Презентація "Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Підготувала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Слайд № 2

І. Вступ Це страшно! ІІ. Комплекс ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та його зміст 1) Сили та засоби проведення рятувальних робіт 2) Зміст ...
Слайд № 3

І. Вступ Це страшно! ІІ. Комплекс ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та його зміст 1) Сили та засоби проведення рятувальних робіт 2) Зміст проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 3) Основні етапи ліквідації наслідків НС 4) Розвідка в зоні надзвичайної ситуації 5) Ведення радіаційної та хімічної розвідки в зоні НС 6) Проведення пошукових робіт в осередках ураження і зонах зараження 7) Перша медична допомога 8) Гасіння пожеж 9) Евакуація потерпілих, людей і майна із осередків ураження (зон затоплення) 10) Спеціальна санітарна обробка, дезактивація, дегазація, дезінфекція 11) Заходи щодо життєзабезпечення населення ІІІ. Висновок Використана література

Слайд № 4

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нор-мальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, ка-тастрофою, стихійн...
Слайд № 5

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нор-мальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, ка-тастрофою, стихійним лихом, епідемією, ве-ликою пожежею, застосуванням засобів ура-ження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Небезпечне втручання лю-дини в природу різко поси-лилося, розширився обсяг цього втручання, воно за-грожує стати глобальною небезпекою для людства. Практично щодня в різних куточках нашої планети виникають надзвичайні си-туації (повідомлення в за- собах масової інформації про катастрофи, стихійні лиха, чергову аварію, війсь-ковий конфлікт чи акт те-роризму.  Аварії й катастрофи не мають національних кордонів, вони ведуть до загибелі людей, ство-рюють соціально політичну напруженість. На всіх континентах Землі експлуатуються ти-сячі потенційно небезпечних об'єктів з такими об'ємами запасів радіоактивних, вибухових і отруйних речовин, які у разі НС можуть викли-кати небезпечні наслідки в навколишньому се-редовищі, створюють загрозу існування лю-дини на Землі як біологічного організму. Деякі надзвичайні ситуа-ції за масштабами поши-рюються на всі сфери життя, негативно впли-вають на економіку на-шої країни. У певних регі-онах України з високою густотою населення розташовані об’єкти з підвищеною небезпекою, а це різко посилює небез-пеку можливих стихійних лих, аварій і катастроф техногенного походжен-ня. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій – це проведення комплексу заходів, які включа-ють аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються при виникненні НС техногенного, природного та військового ха-рактеру і спрямовані на припинення дії небез-печних факторів, рятування життя та збере-ження здоров’я людей, локалізацію НС.

Слайд № 6

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

Для проведення РІНР застосовуються усі го-сподарські машини і механізми. До них нале-жать бульдозери, екскаватори, грейдери, ав-токрани, пожежні ма...
Слайд № 10

Для проведення РІНР застосовуються усі го-сподарські машини і механізми. До них нале-жать бульдозери, екскаватори, грейдери, ав-токрани, пожежні машини та інша техніка.  Ліквідація надзвичайної ситуації здійснюється силами та засобами підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади суб'єктів, на терито-рії яких склалася НС, під керівництвом відповід-них комісій з надзвичайних ситуацій. Ліквідація НС виконується силами Цивільної Оборони Ук-раїни. Можуть залучатись також військові час-тини армії, а також підрозділи міністерства внутрішніх справ (пожежні, охоронні та ін.).

Слайд № 11

У першу чергу вирішуються завдання щодо термінового захисту населення, запобігання розвитку чи зменшенню впливу НС, завдання з підготовки та викона...
Слайд № 12

У першу чергу вирішуються завдання щодо термінового захисту населення, запобігання розвитку чи зменшенню впливу НС, завдання з підготовки та виконання рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР), які проводя-ться безпосердньо в осередках ураження за будь-якої погоди до повного їх завершення. Ліквідація наслідків НС Аварійно-рятувальні роботи Інші невідкладні роботи 1. Розвідка маршрутів руху формувань і май- бутніх робіт. 1. Прокладка колонних шляхів та влаштування проїздів у завалах та на заражених ді- лянках. 2. Локалізація та гасіння пожеж на шляхах руху формувань та ділянках роботи. 2. Локалізація аварій на кому нально-енергетичних і тех нологічних мережах. 3. Пошук уражених і витягування їх з-під зава- лів, пошкоджених та палаючих будинків, за газованих, задимлених і затоплених примі- щень. 3. Зміцнення чи завалення ко- струкцій споруд, що загро жують обвалом на шляхах руху до ділянок проведення робіт. 4. Надання першої долікарської допомоги ура- женим та евакуація їх у лікувальні установи. 4. Ремонт та відновлення по- шкоджених ліній зв’язку. 5. Санітарна обробка людей, знезаражування їхнього одягу, території, споруд, техніки, во ди і продовольства. 5. Пошук, знешкодження та знищення боєприпасів, ви- бухонебезпечних предметів.

Слайд № 13

II етап I етап III етап Проведення заходів з екстреного захисту та рятуванню населення, підготовка сил та засобів до проведення РіНР.
Слайд № 14

II етап I етап III етап Проведення заходів з екстреного захисту та рятуванню населення, підготовка сил та засобів до проведення РіНР.

Екстрений захист населення та надання допомоги постраждалим * оповіщення про виникнення НС * використання засобів захисту * евакуація з небезпечних...
Слайд № 15

Екстрений захист населення та надання допомоги постраждалим * оповіщення про виникнення НС * використання засобів захисту * евакуація з небезпечних районів * розшук постраждалих, надання першої медичної допомоги Уникнення розвитку та зменшення небезпечного впливу НС * локалізація осередків ураження; * перекриття (уникнення) джерел виділення небез- печних речовин (опромі- нення); * призупинення або відклю- чення технологічних про- цесів; * гасіння пожеж; * санітарна обрабка та знезараження. Підготовка до проведення повномасштабних заходів * проведення розвідки; * оцінка обстановки, про- гнозуання розвитку; * приведення в готовність органів управління та сил для надання допомоги; * визначення зони НС; * прийняття рішень щодо проведення РіНР.

Розшук постраждалих, витягування їх з-під завалів, палаючих будівель, пошкоджених транспортних засобів. Евакуація населення з небезпечних районів. ...
Слайд № 16

Розшук постраждалих, витягування їх з-під завалів, палаючих будівель, пошкоджених транспортних засобів. Евакуація населення з небезпечних районів. Надання постраждалим першої медичної допомоги та інших видів допомоги. Локалізація осередка ураження. Розбирання завалів, зміцнення конструкцій, що загрожують обваленням. Відновлення енергетичних та комунальних мереж, ліній зв’язку для забезпечення рятувальних робіт. Проведення спеціальної обробки (санітарної обробки людей, дегазації, дезактивації техніки, майна, споруд території тощо).

Перша група робіт Створення умов та організація першочергового життєзабезпечення постраждалого населення Друга група робіт Відновлення діяльності о...
Слайд № 17

Перша група робіт Створення умов та організація першочергового життєзабезпечення постраждалого населення Друга група робіт Відновлення діяльності об’єктів, які постраждали при НС

Організація проведення спеціальної обробки, дезактивація, дегазація та дезінфекція території, доріг, споруд та інших об’єктів Перерозподіл ресурсів...
Слайд № 18

Організація проведення спеціальної обробки, дезактивація, дегазація та дезінфекція території, доріг, споруд та інших об’єктів Перерозподіл ресурсів на користь постраждалого району Організація відновлення систем і об’єктів першочергового життєзабезпечення населення Висунення в район НС мобільних формувань життєзабезпечення Реевакуація населення Організація паливно - енергетичного та транспортного забезпечення роботи систем і об’єктів життєзабезпчення населення Організація медико-санітарного забезпечення та інші необхідні заходи. Організація медичного обслуговування населення Тимчасове розміщення населення, яке залишилося без житла Забезпечення населення продуктами харчування, водою та предметами першої необхідності

Відновлення або будівництво будівель Відновлення енергозабезпечення та транспорту Відновлення гідротехнічних споруд Відновлення або установка новог...
Слайд № 19

Відновлення або будівництво будівель Відновлення енергозабезпечення та транспорту Відновлення гідротехнічних споруд Відновлення або установка нового обладнання Поповнення матеріальних коштів Відновлення господарських зв’язків

Слайд № 20

Розвідка в найкоротші терміни повинна вста- новити характер,межі руйнувань і пожеж, сту-пінь радіоактивного та іншого виду зараження в різних район...
Слайд № 21

Розвідка в найкоротші терміни повинна вста- новити характер,межі руйнувань і пожеж, сту-пінь радіоактивного та іншого виду зараження в різних районах вогнища, наявність уражених людей і їх стан, можливі шляхи введення ряту-вальних формувань та евакуації потерпілих. За даними розвідки визначають обсяги робіт, уточнюють способи ведення рятувальних і аварійних робіт, розробляють план ліквідації наслідків надзвичайної події.

Слайд № 22

Радіаційна і хімічна розвідка, дозиметричний та хімічний контроль - найголовніші заходи, що здійснюються в ході ліквідації наслідків ра-діаційної (...
Слайд № 23

Радіаційна і хімічна розвідка, дозиметричний та хімічний контроль - найголовніші заходи, що здійснюються в ході ліквідації наслідків ра-діаційної (хімічної) небезпечної надзвичайної си-туації та спрямовані на виявлення  радіаційної (хімічної) обстановки в районі аварії (катастро-фи). Здійснюється розшук поражених людей, на-дання їм першої допомоги та їх евакуація. Ви-значаються рівні радіації (ступінь зараження повітря), відбираються проби (змиви) з облад-нання і стін приміщень (споруд) для наступно-го їх лабораторного аналізу. Результати роз-відки доповідаються через радіозв’язок.

Слайд № 24

Особливе місце в організації та веденні ряту-вальних робіт займає пошук і звільнення з-під завалів будівель і споруд, оповзнів, снігових лавин тощо.
Слайд № 25

Особливе місце в організації та веденні ряту-вальних робіт займає пошук і звільнення з-під завалів будівель і споруд, оповзнів, снігових лавин тощо.

Слайд № 26

Перша медична і лікарська допомога надаєть-ся постраждалим, які знаходяться в стані шоку, а також звільненим з-під невеликих за-валів і уламків. Ви...
Слайд № 27

Перша медична і лікарська допомога надаєть-ся постраждалим, які знаходяться в стані шоку, а також звільненим з-під невеликих за-валів і уламків. Витягування людей з-під вели-ких завалів здійснюється з дотриманням за-ходів безпеки, їм надається невідкладна меди-чна допомога з наступною евакуацією в ліку-вальні установи.

Слайд № 28

Значна частина робіт в осередку ураження припадає на локалізацію та ліквідацію пожеж. Ці роботи виконують формування пожежога-сіння системи цивільн...
Слайд № 29

Значна частина робіт в осередку ураження припадає на локалізацію та ліквідацію пожеж. Ці роботи виконують формування пожежога-сіння системи цивільної оборони, штатні по-жежні частини промислових об'єктів, пожежні частини територіального підпорядкування у взаємодії з рятувальними формуваннями. Пожежні підрозділи в першу чергу гасять і локалізують пожежі там, де знаходяться лю-ди. Одночасно з гасінням пожеж евакуюють людей.  Пожежні допомагають впоратися з вогнем і, головним чином і в першу чергу, рятують лю-дей там, де можуть задихнутися, отруїтися чадним газом або загинути від високої темпе-ратури та опіків. Вони прокладають шлях ря-тувальникам через вогонь і дим, встановлю- ють сходи, застосовують ручні рятувальні засоби. 

Слайд № 30

У зонах катастрофічного затоплення фор-мування займаються виносом майна потерпі-лих та його завантаженням на вантажні ав-томобілі, виводом людей із...
Слайд № 31

У зонах катастрофічного затоплення фор-мування займаються виносом майна потерпі-лих та його завантаженням на вантажні ав-томобілі, виводом людей із небезпечних діль-ниць. У першу чергу надається допомога лю-дям зрілого віку та дітям, які евакуються у першу чергу.

Слайд № 32

Спеціальна обробка – складова частина лікві-дації наслідків радіаційного, хімічного, бакте-ріологічного забруднення і проводиться з ме-тою відновле...
Слайд № 33

Спеціальна обробка – складова частина лікві-дації наслідків радіаційного, хімічного, бакте-ріологічного забруднення і проводиться з ме-тою відновлення готовності техніки, транс-порту і особового складу формувань до вико-нання своїх завдань з проведення рятуваль-них робіт. Санітарна обробка – ліквідація з особового складу радіоактивних речовин, знешкодження та видалення отруйних речовин і бактеріоло-гічних засобів. Дезактивація – знищення радіоактивних ре-човин із забруднених поверхонь до допусти-мих розмірів  зараження, безпечних для люди-ни. Дегазація – знешкодження забруднених об’є-ктів шляхом руйнування (нейтралізації) чи знищення отруйних речовин. Дезінфекція – знищення заразних мікробів і руйнування токсинів на об’єктах, які були за-ражені. Своєчасно проведена часткова або повна спеціальна обробка відновлює готовність те-хніки, транспорту і особового складу форму-вань до виконання своїх завдань з проведення рятувальних робіт. Підтримання у постійній готовності до використання технічних засо-бів спеціальної обробки, наявність дезактиву-ючих, дегазаційних і дезинфікую- чих речовин і розчинів дозволить своєчасно і у повній мірі викона- ти спеціальну обробку особово- го складу, техніки та озброєння, що дозволить успішно виконати поставлені завдання по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.         

Слайд № 34

Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах - комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання но-рмальних умов життя, з...
Слайд № 35

Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах - комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання но-рмальних умов життя, здоров'я і працездат-ності людей. Одним з основних завдань цивільної оборо-ни України є організація життєзабезпечення населення у разі виникнення надзвичайної си-туації. Головними заходами є: - надання житла; - організація харчування; - забезпечення одягом, взуттям та това-рами першої необхідності; - медичне обслуговування і т. п. Проводиться відновлення зруйнованого жи-тла, спорудження тимчасових будівель (наме-ти, землянки, навіси тощо), відновлення енер-го- та водозабезпечення, ліній зв'язку, об‘єк-тів комунального обслуговування. Здійснюю-ться санітарне очищення осередку ураження, забезпечення людей продуктами харчування, предметами першої необхідності та ін. Одно-часно розпочинаються роботи з відновлення функціонування уражених об'єктів. Роботи ведуть безперервно!

Слайд № 36

Є серйозні підстави вважати, що масштаб-ність впливу лих і катастроф на соціальні, економічні, політичні та інші процеси сучас-ного суспільства та ...
Слайд № 37

Є серйозні підстави вважати, що масштаб-ність впливу лих і катастроф на соціальні, економічні, політичні та інші процеси сучас-ного суспільства та їх драматизм вже пере-вищили той рівень, який дозволяв ставити-ся до них як до локальних збо- їв у розміреному функціонува- нні державних і громадських структур. Перед людиною і суспільством в XXI ст. чіткі- ше вимальовується нова ме- та - глобальна безпека. Вирішувати проблеми без- пеки можна тільки комплекс- но. Від якості проведення аварійно-рятувальних та інших видів робіт у зоні НС залежить жит-тя і здоров'я людей. Для досягнення найбіль-шої ефективності робіт на місці НС потрібно комплекс заходів, включаючи законодавчу базу, фонди економічної підтримки, спеціальне тех-нічне забезпечення, забезпечення засобами зв'язку. Не мене важливий і організаційний ас-пект. Україна має досить великий досвід робо-ти в самих різних надзвичайних ситуаціях, в тому числі унікальний досвід з порятунку арк-тичних експедицій, ліквідації наслідків острів-них і шельфових землетрусів, великих затоп-лень … Але, як показує статистика, кількість аварій та інших НС не скорочується. Багато в чому дана обставина пояснюється складною економічною ситуацією, зношеніс-тю основних виробничих і житлових фондів, комунікацій. Враховуючи вищезазначене, мож-на зробити висновок про необхідність вдоско-налення системи ГО і НС, посилення всебічної державної підтримки служб порятунку, наро-щування процесу обміну передовим світовим досвідом  в області організації рятувальних та інших невідкладних робіт.

Слайд № 38

1. Закон України "Про захист населення і те- риторій від надзвичайних ситуацій техно- генного та природного характеру". 2. Постанова Кабінету Мініс...
Слайд № 39

1. Закон України "Про захист населення і те- риторій від надзвичайних ситуацій техно- генного та природного характеру". 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про єдину державну систему запобігання і реа- гування на надзвичайні ситуації техноген- ного та природного характеру". Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності. На- вчальний посібник. – К., 2002 2. Зав'ялов В. Н. Цивільна оборона. Навчаль- ний посібник. - М.: 2009 3. Основи безпеки життя. - 2003. - N: 3. 4. Основи БЖД. Посібник. – К., 2001. 5. Цивільна оборона: Підручник. – К. Знання, 2006. – 487 с. 6. Цивільна оборона: навча- льний посібник. – Київ: “Центр навчальної літе- ратури”, 2004.

Слайд № 40

Слайд № 41

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!