Правознавство. Питання діяльності виробничих кооперативів у законодавстві України

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
У роботі виконано теоретичний аналіз поняття і ознак виробничих кооперативів, розвитку інституту виробничого кооперативу, вивчено організаційні основи діяльності виробничого кооперативу і правовий режим майна у виробничому кооперативі та порядок переходу паю. Стоаття може бути використана для додатової роботи з правознавства. Розробка буде доцільною для підготовки до олімпіад і турнірів з правознавства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5

Питання діяльності виробничих кооперативів у законодавстві України

Виробничим кооперативом визнається комерційна організація, що характеризується наступними ознаками: добровільне об’єднання громадян на основі членства; метою об’єднання є спільна виробнича або інша господарська діяльність; обов’язковою є трудова та майнова участь членів кооперативу в його діяльності; майно кооперативу поділяється на паї його членів; члени виробничих кооперативів несуть за зобов’язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законодавством.

Законодавчою базою для діяльності виробничих колективів складається із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію».

Установчим документом виробничого кооперативу є статут.

Специфіка соціально-економічної природи членства у виробничому кооперативі зумовлює наступне: члени кооперативу, що приймають трудову участь у його діяльності, не є найманими працівниками, кооператив не є для них роботодавцем, відносини між членами кооперативу і виробничим кооперативом не є трудовими відносинами в тому розумінні, з якого виходять норми трудового права.

Пайовий фонд виробничого кооперативу складається з пайових внесків його членів.

Членський характер утворення та функціонування кооперативів є їх характерною ознакою. Членами виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть трудову та майнову участь у діяльності кооперативу, зокрема, внесли вступний та пайовий внески у розмірах та порядку, визначеному статутом кооперативу.

Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб. У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай. Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов’язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.

Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі на асоційоване членство в порядку, визначеному статутом кооперативу.

Специфіка асоційованого членства у виробничому кооперативі полягає в тому, що асоційованим членом кооперативу може бути не тільки фізична, а і юридична особа, яка внесла пайовий внесок, для асоційованого члена не є обов’язковою трудова участь у діяльності кооперативу, асоційований член не має права вирішального голосу, а користується тільки правом дорадчого голосу в кооперативі, при ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю.

Основними правами членів виробничого кооперативу є: участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом, користування послугами кооперативу, одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай, одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу, одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом.

Основними обов’язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу.

Пайовим внеском є майновий поворотний внесок члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна рада кооперативу. Створення цього органу не є обов’язковим. Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу. До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу. Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом.

Третім завданням роботи було вивчення правового режиму майна у виробничому кооперативі та порядок переходу паю.

Джерелами формування майна кооперативу є вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї, майно, добровільно передане кооперативу його членами, кошти, що надходять від провадження господарської діяльності, кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій, грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, інші надходження, не заборонені законодавством. Майно кооперативу поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду.

Член виробничого кооперативу має право передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу і законом. Передання паю (його частини) особі, яка не є членом виробничого кооперативу, допускається тільки за згодою кооперативу. У такому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється статутом кооперативу і законом.

Передання паю без будь-яких обмежень можливо тільки між членами кооперативу. Відсудження паю третім особам допускається тільки за згодою кооперативу, а інші члени кооперативу користуються правом переважної купівлі паю. Переважне право купівлі паю інші члени кооперативу мають і при зверненні стягнення на нього заставодержателем у разі застави паю. Якщо передання паю буде здійснюватися на підставі інших цивільно-правових договорів, ніж купівля-продаж, у тому числі безоплатно, ніяких переважних прав щодо набуття паю інші члени кооперативу не здобувають.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!