До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
1
4
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної Наказ Управління освіти і науки

ради Чернігівського обласного інституту Чернігівської облдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського 16.12.2016 № 457

08.12.2016 № 04

Навчальна програма

з позашкільної освіти

науково-технічного напряму

«Оператор комп’ютерного набору»

2 роки навчання

м. Чернігів - 2016

Автор:

Грицай К.Г., керівник гуртка «Оператор комп’ютерного набору» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва (навчальна програма розроблена на основі програми для позашкільних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України «Оператор комп’ютерного набору»: Науково-технічний напрям, випуск 2, 2006 р.

Рецензенти:

Торубара О.М., доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До найближчого оточення дитини все більше входить комп'ютер, який сприяє розвитку розумових здібностей та активному й свідомому набуттю знань і вмінь, підвищує інтерес до навчання, привчає дітей логічно мислити. А це, у свою чергу, викликає пошук нових підходів, упровадження нових ідей, новітніх інформаційних технологій навчання.

Актуальність навчальної програми повязана з швидким розвитком інформаційних технологій. Виникає потреба у великій кількості людей з умінням працювати з комп’ютерною технікою. Професія «Оператор комп’ютерного набору» - це професія ХХІ ст., що користується великим попитом на ринку праці. Тому, орієнтувати дитину на освоєння знань і умінь цієї професії – одне із завдань програми.

Метою навчальної програми є створення умов для формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією «Оператор комп’ютерного набору».

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

навчальної - систематизація, поглиблення знань вихованців із програмним забезпеченням, інформаційними технологіями, основними галузями їх застосування;

практичної - формувати у вихованців вміння і навички ефективного використання сучасних компютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності;

розвиваючої - формування досвіду постановки й розв’язання завдань на персональному комп’ютері із використанням програмного забезпечення;

виховної - виховувати інформаційну культуру й формувати інформаційно-комунікативну компетентність.

Навчальна програма реалізується у гуртку «Оператор комп’ютерного набору» та спрямована на вихованців з 14 до 21 року.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – вищий рівень 216 годин на рік, 6 годин на тиждень;

2-й рік – вищий рівень – 324 годин на рік, 9 годин на тиждень.

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовки. Зміст програми сприяє поглибленню та розширенню базових знань дітей з математики та інформатики, основ права, економіки, основ безпеки життєдіяльності.

Програма складається з розділів, кожен із яких є завершеним за змістом. Форми контролю за результативністю навчання є: підсумкові, залікові заняття, захист творчої роботи.

Програмою передбачені теоретичні та практичні заняття, індивідуальна (практична) робота під керівництвом викладача, а також самостійна робота дитини, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє здобуттю практичних навичок і розвитку мислення.

Теоретичні знання в галузі обчислювальної техніки формуються в об’ємі знань про інформацію та інформаційні системи, загальні принципи вирішення завдань за допомогою персонального комп’ютера, побудову відповідних інформаційних моделей.

На практичних заняттях вихованці набувають навичок роботи з комп’ютером, застосовують набуті знання, уміння й навички для вирішення завдань, які виникають у роботі з пристроями; використовують програмне забезпечення загального й цільового призначення: редактори текстів, графічні редактори; вчаться працювати з електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право вносити корективи до змісту, змінювати порядок вивчення окремих розділів і кількість годин, відведених на них програмою. Групи можуть організовуватися на базі шкільних кабінетів інформатики або класів обчислювальної техніки позашкільних закладів.

Вищий рівень, перший рік навчання

Навчально-Тематичний план

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1.

Вступне заняття

3

-

3

2.

Інформація. Інформаційні процеси та системи

9

-

9

І. Основи роботи на персональному комп’ютері

66

114

180

1.1.

Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів (ПК)

15

15

30

1.2.

Програмне забезпечення персональних комп’ютерів

27

15

42

1.3.

Графічний редактор Раіnt

3

12

15

1.4.

Графічний редактор CorelDraw

3

42

45

1.5.

Автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персонального комп’ютера

6

6

12

1.6.

Комп’ютерні мережі

12

24

36

ІІ. Охорона праці

12

-

12

2.1.

Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі

6

-

6

2.2.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3

-

3

2.3.

Охорона навколишнього середовища

3

-

3

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

6

-

6

Разом

102

114

216

Зміст програми

1. Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з навчальною програмою. Техніка безпеки, санітарія та гігієна при роботі на комп’ютері.

2. Інформація. Інформаційні процеси та системи (9 год.)

Теоретична частина.

Роль і значення інформатики, комп’ютеризації та комп’ютерної техніки в сучасному світі.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Обєкти та їх властивості.

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем.

Поняття про інформаційну культуру та інформативну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Розділ І. Основи роботи на персональному комп’ютері (180 год.)

  1. Апаратне забезпечення персональних компютерів (30 год.)

Теоретична частина.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Електронно-обчислювальні машини: класифікація, покоління, типи, сім’ї. Історія та перспективи розвитку апаратного забезпечення персональних комп’ютерів.

Призначення, будова та технічні характеристики персональних комп’ютерів, їхні особливості та необхідні умови функціонування. Апаратне забезпечення ПК: загальні дані, структура; призначення і функції її складових; типова структурна схема взаємодії пристроїв ПК. Мікропроцесор як пристрій програмного управління комп’ютером: функції, типи та характеристики. Запам’ятовуючі пристрої комп’ютера, їхні різновиди, характеристики. Периферійні пристрої комп’ютера: принтер, ручні маніпулятори, стример, модем, плотер, сканер, мультимедіа-обладнання тощо.

Клавіатури ПК. Особливі прийоми роботи з клавіатурою, будова та призначення основних частин клавіатури ПК. Функціональні, спеціальні й додаткові клавіші на клавіатурі. Сліпий 10-ти пальцевий метод друкування, його переваги та можливості. Елементарні вимоги до оформлення машинописної сторінки. Клавіатурні тренажери.

Практична частина. Кодування інформації. Системи кодування. Кодова таблиця. Ознайомлення зі складом, призначенням і технічними характеристиками апаратного забезпечення ПК.

Вивчення компонентів системного блока.

Вивчення клавіатури ПК. Техніки друкування. Схема клавіатури комп’ютера. Друкування знаків основної позиції. Друкування знаків середнього ряду клавіатури. Друкування знаків верхнього ряду клавіатури. Друкування знаків нижнього ряду клавіатури. Вивчення знаків четвертого ряду клавіатури. Правила написання розділових знаків. Робота з клавіатурними тренажерами.

1.2. Програмне забезпечення персональних компютерів (42 год.)

Теоретична частина.

Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення.

Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Об’єкти файлової систем: файл, папка, ярлик. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, розширення імені файлу. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів. Призначення файлової системи.

Основні елементи графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Послідовність виконання операцій над об’єктами файлової системи та їх групами. Використання ярликів. Використання буферу обміну.

Пошук інформації на комп’ютері.

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Встановлення й видалення програм. Запуск на виконання програм.

Відновлення видалених даних.

Програма перевірки й очищення дисків.

Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

Стиснення, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків. Робота з флеш-пам’ятю.

Практична частина. Робота з інтерфейсом користувача. Робота з об’єктами файлової системи. Дефрагментація диску. Пошук інформації на комп’ютері. Тестування та лікування файлів, дисків від комп’ютерного вірусу за допомогою антивірусних програм. Стиснення, архівування та розархівування файлів. Запис інформації на оптичні носії та флеш-памяті.

1.3. Графічний редактор Раіnt (15 год.)

Теоретична частина.

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові та векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.

Основні поняття графічного редактора Раіnt. Головне меню Раіnt. Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх переміщення та копіювання. Записування та збереження файлів. Вставляння та друкування графічних зображень. Корегування зображень. Робота з кольором. Робота з текстом.

Практична частина.

Робота з графічними редактором Раіnt. Правила роботи з інструментами. Створення, збереження, копіювання та друкування графічних зображень.

1.4. Графічний редактор Corel Draw (45 год.)

Теоретична частина.

Історія створення пакета Corel Draw. Пакет програм групи Corel. Введення в комп’ютерну графіку.

Можливості програми Corel Draw. Технічні вимоги до комп’ютера. Ключові терміни. Запуск програми. Створення нового документу. Відкриття документу. Формати файлів. Збереження та закриття документу. Вихід з програми.

Робоче середовище і елементи інтерфейсу програми. Головне меню. Довідкова система. Параметри сторінки. Додавання, перейменування, видалення сторінки. Перемикання між сторінками.

Прийоми роботи в програмі. Поняття об’єкту та його використання в Corel Draw. Виділення об’єктів. Геометричні модифікації об’єктів. Абриси їх створення та модифікація. Імпорт та експорт даних. Створення фігур, геометричних примітивів. Типи палітр та система змішування кольорів для однорідної заливки. Спецефекти в Corel Draw. Друк документів.

Практична частина.

Налаштування робочого вікна. Робота з інструментами та мишкою для створення, переміщення, перетягування, розтягування, копіювання, клонування, дублювання, масштабування і інших способів створення нових об’єктів. Створення графічних примітивів та простих об’єктів. Інструменти малювання кривих. Робота з текстом. Заливання об’єктів. Використання інтерактивних інструментів. Створення об’єктів дизайну. Створення елементів рекламного блоку. Створення етикетки. Створення логотипів, візиток, фірмових бланків. Створення обкладинки книги. Робота з текстом. Спецефекти в Corel Draw.

1.5. Автоматизовані робочі місця (АРМ) на базі персонального комп’ютера (12 год.)

Теоретична частина.

Економічна інформація, формалізація та інформаційне забезпечення АРМ. Поняття, склад АРМ і реалізація нових інформаційних технологій в АРМ. Робоче місце користувача, оператора.

Практична частина. Робота з АРМ користувача, оператора.

1.6. Компютерні мережі (36 год.)

Теоретична частина.

Основні поняття, призначення та огляд комп’ютерних мереж. Типи та архітектура комп’ютерних мереж. Основні поняття локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Поняття про мережеву взаємодію. Поняття користувача й сеансу. Вхід в мережу. Робота з мережевими папками. Організація передачі повідомлень у мережах. Поняття протоколу. Модель „клієнт-сервер”. Служби. Рівні моделей зв’язку. Операційні системи комп’ютерних мереж. Програмне забезпечення зв’язку. Програма Internet Explorer (провідник).

Глобальна комп’ютерна мережа Іnternet. Загальна характеристика комп’ютерної мережі як глобальної комп’ютерної мережі. Основні служби. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання. Робота з веб-браузерами. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу. Пошук інформаційних повідомлень. Поняття ключового слова пошукової системи. Простий пошук. Аналіз інформаційного матеріалу зі збереженням зображень, веб-сторінок та їх фрагментів.

Практична частина. Робота в локальній комп’ютерній мережі.

Робота в глобальній комп’ютерній мережі Іnternet.

Пошук інформації за ключовими словами. Завантаження файлу з Іnternet. Створення Wеb-документів.

Розділ II. Охорона праці (12 год.)

2.1. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі (6 год.)

Теоретична частина.

Основні законодавчі акти. Права й обов’язки працівників щодо охорони праці під час роботи на підприємстві. Охорона праці жінок і підлітків. Державний і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Причини й заходи запобігання травматизму і профзахворюванню.

Загальні питання безпеки праці. Засоби захисту. Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання. Режим праці та відпочинку. Основи протипожежної та електробезпеки.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди неповнолітніх працівників.

2.2. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

(3 год.)

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, кровотечах, непритомності, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні, отруєнні. Штучне дихання. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.

2.3. Охорона навколишнього середовища (3 год.)

Основи екології: основні поняття та визначення. Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Екскурсії, конкурси, виставки (6 год.)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових

заходів.

Підсумкове заняття (3год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • правила техніки безпеки, пожежної та електробезпеки, санітарії та гігієни при роботі на комп’ютерній техніці;

 • що таке інформація та інформаційні процеси, властивості інформації, характерні риси, кодування інформації, одиниці вимірювання інформації, інформаційну культуру та інформаційну компетентність;

 • типову архітектуру персонального комп’ютера, класифікацію та призначення апаратних засобів: пристроїв виведення, введення, зберігання та обробки інформації, класифікацію та основні характеристики процесорів, принцип дії та основні характеристики запам’ятовувальних пристроїв;

 • загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення, операційні системи, функції операційної системи, інтерфейс користувача;

 • історію та класифікацію вірусів;

 • архіватори та операції з архівами;

 • основи растрової графіки, графічний редактор, принцип роботи;

 • основи векторної графіки, засоби графічного редактора, створення векторних зображень;

 • поняття, склад АРМ та нові інформаційні технології в АРМ;

 • поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі, апаратне та програмне забезпечення мереж, сервер та клієнтський комп’ютер, мережеві протоколи, права доступу до ресурсів;

 • основні законодавчі акти, права й обов’язки щодо охорони праці, загальні питання безпеки праці, правові основи охорони навколишнього середовища, відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Вихованці мають вміти:

 • готувати, запускати до роботи устаткування;

 • працювати з об’єктами файлової системи;

 • шукати інформацію на комп’ютері;

 • де фрагментація дисків;

 • захистити комп’ютер від вірусів;

 • архівувати та розархівовувати дані;

 • пошук інформації на ПК;

 • друкувати десяти пальцевим методом друку;

 • створювати, зберігати, роздруковувати малюнки в растровому редакторі Paint;

 • створювати, редагувати, змінювати, зберігати, друкувати об’єкти в векторному редакторі Corel draw;

 • працювати в локальній та глобальній мережі, шукати потрібну інформацію в мережі та подальше її використання;

 • уміти надавати першу медичну допомогу при пораненні, вивихах, переломах, кровотечі, непритомності, отруєнні, шоку, променевого удару, обмороженні та транспортування потерпілого.

Вищий рівень, другий рік навчання

навчально-Тематичний план

Розділ, тема

Кількість годин

теоретич

ні

практичні

усього

1.

Вступне заняття

3

-

3

2.

Текстовий редактор Microsoft Word

9

54

63

3.

Табличний процесор MSExcel

12

36

48

4.

Cистема управління базами даних (СУБД) Aссеss

6

33

39

5.

Засоби створення матеріалів для презентацій Рower Point

6

18

24

6.

Загальні дані про принтери, сканери та їхнє практичне застосування

6

6

12

7.7 7.

Ооснови правових знань

9

-

9

7.17.17.1.

Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право

3

-

3

7.2.

Основи законодавства про працю

3

-

3

7.3.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

3

-

3

8.

Основи ринкової економіки

15

-

15

8.1.

Основні економічні терміни та поняття. Ринок та ринкові відносини

3

-

3

8.2.

Економічні показники виробництва

3

-

3

8.3.

Трудові ресурси. Організація і оплата праці

3

-

3

8.4.

Основи підприємництва

3

-

3

8.5.

Сутність фінансів держави

3

-

3

9.

Документознавство

6

27

33

10.

Основи роботи в Іnternet

6

15

21

11.

Основи програмування

21

18

39

11.1.

Основи алгоритмізації

6

3

9

1 11.2.

Мови програмування

6

12

18

11.3

Система управління базами даних

9

3

12

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

12

-

12

Разом

117

207

324

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (3 год.)

Теоретична частина.

Ознайомлення з навчальною програмою. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

2. Текстовий редактор Microsoft Word (63 год.)

Теоретична частина.

Призначення, можливості систем обробки текстів. Класифікація систем опрацювання текстів: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи. Запуск програми. Інтерфейс вікна програми. Система вказівок Microsoft Word: вказівки головного меню, контекстного меню, кнопки панелей інструментів, команди області завдань, сполучення клавіш. Режими відображення документа. Основні об’єкти текстового документа. Властивості документа. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора.

Правила введення тексту, введення символів, які відсутні на клавіатурі, недруковані знаки. Налаштування параметрів сторінки. Створення колонтитулів. Створення приміток. Перевірка орфографії. Редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Використання буферу обміну. Засоби автоматизації редагування: авто текст, перенесення слів, перевірка правопису, вибір мови, синоніми і зв’язані слова. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Форматування тексту. Форматування шрифтів, символів і абзаців. Параметри форматування символів і абзаців. Створення нумерованих і маркірованих списків. Багаторівневі списки. Створення таблиць. Заповнення таблиці. Вставляння, використання таблиць у тексті. Редагування таблиць: зміна ширини стовпців і висоти рядків. Вставка рядків і стовпців. Виконання обчислень в таблицях. Сортування рядків. Форматування таблиці: зміна типу та товщини зовнішніх і внутрішніх ліній, зміна їх кольору, заливка комірок, об’єднання комірок або їх розбиття. Табуляція та її використання. Графічні зображення в текстових документах. Робота з картинками та фотографіями. Робота з малюнками: зміна розміру, переміщення, копіювання, видалення. Автофігури. Редагування автофігур: зміна розмірів фігури, обертання, зміна форми контуру фігури. Діаграми. Типи діаграм. Використання, створення діаграм. Зміна параметрів та розташування діаграм.

Робота з об’єктам в середовищі текстового редактора. Редактор формул. Команди меню редактора формул. Вставка математичних символів у формулу. Вставка математичних шаблонів у формулу. Утворення формули. Виділення елементів формули. Введення формул в текст.

Оздоблення тексту. Художній текст – об’єкт WordArt. Художні рамки.

Перегляд документа. Режими перегляду документів Microsoft Word. Стилі. Встановлення стилів. Стильове оформлення. Побудова змісту. Шаблони документів і робота з ними. Використання Майстра створення документів. Макроси та їх використання. Порядок запису макросу. Порядок дій для використання макросу. Зберігання макросів. Основні правила та прийоми виведення текстових документів на друк. Попередній перегляд документів перед друком. Правка тексту в режимі попереднього перегляду. Припасування сторінок. Друкування документів. Фоновий друк. Переривання друку.

Практична частина. Класифікація, призначення та основні функції систем опрацювання текстів. Ознайомлення з інтерфейсом вікна текстового редактора. Основні об’єкти текстового документа.

Введення тексту. Робота з файлами документів. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з фрагментами тексту. Використання буферу обміну. Форматування тексту. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. Форматування таблиць. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Введення формул матриць, інтегралів тощо. Створення колонтитулів. Створення приміток. Створення обяви. Створення візитки. Створення малюнків в Microsoft Word. Створення вітальних листівок. Створити «Грамоту». Використання стилів і шаблонів документа. Створення змісту книги. Друкування документів з заданими параметрами.

3. Табличний процесор Microsoft Excel (48 год.)

Теоретична частина.

Основні поняття табличного процесора. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їхнього застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів. Табличний процесор Місгоsoft Ехсеl: можливості, інсталяція та запуск. Інтерфейс вікна Microsoft Excel та його елементи. Об’єкти Microsoft Excel.

Основні операції з книгами і робочими аркушами в середовищі Microsoft Excel.

Типи даних. Введення і редагування даних. Засоби автоматизації введення даних. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора. Основні операції з клітинками таблиці: форматування, копіювання, вставка, переміщення, вилучення, заповнення, очищення форматів, вмісту, значень. Форматування таблиці. Автоформат таблиці. Умовне форматування.

Пошук тексту і чисел. Формати даних.

Використання вбудованих формул та функцій у середовищі табличного процесора. Поняття формули. Посилання у формулах: абсолютні та відносні. Змішані посилання. Типи операторів. Порядок виконання дій. Виконання обчислень в електронних таблицях.

Використання стандартних функцій в Microsoft Excel. Структура функції. Основні види функцій. Значення помилок у формулах. Створення діаграм. Типи діаграм, призначення. Основні елементи діаграм. Майстер діаграм, його можливості. Редагування діаграм. Форматування діаграм: форматування типів діаграм, форматування елементів діаграм, форматування осей діаграм, рядів діаграм. Форматування легенди, сітки. Побудова графіків.

Створення бази даних у середовищі табличного процесора. Електронна таблиця як база даних. Основні поняття. Правила створення списків. Основні операції з базою даних в середовищі табличного процесора: сортування даних, фільтрація баз даних. Застосування фільтрів, поняття фільтрації. Використання авто фільтра. Використання розширеного фільтра. Групування даних. Формування підсумків в електронній таблиці: створення звіту зведеної таблиці, розрахунок проміжних підсумків.

Збереження файлів книг. Друкування в середовищі електронних таблиць. Друкування активних аркушів або книг. Друк декількох аркушів, книг. Друк діаграм.

Практична частина. Робота з табличним процесором.

Знайомство з елементами вікна Ехсеl. Знайомство із засобами побудови електронних таблиць. Переміщення по книгах і аркушах книги. Форматування таблиць в середовищі табличного процесора. Введення даних в електронні таблиці. Редагування даних ЕТ. Автозаповнення в ЕТ. Опрацювання інформації в електронній таблиці.

Вставляння формул за допомогою майстра функцій. Виконання обчислення в електронних таблицях. Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць. Упорядкування, фільтрація та пошук даних за допомогою табличного процесора. Створення бази даних у середовищі табличного процесора. Сортування даних у таблицях. Аналіз даних за допомогою функцій. Фільтрація і обчислення підсумкових характеристик. Графічний аналіз рядів даних. Розв’язання економічних задач.

Уставляння об’єктів в Ехсеl з інших додатків Windows.

4. Система управління базами даних (СУБД) Ассеss (39 год.)

Теоретична частина.

Створення та редагування таблиць в СУБД Ассеss. Особливості СУБД Ассеss. Меню та довідкова система СУБД Ассеss. Типи та властивості полів. Створення таблиць. Контекстне меню та операції з даними в таблицях. Принципи створення файлів баз даних в Ассеss. Імпорт файлів баз даних інших форматів у Ассеss.

Створення запитів і форм у СУБД Ассеss. Пошук даних в Ассеss. Створення запитів, форм, звітів за допомогою майстрів Ассеss. Використання системи запитів, майстрів форм і звітів в Ассеss.

Практична частина. Ознайомлення з меню та довідковою системою СУБД Ассеss.

Створення базових таблиць і між табличних зв’язків.

Виконання операцій із даними в таблицях.

Імпортування файлів баз даних інших форматів у Ассеss.

Створення запитів для різних критеріїв, звітів і форм.

5. Засоби створення матеріалів для презентації Power Point (24 год.)

Теоретична частина.

Поняття компютерної презентації, їх призначення та класифікація. Властивості слайдових та потокових презентацій.

Середовище редактора створення презентацій. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.

Основні принципи створення презентацій. Розробка плану створення презентацій: визначення мети, сценарію та структури презентації. Поняття шаблону презентацій. Створення презентацій на основі шаблонів, слайдових презентацій. Дизайн та стильове оформлення презентацій. Робота з текстовими написами та графічними зображеннями. Робота з об’єктами, списками, колонками. Анімаційні ефекти. Доцільність і правила використання анімаційних ефектів. Робота зі слайдами. Гіперпосилання та кнопки дій. Технічні засоби демонстрації презентацій.

Вставляння в презентацію таблиці MS Ехсеl. Використання можливостей Microsoft Word для створення та оформлення презентацій.

Практична частина. Ознайомлення з інтерфейсом вікна програми Power Point. Шаблони презентацій. Розробка слайдової презентації. Створення текстів різноманітними шрифтами, розміром, кольором. Використання об’єктів панелі Малювання Microsoft Word. Анімація в слайдових презентаціях. Збереження комп’ютерної презентації. Демонстрація.

6. Загальні дані про принтери, сканери та їхнє практичне застосування (12 год.)

Теоретична частина.

Типи друкуючих пристроїв. Класифікація принтерів. Класифікація принтерів по принципу друку: матричні, струйні, лазерні. По відтворенню кольору: чорно-білі, чорно-білі з опцією кольорового друку, кольорові.

По швидкості друку, по способу формування символів, рядків, способу друку. Режими роботи принтерів: текстові і графічні. Способи нанесення зображення. Порівняльні характеристики принтерів. Доцільність використання принтерів. Опис робочої панелі, настроювання принтера. Призначення сканера.

Практична частина. Уведення в комп’ютер інформації різних видів (графічної, текстової). Друкування. Сканування матеріалів.

7. Основи правових знань (9 год.)

Теоретична частина.

7.1. Конституційні основи України. Основи цивільного права, господарське право (3 год.)

Конституція України – основний закон України. Загальні засади конституційного ладу. Права і свободи людини, громадянина, дитини. Державна влада, місцеве самоврядування. Державні символи.

Поняття цивільного права України, його законодавство. Цивільно– правові угоди. Зміст і види зобов’язань. Обов’язки батьків щодо виховання дітей. Акти цивільного стану.

Поняття господарського права його законодавство. Правове регулювання галузей господарства та підприємницької діяльності.

7.2. Основи законодавства про працю (3 год.)

Трудове законодавство. Загальна характеристика. Трудовий договір, трудова книжка. Випробування при прийнятті на роботу. Трудова дисципліна. Особливості правового регулювання трудових відносин.

7.3. Адміністративна та кримінальна відповідальність (3 год.).

Загальні положення адміністративного права. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Кримінальне право. Види злочинів. Мета та різновиди кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

8. Основи ринкової економіки (15 год.)

Теоретична частина.

8.1. Основні економічні терміни та поняття. Ринок і ринкові відносини (3год).

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Закони ринкової економіки. Інфляція, причини та наслідки. Основні галузі економіки України.

Поняття, сутність ринку, його роль. Функції та структура ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Товар, його властивості. Умови товарного виробництва, його типи й види.

8.2. Економічні показники виробництва (3 год.)

Показники ефективності виробництва. Собівартість продукції. Поняття про ціни та їхні види. Особливості регулювання цін на продукцію. Дохід. Рентабельність виробництва, суть, показники. Класифікація податків. Механізм оподаткування.

8.3. Трудові ресурси. Організація і оплата праці (3 год.)

Трудові ресурси та їхнє використання. Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Ринок праці. Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів.

Форми організації праці. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми праці, порядок їхнього встановлення. Тарифна система. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їхнього присвоєння. Заробітна плата, її форми, види і система. Законодавство про оплату праці.

8.4. Основи підприємництва (3 год.)

Підприємництво – основа ринкової економіки. Організаційно-економічні форми підприємництва. Розвиток і види підприємств. Фонди підприємств.

8.5. Сутність фінансів держави (3 год.)

Структура національного доходу. Національне багатство. Державний бюджет, його складові.

Гроші, їх функції. Резервні валюти. Види фінансових ресурсів. Банки, їхні функції, структура. Кредитна система.

9. Документознавство (33 год.)

Теоретична частина.

Документознавство. Документ. Порядок надходження та реєстрація документів. Індексація документів. Строки виконання документів. Порядок передавання документів виконавцю. Класифікація документів. Формуляр документа. Бланк. Трафаретний текст. Реквізити документів та правила їх оформлення. Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки: розміри паперу, нумерація сторінок, рубрикація, абзаци.

Практична частина.

Складання та оформлення документів щодо особового складу. Заява. Реквізити та їх оформлення. Характеристика. Резюме. Правила складання та подання. Автобіографія. Особистий листок з обліку кадрів. Трудова книжка. Правила заповнювання, зберігання, видача трудових книжок. Накази. Види наказів. Правила складання, реєстрація, затвердження наказів. Правила ознайомлення з наказами щодо особового складу.

Інформаційні документи. Службові листи. Види листів. Особливі вимоги до складання змісту листів. Прес-реліз. Рецензія. Довідки. Доповідні й пояснювальні записки. Протокол. Правила складання, затвердження протоколу. Витяг з документів.

Документи з господарсько-договірної діяльності: договір, контракт, трудова угода. Правила складання, реквізити документів.

Обліково-фінансові документи: накладна, акт, доручення, розписка. Особливості складання, зберігання документів з грифом; документи, що містять комерційну таємницю.

10. Основи роботи в Іnternet (21 год.)

Теоретична частина.

Відкриття та перегляд Web-сторінок. Робота з пошуковими системами. Поштова служба Internet. Принципи функціонування електронної пошти. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс. Робота з поштовим клієнтом. Інтерактивне спілкування. Миттєві повідомлення, принципи функціонування служби миттєвих повідомлень. Робота в службах обміну миттєвими повідомленнями. Форуми. Реєстрація та участь у обговореннях. Етикет електронного спілкування. Правила безпечного користування електронною поштою.

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. Електронні словники й програми-перекладачі.

11. Основи програмування (39 год.)

Теоретична частина.

11.1. Основи алгоритмізації (9 год.)

Поняття обчислювального процесу. Види обчислювальних процесів. Опис вихідних, проміжних і кінцевих даних. Етапи вирішення задач на ПК.

Формалізація та алгоритмізація завдань. Поняття алгоритму, його властивостей. Засоби подання алгоритмів. Основні вимоги щодо подання алгоритмів.

Практична робота. Складання алгоритмів типових обчислювальних процесів.

11.2. Мови програмування (18 год.)

Основні відомості про мови програмування. Поняття про програму. Огляд сучасних мов програмування. Системи програмування: алгоритмічне, структурне, об’єктно-орієнтоване.

Основи мови Ваsіс. Стандарт і структура програм на мові QВАSІС. Основні оператори мови QВАSІС. Приклади запису програм.

Основи мови Раsсаl. Стандарт і структура програм в мові РАSСАL. Основні оператори мови РАSСАL. Приклади запису програм.

Введення в Visual Basic. Інтегроване середовище Visual Basic. Типи даних. Оператори. Функції. Підпрограми. Приклади використання мови Visual Basic.

Практична частина. Створення й виконання програм, отримання та аналіз результатів систем програмування.

11.3. Система управління базами даних (СУБД) (18 год.)

Теоретична частина.

Основні поняття СУБД. Поняття бази даних. Призначення і класифікація систем управління базами даних (СУБД). Поняття структури файлу бази даних: запис, поле запису та його реквізити (ім’я, тип, розмірність). Типи даних. Типи файлів. Технічні характеристики та особливості СУБД. Завантаження СУБД. Ознайомлення з меню, змістом вікон. Інтерактивний і пакетний режими роботи СУБД.

Створення, редагування баз даних. Проектування структури та створення файлів баз даних. Інтерактивний режим: команди створення й редагування баз даних, перегляду змісту файлу даних, модифікація структур файлів баз даних.

Синтаксис команд. Зразки запису командних рядків.

Команди заміни, пошуку інформації в СУБД. Організація циклів. Інтерактивний режим: команди пошуку та заміни інформації в файлах баз даних. Основні команди переміщення. Приклади застосування команд.

Основні команди організації циклів. Приклади запису команд.

Копіювання, сортування, індексація баз даних. Створення звітів. Інтерактивний режим: команди копіювання записів і полів у файлах баз даних. Сортування та індексація записів у файлах баз даних.

Синтаксис команд Сору, Sоft, Іndex. Приклади запису командного рядка. Формування звітів. Приклади запису команд. Приклади застосування команд.

Практична частина. Виконання прикладів застосування команд.

Екскурсії, конкурси, виставки (6 год.)

Екскурсії в офіс. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

Підсумкові заняття (12 год.)

Контроль набутих вмінь та навичок (практична робота за вибором).

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • текстовий редактор Microsoft Office Word;

 • табличний редакторMS Office Excel;

 • Microsoft Access (СУБД);

 • Microsoft PowerPoint;

 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

 • діловодство;

 • правила орфографії та пунктуації;

 • технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, затратних матеріалів для принтерів;

 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні й методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);

 • знати свої права та обов’язки;

 • знати основи ринкової економіки;

 • знати основні мови програмування та їх використання.

Вихованці мають вміти:

 • друкувати тексти, що містять спеціальну термінологію, математичні, хімічні, астрономічні та інші однорядкові формули, різні алфавіти, рядки з шрифтовими виділеннями, вставляти об’єкти та малюнки, діаграми та графіки використовуючи 10-ти пальцевий метод друку;

 • працювати з файлами (зберігати набраний текст, викликати текст на екран, перейменовувати і об'єднувати файли, працювати в різних вікнах, роздруковувати);

 • виконувати правку тексту (виділяти текст, здійснювати пошук та заміну);

 • записувати файли на магнітний носій;

 • роздруковувати текст на принтері, сканувати дані;

 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями. Працювати в текстовому редакторі з введенням тексту, (підготовка текстів документів і листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків, колонок тощо);

 • своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

 • постійно удосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;

 • виконувати інші операції технологічного процесу отримання інформації (приймати й контролювати вхідні дані, готувати, виводити, передавати вихідні тощо);

 • створювати презентації, зберігати, демонструвати;

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

з/п

Найменування

Кількість на групу з 15 осіб

Примі

тки

Для індивідуального користування

Для групового користування

Обладнання

1.

Комп’ютер

1

15

2.

Сканер

1

1

3.

Звукові колонки

1

2

4.

Принтер

1

2

Програмне забезпечення

1.

Операційна система

1

15

2.

Програмне забезпечення для обробки текстової, табличної та графічної інформації

1

15

3.

Система управління базами даних

1

15

4.

Програмне забезпечення роботи в комп’ютерних мережах

1

15

Література

 1. Бибик С. Б., І. Л. Михно, Л. о. Пустовіт, Г. М. Сюта. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. 2-е видання, доповнене і виправлене. К.: Видавництво «Довіра» УНВЦ «Рідна мова» 1999. – 503 с.

 2. Бушков В. Відео уроки Coreldraw X5 / режим доступу: www. youtube. com/ watch?V=1yEnGQHR -do

 3. Валецька Т. М. Компютерні мережі. – К., 2004. - 208 с.

 4. Глинський Я.М. Інформатика 8-11 класи. – Л.: Деол, 2000. - 296 с.

 5. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика. Ч.1, 2.- К.: Форум, 2004. - 392с.

 6. Класифікація комп'ютерних вірусів - поняття та класифікація комп: : [Електронний ресурс]/ режим доступу:

https://sites.google.com/.../siteallaboutviruses/klasifikacia-komp-uternih-..

 1. Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 191, [1] c. – (Серія 12-річна школа).

 2. Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 191, [1] c. – (Серія 12-річна школа).

 3. Корнієнко М.М. Інформатика. Текстовий редактор Microsoft Word: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М.М. Корнієнко І. Д., Іванова. – Х,: Видавництво «Ранок», 2011.- 48с. + Додат. (32с.+ 16 с.).

 4. Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Академічний рівень. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 224 с.

 5. Корнієнко М. М. Інформатика. Електронні таблиці Excel. Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М. М. Корнієнко, Іванова І. Д. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2011. – 48 с. + Додат. (48 с. + 16с.).

 6. Левшин М.М., Прохур Ю. З., Ріжняк Р. Я., Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: Пос. Для студ. Не спец. ф-тів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 244 с.

 7. Павлюк Л. В., Киселева Т.И., Воронина М. Ф., Воробьева Н. И. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам роботи на компютере.- СПб.: Издательский дом Герда, 2004. – 352 с.

 8. Програмне забезпечення ПК :[Електронний ресурс ]/ режим доступу: www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/57/57.htm

 9. Сальнікова І. І. Microsoft Power Point для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект 2004.- 112 с.

 10. Текстовий редактор Word – Гіпермаркет знань [Електронний ресурс]/ режим доступу: edufuture.biz/index/php?title=

 11. Чаповська Р. Б. Microsoft Access 2000 для початківця: Навчальний посібник. – Ш.: Аспект, 2004. – 96 с.

18. Шестопалов Є. А. ІВМ РС для початківця: Навчальний посібник. –

Ш.: Аспект, 1999. – 112 с.

19. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.:

Літера ЛТД, 2002, - 480 с.

20. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта

2002. – 254 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн