Презентація до уроку на тему : "Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами"

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Презентація до уроку для 10 класу на тему : "Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами". Презентація містить запитання до учнів та теоретичний матеріал з теми біологічні методи боротьби зі шкідливими видами рослин.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами
Слайд № 1

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

Які ви знаєте біологічні методи боротьби з шкідливими видами? Що ми називаємо шкідливими видами?
Слайд № 2

Які ви знаєте біологічні методи боротьби з шкідливими видами? Що ми називаємо шкідливими видами?

Біологічні методи боротьби зі шкідниками – це використання живих організмів для зменшення або повного усунення шкоди, яку наносять шкідники тварина...
Слайд № 3

Біологічні методи боротьби зі шкідниками – це використання живих організмів для зменшення або повного усунення шкоди, яку наносять шкідники тваринам, людині, сільськогосподарським культурам.

Проблемним місцем в агротехнологіях вирощування кукурудзи є система захисту від шкідливих організмів, зокрема бур’янів. Це викликано низькою здатні...
Слайд № 4

Проблемним місцем в агротехнологіях вирощування кукурудзи є система захисту від шкідливих організмів, зокрема бур’янів. Це викликано низькою здатністю кукурудзи до їхнього пригнічення через винятково сприятливі умови (достатня площа живлення і добре освітлення протягом тривалого часу) для росту бур’янової рослинності. 

Слайд № 5

Cтво­рені та успішно куль­ти­ву­ють­ся рос­ли­ни з транс­ген­ною стійкістю про­ти вірусів рос­лин на ос­нові домінант­них генів стійкості — сор­ти ...
Слайд № 6

Cтво­рені та успішно куль­ти­ву­ють­ся рос­ли­ни з транс­ген­ною стійкістю про­ти вірусів рос­лин на ос­нові домінант­них генів стійкості — сор­ти то­матів, стійкі до Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tomato chlorotic spot virus (TCSV), Groundnut ringspot virus (GRSV) та Impatiens necrotic spot virus (INSV), сор­ти ква­солі, стійкі до Bean common mosaic virus (BCMV) і ря­ду інших вірусів.

Ме­то­да­ми біологічно­го кон­тро­лю вірус­них за­хво­рю­вань рос­лин за­сто­су­ван­ня ком­плек­су профілак­тич­них аг­ро­технічних за­собів є : бо...
Слайд № 7

Ме­то­да­ми біологічно­го кон­тро­лю вірус­них за­хво­рю­вань рос­лин за­сто­су­ван­ня ком­плек­су профілак­тич­них аг­ро­технічних за­собів є : бо­роть­ба із ре­зер­ва­то­ра­ми віру­су — бур’яна­ми і са­мосійни­ми рос­ли­на­ми (аль­тер­на­тив­ни­ми ха­зяїна­ми вірусів чи їхніх век­торів) на по­лях і при­лег­лих те­ри­торіях;

до­три­ман­ня ре­ко­мен­до­ва­них для пев­ної те­ри­торії термінів висіван­ня куль­ту­ри; постійний моніто­ринг і санітар­не ви­да­лен­ня рос­лин з...
Слайд № 8

до­три­ман­ня ре­ко­мен­до­ва­них для пев­ної те­ри­торії термінів висіван­ня куль­ту­ри; постійний моніто­ринг і санітар­не ви­да­лен­ня рос­лин з симп­то­ма­ми вірус­но­го за­хво­рю­ван­ня;

ви­ко­ри­с­тан­ня безвірус­но­го насінно­го ма­теріалу; бо­роть­ба з пе­ре­нос­ни­ка­ми шля­хом біоінсек­ти­цид­них об­ро­бок насіння та рос­лин вп...
Слайд № 9

ви­ко­ри­с­тан­ня безвірус­но­го насінно­го ма­теріалу; бо­роть­ба з пе­ре­нос­ни­ка­ми шля­хом біоінсек­ти­цид­них об­ро­бок насіння та рос­лин впро­довж ве­ге­тації;

за­сто­су­ван­ня біологічних пре­па­ратів для інду­ку­ван­ня в рос­ли­нах ме­ханізмів не­спе­цифічної ре­зи­с­тент­ності до па­то­генів;
Слайд № 10

за­сто­су­ван­ня біологічних пре­па­ратів для інду­ку­ван­ня в рос­ли­нах ме­ханізмів не­спе­цифічної ре­зи­с­тент­ності до па­то­генів;

за­сто­су­ван­ня ком­плекс­них мікроб­них пре­па­ратів, що ма­ють різнобічний вплив на роз­ви­ток і функціону­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких кул...
Слайд № 11

за­сто­су­ван­ня ком­плекс­них мікроб­них пре­па­ратів, що ма­ють різнобічний вплив на роз­ви­ток і функціону­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур; ство­рен­ня та впро­ва­д­жен­ня стійких (або то­ле­рант­них) до вірусів сортів.

Ген струк­тур­но­го білка обо­лон­ки (БО) віру­су тю­тю­но­вої мо­заїки (ВТМ) — один із пер­ших вірус­них генів, пе­ре­не­се­них в рос­ли­ни тю­тю­...
Слайд № 12

Ген струк­тур­но­го білка обо­лон­ки (БО) віру­су тю­тю­но­вої мо­заїки (ВТМ) — один із пер­ших вірус­них генів, пе­ре­не­се­них в рос­ли­ни тю­тю­ну. На­разі транс­ген­на стійкість на ос­нові ге­на БО відо­ма для більше ніж 35 вірусів із 15 різних так­со­номічних груп

Найбільш кон­сер­ва­тив­ним ме­ха­нізмом за­хи­с­ту клітин­них РНК від чу­жорідної інфор­мації у ви­гляді нук­леїно­вих кис­лот вірусів, транс­по­з...
Слайд № 13

Найбільш кон­сер­ва­тив­ним ме­ха­нізмом за­хи­с­ту клітин­них РНК від чу­жорідної інфор­мації у ви­гляді нук­леїно­вих кис­лот вірусів, транс­по­зонів чи транс­генів вва­жа­ють РНК-за­мов­чу­ван­ня

За пе­ред­посівної об­роб­ки насіння мікроб­ни­ми пре­па­ра­та­ми ук­раїнсько­го ви­роб­ництва («Ековітал», «Хе­томік», «Ри­зо­бофіт», «Ри­зо­гумін...
Слайд № 14

За пе­ред­посівної об­роб­ки насіння мікроб­ни­ми пре­па­ра­та­ми ук­раїнсько­го ви­роб­ництва («Ековітал», «Хе­томік», «Ри­зо­бофіт», «Ри­зо­гумін» та «Га­уп­син») спо­с­терігається знач­не зни­жен­ня кон­цен­т­рації віру­су в рос­ли­нах, сповільнен­ня роз­вит­ку вірус-інду­ко­ва­них симп­томів, змен­шен­ня не­га­тив­но­го впли­ву вірус­ної інфекції та, як наслідок, — по­кра­щен­ня ба­га­ть­ох фізіологічних по­каз­ників куль­ту­ри. Ре­зуль­та­ти на­уко­вих досліджень ан­тивірус­ної ак­тив­ності да­них пре­па­ратів свідчать про їхній по­зи­тив­ний вплив на пе­ребіг вірус­ної інфекції, по­каз­ни­ки уро­жай­ності та якість от­ри­ма­ної про­дукції

Створення шкідниковитривалих рослин: Пробопідготовка. Механічне подрібнення зразка та гомогенізація до однорідної маси
Слайд № 15

Створення шкідниковитривалих рослин: Пробопідготовка. Механічне подрібнення зразка та гомогенізація до однорідної маси

○ Виділення ДНК
Слайд № 16

○ Виділення ДНК

○ Проведення реакції результатів
Слайд № 17

○ Проведення реакції результатів

Відбір зразків рослинного матеріалу
Слайд № 18

Відбір зразків рослинного матеріалу

До пе­ре­нос­ників вірусів, які вик­ли­ка­ють за­хво­рю­ван­ня найбільш еко­номічно-важ­ли­вих куль­тур, на­ле­жать кліщі, по­пе­лиці, ци­кад­ки, б...
Слайд № 19

До пе­ре­нос­ників вірусів, які вик­ли­ка­ють за­хво­рю­ван­ня найбільш еко­номічно-важ­ли­вих куль­тур, на­ле­жать кліщі, по­пе­лиці, ци­кад­ки, біло­к­рил­ки та ґрун­тові гри­би.

Що таке біологічні методи боротьби з шкідниками? Які є методи біологічного контролю вірусних захворювань? Як створити шкідниковитривалих рослин?
Слайд № 20

Що таке біологічні методи боротьби з шкідниками? Які є методи біологічного контролю вірусних захворювань? Як створити шкідниковитривалих рослин?

Домашнє завдання : Опрацювати параграф
Слайд № 21

Домашнє завдання : Опрацювати параграф

Джерела інформації : 1.. Біологічні ме­то­ди бо­роть­би з віру­са­ми рос­лин/ А. Ки­ри­чен­ко// Спецвипуск ж. Пропозиція. Біозахист та біопрепарати...
Слайд № 22

Джерела інформації : 1.. Біологічні ме­то­ди бо­роть­би з віру­са­ми рос­лин/ А. Ки­ри­чен­ко// Спецвипуск ж. Пропозиція. Біозахист та біопрепарати - актуальна перспектива/ — 2017. — С.- 42-46 https://propozitsiya.com/ua/biologichni-metodi-borotbi-z-virusami-roslin 2. https://www.syngenta.ua/zbudniki-hvorob

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.