Презентація "Травматизм на виробництві"

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Травматизм на виробництві Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Травматизм на виробництві Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Поняття про виробничий травматизм Травматизм - слово грецького похо-дження (trauma - пошкодження, пора-нення). На виробництві травми (нещасні ви-па...
Слайд № 2

Поняття про виробничий травматизм Травматизм - слово грецького похо-дження (trauma - пошкодження, пора-нення). На виробництві травми (нещасні ви-падки) стаються внаслідок непередба-ченої дії на робітника небезпечного ви-робничого фактору при виконанні ним своїх тру- дових обов’язків.

хімічних чинників електричного струму високої або низької температури поєднання різних факторів Травмування можливо внаслідок:
Слайд № 3

хімічних чинників електричного струму високої або низької температури поєднання різних факторів Травмування можливо внаслідок:

Травма – порушення анатомічної ці-лісності організму людини або його функцій внаслідок дії небезпечних виробничих факторів. Виробнича травма – це н...
Слайд № 4

Травма – порушення анатомічної ці-лісності організму людини або його функцій внаслідок дії небезпечних виробничих факторів. Виробнича травма – це наслідок дії на організм різних зовніш- ніх, небезпеч- них виробни- чих факторів.

Виробнича травма - це раптове механічне (забої, переломи, рани тощо), фізичне (рухомі вузли машин, механізмів, інструмент, оброблюваний матеріал, н...
Слайд № 5

Виробнича травма - це раптове механічне (забої, переломи, рани тощо), фізичне (рухомі вузли машин, механізмів, інструмент, оброблюваний матеріал, ненормальні метеорологічні умови, недостатня освітленість робочої зони, шум та вібрація тощо), хімічне (хімічні опіки, загально-токсичні гострі отруєння тощо), біологічне (мі-кроорганізми, бактерії, віруси, рослинні та тва-ринні макроорганізми), психофізіологічне (фізи-чне та нервове перевантаження організму лю-дини), комбіноване та інше пошкодження люди-ни у виробничих умовах.

Нещасний випадок – випадок, який стався з людиною із-за непередбаче-них обставин та умов, внаслідок чого була завдана шкода здоров’ю людини або нас...
Слайд № 6

Нещасний випадок – випадок, який стався з людиною із-за непередбаче-них обставин та умов, внаслідок чого була завдана шкода здоров’ю людини або наступила смерть потерпілого.

Класифікація нещасних випадків за:
Слайд № 7

Класифікація нещасних випадків за:

Причини виробничого травматизму Технічні: незадовільний технічний стан машин, механізмів, устаткування; порушення або недосконалість технологічного...
Слайд № 8

Причини виробничого травматизму Технічні: незадовільний технічний стан машин, механізмів, устаткування; порушення або недосконалість технологічного процесу; порушення вимог безпеки  при експлуатації транспортних засобів; неякісне проведення технологічного обслуговування і ремонту машин і механізмів. Організаційні: порушення трудової і виробничої дисципліни; незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць; відсутність цільового інструктажу; хиби у навчанні безпечних прийомів праці. Психофізіологічні: нервово-психічні навантаження; незадовільний психологічний клімат у колективі; антропологічна відповідність працюючого умовам праці; алкогольне сп’яніння. Санітарно-гігієнічні: невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам; підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі; незадовільний санітарний стан виробничих та побутових приміщень; незадовільне освітлення. Економічні : неритмічність роботи; прагнення до виконання надурочних робіт; порушення термінів отримання заробітної плати тощо.  

Слайд № 9

Цікаві факти. Щороку на виробництві виявляються професійні захворювання в середньому у 6-6,5 тис. працівників, травмується близько 20-25 тис.,з яки...
Слайд № 10

Цікаві факти. Щороку на виробництві виявляються професійні захворювання в середньому у 6-6,5 тис. працівників, травмується близько 20-25 тис.,з яких майже 1-1,5 тис. із смертельним наслі-дком.

Найвищий рівень ризику загибелі та травмува-ння людей на виробництві у вугільній галузі (7,8 тис. травмовано, а 157 загинуло у 2005 ро-ці). У будів...
Слайд № 11

Найвищий рівень ризику загибелі та травмува-ння людей на виробництві у вугільній галузі (7,8 тис. травмовано, а 157 загинуло у 2005 ро-ці). У будівництві травмовано близько 1,2 тис. і загинуло 129 працівників. На транспорті ці по-казники відповідно становлять майже 1 тис. і 101 працівник, в агропромисловому комплексі - 2,9 тис. і 236, машинобудуванні - більш як 2,3 тис. і 67, соціально-культурній сфері та торгівлі - більш як 1,7 тис. і 137 працівників. Майже 73 % нещасних випадків і аварій на виробництві сталися з оргпричин, 14 % - з техніч- них, 13 % - з психофізіологічних.

Слайд № 12

Оргробота щодо попередження травматизму повинна бути скерована на розробку планів заходів з охорони праці. Перед складанням таких заходів доцільно ...
Слайд № 13

Оргробота щодо попередження травматизму повинна бути скерована на розробку планів заходів з охорони праці. Перед складанням таких заходів доцільно про-вести прогнозування виробничого травматизму. Про-гнозування показників з охорони праці може бути по-шуковим і нормативним. Пошукове прогнозування базується на даній ситуації і визначається станом си-стеми в майбутньому. Нормативне прогнозування ве-деться залежно від нормативної оцінки майбутнього стану системи до її дії в даний час. Планування робіт з охорони праці буває перспективним (на 3- 5 років), річним та оперативним (кварталь- ним, місячним, декадним).  Профілактика травматизму

якісне проведення інструктажів та навчання працівників; - підвищення рівня професійної ква-ліфікації працівників та залучення їх до роботи за їх сп...
Слайд № 14

якісне проведення інструктажів та навчання працівників; - підвищення рівня професійної ква-ліфікації працівників та залучення їх до роботи за їх спеціальністю; - постійний контроль, керівництво та нагляд за роботами; - організація раціонального режиму праці і відпочинку; Основні заходи по запобіганню травматизму

забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, колективними і індивідуа- льними засобами захисту; - виконання правил експлуатації облад-нання; р...
Слайд № 15

забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, колективними і індивідуа- льними засобами захисту; - виконання правил експлуатації облад-нання; раціональні рішення при проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і проти- пожежних нормам і пра- вилам;

правильний вибір режимів роботи обладнання відповідно до норм і пра-вил безпеки та виробничої санітарії; - проведення комплексної механізації і авт...
Слайд № 16

правильний вибір режимів роботи обладнання відповідно до норм і пра-вил безпеки та виробничої санітарії; - проведення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; - створення надійних технічних засо-бів запобіганню аварій, вибухів, по-жеж; - впровадження нових тех- нологій.

 Розробка заходів щодо попередження нещасних випад-ків - головна мета всіх робіт в галузі охорони праці. Для забезпечення безпеки праці застосовуют...
Слайд № 17

 Розробка заходів щодо попередження нещасних випад-ків - головна мета всіх робіт в галузі охорони праці. Для забезпечення безпеки праці застосовуються засоби захисту, котрі поділяються на дві групи: колективного та індивідуального захисту. Шляхи попередження травматизму

Засоби колективного захисту виключають вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора, що зумовлений рухом або переміщенням матеріального тіл...
Слайд № 18

Засоби колективного захисту виключають вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора, що зумовлений рухом або переміщенням матеріального тіла. До засобів колективного захисту відносять ого-роджувальні пристрої. Огороджувальні засоби поділя-ють на дві групи: огороджувальні пристрої рухомих частин, але не різальних інструментів і огороджуваль-ні пристрої різальних інструментів.

Засоби індивідуального захисту видаються робітникам індивідуально. Вони забезпечують захист органів лю-дини від дії шкідливих та небезпечних виробн...
Слайд № 19

Засоби індивідуального захисту видаються робітникам індивідуально. Вони забезпечують захист органів лю-дини від дії шкідливих та небезпечних виробничих фа-кторів. Засоби індивідуального захисту застосовують в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забез-печена конструкцією обладнання, організацією вироб-ничих процесів, архітектурно-планувальними рішен-нями та засобами колективного захисту. Вони підля-гають оцінці за захисними, фізіологічними та експлуа-таційними показниками.

Висновок На всіх підприємствах, в установах, організаціях повинні створюватись безпечні і нешкідливі умови праці. За-безпечення безпечних і нешкідл...
Слайд № 20

Висновок На всіх підприємствах, в установах, організаціях повинні створюватись безпечні і нешкідливі умови праці. За-безпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, безпе-ка технологічних процесів, машин, ме-ханізмів, устаткування та інших засо-бів виробництва, стан засобів колек-...
Слайд № 21

Умови праці на робочому місці, безпе-ка технологічних процесів, машин, ме-ханізмів, устаткування та інших засо-бів виробництва, стан засобів колек-тивного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови пови-нні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Власник повинен впроваджувати су-часні засоби техніки безпеки, які запо-бігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умо...
Слайд № 22

Власник повинен впроваджувати су-часні засоби техніки безпеки, які запо-бігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівни-ків.

Робітник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його ...
Слайд № 23

Робітник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього сере-довища.

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліп-шення умов, охорони праці та саніта-рно-оздоровчих заходів і контролюють виконання...
Слайд № 24

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліп-шення умов, охорони праці та саніта-рно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.

Дякую за увагу!
Слайд № 25

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!