Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Планування НУШ 1 клас.

НУШ

Для кого: 1 Клас

19.09.2021

137

10

0

Опис документу:

Календарне планування з очікуваними результатами з математики (Скворцова), української мови(Воскресенська), ЯДС(Бібік), технології.

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова і літературне читання

Пояснювальна записка

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення;

 • розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей школярів;

 • формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення;

 • формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації;

 • ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками;

 • формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науковопопулярні, навчальні, медіатексти);

 • дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань і норм української мови;

 • залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовнолітературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

1)Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

2)Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

3)Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.

4)Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти.

5)Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя.


Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

 1. клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

 2. клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих навчальних предметів.

УКРАЇНСЬКА МОВА ( НАВЧАННЯ ГРАМОТИ)

За підручником І. В. Цепова, Н.О.Воскресенська

( 8 годин на тиждень) І семестр ( 60 годин)


п/п

Тема уроку


Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

Прим.


Добукварний період (18 годин)1.

Україна – рідний край. Державні символи України. Українська мова.

Част1

Ст.5
з увагою сприймає усні репліки співрозмовника, доречно реагує на них; [1 МОВ 1.1]

виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції; [1 МОВ 1.1]

слухає й розуміє коротке монологічне висловлення; [1 МОВ 1.1] відповідає на запитання за змістом прослуханого (хто? що? де? коли? як?) [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4]

розповідає, про що мовиться в тексті, який прослуховувався [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4]

ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого; [1 МОВ 1.5] розповідає, що зацікавило в усному повідомленні; [1 МОВ 1.3] відтворює у ролях (з учнями або вчителем) діалог із прослуханих казок, розповідей [1 МОВ 1.2] вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення; [1 МОВ

1.6], [1 МОВ 1.7]


2.

Загальне ознайомлення із зошитом для письма (прописами). Правила письма: постава, розташування зошита на парті і ручки в руці. Перевірка готовності руки до письма.

Част1

Ст.1
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


3.

Я – школярка. Я – школяр. Знайомство. Звернення. Рідна мова. Правила спілкування.

Ст.6-7
самостійно формулює репліки (запитання) до співрозмовника за змістом попередньо підготовленої короткої бесіди на добре знайому тему [1 МОВ 1.6], [1 МОВ 1.7]

уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]

дотримується правил спілкування з людьми різного віку; [1 МОВ

1.8]4.

Орієнтайія на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Наведення контурів, штрихування і розфарбування предметних малюнків.

Ст.2
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


5.

Шкільне життя. На уроці і на перерві. Мова і мовлення. Види мовлення: усне (говорю- слухаю), писемне (пишу – читаю).

Ст. 8-9
використовує відповідно до ситуації спілкування несловесні засоби (жести, міміка тощо); [1 МОВ 1.7]

регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі спілкування; [1 МОВ 1.8], [1 МОВ 4.2]


6.

Орієнтація на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Проведення «доріжки». Розфарбування стрілочок заданого напрямку (догори – донизу, ліворуч – праворуч).

Ст. 3
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


7.

У світі народних творів (скоромовки, казки). Виразність усного мовлення. Темп: швидко, повільно. Інтонація : лагідно, сердити, здивовано, весело, сумно.

Ст.

10-11
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


8.


Ознайомлення з видами ліній: прямі, ламані, криві. Прямі лінії різних напрямів: горизонтальні, вертикальні, похилі. Формування умінь проводити прямі лінії заданих видів і напрямків.

Ст.4
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


9.

Старі казки на новий лад. Розповідь за серією малюнків. Слово. Речення.

Ст.12-13
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


10.

Ознайомлення з основним (робочим) рядком. Орієнтація в рядку: верхня й нижня рядкові лінії, середина рядка. Виконання графічних вправ у рядках наведення контурів, штрихування, самостійне виконання графічних вправ за зразком.

Ст.5
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


11.

Спортивні розваги. Виразність усного мовлення. Сила голосу: тихо, голосно. Слово. Речення.

Ст.14-15
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


12.

Ознайомлення із сіткою зошита та його лініями. Письмо прямих похилих ліній різного розміру окремо і в поєднанні з іншими елементами.

Ст.6
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


13.

Домашні улюбленці. Піктографічне посьмо. Дорожні знаки. Правила поведінки на вулиці. Слова- назви предметів. Хто? Що? Робота з дитячою книгою.

Ст.16-17
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


14.

Закріплення уміння орієнтуватися в стінці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням узнизу окремо і в поєднанні з іншими елементами. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.7
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


15.

Світ захоплень. Розповідь про послідовність дій. Слова – назви дій предметів. Що робить? Що роблять?

Ст.18-19
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


16.

Закріплення уміння орієнтуватися в сітці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням угорі окремо і в поєднанні з іншими елементами.

Ст.8
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


17.

У зоопарку. Опис предмета за питаннями упізнання за ознаками. Слова – назви ознак предметів. Який? Яка? Яке? Які?

Ст.20-21
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


18.

Письмо прямих похилих ліній із заокругленнями вгорі та внизу окремо і в поєднанні. Формувати нові графічні уміння прийомом поєднання відомого.

Ст.9
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


19.

Лісові тварини. Переказ тексту за малюнковим планом. Слова – помічники.

Ст.22-23
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


20.

Письмо довгих похилих ліній із петлею внизу окремо і в поєднанні. Закріплення умінь писати вивченні лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст.10
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


21.

Спорт у нашому житті. Спілкування удвох – діалог. Поділ слова на склади. Наголошений склад.

Ст.24-25
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


22.

Письмо довгих похилих ліній із петлею вгорі окремо і в поєднанні. Формування графічних умінь прийомом протиставлення. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст. 11
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


23.

У кожного свій талант. Діалог: привітання, побажання. Мовні і немовні звуки. Звуки мовлення.

Ст.26-27
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


24.

Письмо овалів різних розмірів окремо і в поєднанні з іншими елементами. Відпрацювання похилого зображення овалу.

Ст.12
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


25.

Весела риболовля. Розповідь за серією малюнків. Голосні і приголосні звуки.

Ст.28-29
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


26.

Письмо правих і лівих півовалів різного розміру. Формування графічних умінь прийомом протиставлення. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст.13
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


27.

У магазині та на ринку. Діалог: запитання, відповідь. Тверді і м’які приголосні. Робота з дитячою книжкою.

Ст.30-31
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


28.

Письмо короткої верхньої петлі окремо і в поєднанні. Закріплення умінь порівнювати елементи літер, знаходити в них спільне і відмінне. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.14
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


29.

Ми - підприємливі. Діалог: прохання, поряда. Звуковий аналіз слів.

Ст.32-33
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


30.

Письмо довгої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч та прогнутого плавного елемента. Порівняння початків написання і напрямів руху рукипід час зображення.

Ст.15
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


31.

Електричні помічники. Правила користування електроприладами. Звуковий аналіз слів.

Ст.34-35
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


32.

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу.

Ст.16


33.

Узагальнення виченого. Перевірка сформованості знань і умінь.

Ст. 34-35
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


34.

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу. Перевірки сформованості графічних умінь.

Ст.17
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1].


35.


Узагальнення виченого. Перевірка сформованості знань і умінь.

уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


36.Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу. Перевірки сформованості графічних умінь.

пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1].Букварний період (70 годин: І сем. – 42 годин)37.

У квітковому магазині. Звук [а],буква А, а. Позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.36-37
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


38.

Письмо малої та великої букви а,А. Ознайомлення з правилом середнього відривного поєднання літер. Ознайомлення з особливостями запису вигуків.

Ст.18
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


39.

У квітковому магазині. Звук [а],буква А, а. Позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.36-37
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


40.

Письмо малої та великої букви а,А. Ознайомлення з правилом середнього відривного поєднання літер. Ознайомлення з особливостями запису вигуків.

Ст.18
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


41.

На сільському подвір’ї. Звук[а], буква Я, я.позначення м'якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.38-39
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення; [1 МОВ 2.1]


42.

Письмо малої букви я та великих вивчених букв ознайомлення з правилом нижнього безвідривного поєднання літер.

Ст.19
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


43.

На ігровому майданчику. Звук [о], буква О, о. позначення твердості приголосного звука в прямому складі. Робота з дитячою книжкою.

Ст.40-41
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


44.

Письмо молої та великої букви О,о. відпрацювання середнього та нижнього поєднань літер. Закріплення умінь записувати вигуки. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.20
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


45.

Улюблені ігри. Звук[у], буква У,у. позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.42-43
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


46.

Письмо молої букви у,У. ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднання літер. Закріплення умінь записувати вигуки.

Ст.21
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


47.

Святковий салют. Звук [у], буква Ю,ю. позначення м’якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.44-45
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


48.

Письмо молої букви ю. ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднання літер. Закріплення умінь записувати вигуки.

Ст.22
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


49.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення вмінь, здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст.36-45
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


50.

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви. Навчання списувати з друкованого шрифту.

Ст.23
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


51.

Пригоди хлопчиків. Звук [и], буква и. позначення твердості приголосного звука прямому складі.

Ст.46-47
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


52.

Письмо малої букви и. закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.24
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


53.

Шкільна вистава. Звук [і], букви І,і. Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.48-49
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


54.

Письмо малої букви і. Закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.25
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


55.

Шкільна вистава. Звук [і], букви І,і. Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі. Робота з дитячою книжкою.

Ст.48-49
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


56.

Письмо великої букви І. Закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.25
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


57.

Екзотичні тварини. Звуки[е], буква Е,е. позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.50-51
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


58.

Письмо малої букви е. закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер. Упізнавання слів за предметними малюнками, частковий звуко-буквений аналіз. Наведення літер у словах.

Ст.26
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


59.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст 46-51
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


60.

Письмо великої букви Е. закріплення умінь використовувати всі види поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.27
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


61.

У перукарні. Звук [р], буква Р,р.

Ст. 52
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


62.

Письмо молої букви р, складів і слів із нею. Ознайомлення з правилами списування речення.

Ст.28
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


63.

Прилади – помічники. Закріплення звукових значень букви р читання з нею.

Ст.53
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


64.

Письмо великої букви Р і вигуків з нею.

Ст.29
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


65.

Дитячі мрії. Звуки [м] [м’], буква М, м.

Ст.54
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


66.

Письмо малої букви м, складів і слів із нею. Відпрацювання нижнього поєднання літер. Аналіз і списування речення.

Ст.30
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


67.

Відпочинок на морі. Закріплення звукових значень букви м, читання з нею.

Ст.55
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


68.

Письмо великої букви М, складів із нею. Аналіз і списування речень. Повторення вивчених літер.

Ст.31-33
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


69.

Дні тижня. Звуки [в], [в’], букви В, в. Робота з дитячою книжкою.

Ст.56
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


70.

Письмо малої букви в закритої та відкритої конфігурації. Поєднання букви з іншими у складах. Запис слів і речень. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст. 34
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


71.

Вареники від Валерика. Закріплення звукових значень букви в, читання з нею.

Ст.57
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


72.

Письмо великої букви В. запис слів і речення. Повторення правила написання імен людей із великої літери.

Ст.35
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


73.

Відпочинок у Буковелі. Звук [л] [л’], буква Л, л.

Ст.58
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


74.

Письмо малої букви л, складів і слів із нею. Відпрацювання нижнього поєднання літер. Синтетична вправа з додаванням літер у слова (маляр, муляр).

Ст.36
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


75.

Телефонні розмови. Закріплення звукових значень букви Л л, читання з нею.

Ст.59
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


76.

Письмо великої букви Л, складів і слів із нею. Інтонування і запис питального речення.

Ст. 37
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


77.

Таємниця космосу. Звуки [н] [н’], буква Н, н.

Ст.60
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


78.

Письмо малої букви н, складів із нею. Запис слів і речення. Читання і запис анаграм (нора, рано).

Ст.38
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


79.

Маленькі майстрині. Закріплення звукових значень букви н, читання з нею.

Ст. 61
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


80.

Письмо великої букви Н, складів із нею. Запис жіночих імен із подвоєною буквою н ( Нонна, Інна). Списування речення з друкованого шрифту.

Ст.39
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


81.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв. Формування читацьких умінь.

Ст.52-61
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


82.

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого шрифту. Виконання синтетичних графічних вправ із літерами і словами.

Ст.40-41
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


83.

Подарунки Діда Мороза. Звуки [д] [д’], буква Д, д.

Робота з дитячою книжкою.

Ст.62 -63
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


84.

Письмо молої букви д, відпрацювання роєднань літер у складах. Запис слів і речення. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст. 42
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


85.

У дельфінарії. Закріплення звукових значень букви д, читання з нею.

Ст. 64-65
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


86.

Письмо великої букви Д, складів і слів із нею. Повторення правила написання імен людей з великої літери. Аналіз і списування речення.

Ст.43
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]87.


Театр. Звуки [т] [т’], буква Т,т.


Ст.66-67
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


88.

Письмо малої букви т, складів і слів із нею. Списування скоромовки з друкованого шрифту.

Ст.44
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


89.

Тато – мій друг. Закріплення звукових значень букви Т, т, читання з нею.

Ст.68-69
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


90.

Письмо великої букви Т, складів і слів із нею. Повторення правила написання імен людей з великої літери. Аналіз і списування речення.

Ст. 45
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


91.

Далека мандрівка. Звуки [б] [б’], буква Б,б.

Ст. 70-71
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


92.

Письмо малої букви б, складів і слів із нею. Закріплення умінь писати літери овальної форми (о,а,д,б). Списування скоромовки.

Ст. 46
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


93.

Музичні інструменти. Закріплення звукових значень букви Б,б, читання з нею.

Ст. 72-73
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


94.

Письмо великої букви Б, складів і слів із нею. Запис вигуку і речення. Списування з друкованого шрифту. Повторення вивчених літер.

Ст. 47
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


95.

Світ захоплень. Звуки [п] [п’], буква П,п.

Ст. 74-75
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


96.

Письмо малої букви п, складів і слів із нею. Запис анаграм (пілот, політ). Опрацювання словникового слова папір. Запис речення.

Ст. 50
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


97.

Наш прапор. Закріплення звукових значень букви П,п, читання з нею. Робота з дитячою книжкою.

Ст. 76-77
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


98.

Письмо великої букви П, слів і речення з нею. Ознайомлення з правилом написання назв річок і міст із великої літери. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.51
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


99.

Закріплення вивченого. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст. 62-77
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


100

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого шрифту. Виконання синтетичних графічних вправ із літерами та словами.

Ст. 48-49
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


101

Здоровими бути! Звуки [з] [з’], буква З,з.

Ст. 78-79
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


102

Письмо молої букви з, складів і слів із нею. Ознайомлення зі словами, що відповідають на питання коли? як? опрацювання словникового слова зараз. Запис речення, пояснення використання тире в ньому.

Ст.52
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


103

Кожен знає своє діло. Закріплення звукових значень букви З, з, читання з нею.

Ст.80-81
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


104

Письмо великої букви З, складів і слів із нею. Списування скоромовки з друкованого шрифту.

Ст.53
аналізує звуко-буквений склад слова; [2 МОВ 4.1] експериментує зі словами: змінює, додає, вилучає один звук (букву), склад у словах так, щоб вийшло інше слово; [2 МОВ 4.2] правильно вимовляє слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим [2 МОВ 4.1] правильно вимовляє й записує слова з апострофом; [2 МОВ 4.1] правильно наголошує загальновживані слова [2 МОВ 4.1] експериментує з наголосом: порівнює і пояснює значення слів, які відрізняються лише наголосом; [2 МОВ 4.2]


105

Зима в лісі. Звуки [с] [c’], буква С,с.

Ст. 82-83
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


106

Письмо малої букви с, складів і слів із нею. Відновлення і запис деформованого речення.

Ст.54
має уявлення про мовні звуки; [1 МОВ 4.1]

розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння [1 МОВ 4.1]

правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки [1 МОВ 4.1]

відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції) [1 МОВ 4.1]


107

Засніжене місто. Закріплення звукових значень букви с, читання з нею.

Ст.84-85
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


108

Письмо великої букви С, буквосполучень і слів із нею. Закріплення правила написання назв річки і міста з великої літери. Списування речення з друкованого шрифту.

Ст. 55
має уявлення про мовні звуки; [1 МОВ 4.1]

розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння [1 МОВ 4.1]

правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки [1 МОВ 4.1]

відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції) [1 МОВ 4.1]


109

Квітуча краса. Ь (знак м’якшення). Позначення на письмі м'якості приголосних звуків.

Ст.86
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


110

Письмо знака м’якшення (ь) закритої та відкритої конфігурації, поєднання його з іншими літерами. Запис слів і речення. Опрацювання словникового слова олень.

Ст.56
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


111

Рідні пісні. Закріплення умінь читати слова зі знаком м’якшення(ь). Буквосполучення ьо.

Ст. 87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


112

Письмо буквосполучення ьо. Запис слів із ним. Списуваня речення з друкованого шрифту.

Ст. 57
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


113

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь. Робота з дитячою книжкою.

Ст. 3-42
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


114

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.58-59
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


115

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь.

Ст.42-87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


116

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів.

Ст.60-61
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


117

Систематизація вивченого за І семестр. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь.

Ст. 3-87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


118

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів.

Ст.61-62
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


119

Перевірка рівня сформованості знань та умінь. Кокурс «Розумники».

Ст. 3- 87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


120

Перевірка рівня сформованості знань та умінь. Кокурс «Чарівний краснопис».

Ст. 63
знаходить і називає елементи дитячої книжки (прізвище автора, заголовок, ілюстрації), спираючись на них, висловлює здогад, про що може розповідатися в книжці (творі); [1 МОВ 2.1]

розрізняє дитячі книжки казок, оповідань, віршів у виданнях з чітко вираженим поліграфічним оформленням (ілюстраціями, заголовком, графічним представленням тексту); [1 МОВ 2.1] дотримується правил збереження книжки та гігієни читання

(під керівництвом дорослого); пояснює свої читацькі вподобання (яким темам надає перевагу); [1 МОВ 2.5] відповідає на запитання, про що (про кого) любить читати; [1 МОВ 2.5]

називає своїх улюблених літературних героїв [1 МОВ 2.4]


Математична освітня галузь. Математика. Пояснювальна записка

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач;

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів, відношень і закономірностей;

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач.


Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями:

1)«Числа, дії з числами. Величини»,

2) «Геометричні фігури»,

3) «Вирази, рівності, нерівності»,

4)«Робота з даними»,

5)«Математичні задачі і дослідження».


Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 – 4 класах питань нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами. Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і 33 рівняння; числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер. Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.

Календарно-тематичне планування уроків

математики за підручником «Математика. Автори: Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. (2018)»

для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку


Змістові лінії

Ключові компетентності


Тема 1. Числа першого десятка


Досліджуємо форми об’єктів: многокутники, круг конус, піраміда, циліндр, куб, куля, ліворуч, праворуч, над, під, між, на вгорі, внизу, по центру попереду, позаду, поряд.
Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення: точка, пряма, крива.
Вивчаємо геометричні фігури: промінь, відрізок, ламана.
Досліджуємо ознаки об’єктів: форма, колір, розмір.
Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною: довший — коротший, вищий — нижчий, ширший — вужчий.
Лічимо від 1 до 10. Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Визначаємо кількість об’єктів. Лічба, не називаю предмети двічі, не пропускаю предмети.
Визначаємо порядковий номер об’єкта. Скільки? Який за порядком? Тиждень — сім днів
Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина.
Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне, попереднє, числа.
Вивчаємо число і цифру 1. Стільки ж. Дорівнює.
Вивчаємо число і цифру 2. Дорівнює, Не дорівнює.
Вивчаємо число і цифру 3.
Вивчаємо число і цифру 4.
Вивчаємо число і цифру 5.
Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо. Об’єднати, вилучити.
Порівнюємо групи об’єктів за кількістю. Більше, менше, рівність, нерівність.
Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання.
Зображуємо додавання і віднімання схематично.
Вивчаємо число і цифру 6. Наступне число, попереднє число.
Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші.
Досліджуємо склад числа 6.
Повторюємо числа 1–6.
Додаємо і віднімаємо за числовим променем.
Додаємо і віднімаємо в межах 6.
Вивчаємо число і цифру 7. +1 → наступне число, –1 → попереднє число.
Порівнюємо числа. Неправильні (хибні), нерівності.
Досліджуємо склад числа 7.
Повторюємо числа 1–7.
Вивчаємо число і цифру 8.
Порівнюємо числа.
Досліджуємо склад числа 8.
Обчислюємо вирази.
Повторюємо числа 1–8.
Вивчаємо число і цифру 9.
Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.
Досліджуємо склад числа 9.
Повторюємо числа 1–9.
Вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел.
Порівнюємо числа.
Досліджуємо склад числа 10.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Числа першого десятка»
Тема 2. Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10


Повторюємо числа 1–10.
Досліджуємо склад чисел першого десятка.
Називаємо компоненти та результат дії додавання: перший доданок, другий доданок, сума.
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2.
Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа.
Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0.
Вчимося додавати і віднімати числа.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1.
Відкриваємо переставний закон додавання.
Вимірюємо довжини відрізків. 1 сантиметр — 1 см.
Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. a + b = с, с – a = b, с – b = a.
Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання.
Додаємо і віднімаємо число 2.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2.
Досліджуємо різницеве порівняння. На скільки більше? На скільки менше?
Моделюємо різницеве порівняння. Різницеве відношення — різниця.
Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Більше на... Менше на...
Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць.
Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Сума: а + b, різниця: а – b
Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3.
Додаємо і віднімаємо число 3.
Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка.
Називаємо компоненти та результат дії віднімання: зменшуване, від’ємник, різниця.
Додаємо і віднімаємо числа.
Вимірюємо довжини відрізків. Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки.
Будуємо відрізки.
Вивчаємо вирази на дві дії.
Додаємо і віднімаємо число 3.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.
Готуємося до вивчення задач.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10»
Тема 3. Додавання і віднімання в межах 10. Задача


Додаємо і віднімаємо число 4.
Додаємо і віднімаємо число 4.
Знайомимося із задачею: задача, умова, запитання.
Дізнаємося про складові задачі: числові дані, шукане, розв’язання, відповідь.
Досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими даними.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4.
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5.
Додаємо і віднімаємо число 5.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5.
Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами.
Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини.
Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки.
Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.
Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.
Складаємо короткий запис задачі.
Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків.
Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9.
Складаємо короткий запис задачі.
Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.
Віднімаємо числа другої п’ятірки.
Порівнюємо число і математичний вираз.
Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.
Порівнюємо число і математичний вираз.
Порівнюємо математичні вирази.
Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.
Вимірюємо місткості посудин. 1 літр — 1 л.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Додавання і віднімання в межах 10. Задача»
Тема 4. Двоцифрові числа


Записуємо задачу коротко. Опорна схема задачі.
Досліджуємо властивості величин: ціле, частина.
Досліджуємо лічильну одиницю «десяток».
Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Десятки порівнюють, додають і віднімають так само, як і одиниці.
Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа.
Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр».
Утворюємо числа другого десятка.
Записуємо числа другого десятка. Розряди десятків, розряди одиниць.
Записуємо числа другого десятка.
Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.
Порівнюємо числа в межах 100.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число, 43 см = 4 дм 3 см.
Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків, 45 = 40 + 5.
Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо одноцифрове число.
Додаємо і віднімаємо числа. 3 дм 2 см = 32 см.
Додаємо і віднімаємо числа. 25 + 30 = 55, 45 – 20 = 25.
Додаємо і віднімаємо числа.
Досліджуємо задачі. Шукане стає даним, а дане — шуканим.
Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване.
Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.
Розв’язуємо задачі.
Досліджуємо складові задач.
Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел.
Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба».
Визначаємо час за годинником. Годинник: годинна і хвилинна, стрілки, година (год).
Дізнаємося про тривалість доби. 1 доба = 24 години
Додаємо і віднімаємо числа.
Визначаємо вартість товару. Гривня (грн), копійка (к.), 1 грн = 100 к.
Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр»
Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Двоцифрові числа»Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ»

Пояснювальна записка

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 38 засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків і залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки);

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціальнокультурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій;

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності;

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

 1. «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

 2. «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

 3. «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

 4. «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

 5. «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Календарно-тематичне планування уроків

Я досліджую світ за підручником «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. За підручником Н. Бібік, Г. Бондарчук» для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(3 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Моя країна Україна, а я – її дитина (с. 3-5)
знає назву країни, її столицю;

має уявлення про зміст символів держави (прапор, герб,гімн, українська мова), історичні пам'ятки свого краю; [1ГІО 8.3]

виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає,значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1ПРО 3.1]орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО2.1]долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО8.2]

2.

Символи держави – прапор, герб, гімн (с. 6-7)
знає назву країни, її столицю;

має уявлення про зміст символів держави (прапор, герб,гімн, українська мова), історичні пам'ятки свого краю; [1ГІО 8.3]

виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає,значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1ПРО 3.1]орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО2.1]долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО8.2]

3.

Хто ти. Взаємне представлення (с. 8-9)
усвідомлює людину як частину природи і суспільства, її відмінності від інших живих істот; [1 ПРО 1.4],[1 ГІО 1.2], [1 ГІО 2.1]

розповідає про себе, називає адресу проживання; складає словесний портрет «Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від інших», «Що я вмію», «Чого хочу навчитись»;[1 СЗО 2.1], [1 СЗО 3.3], [1 ГІО 6.1]

4.

Хто ти. Виготовлення бейджика (с. 9)
усвідомлює людину як частину природи і суспільства, її відмінності від інших живих істот; [1 ПРО 1.4],[1 ГІО 1.2], [1 ГІО 2.1]

розповідає про себе, називає адресу проживання; складає словесний портрет «Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від інших», «Що я вмію», «Чого хочу навчитись»;[1 СЗО 2.1], [1 СЗО 3.3], [1 ГІО 6.1]

5.

Дорога до школи. Правила безпечного руху (с. 10-11)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

6.

Тут я вчуся. Напрацювання правил і впровадження рутин (с. 12)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

7.

Безпека в школі (с. 13)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

8.

Для чого ходять у школу (с. 14-15)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

9.

З чого складається світ. Жива і нежива природа. Речі, зроблені руками людей (с. 16-17)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

10.

Як упізнати осінь. Створення «Книжки осені» (с. 18-19)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

11.

Рослини восени (с. 20-21)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

12.

На прогулянці будемо обережними! (с. 22-23)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

13.

Тварини восени (с. 24-25)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

14.

Осінні турботи людей (с. 26-27)
розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3] дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4] бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

15.

Хто що робить? (с. 28-29)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

16.

Хто працює в школі (с. 30-31)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

17.

День школярів (с. 32)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

18.

Стій, сиди, ходи, носи – правильно! (с. 33)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

19.

Що потрібно для навчання (с. 34-35)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

20.

Чим я пізнаю світ. Про що дізнаюсь на дотик (с. 36-37)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

21.

Чим я бачу (с. 38-39)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

22.

Чим я чую (с. 40-41)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

23.

Впізнаю на смак. Впізнаю на запах (с. 42-43)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

24.

Для чого нам зуби? (с. 44-45)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

25.

У природі все пов’язане (с. 46-47)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

26.

Сонце (с. 48-49)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

27.

Повітря (с. 50-51)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

28.

Вода (с. 52-53)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

29.

Ґрунт (с. 54-55)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

30.

Рослини (с. 56-57)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

31.

Тварини (с. 58-59)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

32.

Дикі та свійські тварини (с. 60-61)
групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3] встановлює найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі, між живими організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською діяльністю людей; [1 ПРО 3.1] розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1]

33.

Дорога і транспорт (с. 62-63)
групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3] встановлює найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі, між живими організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською діяльністю людей; [1 ПРО 3.1] розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1]

34.

Безпека на дорозі (с. 64-65)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

35.

Дбай про свою безпеку (с. 67-69)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

36.

Я тут живу (с. 70-71)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

37.

Чемним треба бути скрізь (с. 72-73)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

38.

Оглядаю моє житло. Коли ми самі вдома (с. 74-75)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

39.

Коли гаджет заважає (с. 76-77)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

40.

У двері стукає зима. Створення книжки «Зимові сторінки» (с. 78-79)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

41.

Жива і нежива природа взимку (с. 80-81)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2]

42.

Сторінка дослідника (с. 82-83)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

43.

Як допомогти тваринам взимку (с. 84-85)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2]

44.

Зимові розваги (с. 86-87)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

45.

Дбай про здоров’я взимку (с. 88)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

46.

Святковий календар зими (с. 89)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

47.

Новий рік і Різдво (с. 90-91)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

48.

Узагальнення знань учнів. Підсумок за семестр
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]
Технологічна освітня галузь. Дизайн і технології.

Пояснювальна записка

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс «Дизайн і технології».

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво;

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві;

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах;

- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного застосування традиційних та сучасних технологій;

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір.


Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями:

1) «Інформаційно-комунікаційне середовище»,

2) «Середовище проєктування»,

3) «Середовище техніки і технологій»,

4) «Середовище соціалізації»

Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Майстер-саморобко»

Автори: А. Бровченко, Н. Копитіної» для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)


Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Матеріали та інструменти. Професії в житті людини. Організація робочого місця. Правила безпеки праці на уроках.
розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

2.

Папір та його призначення. Види паперу. Різання паперу. Створення аплікації із різних видів паперу «Морські таємниці».
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

3.

Різання паперу. Послідовність дій під час виготовлення лепбука. Створення лепбука «Мої захоплення»
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

4.

Аплікація із рваних частин паперу. Створення аплікації «Білий кролик»
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

5.

Різання паперу. Виготовлення гри «Танграм» та складання заданих форм за схемами чи власним задумом.
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

6.

Природні матеріали рідного краю. Підготовка природних матеріалів до роботи. Створення предметних аплікацій з листя.
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

7.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації з листя «Чарівний птах»
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

8.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації із різних природних матеріалів «Маша і Ведмідь»
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

9.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації із різних природних матеріалів «Червона Шапочка»
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

10.

Об’ємні вироби з природних матеріалів. Створення з різних природних матеріалів фігурок тварин або казкових героїв.
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

11.

Симетрія у природі. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікації «Метелик на квітці».
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

12.

Симетрія у природі. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікації «Осінні дерева».
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

13.

Натюрморт. Різання паперу. Створення натюрморту у техніці аплікації.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

14.

Об’ємні вироби з паперу. Виготовлення яскравого вітрячка з паперу.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

15.

Робота з нитками. Створення аплікації з ниток і кольорового паперу «Овечка»
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

16.

Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Виготовлення паперової бурульки на ялинку.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Умійко» Автори: О.Головатої, А Кононюк для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(1 година на тиждень)

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Вступ. Місце праці та професії в житті людини. Правила організації робочого місця на уроці. Матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для роботи. Загальні правила безпеки життя на уроках.

ПР: практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи, правилами поведінки з ними (с. 3-6)
розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

2.

Папір. Види паперу. Загальне уявлення про виробництво паперу. Послідовність дій під час виготовлення виробів із паперу.

ПР: виготовлення аплікації із рваних частин паперу «Гроно калини» (с. 7-11)
називає та обговорює у групі матеріали, корисність та естетичну цінність різних виробів; [1 ТЕО 1.1; 1.3] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

3.

Рвання паперу. Властивості паперу. З'єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання. Аплікація. Послідовність дій під час виготовлення аплікації із рваних частин паперу.

ПР: виготовлення аплікації із рваних частин паперу «Диво-дерево» (с. 12-15)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

4.

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і лінії згину.

ПР: різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм, розмічених за допомогою шаблону; виконання аплікації «Веселі ніжки» (с. 16-19)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

5.

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Поняття «шаблон». Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, трафарету. Копіювання зображення за допомогою шаблону.

ПР: створення аплікацій із вирізаних форм «Смачні фрукти» (с.20-23 )
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

6.

Симетричні форми. Симетрія у природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм із паперу.

ПР: вирізання деталей виробів симетричної форми; створення аплікацій із вирізаних простих симетричних форм «Грибочки» (с.24-28 )
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

7.

Згинання і складання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Ознайомлення з технікою оригамі (загальні поняття).

ПР: створення найпростіших виробів у техніці оригамі «Песик» (с. 29-33)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

8.

Згинання і складання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Техніка оригамі.

ПР: створення найпростіших виробів у техніці оригамі «Тюльпани» (с. 34-35)
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

9.

Робота з природними матеріалами. Природні матеріали та їх використання для виготовлення виробів. Підготовка природних матеріалів до роботи. Інструменти для роботи. Послідовність дій під час виготовлення аплікації із природних матеріалів.

ПР: виготовлення аплікації із природних матеріалів «Їжачок» (с.49-56 )
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4] розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1] називає та обговорює у групі матеріали, корисність та естетичну цінність різних виробів; [1 ТЕО 1.1; 1.3] розпізнає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробів візуально та на дотик; [1 ТЕО 1.3]

10.

Робота з природними матеріалами. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів.

ПР: виготовлення персонажів казок та мультфільмів із природних матеріалів на площині «Метелик» (с.57-58 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

11.

Робота із природними матеріалами. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів.

ПР: виготовлення композицій за мотивами казок «Півник» (с.59-60 )
12.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації «Натюрморт» (с. 36-40 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

13.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації «Пейзаж» (с.41-42 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

14.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення новорічної гірлянди із паперу (с.85-88 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

15.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення ялинкової іграшки з паперу «Синичка» (с.89-90)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

16.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення новорічної листівки з паперу «Сніговичок» (с.91-92 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]
Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Умійко» Автори: О.Головатої, А Кононюк для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(1 година на тиждень)

ІІ СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

17.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення іграшки з природного матеріалу «Горіховий човник»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

18.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Золота рибка»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

19.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

ПР: відпрацювання прийомів зав’язування шнурків.
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

20.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

ПР: поділ одягу і взуття відповідно до сезону.
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

21.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Весела гусінь»
розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

22.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з’єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Валентинка»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

23.

Екскурсія до шкільної бібліотеки.

ПР: виготовлення закладки для книжки
умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1] розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1] виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям (зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2] пояснює правила догляду за домашніми тваринами, рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

24.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу і вати «Вербові котики»
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

25.

Конструювання найпростіших виробів.

ПР: виготовлення вітальної листівка до свята 8 Березня
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

26.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Весняні пташки»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

27.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу і серветок «Веселі вівці»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]


Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Котик»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

28.

Екскурсія до їдальні.

Виготовлення виробів з пластиліну «Солодощі з пластиліну»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

29.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Вишеньки»
30.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Квіти і метелики на луках»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

31.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Равлик»
32.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікацій з паперу «Писанки»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

33.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікацій з паперу «Великодній кошик»
34.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення листівки з паперу і серветок «Квіти для мами»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

35.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Дельфін»

Підсумок за рік.
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.