• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Економіка
 • практичного заняття з дисципліни «Економіка і нормування праці» за темою «Оцінка ефективності використання робочого часу»

практичного заняття з дисципліни «Економіка і нормування праці» за темою «Оцінка ефективності використання робочого часу»

Опис документу:
Основне завдання впровадження активних форм – формування компетентної та мобільної особистості, здатної до конкуренції та самостійності. У зв'язку з цим акцент при вивченні економічних дисциплін переноситься на пізнавальну активність самого студента.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

з дисципліни

«Економіка і нормування праці»

Тема: «Оцінка ефективності використання робочого часу»

спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»

ЗМІСТ

стор.

Вступ 3

1. План проведення заняття 4

2. Зміст заняття 7

3. Методичне обґрунтування заняття 8

4. Література 18

5. Додатки 19

ПЕРЕДУМОВА

Економічні та соціальні зміни в країні обумовлюють значне підвищення вимог

до професійної підготовки економічних кадрів. Потрібна більш гнучка, побудована за модульним принципом система навчання в цілому та ігрового навчання зокрема. Традиційні методи при вивченні економічних дисциплін втратили свою гостроту, на перший план висуваються активні форми навчання.

Основне завдання впровадження активних форм – формування компетентної та мобільної особистості, здатної до конкуренції та самостійності. У зв'язку з цим акцент при вивченні економічних дисциплін переноситься на пізнавальну активність самого студента.

Важливою складовою забезпеченості торговельного підприємства робочою силою є аналіз робочого часу, тому що раціональне його використання є головним резервом зростання продуктивності праці на підприємстві. Тому, тема визначення ефективності використання робочого часу є досить актуальною на сьогодні.

Практичне заняття з теми «Оцінка ефективності використання робочого часу» проводиться з використанням метода навчання в малих групах. Даний вид заняття дозволяє сформувати вміння працювати в режимі колективної мозкової діяльності, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, зокрема, виробляти спільні думки, вирішувати виникаючі розбіжності. Це дає можливість студентам спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» розвивати свої інтелектуальні, творчі, комунікативні здібності та ініціативу.

Мета методичної розробки – показати методику проведення практичного заняття з використанням метода навчання в малих групах за темою «Оцінка ефективності використання робочого часу»

Дана методика може бути використана викладачами обліково-економічних дисциплін.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Дисципліна: Економіка і нормування праці

Тема: „ Оцінка ефективності використання робочого часу ”

Вид заняття: практичне заняття

Форма проведення: робота в малих групах

Група:

Дата:

Мета заняття:

навчальна – формування практичних вмінь та навичок щодо визначення

ефективності використання робочого часу  на підприємстві, виявлення

його втрат та непродуктивності;

виховна – виховання у студентів працелюбності, почуття відповідальності за

результати аналізу ефективності використання робочого часу та його

впливу на продуктивність праці;

розвиваюча – сприяння розвитку у студентів уміння передбачати наслідки

нераціонального використання робочого часу, надавати оцінку

ефективності використання робочого часу на підприємстві;

методична – вдосконалення методики проведення практичного заняття з

використанням метода навчання в малих групах

Методичне забезпечення:

інструкційна карта (додаток А )

робочий зошит для практичних занять (додаток Б )

Технічне забезпечення: ЕКОМ, мультимедійні проектори, документ-камера.

Міждисциплінні зв’язки:

Політична економія

Тема: „ Економічне зростання та його чинники ”

Економіка підприємства ”

Тема: „ Ресурсний потенціал підприємства ”

Фінансовий облік ”

Теми: „ Облік доходів та витрат підприємства ”

„ Облік оплати праці ”

Планування та організація діяльності підприємства ”

Тема: „ Планування персоналу підприємства та продуктивності праці ”

Регіональна економіка

Тема: Регіональна економічна політика України

Управління витратами ”

Теми: Чинники формування витрат

„ Система управління витратами ”

„ Методичні основи формування витрат ”

Статистика

Теми: Статистичне спостереження

„ Середні величини та показники варіації ”

„ Абсолютні та відносні величини

„ Розрахунок статистичних показників чисельності та продуктивності праці”

Економічний аналіз ”

Тема: „ Прийоми та способи економічного аналізу ”

Внутрішньодисциплінні зв’язки:

Теми: „ Склад витрат робочого часу ”

„ Вивчення витрат робочого часу ”

„ Хронометраж і фотохронометраж ”

„ Продуктивність праці: економічна сутність та показники вимірювання ”

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

Привітання, облік відсутніх.

ІІ. Повідомлення теми, мети заняття, його форми та умов проведення.

„ Оцінка ефективності використання робочого часу ”

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності студентів

Однією з важливих умов успішної роботи підприємства є ефективне використання робочого часу, тому що зменшення його втрат сприяє зростанню продуктивності праці на підприємстві.

Від уміння аналізувати фонд робочого часу, виявляти його втрати та непродуктивність залежить раціональне використання робочого часу, яке дає змогу підприємствам торгівлі збільшити реалізацію продукції без залучення додаткових інвестицій.

ІV. Підготовчий етап

  1. Організація студентів щодо виконання практичних завдань.

  2. Актуалізація опорних знань студентів:

- Перелічити основні групи на які поділяється робочий час

- Дати визначення оперативному часу

- Охарактеризувати методи спостереження за роботою працівників

- Назвати мету та аппаратуру для вимірювання витрат робочого часу

- Охарактеризувати основні етапи дослідження втрат робочого часу

- Назвати з чого складаються втрати робочого часу

- Дати визначення часу нерегламентованих перерв у роботі

- Визначити показники ефективності використання робочого часу

V. Основний етап

5.1. Виконання практичних завдань за інструкційною картою.

VI. Заключний етап

  1. Підведення підсумків заняття.

  2. Оцінка діяльності студентів під час заняття.

МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття з дисципліни «Економіка і нормування праці» за темою

„Оцінка ефективності використання робочого часу ” проводиться з використанням метода навчання в малих групах.

Мета практичного заняття – сформувати практичні вміння та навички щодо визначення ефективності використання робочого часу  на підприємстві; виховати у студентів почуття відповідальності за результати цього аналізу та його впливу на продуктивність праці; сприяти розвитку у студентів вміння надавати оцінку ефективності використання робочого часу на підприємстві.

Заняття починається з організаційного моменту, повідомлення студентам теми. При проведенні мотивації пізнавальної діяльності студентів звертається увага на актуальність запропонованої теми та важливість отриманих на занятті вмінь та навичок щодо оцінки фонду робочого часу, виявлення його втрат та непродуктивності використання.

Для проведення практичного заняття група розподіляється на три малі групи

з 4 – 5 студентів. До складу кожної групи входять студенти з різним рівнем підготовки. Кожну малу групу очолює лідер. Під час роботи лідер координує обмін думками, організовує свою групу для виконання запропонованих завдань.

На підготовчому етапі проводиться актуалізація опорних знань студентів з питань ефективності використання робочого часу на підприємстві методом фронтального опитування та тестування з використанням технічного засобу – мультимедійного проектору, що дає змогу студентам систематизувати раніше вивчений матеріал, який буде потрібен їм на практичному занятті. Після отримання відповідей на тест, на екрані мультимедійного проектору відображаються правильні відповіді (додаток В) і викладач пропонує студентам самостійно оцінити рівень своїх знань за розробленими критеріями (додаток Г). Студенти власноручно виявляють, осмислюють та виправляють помилки, допущені ними під час виконання тесту.

Наступний етап – безпосереднє виконання студентами практичних завдань у робочому зошиті (додаток Б) за інструкційною картою (додаток А).

Найголовнішим завданням викладача є активізація пізнавальної діяльності студентів, методичне та технічне забезпечення проведення заняття. Акцент робиться на самостійній роботі студентів на основі колективних зусиль. Таким чином, роль викладача полягає у спостереженні та управлінні діяльністю студентів, аналізу результатів їхньої роботи.

Під час розв’язання завдань кожен член групи самостійно виконує завдання, потім лідер проводить колективне обговорення, під час якого групою аналізується вирішення запропонованої ситуації та розробляються заходи оптимізації робочого часу на підприємстві. Завдяки чому студенти навчаються раціонально спілкуватися, працювати колективно в малих групах на засадах здорової конкуренції та партнерства, логічно та послідовно висловлювати думки, захищати свої пропозиції та вести дискусію з опонентами, ставити точні і змістовні питання, правильно будувати відповіді.

Кожне завдання перевіряється та обговорюється групами і викладачем. Для цього одна з малих груп демонструє розрахунки на центральному екрані за допомогою документ-камери . Якщо відповідь не повна або має неточності, викладач надає слово іншій групі. Відповіді доповнюються, аналізуються, конкретизуються. Така форма проведення заняття активізує розумову діяльність і розвиває творчі здібності студентів, сприяє позитивному настрою, зняттю напруги під час відповідей.

На завершальному етапі, після аналізу лідерами роботи кожного студента і оцінки їхньої діяльності (додаток Ж ) та оцінки діяльності лідерів викладачем, обговорюються результати та підводяться підсумки заняття. Викладач обов’яз­ково оцінює і знання матеріалу, і уміння застосовувати свої знання на практиці, самостійність, творчий підхід, повноту і правильність відповідей, уміння працювати в колективі.

Результати роботи студентів оцінюються у відповідності до розроблених критеріїв оцінки знань (додатки Г, Д) та виставляються в оціночному листі (додаток Е).

ЛІТЕРТУРА

 1. Конституція України. – Київ, 1996р.

 2. Кодекс законів про працю України - К.: Парламентське вид-во, 2003.-108 с

 3. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2003. – 232 с.

 4. Закон України “ Про оплату праці ”, від 20.04.95 № 144 / 95 – ВР

 5. Закон України “Про зайнятість населення”11.ХІІ.1998р. №2. 309-ХІV.

 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996 – XIV.

 7. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-29. (Усе про бухгалтерський облік, № 13, 2005р.).

 8. Богоявленська Ю. Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник/ Юлія Богоявленська, Євген Ходаківський,. - К.: Кондор, 2005. – 328 с.

 9. Буряк П.Ю., Григорьєва М.І., Корнінський Б.А., “Економіка праці й соціально-економічні відносини”. Навчальний посібник. Київ. Центр навчальної літератури, 2004 р.

 10. Гришкова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини: Підручник. - 3-е вид., випр. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. - 559 с.

 11. Єсінова Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Ніна Єсінова,. - К.: Кондор, 2004. - 429 с.

 12. Завіновська Г. Економіка праці: Навчальний посібник/ Галина Завіновська,; М-во освіти України. КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2003. - 298 с.

 13. Калина А. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Алла Калина,; МАУП. - Київ, 2004. - 268 с.

 14. Махсма М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ М.Б. Махсма,. - К.: Атіка, 2005. - 303 с.

 15. Хоменко М.П. та інші. Організація навчально-виховного процес. Досвід роботи вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, 2005, - 207 с.

 16. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

 17. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Кол. авт. – К.: Наук. - метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – 138 с.

Додаток А

Інструкційна карта

практичного заняття

Тема змістовного модуля № 3 : « Трудовий процес як основа нормування праці»

Тема практичного заняття: « Оцінка ефективності використання робочого часу »

Мета: формування практичних вмінь та навичок щодо оцінки ефективності використання робочого часу

Забезпечення заняття: ЕКОМ, мультимедійні проектори, документ – камера.

Методичні рекомендації

Для виконання практичної роботи необхідно засвоїти методику визначення показників:

1. Фонд робочого часу:

ФРЧ = Ч ∙ Д ∙ Тзм

Ч - чисельність робітників, осіб

Д - кількість днів, відпрацьованих робітником в середньому за період;

Тзм - середня тривалість робочого дня. год

2. Загальна зміна фонду робочого часу:

ФРЧ = ФРЧ(ф) – ФРЧ(пл)

ФРЧ(ф) - фактичний фонд робочого часу, год

ФРЧ(пл) - плановий фонд робочого часу, год

 1. Номінальний фонд робочого часу в днях: 

ФРЧном = Дкал Дсв.-вих

Дкал – календарна кількість днів

Дсв.-вих – кількість святкових та вихідних днів

 1. Ефективний фонд робочого часу в днях:

ФРЧеф(дн) = ФРЧном - НР

НР – невиходи на роботу, дні

 1. Ефективний фонд робочого часу в годинах: 

ФРЧеф(год) = ФРЧ еф(дн) ∙ Тзм

 1. Коефіцієнт використання робочого часу показує, яку частину робочого дня робітник використовує на працю:

Топ

Кч = -----

Тзм

Топ - оперативний час за робочий день , хв.

Тзм - тривалість робочого дня, хв.

7. Втрати робочого часу внаслідок порушень трудової дисципліни:

Тптд

Втрати = ―― × 100%

Тзм

Тптд - час порушень трудової дисципліни, хв.

8. Економія робочої сили за рахунок більш ефективного використання робочого часу :

Е р.с. =

ПВ прод. - питома вага продавців ,%

Вт(факт) , Вт(наст.рік) – фактичні та плануємі на наступний рік втрати

робочого часу ,%

9. Резерви зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат та непродуктивних витрат робочого часу:

Тзм - Топ

ПП = ――――― × 100%

Тзм

 1. Коефіцієнт стабільності персоналу:

Ксп =

ЗСР – загальна сума років роботи на підприємстві

Чсп - середньоспискова чисельність робітників

11. Вплив зміни чинників на ефективність використання робочого часу:

— в тому числі за рахунок зміни чисельності робітників

ФРЧ 1 = ( Ч(ф) – Ч(пл) ) ∙ Д(пл) ∙ Тзм(пл)

— за рахунок зміни кількості днів, відпрацьованих робітником в середньому за

досліджуваний період

ФРЧ 2 = Ч(ф) ∙ ( Д(ф) - Д(пл) ) ∙ Тзм(пл)

— за рахунок зміни середньої тривалості робочого дня

ФРЧ 3 = Ч(ф) ∙ Д(ф) ∙ ( Тзм(ф) -Тзм(пл) )

12. Вплив втрат робочого часу на продуктивність праці:

— в тому числі за рахунок зміни кількості днів, відпрацьованих робітником в

середньому за досліджуваний період

ПП 1 = (Д(ф) – Д(пл)) ∙ Тзм(пл) ∙ ПП(пл)

— за рахунок зміни середньої тривалості робочого дня

ПП 2 =Д(ф) ∙ (Тзм(ф) – Тзм(пл)) ∙ ПП(пл)

— за рахунок зміни середньогодинного виробітку одного робітника

ПП 3 = Д(ф) ∙ Тзм(ф) ∙ ( ПП(ф) – ПП(пл))

Послідовність виконання практичних завдань

Завдання1.

Скласти та проаналізувати баланс робочого часу одного робітника приватного торговельного підприємства « Талан » у поточному році.

Таблиця 1

Показник

Поточний 2013 рік

План

Очікуване

виконання

Кількість календарних днів на рік

365

365

Кількість вихідних і святкових днів, всього

114

У т. ч. недільні дні

52

52

суботні дні

52

52

святкові дні

10

10

Номінальний фонд робочого часу в днях

251

Разом невиходів на роботу в днях 

85

У тому числі: чергові і додаткові відпустки, дн

39

37

відпустки учням, дн

7

10

відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, дн

6

9

у зв'язку з хворобами, дн

28

29

виконання державних і громадських обов'язків , дн

5

7

невиходи з неповажних причин, дн

-

3

Ефективний фонд робочого часу, дн

166

Середня тривалість робочого дня, год

8,0

7,6

Ефективний фонд робочого часу, год

1328

Завдання2.

Економічні показники діяльності приватного торговельного підприємства

« Талан » за останній рік погіршилися. Керівництво вирішило провести перевірку, яка показала, що трудова дисципліна на підприємстві порушувалася, склад працюючих постійно змінювався. Все це призвело до втрат робочого часу. При 8 годинній тривалості робочого дня оперативний час робітника складав 350 хвилин, нерегламентовані перерви у роботі 74 хвилини. До кінця 2013 року керівництво планує скоротити непродуктивні втрати робочого часу до 10 %.

На підприємстві середньооблікова чисельність робітників – 50 осіб. Загальна сума років роботи на даному підприємстві 95 років. Частка продавців в загальній кількості працюючих складає 74 %.

Визначити та обгрунтувати:

- коефіцієнт використання робочого часу на підприємстві;

- втрати робочого часу внаслідок порушень трудової дисципліни;

- економію робочої сили за рахунок більш ефективного використання робочого часу;

- коефіцієнт стабільності персоналу.

Запропонувати заходи щодо закріплення кадрів на даному підприємстві та підвищення рівня дисципліни персоналу для більш ефективного використання робочого часу.

Розв’язання (з навмисними помилками):

 1. Визначимо коефіцієнт використання робочого часу

Топ 350

Кч = ----- = ----- = 43,8

Тзм 8

 1. Визначимо втрати робочого часу внаслідок порушень трудової дисципліни:

Тптд 74

Вт(факт) = ―― × 100% = ―― × 100 % = 15 %

Тзм 480

 1. Визначимо економію робочої сили за рахунок більш ефективного використання робочого часу

Е р.с = =

= * = 10 осіб.

 1. Визначимо коефіцієнт стабільності персоналу

К сп = = = 1,9 міс.

Заходи щодо закріплення кадрів на даному підприємстві та підвищення рівня дисципліни персоналу для більш ефективного використання робочого часу:

1.Постійно проводити аналіз і корегування кадрової політики і заробітної плати;

2.Забезпечити сприятливі умови праці на підприємстві;

3.Максимально повно використовувати кваліфікаційні здібності працівників;

4.Скоротити фінансову базу профспілкового руху;

5.Гарантувати соціальну та правову захищеність робітників;

6.Надавати можливість кар'єрного росту робітникам для стимулювання їхньої праці;

7.Посилити фізичне навантаження працівників.

Завдання3.

Визначити фонд робочого часу, проаналізувати вплив втрат робочого часу на продуктивність праці на підприємстві з використанням способів економічного аналізу на підставі даних ситуаційного завдання № 2, балансу робочого часу одного робітника (таблиця 1 ) та вихідних даних (таблиця 2) приватного торговельного підприємства « Талан » .

За результатами проведених розрахунків запропонувати заходи щодо зростання продуктивність праці на підприємстві .

Таблиця 2

Вихідні дані торговельного підприємства «Талан»

Показник

Поточний рік

Відхилення

( + , - )

план

Очікуване

виконання

1.Товарообіг, тис. грн.

12665,0

11870,4

2.Середньооблікова чисельність робітників, ос

50

3. Фонд робочого часу, тис. год

66,4

4.Середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

253,3

5.Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн.

190,7

Завдання4.

Проаналізувати вплив зміни чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником та тривалості робочого дня на ефективність використання робочого часу на підприємстві та визначити резерви зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат та непродуктивних витрат робочого часу. Для цього використати дані ситуаційних завдань № 2 та № 3, баланс робочого часу одного робітника (таблиця 1) приватного торговельного підприємства «Талан».

Запропонувати заходи щодо зменшення втрат робочого часу та більш ефективного його використання на підприємстві.

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для практичних робіт

з дисципліни “ Економіка і нормування праці ”

студента(ки)________ курсу групи ___________

_______________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

Практичне заняття

Тема змістовного модуля № 3 : « Трудовий процес як основа нормування праці»

Тема практичного заняття: « Оцінка ефективності використання робочого часу »

Мета: формування практичних вмінь та навичок щодо оцінки ефективності використання робочого часу

Забезпечення заняття: ЕКОМ, мультимедійні проектори, документ – камера.

Завдання для актуалізації опорних знань студентів

Обрати ( за 0,5 хвилини ) із запропонованих формул ті, які, потрібні для визначення ефективності використання робочого часу, а зайві закреслити.

Топ

1) Кч = -----

Тзм

2) ± ЕП(о) = ∑ ФОП(ф) - ∑ ФОП(скор)

3) Ер.с=

4) Ксп =

5) ∆ФРЧ = ФРЧ(ф) – ФРЧ(пл)

Т

6) ПП = ――

Чсп

7) ФРЧ = Ч ∙ Д ∙ Т

8) ∆РФОП = РФОП(ф) – РФОП(пл.)

Т(ф) ∙ ∆РФОП

9) ± ЕП(о) = ―――――――

100%

10) ∆ РЧ=(Д(ф)–Д(пл)) ∙ Тзм(пл) ∙ ПП(пл)

НР

11) РДП = 100% - ― ∙ 100%

Фч

12) ∆Тзм=Д(ф)∙(Тзм(ф)–Тзм(пл)) ∙ПП(пл)

13) ∆ ПП=Д(ф)∙Тзм(ф) ∙(ПП(ф) – ПП(пл))

14) ФРЧном = Дкал Дсв.-вих

Х

15) Ү = ――― ∙ 100

100 – Х

Тзм ∙ Кч

16) Нобс = ――――

Тзм

Нч

17) Нвир = ――

tобс

18) ФРЧеф(дн) = ФРЧном - НР

19) ФРЧеф(год) = ФРЧ еф(дн) ∙ Тзм

Тптд

20) Втрати = ―― × 100 %

Тзм

Тзм – Топ

21) ∆ ПП = ――――― × 100%

Тзм

Завдання1.

Скласти та проаналізувати баланс робочого часу одного робітника приватного торговельного підприємства « Талан » у поточному році.

Таблиця 1

Показник

Поточний 2013 рік

План

Очікуване

виконання

Кількість календарних днів на рік

365

365

Кількість вихідних і святкових днів, всього

114

У т. ч. недільні дні

52

52

суботні дні

52

52

святкові дні

10

10

Номінальний фонд робочого часу в днях

251

Разом невиходів на роботу в днях 

85

У тому числі: чергові і додаткові відпустки, дн

39

37

відпустки учням, дн

7

10

відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, дн

6

9

у зв'язку з хворобами, дн

28

29

виконання державних і громадських обов'язків , дн

5

7

невиходи з неповажних причин, дн

-

3

Ефективний фонд робочого часу, дн

166

Середня тривалість робочого дня, год

8,0

7,6

Ефективний фонд робочого часу, год

1328

Розв’язання:

Завдання2.

Економічні показники діяльності торговельного підприємства « Талан » за останній рік погіршилися. Керівництво вирішило провести перевірку, яка показала, що трудова дисципліна на підприємстві порушувалася, склад працюючих постійно змінювався. Все це призвело до втрат робочого часу. При 8 годинній тривалості робочого дня оперативний час робітника складав 350 хвилин, нерегламентовані перерви у роботі 74 хвилини. До кінця року керівництво планує скоротити непродуктивні втрати робочого часу до 10 %.

На підприємстві середньооблікова чисельність робітників – 50 осіб. Загальна сума років роботи на даному підприємстві 95 років. Частка продавців в загальній кількості працюючих складає 74 %.

Визначити та обгрунтувати:

- коефіцієнт використання робочого часу на підприємстві

- втрати робочого часу внаслідок порушень трудової дисципліни.

- економію робочої сили за рахунок більш ефективного використання робочого часу.

- коефіцієнт стабільності персоналу

Запропонувати заходи щодо закріплення кадрів на даному підприємстві та підвищення рівня дисципліни персоналу для більш ефективного використання робочого часу.

Розв’язання (з навмисними помилками):

 1. Визначимо коефіцієнт використання робочого часу

Топ 350

Кч = ----- = ----- = 43,8

Тзм 8

Виправлення помилки :

 1. Визначимо втрати робочого часу внаслідок порушень трудової дисципліни:

Тптд 74

Вт(факт) = ―― × 100% = ―― × 100 % = 15 %

Тзм 480

Виправлення помилки :

 1. Визначимо економію робочої сили за рахунок більш ефективного використання робочого часу

Е р.с = =

= * = 10 осіб.

Виправлення помилки :

 1. Визначимо коефіцієнт стабільності персоналу

К сп = = = 1,9 міс.

Виправлення помилки :

Заходи щодо закріплення кадрів на даному підприємстві та підвищення рівня дисципліни персоналу для більш ефективного використання робочого часу:

 1. Постійно проводити аналіз і корегування кадрової політики і заробітної плати;

 2. Забезпечити сприятливі умови праці на підприємстві;

 3. Максимально повно використовувати здібності працівників;

 4. Скоротити фінансову базу профспілкового руху;

 5. Гарантувати соціальну та правову захищеність робітникам;

 6. Надавати можливість кар'єрного росту робітникам;

 7. Посилити фізичне навантаження працівників.

Завдання3.

Визначити фонд робочого часу, проаналізувати вплив втрат робочого часу на продуктивність праці на підприємстві з використанням способів економічного аналізу на підставі даних ситуаційного завдання № 2, балансу робочого часу одного робітника (таблиця 1 ) та вихідних даних (таблиця 2) приватного торговельного підприємства « Талан » .

За результатами проведених розрахунків запропонувати заходи щодо зростання продуктивність праці на підприємстві .

Таблиця 2

Вихідні дані торговельного підприємства «Талан»

Показник

Поточний рік

Відхилення

( + , - )

план

Очікуване

виконання

1.Товарообіг, тис. грн.

12665,0

11870,4

2.Середньооблікова чисельність робітників, ос

50

3. Фонд робочого часу, тис. год

66,4

4.Середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

253,3

5.Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн.

190,7

Розв’язання:

Завдання4.

Проаналізувати вплив зміни чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником та тривалості робочого дня на ефективність використання робочого часу на підприємстві та визначити резерви зростання продуктивності праці за рахунок усунення втрат та непродуктивних витрат робочого часу. Для цього використати дані ситуаційних завдань № 2 та № 3, баланс робочого часу одного робітника (таблиця 1) приватного торговельного підприємства «Талан».

Запропонувати заходи щодо зменшення втрат робочого часу та більш ефективного його використання на підприємстві.

Розв’язання:

Додаток В

ЕТАЛОН ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Топ

1) Кч = ------ 3) Е р.с =

Тзм

4) Ксп = 5) ∆ФРЧ=ФРЧ(ф) – ФРЧ(пл)

7) ФРЧ = Ч ∙Д ∙ Т 10) ∆ РЧ = (Д(ф) – Д(пл)) ∙ Тзм(пл) ∙ ПП(пл)

НР

11) РДП = 100% - ― ∙ 100%

Фч

12) ∆ Тзм=Д(ф) ∙ (Тзм(ф) – Тзм(пл)) ∙ ПП(пл)

13) ∆ ПП = Д(ф) ∙ Тзм(ф) ∙ ( ПП(ф) – ПП(пл))

14) ФРЧном = Дкал – Дсв.-вих

18) ) ФРЧеф(дн) = ФРЧном - НР 19) ФРЧеф(год) = ФРЧ еф(дн) ∙ Тзм

Тптд

20) Втрати = ―― × 100 %

Тзм

Тзм – Топ

21) ∆ ПП = ――――― × 100%

Тзм

Додаток Г

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЩОДО МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ

ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Кількість правильних відповідей

Оцінка

13 - 14

Оцінка „5” (відмінно)

10 - 12

Оцінка „4” (добре)

7 - 9

Оцінка „3” (задовільно)

6 та менше

Оцінка „2” (незадовільно)

Додаток Д

Критерії оцінки знань студентів

щодо вирішення ситуаційних завданнь

Оцінка "5" (балів) виставляється тоді, коли студент володіє глибокими знаннями навчального матеріалу та здатний їх ефективно використовувати для вирішення ситуаційного завдання. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз показників ефективності використання робочого часу. Студент вміє самостійно оцінювати отриману інформацію; робити аргументовані висновки; правильно та в повному обсязі надавати відповідь. При наданні відповіді допускає неточності, які самостійно може виявити та виправити. Виявляє пізнавальна - творчий інтерес до обраної професії.

Оцінка "4" (бали) виставляється тоді, коли студент вміє самостійно, з розумінням відтворювати основний навчальний матеріал та застосовувати його під час вирішення ситуаційного завдання; аналізувати показники ефективності використання робочого часу; робити обґрунтовані висновки щодо вирішення ситуаційного завдання. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Під час надання відповіді допускає несуттєві помилки, які може виправити.

Оцінка "З" (бали) виставляється тоді, коли студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та надає відповідь у неповному обсязі; недостатньо обґрунтовано аналізує показники ефективності використання робочого часу; робить необґрунтовані висновки з рішення ситуаційного завдання; під час надання відповіді допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "2" (бали) виставляється тоді, коли студент не володіє навчальним матеріалом, не вміє аналізувати показники ефективності використання робочого часу; не усвідомлено вирішує ситуаційне завдання; під час надання відповіді допускає суттєві помилки, які самостійно виправити не може.

Додаток Е

ОцінОЧНИЙ ЛИСТ ДІЯЛЬНОСТІ студентів групи на практичному занятті

П.І.Б.

Актуалізація опорних знань

Завдання

№1

Завдання

№2

Завдання

№3

Завдання

№4

Оцінка

лідерів

Загальна оцінка

Усне опитування

Знання методики розрахунку показників

1

Адамян Ганна

2

Гуменюк Анжеліка

3

Деркач Антон

4

Колодяжний Микола

5

Кривоконь Юлія

6

Ляшенко Ірина

7

Махнюк Анастасія

8

Назаренко Богдан

9

Павлова Анастасія

10

Пазій Євгенія

11

Сотник Аліна

12

Ткачук Ольга

13

Хоміга Богдан

14

Чернишова Ілона

15

Чикота Катерина

Додаток Ж

бланк Оцінювання діяльності студентів у МАЛІЙ ГРУПІ № ____

ЛІДЕР ________________________

П.І.Б.

Завдання

1

Завдання

2

Завдання

3

Завдання

4

Загальна

оцінка

1

2

3

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00