують незнайомі слова.

2

72. Home-readinglesson.

- вихованці читають розповідь за вибором учителя, виписують невідомі слова,перекладають абзаци, складають план до тексту, переказують.

2

73. Повторення. Узагальнююче заняття з теми SportsandGames.

- повторення вивчених ЛО, граматичного матеріалу. Написання тесту.

2

74. Узагальнююче заняття з усіх тем за 2 семестр.

- повторення усіх тем, вивчених за 2 семестр: повторення ЛО, граматичного матеріалу. Закріплення знань учнів.

2

75. Узагальнююче заняття за семестр.

- повторення вивченого за рік.

2

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В кінці 5-го року навчання вихованці повинні вміти та знати:

 • описувати людей, предмети, дії, явища.

 • Порівнювати предмети.

 • Розповідати про свої захоплення, уподобання.

 • Висловлювати свої враження, почуття, емоції.

 • Вживання граматичнихчасів :ThePresentIndefiniteTense (active, passive), ThePresentContinuousTense, The PastIndefiniteTense (active, passive), The Present Perfect Tense, TheFutureIndefiniteTense, структур: to be going to, used to, neither….nor, either….or, вживання should/shouldn’t, присвійних, зворотних, неозначених займенників, непрямої мови.

 • Іменники, які вживаються тільки в однині.

 • Читати вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містить мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.

 • Писати слова, словосполучення, речення.

 • Оформлювати лист, листівку-вітання.

 • Описувати свій клас, кімнату, свята.

 • Писати на слух до 8 речень.

VIрік навчання, основний рівень

Пояснювальна записка.

Стан міжнародних зв’язків в Україні та світі перебуває на такому етапі, що необхідно бути освіченою, висококультурною особистістю з великим об’ємом знань, умінь та навичок, які б стали в нагоді в майбутній професії. Знання іноземної мови є вже не метою отримання знань, а способом .Тому випускники шкіл вже повинні досить вільно володіти мовою, чітко розуміти граматичні категорії, опрацьовувати літературу на іноземній мові. Для цього в Центрі творчості дітей та юнацтва існує гурток з вивчення іноземних мов. Діти 6 –го року навчання знаходяться на тому етапі вивчення ,коли починається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, який сприяє формуванню соціокультурної компетенції. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Головна мета навчання – розвиток певних комунікативних вмінь.

Основними комунікативними вміннями є :

 • уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування ( у монологічній та діалогічній формах )

 • уміння розуміти на слух зміст автентичних текстів.

 • уміння читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів , розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

 • уміння здійснювати спілкування в писемній формі.

 • уміння використовувати досвід, засвоєний при вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

 • уміння використовувати невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Велика увага приділяється навчальним посібникам, з якими працюють учні протягом року. Діти 6 –го року навчання працюють за підручником « Англійська мова» під редакцією О.В. Афанасьєвої та І.В.Міхеєвої.

Також на занятті повинні бути: робочий зошит, словник, зошит з друкованою основою «ActivityBook».

Даний навчальний посібник містить цікаві та розвиваючі завдання і вправи , які є цікавими саме для даної вікової групи дітей. Також підручник є логічним продовженням попереднього посібника, за яким працювали діти в минулому році.

Навчальна програма розрахована оди навчальний рік ( 150 годин). Діти працюють 2 дні на тиждень. Тривалість кожного заняття – 2 години

( 2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними 15 хвилин )

Вік дітей – 12 – 13 років.

Цілі і завдання курсу:

а) розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

б)формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

в) формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння.

г) розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

д) виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається, оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції англомовних країн

е) усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві.

є) розуміння особливостей власного мислення.

ж) уміння використовувати в разі необхідності стратегії для задоволення дидактичних потреб ( працювати з книжкою, підручником,словником, додатковою літературою, мультимедійними засобами, тощо).

Зміст заняття

Кожне заняття має свою структуру. Починається з привітання іноземною мовою та перевірки присутніх. Потім йде мовна розминка. Це може бути поверхнева бесіда по темі, над якою працюють учні в даний момент, або бесіда на тему, яка дуже цікавить дітей. Далі обов’язкове повторення прислів’їв ,скоромовок чи пісень .Після цього йде перевірка та аналіз домашнього завдання над якими діти працювали самостійно. Словниковий диктант – є обов’язковим на кожному занятті. В основній частині оголошується тема, мета заняття, мотивація навчальної діяльності. Потім діти отримують теоретичні знання з теми, конспектують основні пункти та відпрацьовують теоретичні знання на практичних вправах. Вправи дужу різноманітні. Спочатку виконують завдання, запропоновані у підручнику, а потім користуються додатковими посібниками, перекладають мовні ситуації, який складає вчитель , беруть участь в діалогах, обговореннях. Велика увага приділяється вивченню нових слів та збагаченню словникового запасу. Матеріал підручника , складний цікавий та розмаїтий тому велику увагу слід приділяти кліше та відпрацюванню вживання нових слів в мовленні та на письмі. Дітям пропонується проектна робота в кінці вивчення великої теми. Тема , зміст, спосіб представлення та манера виконання проекту обговорюється з вчителем напередодні на занятті.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ГУРТКА

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Назва теми чи розділу

К- ть занять

К- ть годин

1.

Вступні заняття.

1

2

2.

Weather.

3

6

3.

Climate.

4

8

4.

The Natural World.

4

8

5.

Man And The Natural World.

4

8

6.

Ecology.

3

6

7.

Consolidation One.

2

4

8.

Great Britain

How Much Do We Know About Britain.

2

4

9.

England.

6

12

10.

England ( Royal London).

3

6

11.

Shakespeare’s Land.

4

8

12.

Consolidation Two.

2

4

13.

Holidays.

2

4

14.

Scotland.

4

8

15.

Wales.

4

8

16.

The USA

How Much Do We Know About The USA?

3

6

17.

Geographical Outlook.

4

8

18.

Political Outlook.

4

8

19.

American Presidents.

4

8

20.

Consolidation Three.

2

6

21.

Geographical Outlook.

4

8

22.

Climate And Wildlife.

2

6

23.

Consolidation Four.

2

6

24.

Підсумкові заняття.

2

6

Зміст програми.

1. Організаційне заняття.

Розповідь про матеріали, які необхідні для навчання .Пояснення необхідності вивчення іноземної мови на сучасному етапі. Розгляд структури підручника та знайомство з темами та розділами, які вивчатимуть діти протягом року.

2 .Вступне заняття. UNIT 1. “ Weather” .Ознайомлення. ThePresentIndefinite та ThePastIndefinite – повторення.

Бесіда про літній відпочинок. Розповідь про події в теперішньому та минулому часі. Робота в парах . Розвиток діалогічного мовлення. Побудова всіх видів запитань.

3. “ Weather” The Present Continuous Tense та The Past Continuous Tense – повторення. Температура.

Бесіда про події, які відбуваються в момент мовлення . Вживання часових форм групи Continuous. Транскрипційне читання. Визначення температури повітря . Робота над новою лексикою. Вживання нових слів в мовленні.

4. “ Weather” Опрацювання тексту “ The Weather Forecast”.

Детальний розбір тексту « Прогноз погоди». Виконання після текстових вправ. Вживання вивченої лексики при переказі тексту. Безособові речення та їх переклад.

5. UNIT 2 “ Climate” . Ознайомлення. ThePastIndefiniteTense та ThePresentPerfectContinuousTense- порівняння.

Робота над новим лексичним матеріалом. Транскрипційне читання. Порівняння двох часових форм. Виконання вправ підручника. Діалогічне мовлення.

6. “ Climate” The Present Perfect Tense та The Present Perfect Continuous Tense

( ознайомлення)

Робота з новою лексикою по темі. Виконання додаткових завдань з ActivityBook. Вивчення нових часових форм. Закріплення вивчених часових форм за допомогою тренувальних вправ. Вивчення діалогу “ AtTheZoo”. Робота з аудіо матеріалами.

7. “ Climate” .Опрацювання тексту “ Climate”. Вправи на переклад.

Робота з новим текстом. Вивчення нової лексики по темі. Обговорення прочитаного. Робота в парах . Залучення дітей до ігрової діяльності.

8. “ Climate”. Закріплення вивченого матеріалу. Написання тесту з граматики.

Виконання вправ на переклад речень з новими словами. Написання тесту з граматики на перевірення якості засвоєних знань, умінь та навичок з даної теми.

9. UNIT 3 “ The Natural World” Займенники. Опрацювання нової лексики. The Passive Voice .

Температурні показники в різних країнах світу. Особові, присвійні та зворотні займенники. Їх застосування в реченнях. Пасивний стан дієслова.

10. “ The Natural World”The Future Indefinite Passive.

Вживання пасивного стану дієслова в усіх часових формах групи Indefinite. Порівняння активного та пассивного стану дієслова. Виконання вправ на переклад з української на англійську мову з використанням нової лексики та на вживання вивченої грамматики.

11. “ The Natural World” Опрацювання тексту “ Natural World In Danger” .

Робота з новим лексичним матеріалом. Детальний розбір нового тексту. Обговорення прочитаного. Залучення дітей до диспуту по темі. Робота над завданнями ActivityBook.

12. “ TheNaturalWorld” Заняття з закріплення вивченого матеріалу.

Виконання перекладу ситуацій, пов’язаних з вивченням попередніх тем. Увага на швидкість та правильність перекладу. Робота з аудіо матеріалами. Виконання перевірочного тестового завдання для оцінки роботи кожного гуртківця при вивченні теми.

13. UNIT 4 “ Man And The Natural World” Ознайомлення.“ if/ when” clauses.

Повторення пасивного стану дієслова та вивченої лексики. Ознайомлення з підрядними реченнями умови та часу. Застосування вивчених граматичних понять на практиці. Відпрацювання за допомогою тренувальних вправ.

14. “ Man And The Natural World” Ступені порівняння прикметників. Ознайомлення з лексикою.

Правила утворення ступенів порівняння прикметників, а також виключення з правил. Робота з новою лексикою по темі. Запис у словники, переклад на рідну мову, застосування при перекладі речень.

15. “ Man And The Natural World” Опрацювання тексту “ This Fragile Planet”

Переклад речень на застосування слів, які були вивчені на минулому занятті.

Детальний розбір нового тексту. Обговорення прочитаного . Виконання після текстових вправ .

16. “ ManAndTheNaturalWorld” Заняття з закріплення вивченого матеріалу по розділу.

Повторення лексичних одиниць, які були вивчені протягом роботи над новим розділом. Переклад речень на англійську мову з використанням вивчених слів. Робота над матеріалом підручника. Виконання перевірочного тестового завдання для перевірки якості засвоєних знань.

17. UNIT 5 “ Ecology. Ознайомлення . Пряма мова.

Обговорення теми. Правила перетворення прямої мови в непряму. Виконання необхідних змін при цьому. Словотворення . Виконання тренувальних вправ .

Робота над матеріалом підручника. Транскрипційне читання .

18. Ecology” . Опрацюванняновоїлексики. Розбіртексту“ Clean Up The Country Side Society”.

Вивчення нової лексики. Тренувальні вправи на застосування вивчених слів в мовленні. Робота над новим текстом. Прослуховування тексту в аудіо записі. Перевірка сприймання почутого. Обговорення тексту. Виконання після текстових вправ.

19. Ecology Вправи на переклад. Закріплення вивченої лексики.

Вчитель пропонує на власний розсуд ситуації для перекладу з застосуванням вивчених слів. Робота з аудіо записом на перевірку розуміння прочитаного.

Виконання перевірочного тесту для оцінки знань, умінь та навичок учнів , здобутих при вивченні даної теми.

20. UNIT 6 “ Consolidation One “ Ознайомлення. Робота з текстом “ Weather Forecast On The Radio”.

Повторення вивченої лексики. Обговорення теми. Робота з Діалогом « В Зоомагазині». Робота з новим текстом « Прогноз погоди на радіо» . Сприймання на слух. Перевірка сприймання почутого. Опрацювання лексики по тексту.

21. “ ConsolidationOne “ Текст “ EcologyOfMan” Вправи на переклад.

Повторення вивченої лексики. Вправи на переклад . Робота над новим текстом. Переклад словосполучень на англійську мову, які не мають точного перекладу . Обговорення теми та прочитаного тексту.

22. Great Britain . UNIT 7 “ How Much Do We Know About Britain? Ознайомлення.

Бесіда для перевірки наявних знань, умінь та навичок учнів про Великобританію. Виконання тестового завдання підручника. Діти дають відповіді на запитання вправ підручника, пригадують інформацію підручника, з яким працювали в минулому навчальному році. Робота в парах. Фронтальне опитування групи.

23. “ GreatBritain” Розбір тексту “ HalloweenParty” Опрацювання нової лексики.

Ознайомлення з традицією англійців святкувати Хеловін . Вивчення та представлення діалогу напам’ять. Повторення вивченої лексики. Підготовка однієї з усних тем, запропонованих вчителем для представлення на наступному занятті.

24. UNIT 8 “ England”. Ознайомлення.English Participle.

Сторони світу та їх позначення на карті. Робота з картою. Визначення місце розташування країн на карті. Читання географічних назв. Скорочена форма itsтаits. Вивчення такого поняття як « Дієприкметник теперішнього та минулого часу в англійській мові» . Використання дієприкметників в реченнях. Виконання вправ підручника.

25. “ England”. Опрацювання нової лексики.

Вивчення нових лексичних одиниць по темі. Переклад ситуацій, запропонованих вчителем, на вживання вивчених слів. Увага на швидкість та правильність перекладу. Вивчення діалогу “ AHolidayInScotland”. Правильне читання географічних назв.

26. “ England”. Розбір тексту “ DiscoverBritain: England” .

Робота над текстом. Вивчення незнайомої лексики по тексту. Бесіда за змістом прочитаного. Виконання після текстових вправ. Переклад тексту по частинах.

27.England”. Вправи на переклад з використанням нової лексики.

Повторення словника. Переклад ситуацій на іноземну мову з використанням вивчених слів під час роботи над темою « Англія».Виконання вправ підручника. Написання перевірочного тестового завдання.

28. UNIT 9 “ England” . Ознайомлення. Окличні речення.

Частини Великобританії та опис їх столиць, визначних місць, відомих діячів.

Використання фрази tobeconnectedwith” .Структура окличного речення .Виконання вправ, запропонованих підручником.

29. England”. Опрацювання нової лексики по темі.

Вправи на запам’ятання нових слів ( переклад слів окремо, а також у контексті. Переклад ситуацій, підібраних вчителем.) Окличні речення. Їх побудова та інтонація окличного речення. Розбір діалогу “ QueensPresent”. Сприймання на слух. Відпрацювання інтонації. Намагання відтворити інтонацію носія мови.

30. “ England” . Роботанадтекстом “ Royal London”.

Визначні місця Лондона. Правильна їх вимова. Вживання означеного артикля з власними назвами. Виконання вправ, запропонованих підручником. Обговорення тексту. Життєвий шлях королеви Єлизавети.

31. England” Вправи на переклад речень з використанням нової лексики. Робота над матеріалами, запропонованими в ActivityBook. Увага перекладним вправам. Робота в парах. Розвиток навичок перекладу та непідготовленого читання.

32. England” . Заняття з закріплення вивченого матеріалу по темі розділу.

Обговорення теми. Представлення мовних тем, запропонованих учнями по темі Англія. Написання перевірочного тестового завдання для перевірки якості засвоєних знань по темі.

33. UNIT 10. “ Shakespeare’s Land “ Ознайомлення. Complex Object .

Повторення числівників. Назва дати в Англійській мові. Визначні столиці світу. Біографічні дані відомих людей. Складений додаток. Вживання додатку в реченні. Виконання вправ підручника. Робота з додатковими посібниками.

34. ShakespearesLand Робота над новою лексикою по темі.

Вивчення нової лексики. Запис нових слів у словники, переклад. Переклад вправ, запропонованих підручником. Складання власних ситуацій на вживання нової лексики.

35. “ Shakespeare’s Land “ Розбір тексту “ The Actors Come to Town” .

Вивчення біографічних даних про Шекспіра . Робота над новим текстом . Прослуховування тексту в аудіо записі. Перевірка сприймання почутого. Обговорення . Переклад невідомої лексики . Виконання після текстових вправ .

36. “ ShakespearesLand “ .Закріплення вивченого матеріалу розділу.

Обговорення теми. Представлення усних тем по розділу « Земля Шекспіра».

Виконання словникового диктанту чи тестового завдання для перевірки якості засвоєння лексики по темі.

37. UNIT 11. “ Consolidation2” Ознайомлення. Розвиток діалогічного мовлення.

Обговорення визначних місць світу. Робота над діалогом. Прослуховування діалогу в записі. Намагання відтворити інтонацію носія мови. Повторення вивчених слів.

38. “ Consolidation2” Робота над текстом “ GreetingCards”.

Розбір нового тексту. Обговорення прочитаного. Робота в парах. Написання вітальної листівки. Правила написання листівки.

39. UNIT 12. “ Holidays” . Ознайомлення. Робота над текстом ” ChristmasCarol”.

Прослуховування інформаційного тексту про святкування Різдва. Обговорення святкування Різдва в Європі. Виконання пісні “ JingleBells” . Детальний розбір тексту « Різдвяна пісня». Робота з новим лексичним матеріалом.

40. “ Holidays” Робота над текстом ” ChristmasCarol”.

Розбір другої частини тексту. Переказ прочитаного ланцюжком .Розвиток навичок переказу близько до тексту.

41. UNIT 13. “ Scotland” “n Interview With The Headmaster” Діалог.

Повторення вивченої лексики. Вживання вивчених слів в мовленні та на письмі. Вивчення діалогу. Відтворення мови носія. Вправи на переклад та повторення вивченого матеріалу з граматики.

42. ScotlandОпрацювання нової лексики. Накази та прохання в англійській мові.

Структури: to make somebody do something, to let somebody do something, to be allowed to do something, to be made to do something. Вживання даних структур в контексті. Робота над новими словами. Виконання вправ підручника. Вимова власних назв. Імена людей.

43. “ Scotland” Вивчення тексту “ ScotlandTheBeautiful”.

Прослуховування тексту в аудіо записі. Детальний розбір тексту. Робота з невідомою лексикою. Робота з вправами підручника та матеріалами, запропонованими в ActivityBook.

44. “ Scotland” . Закріплення вивченого по темі .

Написання словникового диктанту . Переклад ситуацій на іноземну мову з застосуванням граматичного матеріалу, який вивчали діти під час роботи над темою « Шотландія».

45. UNIT 14. “ Wales” Ознайомлення .ComplexObject.

Повторення вивченої лексики. Структура: Somebodywantssomebodytodosomething. Її застосування. Повторення активного та пасивного стану дієслова. Фразальне дієслово tolook”. Складений додаток. Застосування даних граматичних понять в контексті.

46. “ Wales” . Опрацювання нового лексичного матеріалу.

Робота над новою лексикою та виконання вправ що до її застосування в мовленні та на письмі. Вчитель підбирає додаткові ситуації та речення , в

яких діти могли б потренуватись застосовувати вивчену лексику. Робота над вправами підручника.

47. “ Wales” Вправи на переклад речень з використанням нової лексики.

Робота над діалогом, який містить великий об’єм нових слів та виразів. Відпрацювання читання нових слів . Відтворення інтонації. Виконання вправ на переклад речень з застосуванням нової лексики.

48. “ Wales” Закріплення вивченого матеріалу розділу.

Написання перевірочної тестової роботи для перевірки якості засвоєних знань, умінь та навичок, які отримали діти під час роботи над даною темою .Представлення мовних тем учнями. Оцінка роботи кожної дитини під час вивчення теми « Уельс» .

49. The USA UNIT 15 . “ How Much Do We Know About The USA?” Ознайомлення.

Перевірка наявних знань про США у дітей. Виконання тесту , що у підручнику. Обговорення теми. Теоретична інформація про злі чувані та незлі чувані іменники.

50. “ HowMuchDoWeKnowAboutTheUSA?”

Діалог “ A Trip To The USA”

Транскрипційне читання. Прослуховування діалогу в аудіо записі. Відпрацювання нової лексики. Відтворення інтонації та звуковимови носія мови. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

51. “ How Much Do We Know About The USA?” Закріплення .

Обговорення вивченого про США .Переклад речень на застосування нової лексики. Представлення діалогів напам’ять.

52. UNIT 16. “ GeographicalOutlook” .Ознайомлення . Наказове речення.

Повторення вивченої лексики та структур. Структура та інтонація наказового речення.Обговорення теми. ThePastPerfectTense.

( Теоретичне підґрунтя теми).

53. “ GeographicalOutlook” Робота з новим матеріалом теми.

Вживання The Past Perfect Tense .Виконання вправ підручника. Робота над запам’ятанням нових лексичних одиниць. Складання речень на застосування нової лексики.

54 . “ GeographicalOutlook” Текст “ CountryAndPeople” .

Транскрипційне читання. Детальний розбір тексту. Запис невідомої лексики в словники. Обговорення прочитаного. Прослуховування тексту в аудіо записі. Читання за диктором.

55. “ GeographicalOutlook” Закріплення.

Вправи на використання вивченої лексики в мовленні та на письмі. Виконання вправ підручника. Робота з додатковими посібниками ActivityBook. Написання словникового диктанту. Представлення мовних тем для представлення по темі .

56. UNIT 17. “ PoliticalOutlook” .Ознайомлення. Вживання ThePastPerfectTense.

Повторення вивченого матеріалу на минулих заняттях. Виконання тренувальних вправ на вживання ThePastPerfectTense. Повторення вивчених часових форм.

57. PoliticalOutlook . Правила перетворення прямої мови в непряму. Робота над новою лексикою по темі.

Ознайомлення з темою. Теоретичні основи перетворення прямої мови в непряму. Вправи на перетворення та виконання при цьому всіх необхідних змін. Робота на запам’ятання нових слів та виразів. Робота над матеріалами підручника.

58. PoliticalOutlook Текст “ Who Rules The Country?”

Повторення матеріалу, вивченого на минулому занятті. Робота над новим текстом. Вивчення нових слів по тексту. Обговорення прочитаного. Виконання після текстових вправ.

59. “ PoliticalOutlook” Закріплення вивченого по темі.

Написання перевірочного тестового завдання по темі. Розвиток навичок аудіювання . Вправи на застосування вивченої лексики.

60. UNIT 18 . “ AmericanPresidents”. Ознайомлення. Способи вираження минулого часу в англійській мові.

Ознайомлення з темою. Перевірка наявних знань в учнів про президентів США. Повторення способів передачі минулого часу в англійській мові. Фразальне дієслово “ totake” та його вживання в контексті.

61. “ AmericanPresidents”. Робота над лексичним матеріалом теми.

Повторення вивченого на минулих заняттях. Вправи на запам’ятання нової лексики. Виконання вправ підручника. Діти складають свої ситуації для перекладу.

62.“ AmericanPresidents”.Текст “TwoAmericanPresidents”.

Робота над новим текстом. Обговорення прочитаного . Бесіда про біографію президентів. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

63.“ AmericanPresidents”. Обговорення тексту.

Прослуховування тексту в аудіо записі. Обговорення тексту та всього матеріалу теми. Виконання вправ на застосування вивченої лексики в мовленні та на письмі.

64. UNIT 19. “ Consolidation Three”.Робота над діалогом. Текст: “ American Food And Drink”.

Повторення раніше вивченого матеріалу. Розбір нового тексту. Обговорення прочитаного. Виконання вправ підручника. Робота з аудіо матеріалами.

65. “ ConsolidationThree”. Обговорення теми.

Обговорення матеріалу підручника. Виконання вправ підручника. Повторення вивченого матеріалу . Написання тесту з граматики для повторення вивченого матеріалу.

66. AustraliaUNIT 20 “ Geographicaloutlook” .Ознайомлення. TheFutureContinuousTense.

Ознайомлення з темою. The Future Continuous Tense. Теоретичне підґрунтя теми. Застосування нової часової форми в мовленні та на письмі. Виконання вправ підручника.

67. “ GeographicalOutlook” . Вивчення нового лексичного матеріалу теми.

Вивчення фразального дієслова “ togive”. Вивчення нових слів та фраз по темі. Виконання вправ на застосування вивченої лексики в мовленні та на письмі.

68. “ Geographical outlook” Робота над текстом “ The Unknown Southern Land”.

Сприймання тексту на слух. Перевірка сприймання. Детальний розбір тексту.

Обговорення прочитаного. Правильна вимова власних назв. Вживання означеного артикля з власними назвами. Виконання вправ після тексту.

69. “ Geographicaloutlook”. Обговорення теми.

Вправи на використання вивчених слів та вивченої лексики під час роботи над темою. Написання словникового диктанту. Робота в парах. Представлення усних тем для розповіді.

70. UNIT 21. “ Climate And Wildlife”. Ознайомлення з темою. Порядок слів в реченні.

Повторення вивченого граматичного матеріалу з опорою на новий лексичний матеріал. Вправи на тренування побудови речень з правильним порядком слів . Фразальне дієслово tomake. Вживання даного дієслова в мовленні та на письмі.

71. “ ClimateAndWildlife”.Робота над новим лексичним матеріалом. Текст: “ TheMostExtraordinaryCountryToExplore”.

Робота над новим лексичним матеріалом . Назви екзотичних тварин. Вивчення тексту . Обговорення прочитаного тексту. Переклад ситуацій на застосування вивченої лексики.

72. UNIT 22 “ ConsolidationFour”.Ознайомлення . Текст: “ WordsWeUse”.

Ознайомлення з темою. Розбір нового тексту. Обговорення прочитаного. Переклад речень на вживання вивченої лексики. Виконання перевірочного тестового завдання на перевірку якості засвоєних знань по темі.

73. “ ConsolidationFour” . Закріплення вивченої теми.

Робота з вправами, які запропоновані в ActivityBook. Виконання вправ на повторення грамматичного матеріалу за рік. Робота в парах та презентація підготовлених діалогів учнями. Написання словникового диктанту.

74. Узагальнююче заняття за рік.

Написання перевірочного тестового завдання. Оцінка роботи кожного учня під час вивчення мови.

75. Підсумкове заняття за рік.

Нетрадиційне заняття. Представлення проектів, підготовлених групами дітей. Проекти можуть бути на різні теми, але має містити презентаційний матеріал та нести інформацію, цікаву для всіх дітей групи. Представлення робіт, аналіз. Визначення переможців. Оцінка роботи кожного учня протягом року.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В кінці 6 –го року навчання діти повинні:

 • розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування так і опосередковано( у звукозаписі);

 • розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру;

 • розуміти основний зміст короткого повідомлення;

 • логічно будувати висловлювання за змістом почутого чи побаченого;

 • описувати явища, об’єкти, події, людей, тварин;

 • висловлювати своє ставлення до предметів, осіб;

 • характеризувати персонажів казки, мультфільму, оповідання, тощо;

 • робити коротку тематичну презентацію;

 • робити зв’язні повідомлення про свою чи чиюсь діяльність;

 • брати участь в діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку,враження, ставлення що –до конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

 • під час спілкування демонструвати володіння мовним матеріалом, набутим протягом попередніх років;

 • читати короткі тексти , побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знаходити основну інформацію в текстах різнопланового характеру;

 • розуміти зміст листівки, особистого характеру;

 • підтримувати писемне спілкування з реальним або уявним другом по листуванню;

 • писати на слух до 12 речень;

 • описувати предмет, особу, події, явища, об’єкти ( в межах 12 речень).

VIIрік навчання, вищий рівень

Пояснювальна записка

Стан міжнародних зв’язків у світі на сучасному етапі вимагає розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основним завданням іноземної мови як предметної галузі – сприяти в оволодінні учнями уміннями та навичками спілкуватися в усній та писемній формах відповідно до ситуації.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння.

Основними комунікативними вміннями є :

- уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування ( у монологічній та діалогічній формах )

- уміння розуміти на слух зміст автентичних текстів.

- уміння читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів , розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

- уміння здійснювати спілкування в писемній формі.

- уміння використовувати досвід, засвоєний при вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

- уміння використовувати невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Велика увага та важливе значення належить підручникам та навчальним посібникам. Гурток « Англійська мова» Центру творчості дітей та юнацтва працює за авторською навчальну програму з опорою на державний максимум знань, умінь та навичок, яким повинні оволодіти учні сьомого року навчання. Діти працюють за підручниками для 7 –го класу « Англійська мова» під редакцією О.В.Афанасьєвої та І.В. Михеєвої.

Даний навчальний посібник містить цікаві та розвиваючі завдання і вправи , які є цікавими саме для даної вікової групи дітей. Також підручник є логічним продовженням попереднього посібника, за яким працювали діти в минулому році.

Навчальна програма розрахована оди навчальний рік ( 150 годин). Діти працюють 2 дні на тиждень. Тривалість кожного заняття – 2 години

( 2 заняття по 45 хвилин з перервою між ними 15 хвилин )

Вік вихованців – 11 – 12 років.

Цілі і завдання курсу:

а) розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

б)формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

в) формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння.

г) розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

д) виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається, оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції англомовних країн

е) усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві.

є) розуміння особливостей власного мислення.

ж) уміння використовувати в разі необхідності стратегії для задоволення дидактичних потреб ( працювати з книжкою, підручником,словником, додатковою літературою, мультимедійними засобами, тощо).

Зміст заняття

Кожне заняття має свою структуру. Починається з привітання іноземною мовою та перевірки присутніх. Потім йде мовна розминка. Це може бути поверхнева бесіда по темі, над якою працюють учні в даний момент, або бесіда на тему, яка дуже цікавить дітей. Далі обов’язкове повторення прислів’їв ,скоромовок чи пісень .Після цього йде перевірка та аналіз домашнього завдання над якими діти працювали самостійно. Словниковий диктант – є обов’язковим на кожному занятті. В основній частині оголошується тема, мета заняття, мотивація навчальної діяльності. Потім діти отримують теоретичні знання з теми, конспектують основні пункти та відпрацьовують теоретичні знання на практичних вправах. Вправи дужу різноманітні. Спочатку виконують завдання, запропоновані у підручнику, а потім користуються додатковими посібниками, перекладають мовні ситуації, який складає вчитель , беруть участь в діалогах, обговореннях. Велика увага приділяється вивченню нових слів та збагаченню словникового запасу. Матеріал підручника , складний цікавий та розмаїтий тому велику увагу слід приділяти кліше та відпрацюванню вживання нових слів в мовленні та на письмі. Також до програми вміщені заняття з домашнього читання , які є дуже цінними в процесі оволодіння мовою, бо вони несуть велику користь. По - перше діти знайомляться з частиною художнього твору, вивчають нову лексику, яка зустрічається в цьому творі. По - друге обговорюють прочитане, виконують вправи на застосування вивченої лексики в мовленні.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(4 години на тиждень, 150 години на рік)

Назва розділу

К- ть занять

К- ть годин.

1.

Вступні заняття

2

4

2.

My Homeland

6 + 1

28

3.

English- The Language Of the World.

9 + 1

40

4.

Me And My World.

8 + 1

32

5.

It Takes Many Kinds To Make The World.

8 + 1

32

6.

Christmas.

4 + 1

20

7.

The Pleasure Of Reading.

9 + 1

40

8.

Popular Arts.

8 + 1

32

9.

Sport In Our Life .

9

32

10.

Exploring The World.

5 + 1

24

Зміст програми

1. Організаційне заняття.

Розповідь про матеріали, які необхідні для роботи . Пояснення необхідності та важливості вивчення іноземної мови на сучасному етапі розвитку людства.

2. Вступне заняття.

Перевірка наявних знань, умінь та навичок учнів. Перегляд відеофільму про Лондон .

3. UNIT 1 “ RussiaMyHomeland.”Ознайомлення.

Ознайомлення з темою, яку вивчатимуть гуртківці впродовж певного часу. Пояснення важливості даної теми. Робота з картою. Бесіда про державний устрій. Виконання тестових завдань на знання історії, культури, географії.

4. MyHomeland”. Цікаві факти про країну, видатних діячів науки, культури.

Робота над матеріалом підручника. Розвиток навичок говоріння. Знайомство з видатними діячами науки , культури та політики. Розповідь біографії. Робота в парах. Робота з додатковими граматичними посібниками для пригадування вивченого граматичного матеріалу.

5. “My Homeland”. Тексти“ Swan Lake”та “ A Page From A Diary”.

Детальний розбір текстів. Робота над новими лексичними одиницями. Застосування вивченої лексики в мовленні та на письмі. Прослуховування матеріалу в аудіо записі. Відтворення лексики за диктором. Розвиток непідготовленого мовлення.

6. MyHomeland”.Розвиток навичок говоріння. Діалог: “ BackFromHoliday”.

Визначні місця та їх історія. Дата в Англійській мові. Розвиток навичок непідготовленого мовлення. Виховання патріотичних почуттів. Детальний розбір діалогу. Відпрацювання діалогу з допомогою аудіо запису. Бесіда про свята, визначні дати. Особливості святкування в нашій країні.

7. MyHomeland” . Написання листа.

Пояснення теоретичних основ написання листа, структура листа, написання адреси. Написання листа за кордон. Відшукання друзів по переписці.

8. “ MyHomeland”. Підсумкове заняття по темі.

Виконання пісні MoscowSuburbNights”. Обговорення теми, обговорення прочитаних текстів. Представлення розмовних тем, які підготували діти про свою рідну країну.

9. Заняття з домашнього читання.

Опрацювання частини художнього твору. Розбір незнайомої лексики. Вправи на застосування вивчених лексичних одиниць. Переказ частини художнього твору.

10. UNIT 2 “English – The Language of the World” .Ознайомлення.

Бесіда про необхідність вивчення іноземної мови. Розмова про англомовні країни, робота з картою. Вимова та написання географічних назв. Граматика: tag – questions, Indefinite tenses ( present, past and future). Виконання вправ підручника на відпрацювання вивчених тем з граматики.

11. “ TheWorldLanguage”. The Simple Tenses/ The Continuous Tenses.

Повторення теоретичних засад теми. Застосування теоретичних знань на практиці. Виконання вправ підручника. Порівняння двох часових форм.

Робота з додатковими посібниками.

12. “ The World Language” Complex Object.” Робота над текстом ”An English Speaking World.”

Пояснення теоретичних основ поняття ComplexObject.Застосування теоретичних знань на практиці. Виконання вправ підручника. Вимова географічних назв. Робота над текстом. Бесіда за текстом . Розвиток навичок переказу близько до тексту. Робота в парах над обговоренням інформації, яку містить текст.

13. “ The World Language”. Іменник. Множина іменників. Означений та неозначений артиклі.

Вивчення теоретичних засад теми. Пояснення виключень з правил. Робота з додатковими посібниками з граматики. Виконання творчих завдань, переклад ситуацій, які складають учні. Робота за додатковими посібниками на відпрацювання теоретичних знань.

14. “ TheWorldLanguage. Робота над словником. Фразальне дієслово:toget”.

Вивчення фраз, які повсякчас використовуються в класі. Впрви на застосування вивчених фраз в мовленні. ВивченняФразальногодієслова
to get: to get on, to get off, to get along, to get out, to get away , to get aver, to get down to work/ to business.”
Застосування вивчених фраз в мовленні та на письмі. Відпрацювання за допомогою підібраних вчителем вправ. Робота над вокабул яром розділу 2 , запис лексики в словники, переклад, відпрацювання в мовленні. Виконання вправ підручника, переклад мовних ситуацій, які складають учні.

15. “ TheWorldLanguage”.Читання для обговорення . Текст “ Are You Happy With The Way You Are Taught English?”

Сприймання тексту на слух за допомогою дикторської начитки. Поняття про інтонацію: висхідний та низхідний тон. Відпрацювання читання діалогу разом з аудіо записом і намагання відтворити автентичну вимову. Робота в парах на застосування вивченої лексики в мовленні.

16. TheWorldLanguage”. Обговорення тексту. Розвиток Непідготовленого мовлення.

Обговорення тексту. Вживання вивченої лексики в мовленні та на письмі. Написання словникового диктанту. Розвиток навичок непідготовленого мовлення. Виконання вправ Activitybook”.

17. “ TheWorldLanguage”.Узагальнююче заняття по темі.

Виконання завдань підручника. Написання тестової перевірочної роботи. Пояснення, та обговорення проекту для закріплення вивченого розділу.

18. “ TheWorldLanguage”. Підсумкове заняття по темі.

Аналіз, корекція та оцінка перевірочних робіт, які виконували діти на минулому занятті. Оцінка отриманих знань під час вивчення даної теми.

Представлення своїх проектів у группах, аналіз представлених робіт. Визначення переможців. Оцінювання.( Нестандартне заняття).

19. Заняття з домашнього читання.

Діти читають , перекладають та детально опрацьовують частину художнього твору. Виписують, вивчають та вчаться застосовувати нові слова в мовленні на заняттях. Робота в парах, робота в группах. Розвиток навичок перекладу близько до тексту. Виконання післятекстових вправ.

20. UNIT 3 “ MeAndMyWorld” Ознайомлення.

Ознайомлення з підтемами, які будуть вивчати діти в даному розділі:» Родина, Друзі, Хобі та вільний час, Традиції, Вподобання та не вподобання, Біографія.» Запитання з метою отримання особистої інформації. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Повторення часових форм групи Perfect.

21. “Me And My World”. Робота над текстом: “ Great Britain : The Country of Traditions”.

Робота над цікавим та змістовним текстом, вивчення незнайомої лексики. Ознайомлення з цікавими традиціями та звичаями Англії. Переказ частин тексту близько до тексту. Виконання вправ підручника на перевірку сприйняття прочитаного. Розвиток навичок переказу прочитаного. Вивчення часової форми TheFuturePerfectTense. Виконання додаткових вправ на закріплення.

22. “ Me And My WorldGrammar Section.

(Означений артикль . Відсутність артикля).

Обґрунтування та пояснення теоретичних засад теми. Вправи на застосування вивченої теорії. Виконання тренувальних завдань. Активне говоріння . Повторення слів, які вивчалися на минулому занятті. Виконаннявправ, запропонованихв Activity Book.

23.Me And My World” . Робота над словником. Фразальне дієслово “ toturn”.

Вивчення дієслова “ to turn: to turn around, to turn out , to turn over, to turn up , to turn into , to turn inside out , to turn upside down , to turn up , to turn down , toturn off , to turn off , toturn on. Вживання вивчених фраз в мовленні та на письмі. Запис у словники, вивчення , приговорювання вивчених лексичних одиниць. Виконання вправ підручника. Різниця між словами “ house “ та “ home “ . Вживання фраз: ” togotosleep” та “ tofallasleep” .

24. “ Me And My World” . Робота над текстом “ Danny’s Story” .

Сприймання тексту на слух. Перевірка сприймання почутого. Розвиток навичок переказу почутого. Робота над новими лексичними одиницями.

Відшукання ідіом в тексті та застосування їх в мовленні.

25.” Me And My World”.Обговорення тексту. Обговорення теми.

Повторення лексики, вивченої на минулому занятті. Розвиток навичок активного говоріння : діалогічного та монологічного мовлення. Увага на

звуковимову, інтонацію, правильність побудови речень та швидкість говоріння.

26. “ MeAndMyWorld” . Узагальнююче заняття по темі.

Перевірка якості засвоєних знань протягом даної теми. Написання словникового диктанту та перевірочного тестового завдання . Обговорення теми та ескізу проекту, які діти готуватимуть на наступне заняття. Гуртківці вносять свої пропозиції, висловлюють ідеї.

27. “ MeAndMyWorld”. Підсумкове заняття по темі.

Аналіз, корекція, оцінювання написаних на минулому занятті перевірочних робіт. Представлення проектів дітьми у групах. Оцінювання , аналіз представлених проектів. Визначення переможців. Оцінювання роботи кожного учня протягом вивчення даної теми.

28. Заняття з домашнього читання.

Знайомство з частиною художнього твору. Робота над новою лексикою. Виконання вправ після тексту. Переказ твору близько до тексту.

29. UNIT 4 “ It Takes Many Kinds To Make The World” . Ознайомлення.

Знайомство з підтемами, які будуть вивчати діти під час вивчення даної теми, а саме: « Поведінка та манери», « Зовнішність», « Особистість», « Вірування та думки» , « Чому добре відрізнятись від інших», « Всі ми – різні, всі ми –схожі».Бесіда про вподобання. Поняття розміру, форми, температури, ваги. Прикметники на означення особистості та характеру людини.

30. “ It Takes Many Kinds To Make The World”. Прикметники та ступені порівняння прикметників.ThePresentPerfectContinuousTense.

Повторення правил утворення ступенів порівняння прикметників та виключення з правил. Застосування прикметників у реченнях. Вивчення нової часової форми ThePresentPerfectContinuousTense. Запис схем, випадки вживання даного часу в мовленні. Робота над матеріалом підручника.

31. “ It Takes Many Kinds To Make The World” Reading for information.Текст « A. A. Milne».The Past Perfect Continuous Tense.

Опрацювання нового тексту. Вивчення нових слів, виразів, фраз, кліше. Виконання після текстових вправ. Вивчення нової часової форми ThePastPerfectContinuousTense.Запис схем для утворення речень усіх форм. Застосування теоретичних знань на практиці.

32. “ ItTakesManyKindsToMakeTheWorld” Робота над граматикою. Тренувальні вправи.

Виконання тренувальних вправ на застосування вивчених граматичних форм. Використання допоміжних посібників з граматики. Робота над матеріалом підручника. Переклад ситуацій ,запропонованих вчителем ,на слух.

33. “ It Takes Many Kinds To Make The World” Робота над словником.

Вживання фразального дієслова “ to rush : to rush at, to rush in/into, to rush out/ off, to rush to. Запис, читання, переклад нової лексики. Відпрацювання вивчених слів в мовленні та на письмі. Складання ситуацій для перекладу іззастосуванням нових слів. Діти проявляють фантазію.Увага на правильність та швидкість перекладу.

34. “ It Takes Many Kinds To Make The World”Reading for discussion. Текст “ Tiger Comes To The Forest And Has Breakfast”.

Опрацювання частини художнього твору. Прослуховування тексту в аудіо записі. Перевірка сприймання. Детальний розбір незнайомої лексики. Виконання після текстових вправ . Переказ прочитаного близько до тексту.

35. “ ItTakesManyKindsToMakeTheWorld” Обговорення тексту. Узагальнююче заняття по темі.

Обговорення в парах тексту, який діти опрацювали на минулому занятті. Написання словникового диктанту. Виконання перевірочного тестового завдання за для перевірки якості засвоєних знань. Пропозиція вчителя щодо виконання проекту . Пояснення та обговорення теми, змісту, форми подачі. Діти висловлюють свої ідеї.

36. “ It Takes Many Kinds To Make The World” Підсумкове заняття по темі.

Аналіз, корекція, оцінювання перевірочних робіт, які виконували діти на минулому занятті. Представлення проектів учнями. Обговорення, оцінювання, визначення найкращих робіт.

37. Заняття з домашнього читання.

Опрацювання частини художнього твору. Розбір незнайомої лексики. Вправи на застосування вивчених лексичних одиниць. Переказ частини художнього твору. Перевірка засвоєної лексики з прочитаного твору.

38. UNIT 5 “ Christmas”.Ознайомлення . Текст “ Christmas”.

Вивчення традицій святкувати Різдво в Англії та США. Робота над новим текстом. Виконання після текстових вправ. Робота над розвитком навичок діалогічного мовлення.

39. “ Christmas”.Розбір текстів “ BeforeChristmasDay “ та “ ChristmasDay”.

Детальний розбір текстів. Вивчення нових слів. Переказ . Складання запитань по тексту в межах вивчених часових форм. Обговорення прочитаного.

40. Christmas”. Обговорення. Узагальнююче заняття по темі.

Виконання завдань підручника. Написання тестової перевірочної роботи. Пояснення, та обговорення проекту для закріплення вивченого розділу. Розповідь розмовних тем, які діти готували про особливості святкування Різдва в різних країнах.

41. Christmas”.Підсумкове заняття по темі розділу.

Представлення виконаних проектів. Аналіз дитячих робіт, оцінювання. Визначення результатів виконаних письмових контрольних робіт.

Оцінка роботи кожного учня протягом даної теми.

42. Заняття з домашнього читання.

Діти читають , перекладають та детально опрацьовують частину художнього твору. Виписують, вивчають та вчаться застосовувати нові слова в мовленні на заняттях. Робота в парах, робота в группах. Розвиток навичок перекладу близько до тексту. Виконання післятекстових вправ.

43. UNIT 6 “ ThePleasureofReading Ознайомлення . Структура оповідання.

Ознайомлення з підтемами, які діти будуть вивчати в межах вивчення даної теми, а саме: « Як вести бесіду про книги та авторів.», « Типи книг», « Вибір книги для читання», « Бібліотеки», « Історія книг», « Відомі письменники та їх твори», « Читачі книг». Бесіда про літературні вподобання. Пояснення структури оповідання.

44. “ ThePleasureofReading” . Неозначений артикль. Опис майбутнього часу.

Пояснення теоретичних засад вживання неозначеного артикля в іноземній мові. Виконання вправ на вживання неозначеного артикля. Вивчення часових форм, з допомогою яких можна виразити майбутню дію в англійській мові.

Виконання вправ підручника на закріплення вивченого матеріалу.

45. ThePleasureofReading Текст “ Printed Word”. Лексика по тексту.

Повторення матеріалу, який був вивчений на минулому занятті. Детальний розбір тексту про історію виникнення друкарства. Вивчення лексики, фраз. Кліше з тексту. Застосування вивченої лексики в мовленні. Виконання завдань з ActivityBook”.

46. ThePleasureofReading Збірні іменники. The Future Perfect Continuous Tense.

Повторення лексики, яку вивчали на минулих заняттях. Пояснення поняття « збірні іменники». Вивчення нового граматичного часу TheFuturePerfectContinuousTense. Вивчення випадків застосування в мовленні, вивчення правил побудови всіх видів речень в межах даного часу. Відпрацювання застосування за допомогою вправ, підібраних вчителем.

47. “ ThePleasureofReading” Робота над лексичним матеріалом теми.

Відпрацювання нової лексики з допомогою аудіо запису. Запис слів у словники, переклад та відпрацювання за допомогою вправ. Вивчення фразального дієслова “ to run: to run away/off, to run down, to run in/into, to run out, to run over.” Застосування вивченої лексики в мовленні. Робота над фразами: “ to introduce oneself/ to introduce somebody to somebody” , “ to impress somebody/ to make an impression on somebody”. Робота над матеріалами підручника.

48. “ ThePleasureofReading” Вправи на використання нової лексики. Текст “ TheReaderofBooks”.

Переклад ситуацій, підібраних вчителем на швидкість. Особлива увага правильності перекладу та застосуванню нової лексики. Робота над новим текстом. Сприймання тексту на слух. Детальний розбір незнайомої лексики.

Виконання після текстових вправ .Переказ твору близько до тексту.

49. “ ThePleasureofReading” Обговорення тексту. Обговорення теми. ДіалогA Book To Read On Holidays” .

Обговорення тексту. Написання словникового диктанту на розсуд вчителя. Робота над діалогом. Особлива увага приділяється інтонації, швидкості та правильності вимови. Розвиток навичок переказу прочитаного.

50. “ ThePleasureofReading”. Написання листа про плани на майбутнє. Узагальнююче заняття по темі.

Для перевірки засвоєння учнями форм майбутнього часу учня пропонується написати лист про їх рлани на майбутнє, в якому необхідно використати лексику, яку вивчали учні протягом вивчення даної теми. Дана робота є оцінкою вивченої лексики. Обговорення проекту, який готують учні на наступне заняття. Діти вносять свої пропозиції щодо теми, способу представлення.

51. “ ThePleasureofReading”. Підсумкове заняття по темі.

Аналіз письмових робіт, які виконували діти на минулому занятті. Оцінка роботи кожного учня протягом роботи над даною темою.

Представлення проектів. Аналіз, оцінка учнівських робіт. Визначення переможців.

52. Заняття з домашнього читання.

Діти читають , перекладають та детально опрацьовують частину художнього твору. Виписують, вивчають та вчаться застосовувати нові слова в мовленні на заняттях. Робота в парах, робота в группах. Розвиток навичок перекладу близько до тексту. Виконання післятекстових вправ.

53. UNIT 7 “ PopularArtsОзнайомлення . Пасивний стан . Текст “ Jazz”.

Ознайомлення з підтемами, які будуть вивчати діти протягом роботи над даною темою, а саме: « Відомі люди в мистецтві», « Види мистецтва», « Танець» , « Музика» , « Театр» , « Кіно» .Бесіда про відомих людей, театр, улюблені види мистецтва. Повторення пасивного стану, виконання вправ на застосування .Розбір тексту « Джаз». Обговорення тексту.

54. “ PopularArts” Модальні дієслова та пасивний стан дієслова. Текст “ TheatreAndCinema: HowItAllBegan.”

Вивчення правил побудови речень у пасивному стані з використанням модального дієслова. Робота з додатковими посібниками та вправами, на розсуд вчителя. Вправи на застосування теоретичних знань. Робота над новим текстом. Робота над новою лексикою. Обговорення тексту. Побудова запитань до прочитаного.

55. PopularArts” Артиклі. Вживання артиклів з частинами дня та порами року.

Вживання артикул яз частинами дня та порами року. Виключення з правил. Застосування отриманих теоретичних знань на практиці. Виконання вправ підручника Робота з ActivityBook. Робота в парах.

56. PopularArts Робота над новим словником. Фразальне дієслово “ toset” .

Вивчення фразального дієслова та виконання вправ на застосування даного дієслова” toset: tosetabout ( doingsomething), tosetsomebodytosomething/ todo something, to set out/ off. Запис нової лексики, відпрацювання вживання слів, виразів та кліше. Робота над матеріалом підручника.

57. “ PopularArts” Текст. “ TheStoryOfMerrymind”. Обговорення тексту.

Запропонований текст в підручнику- досить великий за об’ємом, тому робота над ним забирає досить велику частину заняття. Прослуховування тексту на слух, перевірка сприймання, робота над новою лексикою.

58. “ PopularArts” Обговорення теми. Узагальнююче заняття по темі.

Написання перевірочної тестової роботи для оцінки здобутих знань учнями впродовж вивчення теми. Обговорення теми. Розповідь розмовних тем напам’ять . Розвиток навичок підготовленого мовлення. Обговорення проекту, який пропонується учням для представлення на наступному занятті.

59.“ PopularArts” Підсумкове заняття по темі.

Аналіз письмових робіт, які виконували діти на минулому занятті. Оцінка роботи кожного учня протягом роботи над даною темою.

Представлення проектів. Аналіз, оцінка учнівських робіт. Визначення переможців.

60. Заняття з домашнього читання.

Діти читають , перекладають та детально опрацьовують частину художнього твору. Виписують, вивчають та вчаться застосовувати нові слова в мовленні на заняттях. Робота в парах, робота в группах. Розвиток навичок перекладу близько до тексту. Виконання післятекстових вправ.

61. UNIT 8 “ SportInOurLifeОзнайомлення.

Ознайомлення з підтемами, які вивчатимуть учні під час роботи над даною темою: « Спорт та ігри», « Олімпійські ігри», « Спорт в школах», « Відомі атлети». Бесіда по темі з досвіду дітей. Визначення рівня обізнаності учнів з даної теми.

62. “ Sport In Our Life” .Розбір тексту “ History of the Olympic Games”.

Використання фраз todo” / “ tomakeна позначення дій. Робота над текстом « Історія Олімпійських ігор». Вивчення слів, фраз, кліше з тексту. Виконання після текстових вправ. Обговорення тексту.

63. “ Sport In Our Life”Grammar Section ( Subjunctive Mood)

Вивчення граматичного поняття SubjunctiveMood. Робота над матеріалом підручника. Складання ситуацій для перекладу учнями з використання нового грамматичного поняття.

64. “ SportInOurLife Робота над новим словником . Фразальне дієслово todo” .

Поняття формальної та неформальної лексики. Використання фразального дієслова “ to do: to do away with something, to do out, to do up, to do with.” Вивчення нової лексики, запис та відпрацювання нової лексики. Переклад ситуацій, складених учнями. Увага на швидкість та правильність перекладу.

65. “ SportInOurLife” Вправи на використання вивченої лексики.

Робота над виробленням навичок вживання вивченої лексики в мовленні та на письмі. Робота над вправими підручника та виконання додаткових вправ з ActivityBook.

66. “ SportInOurLifeРоботанадтекстом . “ The Great Shooting Day” Обговорення.

Прослуховування тексту в аудіо записі. Перевірка сприймання. Вивчення лексики по тексту. Обговорення прочитаного. Застосування вивчених слів в мовленні та на письмі. Виконання після текстових вправ.

67. “ SportInOurLife” Обговорення теми. Текст “ Athletics”.

Бесіда з групою про спорт, його позитивний вплив на організм людей. Завдання дітей під час розмови використовувати лексику, яка була вивчена під час вивчення теми. Робота над новим текстом. Вивчення нової лексики, відпрацювання вживання нових слів, кліше та виразів в мовленні та на письмі. Виконання вправ підручника.

68. “ SportInOurLife” Узагальнююче заняття по темі.

Написання перевірочної тестової роботи з врахуванням всього матеріалу, який вивчався протягом теми « Спорт в нашому житті». Обговорення проекту, який готують учні на підсумкове заняття.

69. “ SportInOurLife” Підсумкове заняття по темі.

Аналіз, корекція та оцінка учнівських письмових робіт, які виконували на минулому занятті. Представлення проектів, аналіз роботи кожної групи. Оцінка роботи кожної дитини під час вивчення даної теми.

70. UNIT 9 “ Exploring The World” Ознайомлення.

Ознайомлення з підтемами, які вивчатимуть гуртківці під час роботи над темою: « Дослідження твоєї власної країни», « Вивчення тебе та людей навколо тебе» , « Дослідження світу спорту» , « Дослідження світу літератури» , « Дослідження світу мов». Обговорення теми, яку вивчатимуть діти протягом певного часу,

71. “ ExploringTheWorldGrammarRevision.

Повторення граматичного матеріалу, вивченого за рік. Виконання вправ підручника. Робота з матеріалами ActivityBook.

72. “ ExploringTheWorldVocabulary Revision.

Виконання вправ підручника на застосування вивчених слів протягом року. Робота в парах . Розвиток навичок говоріння.

73. “ ExploringTheWorldReading For Discussion . Текст “ Come Away, Come Away.” Узагальнююче заняття по темі.

Детальний розбір тексту для обговорення . Написання словникового диктанту та перевірочної тестової роботи для перевірки засвоєних знань, умінь та навичок протягом року.

74. “ ExploringTheWorld” Підсумкове заняття по темі.

Аналіз письмових робіт учнів. Оцінка роботи кожної дитини протягом року. Обговорення вивчених тем. Розповідь усних тем, які готували діти протягом року.

75. Узагальнююче заняття за рік.

Заняття – подорож з переглядом відеоматеріалів .Оцінка роботи кожного гуртківця за рік. Поради кожному що до покращення успішності в наступному році.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вкінці навчального року діти 7 –го року навчання повинні:

 • розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередковано ( у звукозаписі);

 • розуміти основний зміст короткого повідомлення;

 • розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;

 • логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації робити розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;

 • передавати зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;

 • давати оцінку прочитаному чи почутому;

 • робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріалі використовуючи додаткові відомості. Обсяг висловлювання – не менше 14 речень;

 • спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова якої вивчається;

 • брати участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку;

 • читати з повним розумінням тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру

 • письмово передавати інформацію, відповідно до цілей та завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми; описувати предмет, особу, події, явища, об’єкти ( в межах 14 речень) .

VIII рік навчання, вищий рівень

Пояснювальна записка

Стан міжнародних зв’язків в Україні на сучасному етапі вимагає розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основним завданням іноземної мови як предметної галузі – сприяти в оволодінні учнями уміннями та навичками спілкуватися в усній та писемній формах відповідно до ситуації.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння.

Основними комунікативними вміннями є :

 • Уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування ( у монологічній та діалогічній формах )

 • Уміння розуміти на слух зміст автентичних текстів.

 • Уміння читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів , розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

 • Уміння здійснювати спілкування в писемній формі.

 • Уміння використовувати досвід, засвоєний при вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

 • Уміння використовувати невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Велика увага та важливе значення належить підручникам та навчальним посібникам. Гурток « Англійська мова» Центру творчості дітей та юнацтва працює за авторською навчальну програму з опорою на державний максимум знань, умінь та навичок, яким повинні оволодіти учні восьмого року навчання. Діти працюють за підручниками для 8 –го класу « Англійська мова» під редакцією О.В.Афанасьєвої та І.В. Михеєвої.

Даний навчальний посібник містить цікаві та розвиваючі завдання і вправи , які є цікавими саме для даної вікової групи дітей.

Навчальна програма розрахована оди навчальний рік ( 450 годин). Діти працюють 2 дні на тиждень. Тривалість кожного заняття – 3 години

( 3 заняття по 45 хвилин з перервою між ними 15 хвилин )

Вік вихованців – 13 – 14 років.

Цілі і завдання курсу:

а) розвиток лінгвістичних здібностей вихованців через активізацію їх творчої діяльності, розвиток навичок говоріння та письма, граматичних та лексичних навичок.

б)формування та розширення знань учнів, які дозволяють їм ефективніше брати участь у спілкуванні іноземною мовою.

в) формування у вихованців спеціальних умінь та навичок (читання, письмо, переклад , аудіювання і говоріння.

г) розширення словникового запасу вихованців, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

д) виховання в учнів інтересу та поваги до традицій країн, мова якої вивчається, оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції англомовних країн

е) усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві.

є) розуміння особливостей власного мислення.

ж) уміння використовувати в разі необхідності стратегії для задоволення дидактичних потреб ( працювати з книжкою, підручником,словником, додатковою літературою, мультимедійними засобами, тощо).

Зміст заняття

Кожне заняття має свою структуру. Починається з привітання іноземною мовою та перевірки присутніх. Потім йде мовна розминка. Це може бути поверхнева бесіда по темі, над якою працюють учні в даний момент, або бесіда на тему, яка дуже цікавить учнів. Далі обов’язкове повторення прислів’їв ,скоромовок чи пісень . Після цього йде перевірка та аналіз домашнього завдання над якими діти працювали самостійно. Словниковий диктант – є обов’язковим на кожному занятті. В основній частині оголошується тема, мета заняття, мотивація навчальної діяльності. Потім діти отримують теоретичні знання з теми, конспектують основні пункти Та відпрацьовують на практичних вправах. Вправи дужу різноманітні. Спочатку виконують завдання запропоновані у підручнику, також користуються додатковими посібниками, перекладають мовні ситуації, який складає вчитель , беруть участь в діалогах, обговореннях. Велика увага приділяється вивченню нових слів та збагаченню словникового запасу. Матеріал підручника для 8 –го класу досить складний тому велику увагу слід приділяти кліше та відпрацюванню вживання нових слів в мовленні та на письмі. Також до програми вміщені заняття з домашнього читання , які є дуже цінними в процесі оволодіння мовою, бо вони несуть велику користь. По - перше діти знайомляться з частиною художнього твору, вивчають нову

лексику, яка зустрічається в цьому творі. По - друге обговорюють прочитане, виконують вправи на застосування вивченої лексики в мовленні.

ОРІЄНТОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(6години на тиждень, 450 години на рік)

Тема розділу

К- ть занять

К- ть годин

1.

Вступні заняття.

2 ( 1)

9

2.

Choosing a Career: The World of Jobs”

11 (1)

36

3.

Education: The World Of learning”

11 (1)

36

4.

Shopping : The world of Money”

11 (1)

36

5.

Fascination and Challenge: The World of Science and Technology”

11(1)

36

6.

Going to Places : The World Of Travelling”

11 (1)

36

7.

Newspapers and Television : The World of Mass Media”

9

27

8.

Підсумкові заняття

2 (1)

9

Зміст програми

 1. Організаційне заняття

Розповідь про матеріали , необхідні для заняття: підручники, посібники, зошити, словники. Пояснення важливості вивчення англійської мови на сучасному етапі розвитку людства.

 1. Вступне заняття

Перегляд відеофільму про Англію, королівську сім’ю. Бесіда про історію мови, особливості культури . Коротка бесіда з учнями для перевірки комунікативної спроможності.

 1. ChoosingaCareer: TheWorldofJobs Ознайомлення.

Запитання про вподобання що – до тієї чи іншої професії. Бесіда про незвичайні професії. Відмінність чоловічих та жіночих професій.

Суфікси для утворення назв професій.

 1. Choosing a Career” Професії. Subjunctive Mood.

Ознайомлення з способом для вираження нереальної дії. Застосування назв професій в реченнях. Виконання тренувальних вправ для застосування Subjunctive Mood.

 1. Choosing a Career” Розбір тексту “ Unusual Jobs” Застосування Subjunctive Mood.

Прослухати незнайомий текст в записі та перевірити сприймання його на слух. Виписати та вивчити всі невідомі слова по тексту. Навчитись застосовувати вивчену лексику в мовленні та на письмі. За допомогою тренувальних вправ вдосконалити вміння застосовувати Subjunctive Mood.

 1. Choosing a Career” Текст “ A Little House on the Table” Subjunctive Mood

Детальний розбір тексту. Виписати та вивчити всі невідомі слова та вирази по тексту. Навчитись застосовувати вивчені лексичні одиниці.

Пояснити різницю між ThepresentSubjunctiveMood та ThePastSubjunctiveMood. За допомогою додаткових тренувальних вправ навчити дітей застосовувати дані граматичні поняття. Особливу увагу приділяти перекладним вправам.

 1. Choosing a Career” Subjunctive Mood. Вправи на закріплення.

За допомогою вправ підручника та додаткових посібників, а також робочого зошита з друкованою основою закріпити вміння використовувати SubjunctiveMood. Велика увага приділяється ситуаціям, які діти вигадують самостійно.

 1. ChoosingaCareer Робота над словником. Дієслівні фрази. Фрази: “ to do something “ та “ to have something done”.

Навчити висловлювати пропозицію та вміти реагувати на запрошення в стверджувальній та заперечній формах. Залучати учнів до використання розмовної англійської. Вивчити нове фразальне дієслово “ to hand”: to hand down , to hand in, to hand out, to hand over. Навчити застосовувати дані дієслівні фрази в мовленні та на письмі .Виписати та вивчити нові лексичні одиниці даного розділу. Навчити застосовувати нову лексику в мовленні та на письмі. Пояснити різницю між словами: stupid\ dumb, silly, foolish. Особливу увагу приділити творчим завданням та перекладним вправам. Навчити застосовувати фрази : todosomething\ tohavesomethingdone.

 1. ChoosingaCareer” . Текст “ MalcolmsStory” Опрацювання фраз з тексту.

Прослухати невідомий текст та виконати всі завдання до нього .Опрацювати невідому лексику до тексту. Розвивати уміння переказувати опрацьований текст. Навчитись застосовувати вивчену по тексту лексику в мовленні та на письмі. Навчитись будувати змістовні та граматично правильні запитання до тексту. Повторити вивчені на минулих заняттях лексичні одиниці.

 1. ChoosingaCareerРобота над вокабул яром. Вправи на переклад.

Повторити вивчені протягом даної теми лексичні одиниці. Створити проекти на тему « Професії» в межах творчих груп. Пояснити різницю між словами: a job, a profession, an occupation, a career. Активна робота над розвитком аудіювання, читання, говоріння та письма.

 1. ChoosingaCareer” Заняття з закріплення вивченого матеріалу.

Представлення учнями своїх проектів в межах творчих груп. Повторення вивчених лексичних одиниць, граматичних понять, фразальних дієслів, словосполучень, лексики по текстах. Перевірка якості засвоєних знань, умінь та навичок.

 1. ChoosingaCareer” Підготовка до підсумкового заняття. Вправи на переклад з використанням нової лексики.

Учням представлений великий об’єм речень та ситуацій для перекладу, які вони повинні виконати на швидкість. Велика увага надається фронтальному перекладу. Написання словникового диктанту та речень на переклад з української мови на англійську з використанням SubjunctiveMood( PastandPresent).

 1. Choosing a Career” Підсумкове заняття по темі.

Виконання контрольного тестового завдання з метою перевірки якості засвоєних знань умінь та навичок.

14 . Заняття з домашнього читання.

Опрацювання частини художнього твору. Робота над незнайомою лексикою та мовними кліше. Виконання після текстових вправ. Робота в парах на застосування вивченої лексики. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

15. UNIT 2” Education : The World Of Learning”. Ознайомлення.

Виконання тесту що - до обізнаності в системі освіти в Британії. Обговорення характеристик гарних та поганих шкіл. Бесіда про професію вчителя в Україні.

16. “Education”. Робота над лексикою. Використання SubjunctiveMood.

Вправина застосування “ to have something done”. Тренування у застосуванні SubjunctiveMood. Бесіда про систему освіти в школі. Шкільні правила. Робота над діалогічним мовленням. Розвиток непідготовленого говоріння.

17. ” Education”.Тексти “ Secondary Education in Britain “ та “ Hampton School”.

Сприймання текстів на слух. Детальна робота над новими текстами: опрацювання нової лексики, словосполучень, кліше, виконання після текстових вправ. Побудова діалогів по темі ,бесіда за змістом тексту. Тексти несуть досить змістовний інформативний характер, тому учні отримують велику кількість інформації про систему освіти в Британії та особливості навчання в школах закритого типу. Робота над новою лексикою по текстам. Тренувальні вправи у застосуванні нових лексичних одиниць в мовленні та на письмі.

18.” Education” Робота над лексикою.Subjunctive Mood.

Продовження роботи над SubjunctiveMood .Вживання в реченнях. Виконання перекладних вправ, вправи на підстановку та порівняння. Вправи на використання лексики по даній темі в реченнях, робота над розвитком діалогічного мовлення.

19. “ Education” . Adverbs . Degrees of Comparison . Adverbs of Modifiers .

Дати поняття про прислівники, ступені порівняння .Також вивчити всі можливі способи утворення прислівників в англійській мові. Навчити утворювати вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. За допомогою тренувальних вправ відшліфувати теоретичні знання на практиці.

20.”Education” . Опрацювання лексичного матеріалу. Adverbs-

Закріплення.

Закріпити отримані знання , уміння та навички на попередніх заняттях по темі Прислівник. Почати роботу над новим лексичним матеріалом, який стосується часто вживаних фраз в школі. Прослуховування нового лексичного матеріалу в аудіо записі. Відпрацювання вивчених фраз в діалогах. Робота над фразальним дієсловом “ to break” : to break away, to break down , to break into to break out. Запис нового лексичного матеріалу в словники, переклад поданих речень, використання нової лексики в мовленні та на письмі. Виконання вправ підручника. Пояснення різниці між словами “ tolearn “та “tostudy”.

21. EducationЗакріплення нового лексичного матеріалу.

Перевірити вивчені на минулому занятті лексичні одиниці. За допомогою додаткових вправ потренуватись у вживанні вивченої лексики в мовленні та на письмі. Написати перевірочний диктант по словам..

22. EducationТекстHogwarts.

Перевірити якість розуміння сприйнятого тексту на слух. Детально розібрати незнайомий твір. Виписати всі невідомі лексичні одиниці , вивчити їх напам’ять за допомогою перекладних вправ. Виконати після текстові вправи, обговорити прочитаний матеріал. Особливу увагу приділяти навичкам монологічного мовлення.

23. Education”. Заняття з закріплення вивченого матеріалу.

Перевірити якість засвоєних знань з даної теми. Виправити прогалини чи неточності в знаннях. Потренуватись у вживанні вивченої лексики. Підготувати завдання до проекту про школу дитячої мрії.

24. Education” .Підготовка до підсумкового заняття.

Представлення дитячих проектів. визначення переможців, оцінювання. Робота над статтею Didyouknowthat…”Робота над матеріалами додаткового зошита з друкованою основою.

25. EducationПідсумкове заняття по темі.

Написання контрольного перевірочного завдання та розповідь однієї з усних тем напам’ять.

26. Заняття з домашнього читання.

Діти читають запропонований уривок художнього твору, обговорюють його, виконують після текстові вправи, виписують та вивчають нову лексику тим самим розвивають навички читання, аудіювання , непідготовленого говоріння та письма.

27. UNIT 3 “ Shopping. The World of Money”.Ознайомлення.

Ознайомлення з назвами продуктів, які порються в продуктових магазинах.

Ознайомлення з назвами ємкостей, в якій можуть продаватися продукти. Бесіда про монетарну систему Америки, Англії та України.

28.Shopping” . Робота над новим лексичним матеріалом.

Вправи на повторення лексики з попередньої теми. Виконання вправ з підручника. Розвиток навичок непідготовленого говоріння.

29. “ Shopping”. Тексти “ Shopping in Britain” та “ What makes Money Valuable?

Первинне сприйняття текстів на слух. Перевірка сприймання. Ретельна робота над новими лексичними одиницями. Обговорення текстів. Робота над кліше.

30. “ Shopping” Adverbs. Degrees of Comparison. Irregular Forms.

Опрацювання форм вищого та найвищого ступеня порівняння прислівників, які є виключеннями з правила та не утворюються за раніше вивченою схемою. Порівняння схожих форм прислівників. Виконання вправ підручника та додаткових завдань, які підбирає вчитель.

31. “ Shopping” Modal verbs : can, could ,will be able, may, might.

Вживання модальних дієслів в реченнях. Форми модальних дієслів. Утворення стверджувальних,питальних та заперечних речень з модальними дієсловами. Виконання вправ підручника. Робота в парах.

32. ShoppingОзнайомлення з новим лексичним матеріалом.

Вивчення фраз, які найчастіше зустрічаються в магазині під час обслуговування покупців. Прослуховування їх в аудіо записі . Вживання в діалогічному мовленні. Виконання вправ підручника. Вивчення фразального дієслова “ tocome” : tocomeacross?:to come down with, to come off, to come over, to come round. Тренувальні вправи на вживання даного дієслова в мовленні та на письмі. Запис нових лексичних одиниць в словники. Велика увага вживанню нової лексики в мовленні.

33. Shopping”. Вправи на використання нової лексики.

Робота над матеріалом підручника. Особливості вживання слова worth.Форми однини та множини в українській та англійській мовах. Виконання вправ на переклад з української на англійську мову. Увага на

швидкість говоріння та правильність побудови речень з точки зору граматики.

34. “ Shopping” Текст “ Getting Dressed for the Big School’.

Сприймання тексту на слух в аудіо записі. Перевірка розуміння почутого. Детальний розбір тексту . Обговорення . Запис та опрацювання нової лексики. Виконання вправ підручника. Різниця у використанні слів “ what” та “ which”. Побудова діалогів по темі з використанням вивченої лексики.

35. “ Shopping” . Заняття з закріплення вивченого матеріалу.

Написання словникового диктанту. Написання перевірочної роботи на вживання граматичних структур , які були вивчені під час даної теми.

Переклад речень з вивченою лексикою на швидкість на слух . Розвиток навичок аудіювання, говоріння. Виконання вправ підручника.

36. ShoppingПідготовка до підсумкового заняття. Робота над лексикою.

Виконання творчих завдань на вживання вивченої лексики. Робота над додатковими завданнями , які розробляє вчитель. Підготовка до проектної роботи. Вчитель пропонує проект по темі. Діти висловлюють свої побажання що до теми та завдань проекту.

37. Shopping” . Підсумкове заняття по темі.

Діти представляють свої проекти, які вони готували в групах. Обговорення представлених робіт. Визначення переможців. Оцінка результатів роботи дітей над даною темою.

38. Заняття з домашнього читання.

Діти читають запропонований уривок художнього твору. Обговорення прочитаного. Вивчення нової лексики та вживання в мовленні. Розвиток навичок непідготовленого говоріння та письма.

39. UNIT 4 ”Fascination and Challenge: The World of Science and Technology.” Ознайомлення.

Ознайомлення з новою темою. Прізвища відомих науковців та їх роль в розвитку науки, культури та техніки. Розвиток навичок говоріння. Обговорення видатних відкриттів.

40. “ ScienceandTechnology” . Робота над новим лексичним матеріалом.

Опрацювання нових лексичних одиниць . Запис їх у словники. Виконання вправ підручника.

41. . “ ScienceandTechnology” Робота над текстом “ The Man and His Work” .

Первинне сприймання тексту на слух. Перевірка сприймання. Запис нової лексики по тексту та вправи на застосування вивчених слів .Виконання після текстових вправ . Обговорення тексту з використанням нових слів. Розвиток навичок читання, аудіювання, непідготовленого говоріння та письма.

42. “ ScienceandTechnology”Текст “ Virtual Reality: Danger Ahead”.

Детальне опрацювання тексту . Вправи на вживання нових лексичних одиниць. Активне обговорення нової інформації. Діти висловлюють свою думку що до позитивних та негативних сторін віртуальної реальності. Увага на швидкість та правильність мовлення.

43. “ ScienceandTechnologyThe place of adverbs in sentences .Модальні дієслова: must, have to, should, ought to.

Діти продовжують працювати над лексичним матеріалом теми. Робота над визначенням прислівника в реченні. Виконання тренувальних вправ на вживання прислівників в реченні. Вживання форм модальних дієслів. Виконання вправ підручника. Побудова діалогів з використанням модальних дієслів.

44. “ ScienceandTechnology” Робота над лексичним матеріалом теми.

Вправи на вживання нової лексики в мовленні та на письмі. Вивчення фразального дієслова “ to see” : to see somebody around, to see through somebody or something, to see to something or somebody, to see somebody off.

Вправи на вживання даних фраз в мовленні. Виконання вправ підручника. Робота в парах. Переклад речень запропонованих вчителем на швидкість.

45. “ ScienceandTechnology” Робота над лексичним матеріалом теми.

Пояснення різниці між прикметниками “different “ та “various”. Вправи на переклад речень з рідної мови на іноземну. Виконання творчих завдань, створення ситуацій учнями в яких необхідно використати щойно вивчені слова. Робота в групах. Опора на демонстраційні картки. Залучення дітей до ігрової діяльності.

46. “ ScienceandTechnology” Робота над текстом “ The Surgeon”.Використання дієслівних фраз.

Сприймання аудіо матеріалу на слух. Детальна робота над текстом статті. Вивчення нової лексики. Робота в парах. Переказ тексту ланцюжком близько до тексту.

47. “ ScienceandTechnology” Вправи на використання нової лексики.

Діти складають ситуації на переклад з використанням слів, які були вивчені на минулому занятті. Написання словникового диктанту. Виконання вправ підручника. Обговорення тексту, опрацьованого на минулому занятті.

48. “ ScienceandTechnology” Заняття з закріплення вивченого матеріалу.

Пояснення різниці між словами “toinvent”та “ to discover”. Робота з запропонованим аудіо матеріалом. Виконання вправ з ActivityBook. Переклад вивченої лексики у словосполученнях на слух.

49. “ ScienceandTechnology” Підготовка до підсумкового заняття по темі.

Обговорення Проектів, які готують діти на наступне заняття. Діти висловлюють свої ідеї що – до ескізу проектів, теми, способу представлення. Переклад речень з використанням вивченої лексики. Повторення вивчених текстів.

50. “ ScienceandTechnology” Підсумкове заняття по темі.

Написання контрольного тестового завдання. Представлення проектів. Обговорення. Оцінювання. Визначення переможців. Аналіз роботи учнів над даною темою.

51. Заняття з домашнього читання.

Діти знайомляться з частиною художнього твору. Виписують та вивчають новий лексичний матеріал. Виконують після текстові вправи. Розвиток

навичок непідготовленого говоріння. Робота в парах над обговоренням частини художнього твору.

52. UNIT 5 “ Going To Places: The World Of Travelling” Ознайомлення.

Вступна бесіда до теми Для надання дітям уявлення про те, що вивчатиметься впродовж певного часу. Пояснення необхідності вивчати дану тему. Робота над матеріалом підручника.

53. Travelling” . Робота над новим лексичним матеріалом.

Обговорення переваг та недоліків різних способів подорожування. Робота в парах. Висловлення власної думки з свого досвіду. Вправи на переклад.

54.Travelling” Опрацювання тексту “ Canada.

Сприймання тексту на слух. Робота з новими словами. Ознайомлення з картою. Розвиток навичок переказу близько до тексту. Виконання після текстових та додаткових вправ.

55. TravellingМодальнідієслова“ to be (to) “та “ to need”. Modal verbs with Perfect Infinitive.

Робота над граматичним матеріалом підручника. Пояснення вживання та застосування модальних дієслів. Виконання запропонованих вправ. Робота над додатковими посібниками з граматики. Закріплення теоретичних знань з допомогою системи вправ, запропонованою вчителем.

56. Travelling. Граматика :Adjectives and Adverbs.

Пояснення теоретичних засад прислівника та прикметника в англійській мові. Правильність перекладу на українську мову. Різниця у застосуванні.

Субстантивізовані прикметники. Виконання вправ підручника та завдань, які запропоновані в “ ActivityBook”.

57.TravellingРобота надDialogue татекстом” Underground”.

Вивчення фраз для запитання напрямку руху та способи вказівки правильного напрямку. Робота над діалогом. Поняття про інтонацію. Висхідний та низхідний тон. Повторення діалогу за диктором. Спроба відтворити автентичну вимову.

58. “ Travelling Ознайомлення з новим лексичним матеріалом.

Вивчення фразального дієслова “ todrop” : todropin, todropoff, todroponsomebody, todropout.Застосування у контексті. Робота над новою лексикою. Переклад речень , запропонованих у підручнику. Пояснення різниці між словами :coupleтаpair.

59 . “ TravellingОпрацюваннятексту“ Going to Norway”.

Прослуховування тексту в аудіо записі. Детальний розбір тексту. Обговорення. Застосування вивчених слів в мовленні . Робота в парах. Способи правильного застосування слів , які схожі на слух , але мають різницю в перекладі та написанні.

60. Travelling. Вправи на використання нового лексичногоматеріалу. Закріплення.

Робота над матеріалом підручника. Залучення дітей до ігрової діяльності. Написання словникового диктанту. Переклад ситуацій на швидкість усно.

61. Travelling” Підготовка до підсумкового заняття по темі.

Перевірка якості засвоєння даної теми. Написання перевірочного тестового завдання на перевірку якості вивченого лексичного матеріалу теми. Підготовка усних тем для презентації на занятті. Пояснення завдань для виконання проекту: обговорення, внесення пропозицій що- до теми, вигляду та способу представлення.

62. “ Travelling”. Підсумкове заняття по темі.

Представлення проектів дітьми. Захист робіт у группах. Аналіз, корекція, визначення переможців. Аналіз результатів роботи впродовж вивчення теми «Подорожі». Оцінювання роботи учнів.

63. Заняття з домашнього читання.

Опрацювання частини художнього твору.Робота над незнайомою лексикою. Обговорення в парах прочитанного. Виконання післятекстових вправ. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

64. UNIT 6. “ Newspapers and Television: The World of Mass Media. Ознайомлення.

Пояснення терміна «Мас Медіа» . Ознайомлення з темою. Пояснення необхідності вивчення даної теми. Робота над матеріалом підручника. Виконання підстановчих вправ.

65. MassMedia” . Робота над новим лексичним матеріалом.

Ознайомлення з новими лексичними одиницями. Складання дітьми ситуацій для перекладу та застосування нових слів. Залучення до ігрової діяльності.

66. MassMediaОпрацюваннятексту“ The Press in Britain And Elsewhere”.

Детальний розбір тексту. Запис та опрацювання нової лексики. Виконання після текстових вправ. Залучення до роботи в парах, в групах. Обговорення отриманої інформації з тексту. Розвиток навичок непідготовленого мовлення.

67. “ MassMedia” Текст” InterviewwithPrinceWilliam”. “ – ingформи в англійській мові.

Робота над новим текстовим матеріалом. Обговорення прочитанного. Виконання вправ підручника. Робота над завданнями “ ActivityBook”.Пояснення вживання форм з закінченням ing в англійській мові. Виконання вправ, підібраних вчителем.

68. “ MassMedia” Інфінітив. Робота над новим лексичним матеріалом.

« Інфінітив» в англ. мові та його теоретичне підґрунтя. Виконання вправ для застосування отриманих знань на практиці. Пояснення різниці між словами ” tooffer “ та“ tosuggest”. Переклад ситуацій з застосуванням вивченої лексики.

69. MassMedia Префікси з негативним значенням. Текст :” How I Became a Writer”.

Префікси з негативним значенням. Утворення слів з новим значенням. Вживання структур “ to allow somebody to do something” / “ to let somebody do something”.Сприймання тексту на слух. Перевірка сприймання. Детальний розбір тексту. Виконання після текстових вправ. Робота в парах.

70. MassMedia Вправи на закріплення вивченої лексики.

Переклад ситуацій, запропонованих вчителем. Обговорення вивчених текстів. Розповідь усних тем, підготовленими учнями з використанням вивченої лексики. Виконання завдань підручника та вправ з “ ActivityBook”.

71. MassMedia Закріплення вивченого матеріалу. Узагальнююче заняття по темі.

Обговорення теми проекту. Висловлення пропозицій що до теми та презентації проекту дітьми. Написання словникового диктанту чи перевірочного тестового завдання ( на розсуд вчителя). Повторення вивченої лексики. Підготовка усних тем за матеріалами вивченої теми з використанням вивченої лексики.

72. MassMedia” . Підсумкове заняття по темі.

Представлення проектних робіт учнями. Аналіз, корекція, оцінювання, визначення переможців. Аналіз письмових робіт, які були написані на минулому занятті. Оцінка роботи гуртківців впродовж теми.

73. Узагальнююче заняття за рік.

Написання перевірочного тесту на основі лексичного та граматичного матеріалу, що був вивчений впродовж року. Розповідь однієї з усних тем, яку вибирають діти на основі жеребкування. Оцінка роботи дітей за рік.

74. Підсумкове заняття за рік.

Заняття з застосуванням інтерактивних технологій. Інтернет - спілкування з носіями мови он – лайн.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В кінці навчального року діти 8 –го року навчання повинні:

 • розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередковано – у звукозаписі;

 • розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики;

 • вибирати необхідну інформацію з прочитаного чи почутого;

 • висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду ,тощо у відповідь на отриману інформацію;

 • робити стислі пояснення до плану або ідеї;

 • розповідати історії, сюжет книжки/ фільму тощо і висловлювати своє ставлення чи враження;

 • вміти вести бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування , а також використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

 • брати участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження ,ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

 • брати участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору;

 • читати ( з повним розумінням ) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знаходити різну інформацію у текстах різнопланового характеру( значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі)

 • передавати у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

 • описувати предмети, особу, події, явища, об’єкти ( в межах 16 речень).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. -

Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

2. Jenkins J. The Phonology of English as an International Language. - Oxford:

Oxford University Press, 2000.

3. Lass R. Phonology: An Introduction to Basic Concepts. - Cambridge:

Cambridge University Press, 1996.

4. Laver J. Principles of Phonetics. - Cambridge: Cambridge University Press,

1995.

5. Pennington M. Phonology in English Language Teaching: an International

Approach. - London and New York; Longman, 1996.

6. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. - М.: Vysshaya

Shkola, 2002.

7. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course. - М.: Higher School Publishing House, 1970.

8. Соколова M.A., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова P.M.

Теоретическая фонетика английского языка. - М.: ВЛАДОС, 1996.

9. Антипова А.М. Система английской речевой интонации. - М.: Выс. шк.,

1979.

10. Шахбагова Д. А. Фонетические особенности произносительных

вариантов английского языка. - М.: Выс. шк., 1982.

11. Торсуев F.T. Константность и вариативность в фонетической системе.

- М.: Наука, 1977.

17

 • 24.09.2018
 • Позашкільна освіта
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас
 • Робоча програма
 • 968
 • 0
 • 14
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.