До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
1
5
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково- Наказ Управління освіти і

методичної ради Чернігівського науки Чернігівської обласної

обласного інституту післядипломної державної адміністрації

педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського 16.12.2016 № 457

08.12.2016 № 04

Навчальна програма з позашкільної освіти

соціально – реабілітаційного напряму

«Я – майбутнє України»

2 роки навчання

м. Чернігів – 2016

Автор:

Авдєєва Раїса Іванівна, керівник гуртка, (програма «Я – майбутнє України» розроблена на основі програми гуртка «Стань творцем свого життя», програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-380 від 12.07.2005).

Рецензенти:

Мокрогуз О.П. ,завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К.Д.Ушинського,кандидат педагогічних наук

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Майбутнє України – за поколінням, що нині опановує уроки життя, якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасна молодь повинна володіти певними якостями і уміннями: мати досвід розуміння людей, механізмів і законів, вміти ідентифікувати себе як члена суспільства, громади, групи; творчо мислити та використовувати набуті знання і вміння в оточуючій його дійсності, бути комунікабельним, здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення; уміти здобувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення, володіти навичками конструктивного спілкування, правильного розуміння бажань, очікувань і вимог інших людей, урахування їх прав, вміти конструктивно розв’язувати конфлікти, долати труднощі та відстоювати свої права, бути готовим до вибору майбутньої професійної діяльності, бережливо ставитись до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності, розробляти власний життєвий проект тощо.

У формуванні визначених якостей, становленні особистості як творця і проектувальника власного життя важливе місце займає процес вироблення в учнівської молоді різноманітних життєвих навичок, необхідних для розвитку життєвої компетентності особистості та для успішної адаптації її в суспільстві.

Мета програми: сприяти формуванню життєвої компетентності особистості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.

Завдання програми:

 • сприяти активізації самопізнання, розвитку самоусвідомлюючого «Я» як основи самовиховання, самовизначення, самовдосконалення;

 • сприяти формуванню у підлітків смислових конструкцій як ціннісних орієнтирів життєвої програми та саморозвитку особистості;

 • сприяти формуванню у підлітків стратегії самореалізації, мобілізації внутрішніх ресурсів самоконструювання позитивної «Я – концепції»;

 • допомогти підліткам в оволодінні прийомами та техніками розробки, коригування та здійснення життєвих проектів, програм та планів;

 • спрямувати роботу гуртка на виховання духовно багатої особистості, котра має постійну потребу до пізнання, ініціативи, активності;

 • створити сприятливе середовище для творчості, спрямоване на виховання любові до рідного краю, його культури, національних та історичних цінностей, наслідування кращих традицій родини, народу.

Зміст програми складають модулі: «Мій світ і я», «Твій шлях до успішного спілкування», «Конфлікт і спілкування», «Жити в гармонії з собою і світом», «Здоровий спосіб життя – твій вибір», «Зроби крок у світ своїх прав», «Лідер XXI століття», «Твоя професійна кар’єра», «Сім’я XXI століття», «Крок за кроком до життєвої компетентності», «Київська Русь».

Програма реалізується за принципом поступового зростання та наступності змісту, концентричної його побудови. У процесі занять здійснюється поступовий перехід від аналізу позитивних аспектів індивідуальних учнівських диспозицій до аналізу аспектів негативних, застосування здобутих знань та досвіду в процесі безпосередньої взаємодії та спілкування з однолітками в майбутньому.

Пізнання учнівською молоддю суті української державності розпочинається з розуміння змісту буття близького оточення, надалі стаючи підґрунтям бажання пізнавати свій край, докладати зусиль до вирішення конкретних регіональних проблем та працювати на користь Батьківщини.

За часів незалежності України значно зріс інтерес держави до виховання молоді, розробка ефективних технологій патріотичного виховання підростаючого покоління, вивчення історії рідного краю, обрядів та традицій.

Програма сприяє розвитку:

- бази знань у сфері життєтворчості особистості;

- навичок соціального спілкування, взаємодії, співробітництва;

- вміння аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальні програми поведінки в них;

- досвіду у вирішенні конфліктних ситуацій;

-здатності до соціальної творчості, готовності до зміни самого себе;

-міжособистісних стосунків вихованців;

- прагнення до самостійного самовизначення та самореалізації;

- самооцінки результатів своєї життєдіяльності;

- бажання й здатності брати участь у суспільному житті;

-здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми;

- прагнення до пошуку та реалізації особистого життєвого сенсу;

-здатності адаптуватися до мінливої реальності;

-здатності до інноваційного мислення та творчості, до вироблення нових стратегій і моделей діяльності та поведінки;

-готовності виконувати різноманітні соціальні ролі, утверджуючи і зберігаючи самоцінність і самототожність свого індивідуального «Я».

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання учнів 7-11 класів.

Групи формуються за віком 13-16 років.

 1. - й рік - початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2 – й рік – основний рівень - 144 год. на рік, 4 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає використання таких методів й прийомів, як робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові ігри, ділові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, рухливі ігри, розв’язування проблемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв’ю, аналіз літератури, аналіз документів-джерел, аналіз ситуації, аналіз аргументів «за» і «проти».

Для створення доброзичливої, комфортної атмосфери в групі педагог має володіти різними формами навчання, навичками активного слухання, вмінням організувати дискусії, роботу в малих групах, застосувати елементи психологічного тренінгу.

Ефективному засвоєнню матеріалу сприятиме індивідуальна робота зацікавлених підлітків з літературою, краєзнавча робота.

Структура занять

На заняттях передбачається поступове формування комунікативних навичок (робота в групі, участь у дискусії тощо) та навичок демократичної, толерантної поведінки; навичок аналітичного і критичного мислення (аналіз ситуації, розв’язання навчальних проблем, рефлексія); формування власної позиції, самостійного і відповідального вибору.

Заняття за темами модулів розраховані на 2 години і побудовані за орієнтовно однаковою структурою.

1. Привітання.

2. Мотивація.

Мета цього етапу – сфокусувати увагу підлітків на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

Мета – забезпечити розуміння підлітками змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті заняття і чого від них очікує педагог.

4. Надання необхідної інформації.

Мета – дати підліткам достатньо інформації з проблеми.

5. Інтерактивна вправа–центральна частина заняття.

Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей заняття.

6. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття.

Мета – рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на занятті, чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримані знання й навички в майбутньому.

7. Прощання. Це своєрідна ритуальна дія і може мати різні форми проведення.

Позиція дорослого на заняттях має бути виключно партнерською. Слід наголосити на необхідності творчого підходу до проведення занять з підлітками, що означає:

орієнтуватися на індивідуальні відмінності дітей;

тонко відчувати зміну їх мотивації;

вдаватися до імпровізації, не боячись відійти від плану, якщо цього вимагає ситуація.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Модуль

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ. Мета і завдання

програми. Вироблення

правил спілкування

1

1

2

2.

Модуль «Мій світ і я»

12

34

46

3.

Модуль «Твій шлях до

успішного спілкування»

6

8

14

4.

Модуль «Конфлікт і

спілкування»

4

8

12

5.

Модуль «Жити в гармонії з собою і світом»

4

6

10

6.

Модуль «Зроби крок у світ своїх прав»

6

6

12

7.

Модуль «Здоровий спосіб

життя – твій вибір»

4

12

16

8.

Модуль «Київська Русь»

8

22

30

9.

Підсумкове заняття

-

2

2

Разом

45

99

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ(2 год.)

Теоретична частина.Мета і завдання програми.

Практична частина.Вироблення правил спілкування.

Знайомство, активний діалог, експериментування й апробації себе у різних ролях з метою формування образу «Я», життєвого самовизначення відносно двох головних питань: яким бути і ким бути? Перед особистістю постає проблема правильного визначення напрямів саморозвитку.

 1. Модуль «Мій світ і я» (46 год.)

Теоретична частина. Формування і коригування базисних уявлень про власну особистість та навколишню дійсність. Підлітки опановують прийоми та методи самопізнання, самовдосконалення. Прийоми і методи, які використовуються на заняттях, спрямовуються передусім на максимальне залучення динамічної емоційної сфери підлітків з поступовим формуванням аналітичних та вольових здібностей у здобутті знань та суспільно прийнятих форм поведінки. На життєвих прикладах формуються уявлення про такі важливі складові, як мотивація, потреби, цінності та цілі.

Особливе місце в даному модулі займає тема «Самоставлення та Я – концепція». Підлітки пізнають, що таке самооцінка, як вона формується, чим відрізняється реальна самооцінка від завищеної та заниженої і як це відбивається на самопочутті людини, її ставленні до оточуючих. Вводиться поняття про самоповагу і власну гідність як важливі регулятори поведінки людини.

Практична частина. Теми модуля мають головним чином практичне спрямування – формування у підлітків навичок самопізнання, самооцінки, самоконтролю власної поведінки, самостійності у прийнятті рішень, прагнення до самовиховання, самовизначення, самовдосконалення. Зустрічі з цікавими, успішними людьми, тренінги, диспути.

Тема 1. Пізнай себе (4 год.)

Теоретична частина.З чого почати самопізнання?

Практична частина. Сутність моєї особистості. Моя індивідуальність, несхожість, неповторність.

Тема 2. Паспорт темпераменту(4год.)

Теоретична частина. Типи темпераменту. Роль темпераменту в навчальній діяльності.

Практична частина. Співвіднесення стилю спілкування з темпераментом співрозмовника

Тема 3. Характер (4 год.)

Теоретична частина. Фактори, що впливають на формування характеру.

Практична частина. Риси характеру. Мої риси характеру.

Тема 4. Внутрішній світ людини і система уявлення про себе (4 год.)

Теоретична частина. «Я – концепція». Складові «Я – концепції».

Тема 5. Самооцінка (2 год.)

Практична частина. Образ реального «Я». Образ ідеального «Я».

Тема 6. Моє «Я»(2 год.)

Практична частина. Мої плюси і мінуси. Я – не такий, як усі.

Тема 7. Яким мене бачать інші (4 год.)

Практична частина. Я в колі друзів. Я в колі сім’ї. Ролі, які виконує моє «Я».

Тема 8. Вчинки, якими я пишаюсь (2 год.)

Практична частина. За що мене люблять і поважають?

Тема 9. Мої здібності, інтереси (2 год.)

Практична частина. Мої потреби, мої мрії.

Тема 10. Моральні цінності в сучасному світі (2 год.)

Практична частина. Діалог. Мої духовні цінності.

Тема 11. Діалог різноманітностей (гендерна рівність) (4 год.)

Теоретична частина.Гендерна рівність в суспільстві. Гендерна рівність у сімї.

Практична частина. Хто я в цьому світі? Чим ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Чому ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Жіночі та чоловічі ролі.

Тема 12. Дружба та кохання в моєму житті (2 год)

Практична частина. Як я розумію дружбу і любов.

Тема 13. Думаю про майбутнє (4 год.)

Практична частина. Ким я бажаю стати? На кого хочу бути схожим? Роздуми про бажані життєві досягнення. Лист у майбутнє.

Тема 14. Виховую себе сам (2 год.)

Практична частина. Як я виховую свій характер?

Тема 15. Моя програма самовиховання (2 год.)

Практична частина. Самовиховання як фактор розвитку особистості. Оцінка рівня вихованості.

Тема 16. Як досягти успіху в самовихованні (2 год.)

Теоретична частина. Суть, умови, етапи і прийоми самовиховання.

 1. Модуль «Твій шлях до успішного спілкування»(14 год.)

Аналізуються структура, функції та засоби спілкування, розглядаються різні стилі спілкування, аналізується їх ефективність. Підліткам пропонується цікавий практичний матеріал щодо невербальних засобів спілкування, вони навчаються розуміти стан людини та складати враження про її особистість, спостерігаючи за поведінкою. Тема «Ділове спілкування» ознайомлює підлітків з принципами та етапами ведення ефективних ділових переговорів; відпрацьовуються навички налагодження контакту із співрозмовником, аналізу його інтересів, пошуку влучних аргументів для переконань партнера.

На занятті «Мистецтво полеміки» підлітки ознайомлюються з прийомами та закономірностями сприймання доповідача аудиторією, опановують мистецтво публічного виступу. Теоретичний і практичний матеріал модуля націлений па вироблення у підлітків навичок ефективної комунікації, конструктивного розв’язання проблем спілкування за умов інтеграційних процесів у полікультурному середовищі.

Тема 1. Роль спілкування у житті людини і суспільства ( 2 год.)

Теоретична частина. Від чого залежить успішність спілкування людей.

Практична частина. Чого треба навчитись, щоб спілкуватися продуктивно?

Тема 2. Різні форми спілкування людей (2 год.)

Теоретична частина. Мова слів, мова тіла.

Практична частина. Правила активного слухання.

Тема 3. Вміння висловлюватись і переконувати: що це означає? (4 год.)

Теоретична частина. Чи завжди нас розуміють інші люди? Як мені зрозуміти інших?

Практична частина. Що означає бути переконливим? Як навчитися говорити «ні» й відповідати на критику.

Тема 4. Ділове спілкування ( 2 год.)

Теоретична частина. Культура ділового спілкування. Що розуміють під консенсусом і компромісом.

Практична частина. Як навчитися вести переговори.

Тема 5. Мистецтво полеміки (4 год.)

Теоретична частина. Види дискусій. Види аргументації.

Практична частина. Підготовка до дискусії. Схема побудови промови.

 1. Модуль «Конфлікт і спілкування» (12 год.)

Передбачає вирішення завдань:

- ознайомлення учасників з основами конфліктології;

- набуття власного досвіду і поведінки в конфліктних ситуаціях;

- формування у підлітків демократичних цінностей, які базуються на принципах толерантності та ненасильства. При розгляді тем модуля підлітки вчаться аналізувати інтереси, потреби та почуття інших людей, які втягнуті в конфлікт, опановують навички конструктивного розв’язання конфліктів.

Тема 1. Що таке конфлікт? (2 год.)

Теоретична частина. Позитивні і негативні функції конфлікту. Три підходи до розв’язання проблем і конфліктів: з позиції сили, з позиції інтересів, з позиції правил.

Тема 2. Вивчаємо конфлікт (2 год.)

Теоретична частина. Джерела конфлікту.

Тема 3. Як поводитися в конфліктній ситуації (4 год.)

Практична частина. Ефективне спілкування в конфлікті: «Я – висловлювання». Методи врегулювання конфлікту. Врегулювання конфлікту.

Тема 4. Використовуємо знання про конфлікт на практиці (4 год.)

Практична частина. Переговори і посередництво в конфлікті.

Допоможемо ровесникам помиритися.

 1. Модуль «Жити в гармонії з собою і світом» (10 год.)

Значна роль відводиться аналізу понять «толерантність», «толерантна особистість», критеріїв толерантності, а також навчанню підлітків конкретним прийомам та методам розвитку в собі якостей толерантної особистості.

Тема 1. Самопізнання своїх потенційних рис характеру, відносин з іншими людьми (2 год.)

Теоретична частина.Як нам зрозуміти себе? Полюби себе сам.

Тема 2. Толерантність, толерантна особистість (2 год.)

Теоретична частина. Критерії толерантності.

Тема 3.Прийоми та методи розвитку в собі якостей толерантної особистості (6 год.)

Практична частина.Тренінг розвитку толерантності. Толерантність у спілкуванні з іншими людьми.

 1. Модуль «Зроби крок у світ своїх прав» (16 год.)

Тема 1. Права дитини: від витоків до сьогодення (2 год.)

Теоретична частина. Женевська Декларація прав дитини 1924 р. Декларація 1959 року, 10 принципів.

Тема 2. Основні положення Декларації прав дитини (2 год.)

Теоретична частина. Короткий виклад прав, гарантованих Декларацією прав дитини.

Тема 3. Конвенція ООН про права дитини, її зміст(4 год.)

Теоретична частина. Класифікація прав дитини.

Практична частина. Права дитини та обовязки держав-сторін, які ратифікували Конвенці (ст 1-41)

Тема 4. Захист прав дітей в українському законодавстві (4 год.)

Теоретична частина. Права дітей в українському законодавстві.

Практична частина. Знаємо та реалізуємо свої права. Від навчання – до дії.

 1. Модуль «Здоровий спосіб життя – твій вибір» (16 год.)

Значна увага приділяється питанням профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії в рамках превентивної освіти, спрямованої на формування в підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя, формування відповідальної особистої позиції підлітків щодо вживання наркотичних речовин. За таких умов профілактика – це не просто підготовка підлітків до життя, а й вирішальна умова його збереження та щасливого продовження.

Тема 1. Людина та її здоров’я (4 год.)

Теоретична частина. Складові здоров’я. Фізична складова здоров’я. Соціальна складова здоров’я. Психічна складова здоров’я.

Практична частина. Духовна складова здоров’я.

Тема 2. Причина та наслідки вживання підлітками наркотичних речовин (4 год.)

Теоретична частина. Наркотичні речовини. Чому підлітки вживають наркотики

Практична частина. Визнач свою позицію: завжди можна сказати «ні».

Тема 4. Як діяти в ситуації ризику?(4 год.)

Практична частина.Тренінг «Ситуація ризику. Твої дії».

Твоя поведінка в екстремальній ситуації.

Тема 5. Індивідуальний здоровий спосіб життя – складова реалізації твоєї особистості (4 год.)

Практична частина.Складові здорового способу життя. С порт – це твоє життя. Цінність і неповторність людського життя.

 1. Модуль «Київська Русь» (32 год.)

Однією з форм залучення дітей до суспільних проблем України та рідного краю є вивчення його історії та культури. Ці знання не просто ознака освіченості молодої людини, а вимога сучасності. Вивчення історії нашої держави та рідного краю сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, задоволенню їхніх інтересів та потреб, створення умов для розвитку та самореалізації, формування орієнтації на певний вид професійної діяльності, виховання громадянськості та регіонального патріотизму.

Теоретична частина.Історичні факти, події, їх наслідки. Історичні постаті, їх роль в становленні і розквіті Києвської держави.

Практична частина.Проведення екскурсій до обласного історичного музею ім. Тарнавського, Спасо Преображенського собору(11 ст.), Борисоглібського собору (12 ст.), Катерининської церкви (1715 р.), Воскресенської церкви, П’ятницької церкви (12 – 13 ст.), Казанської церкви (19 ст.), Успенський собор Єлецького монастиря (12 ст.), Антонієвих печер, музею М.Коцюбинського.

Тема 1. Україна в найдавніші часи (6 год.)

Теоретична частина. Київська Русь.

Практична частина. Складання хронологічної таблиці подій.

Тема 2. Перші київські князі ( 6 год.)

Теоретична частина. Прийняття християнства.

Практична частина. Князі Київської Русі. Таблиця.

Тема 3. Перша згадка про Чернігів в стародавніх літописах (6 год.)

Теоретична частина. Чернігово-Сіверські землі 11-13 ст..

Практична частина. Чернігів – легенда України. Екскурсія в Спасо Преображенський собор. Екскурсія в Пятницьку церкву.

Тема. 4. Занепад Київської держави. Робота з архівними матеріалами (2 год)

Практична частина.Екскурсія в обласний архів.

Тема 5. Історичні та культурні памятки України – надбання народу. (6 год.)

Практична частина. Екскурсії до Казанської церкви (19 ст.), Успенського собору, Єлецького монастиря (12 ст.), Антонієвих печер.

Тема 6. Звичаї та традиції нашого краю за часів київських князів (4 год.)

Практична частина. Звичаї та обряди нашого краю.

Підсумкове заняття (2 год.)

50 чудес України. Гра – вікторина.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Набуття підлітками знань та навичок, необхідних для соціальної взаємодії та соціальних контактів.

Оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності у найголовніших сферах життя «Я – людина», «Я і здоров’я», «Я і природа», «Я і родина», «Я і суспільство», «Я і професія».

Набуття досвіду в співпраці із фахівцями: психологами, державними службовцями, працівниками служби працевлаштування, правоохоронцями, юристами.

Вміння працювати з історичними документами, місцевим матеріалом.

Самоконтроль власної поведінки, вміння самостійно приймати рішення.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Модуль

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ. Мета і завдання

програми. Особливості

програми. Вироблення

правил спілкування

1

1

2

2.

Модуль «Лідер XXI століття»

4

12

16

3.

Модуль «Твоя професійна

кар’єра»

10

26

36

4.

Модуль «Сім’я XXI століття»

10

16

26

5

Модуль «Крок за кроком до

життєвої компетентності»

6

20

26

6.

Модуль «Україна – козацька держава»

6

30

36

7.

Підсумкове заняття.

Презентація портфоліо

творчих досягнень учнів

-

2

2

Разом

37

107

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ. Мета і завдання програми (2 год.)

 1. Модуль «Лідер XXI століття» (16 год.)

Підлітки знайомляться з визначенням понять «лідерство», «лідер», найпоширенішими концепціями лідерства. Вихованці дізнаються про те, які якості притаманні лідеру і які стилі керівництва колективом є ефективними. Під час занять підлітки виконують низку практичних вправ, що стосуються їхнього залучення до процесу прийняття рішень, розробляють та захищають проекти щодо створення молодіжних клубів, асоціацій, дитячо-юнацьких організацій, тести, експрес-опитування, написання, творів-есе, написання доповіді, реферату, упорядкування портфоліо, захист проектів, участь у конкурсах, презентаціях, конференціях, дослідженнях.

Тема 1. Лідер та лідерство (2 год.)

Теоретична частина. Стилі лідерства. Особистісні якості лідера.

Стратегічне та тактичне мислення лідера.

Тема 2. Лідер у групі. Створення команди (4 год.)

Теоретична частина. Імідж лідера.

Практична частина. Правила поведінки успішного лідера.

Тема 3. Я – в ролі лідера (4 год.)

Практична частина.Лідер XXI століття. Тренінг.

Тема 4. Основи волонтерського менеджменту (6 год.)

Практична частина. Хто такі волонтери? Що таке волонтерство? Загальна декларація про волонтерську діяльність. Створення та керування волонтерською програмою.

 1. Модуль «Твоя професійна кар’єра» (36 год.)

Соціально-економічна ситуація, яка склалась на даний час в нашій країні, певним чином змінила особливості підготовки підлітків до вибору майбутньої трудової діяльності. На сучасному етапі така підготовка повинна розглядатися як засіб підготовки підлітків до вибору майбутньої професії і як компонент системи профорієнтації, в основі якої лежить прогнозування та розвиток кожного окремого вихованця, його потенційних можливостей і здібностей до рівня, який забезпечить конкурентоспроможність на ринку праці.

Програма модуля включає ознайомлення підлітків з існуючими можливостями працевлаштування та фахового зростання, зі специфікою підприємницької діяльності, з технологіями створення власної справи, розвиток навичок співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх виконувати.

Оригінальні дидактичні елементи, зокрема такі, як розробка індивідуальних планів професійної орієнтації, захист індивідуальних фахових проектів не просто орієнтують підлітків на навчання за певним фахом, а й виробляють навички самостійної орієнтації у світі професій, мотивації до проектування професійного життєвого шляху, до фахового зростання та фахової мобільності впродовж усього їхнього життя.

Тема 1. Зроби крок у світ професій (2 год.)

Тема 2. Мотиви вибору професії (2 год.)

Тема 3. Твої можливості і професія (8 год.)

Теоретична частина. Формула вибору професії.

Практична частина.Твій професійний план. Піраміда професійного росту.

Моя майбутня професія. Шляхи реалізації моїх мрій.

Тема 4. Я відкриваю власну справу (10 год.)

Теоретична частина. Послуги, які надає державна служба зайнятості.

Практична частина. Абетка пошуку роботи. Джерела вакансій.

Тема 5. Як правильно скласти резюме( 8 год.)

Теоретична частина. Рекомендаційні та супровідні листи.

Практична частина.З чого складається резюме?Складання резюме.

Тема 6. Як успішно витримати співбесіду (6 год.)

Практична частина.Диспут «Світ професій: мій вимір,мій успіх». «Сім кроків до успішної співбесіди», круглий стіл. Диспут «Володієш інформацією – володієш світом».

 1. Модуль «Сім’я XXI століття» (26 год.)

Виховання поваги до протилежної статі, вміння порозумітися з представниками протилежної статіу повсякденному спілкуванні. Окрема увага приділяється темам, які пов’язані з підготовкою юнаків та дівчат до виконання сімейних ролей і до майбутнього батьківства. Ознайомлення з цими питаннями дозволить майбутнім батькам уникнути помилок у вихованні своїх дітей.

Тема 1. Законодавство про шлюб та сім’ю (8 год.)

Теоретична частина. Законодавство про шлюб та сім’ю.

Практична частина. Сім’я в твоєму життя. Функції сім’ї. Тендерні особливості сучасної сім’ї.

Тема 2. Сім’я та шлюб очима підлітків (6 год.)

Теоретична частина. Сім’я і діти. Вчимося розуміти та поважати один одного в сім’ї.

Практична частина. Характеристика міцної і щасливої сім’ї.

Тема 3. Моя майбутня сім’я (2 год)

Тема 4. Відповідальне батьківство (4 год.)

Тема 5. Прагнення до пошуку та реалізації людиною особистого життєвого смислу (6 год.)

Практична частина.Тренінг «Моя формула щастя». Диспут «Служіння ідеї, людям як сенс життя». Гармонія із світом, природою, реальністю. Діалог.

5.Модуль «Крок за кроком до життєвої компетентності» (26 год.)

Робота на заняттях спрямовується на ознайомлення підлітків з технікою самопрограмування розвитку «Я» та практичнее оволодіння нею.

- формування та усвідомлення підлітками особистісного самовдосконалення і розвитку ;

- побудова чіткої картини життєвої перспективи;

- з’ясування причин, які гальмують або перешкоджають досягненню мети та можливостей їх усунення;

- формування навичок реконструювання картини майбутнього.

Реалізація програми дозволить крок за кроком протягом певного часу активізувати власні ресурси підлітків, забезпечити своєрідний «синдром росту», подальшого самовизначення і життєтворчості, ввести підлітків у коло вічних питань мети і сенсу життя людини.

Тема 1. Цілі, сенс, цінності, пріоритети життя особистості (8 год.)

Теоретична частина. Цінності: поняття,сутність, види. Життєвий вибір особистості.

Практична частина.Ролі, які виконує моє «Я». Світ через призму цінностей.

Тема 3. Мій життєвий проект (10 год.)

Теоретична частина. Життєвий проект як орієнтир у просторі майбутнього.

Практична частина. Мій життєвий принцип. Моє захоплення. Диспут « Для чого я живу? Моє призначення». Яким би я хотів бачити себе на завершальному етапі свого життєвого шляху?

Тема 5. Мій алгоритм життєвого успіху (8 год.)

Практична частина. Тренінг «Алгоритм саморозвитку». Діалог «Мої шанси бути успішним». Тренінг «Моя професія – мій життєвий вибір». Сім кроків до зваженого рішення. Година спілкування «Хочу, можу, треба».

 1. Модуль «Україна –козацька держава» (36 год.)

У першій половині 17 ст. Січ стає центром визвольного руху українського народу. Запорізька Січ була державою в державі, яка зберігала , або розвивала нові звичаї, які корінилися на виключно українському грунті, були спрямовані на дотримання ідей української незалежності, права українцям бути господарями на своїй землі та не залежати від впливу чужоземців.

Простежити основні етапи формування Запорізької Січі , визначити прояв та вплив на загальнодержавне життя і зрозуміти її історичне значення. Пояснити неоціненну роль тих історичних діячів, які її формували і розвивали.

Українська історія має чимало визначних подій та явищ, але наявність Запорізької Січі є своєрідною кульмінацією, своєрідним стержнем її ідеї незалежності, її волі та спрямувань для її завоювання.
Історичне значення Запорізької Січі важко переоцінити, це не тільки явище вітчизняної історії, це визначне явище європейської та загальносвітової історії, яке потрібно вивчати, досліджувати і не забувати.

Тема 1. Козацька доба (2 год.)

Тема 2. Запорізька Січ (8 год.)

Теоретична частина. Чернігів – центр козацької сотні. Липень 1651 р. – битва під Ріпками.

Практична частина. Реферати. Гетьмани України. Чернігівський полковник Мартин Небаба. Павло Полуботок-чернігівський полковник, наказний гетьман Війська Запорозького. Робота з історичними, архівними документами.

Тема 3. Чернігів за козацьких часів (8 год.)

Теоретична частина.1666 р. – перший перепис жителів Чернігова. Герб міста.

Практична частина. Народні думи та пісні про визвольну війну. Легенди і перекази.

Тема 4. Останні гетьмани України (8 год.)

Теоретична частина.Кирило Розумовський. Зруйнування Запорізької Січі.

Практична частина. Традиції та звичаї запорізьких козаків.

Батурин – гетьманська столиця. Архітектурно-меморіальний комплекс.

Тема 5. Культура періоду козацької доби (10 год.)

Практична частина. Козацька доба у назвах вулиць Чернігова. Екскурсії до історичного музею. Екскурсія в Катерининську церкву. Екскурсія в Троїцький собор. Екскурсія в церкву Михаїла і Федора. Екскурсія в Воскресенську церкву.

Підсумкове заняття (2 год.)

Презентація портфоліо творчих досягнень учнів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення вихованців до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її соціально-політичної апатії.

Розвиток в учнівської молоді навичок рефлексії, планування, чіткої постановки мети.

Становлення особистості як активного творця власної життєвої долі.

Залученню вихованців до безпосередньої участі у створенні та реалізації програм для ровесників.

Участь у конкурсах, вміння створювати презентації, узагальнювати результати історичних досліджень.

Написання доповідей, рефератів, творів-есе, упорядкування портфоліо.

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

1.

Мультимедійний проектор

1

2.

Компютер

1

3.

Карта України

1

4.

Карта Чернігівської області

1

5.

Карта-схема плану стародавнього Чернігова 11 – 13 ст.

1

6.

USB-носії, CD-диски

1

ЛІТЕРАТУРА

1. Алульханова К.А. Стратегия жизни. - Н., 1991.-72 с.

2. Арбенина В.Л., Волянська Є.В., Зинчина А.Б. та ін. Подросток в большом городе: факторы и механизмы социализации /Харьковский национальный университет/. - Харьков, 2000.- 206 с.

3. Графова Л.И. Что такое победа над собой. - М., 1990.- 48с.

4. Дебати: Навч. посіб. Метод. рек. щодо ведення дебатів.- К:, А.П.H., 2001.- 102 c.

5. Кинан Е., Терри И. Участие молодежи в процессах принятия решений. - К., 2000.- 108 с.

6. Климчук Н., Никонов В., Писаркова Ю. Твое будущее зависит от Тебя: Методическое пособие. - Гродно, 2001.- 48 с.

7. Кон И.С. В поисках себя. - М., 1990.- 74 с.

8. Купцова А., Сакович О., Кондрашевська Т. та ін. Участь дітей та молоді в процесах прийняття рішень. TOB УНГ «Арбат».- К., 2002. - 112 с.

9. Лидер будущего: новое видение, стратегия и практика. Методическое пособие по проведению тренинга. /И. Братусь, А.Гулевская-Черныш, Н.Доценко и др. Под общей ред. Г.Лактионовой.- К.: Наук. світ, 2001. - 122 с.

10. Лутошкін А.Н. Как вести за собой. - М.: Просвещение, 1989.- 160 с.

11. Мистецтво життєтворчості особистості. У 2-х част. Нayково-методичний посібник. - К., 1997.- 62 с.

12. Могилевская С.А. Ця книжка для вас, дівчатка! - К.: Веселка, 1990. - 248 с.

13. Никонович В. Лидерство. Программа занятий для молодежных групп. - Гродно, 2002.- 41 с.

14. Оржеховська В.М., Хілько Т.В., Кириленко C.B. Посібник з самовиховання. - К.: ІЗМН, 1996. - 192 с.

15. Пометун 0.І., Ремех Т.О., Гейко І.М. Практичне право: Навч. посібник для 8-9 кл. середн. загальноосв. навч. закл. /За ред. Пометун О.І. - К.: Генеза, 2001. - 168 с.

16. Селиванова Э.К. Смысложизненные ориентации подростков//Социс.-2001.-№2.-С. 87-92с..

17. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.A., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: Тренинг толерантности для подростков. - М.: Генезис, 2000.-112 с.

18. Спілкуємось та діємо. /О.Безпалько, В.Гончарова, I.Авдеєва, Ж.Савич. - К.: Міленіум, 2002.- 112 с.

19. Томан І. Мистецтво говорити. - К.: Політвидав України, 1989.- 293с.

20. Томан І. Як удосконалити самого себе. - К.: Політвидав України, 1995.-240 с.

21. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків /Н.Ю. Максимова, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко та ін. - К.: Ніка - Центр, 2001. - 264 с.

22. Школа Рівних Можливостей. Навчально-методичний посібник/Під заг. ред. Т.В.Ковалко, Л.E.Колос, Г.В.Гулевської-Черниш. - К., 2001.- 192 с.

23. Шуст Н.Б. Инновационная деятельность молодежи: сущность, структура, функции. - Винница: Винницкий гос. медицинский университет им. М.И. Пирогова, 2001. - 224 с.

24.Антонович В. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1992.-112 с.

25.Грушевський М. Історія української козаччини// Вітчизна. – 1989. №1-11.

26.Історія України /за ред. В. А Смолія. – К., 1997.-74 с.

27.Субтельний Орест Україна: історія. – К., 1991.- 131 с.

28.Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – К., 1990-1991. – Т. 1.- 98 с.

29. Реєнт О. П.. Усі гетьмани України . Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович; Слово до читача від авторів. - Харьків : Фоліо, 2008. - 415 с.

30. Петровський Леонтій. Козацька педагогіка: виховує нових українців:[Електронний ресурс]/ http://www.day.kiev.ua/163563

31. Апанович, О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва Кн. ст. про іст. буття укр. козацтва:[Електронний ресурс]/ http://kassiopeya.com/kozac-ka-enciklopedija-dlja-junactva.h,tml 

32. Сулима Людмила. Феномен козаків :[Електронний ресурс] /http://www.day.kiev.ua/312644:

33. Кононенко Василь. Iсторія мовою «вольностей»: [Електронний ресурс] /http://www.day.kiev.ua/275719: 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.