Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Планування НУШ 1 клас

НУШ

Для кого: 1 Клас

19.09.2021

115

8

0

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування уроку Каліграфії в 1 класі


Пояснювальна записка.


Формування графічних навичок, техніки письма є важливою складовою початкового навчання. Необхідно прагнути, щоб письмо молодших школярів було охайним, розбірливим; його швидкість має задовольняти навчальні потреби учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. Робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти, а продовжується в наступних класах. Увага до цього аспекту письма необхідна не тільки під час виконання школярами спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх елементів, буквосполучень, слів, а й під час виконання всіх інших письмових робіт (списування, письмо під диктовку, з пам 'яті та ін.)

Важливим завданням учителя є формування в учнів писати на дошці з орієнтацією на її площину, регулювати розміри букв, дотримуватися горизонтальності рядків, доцільно розташувати матеріал).

Робота з письма передбачає формування у школярів культури оформлення письмових робіт (відступ від попередньої роботи чи від верхнього краю сторінки, розташування на рядку заголовка, дотримання абзаців, полів, охайність підкреслень, виправлянь).

1 година на тиждень

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

1

2

3

4

І семестр

1.

Каліграфія, це цікаво і корисно. Завдання курсу каліграфії у 1 класі.2.

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою під час письма.3.

Розташування зошита на парті під час письма. Гра «А я роблю так».4.

Формування графічних навичок. Сітка робочого зошита.5.

Лінійна, тактовна, копіювальна, генетична методика навчання каліграфічного письма.6.

Система вправ для розвитку руки. Обведення контурних малюнків та їх розфарбування. Положення ручки в руці під час письма.7.

Робота у зошиті без сітки. Штрихування сюжетних і предметних малюнків різної форми та розміру.8.

Зображення ліній і фігур, штрихування, розфарбування.9.

Письмо по контуру. Обведення контурів предметних малюнків.10.

Контроль за координацією рухів руки в рядку. Тренувальні вправи.11.

Робота в сітці зошита. Виконання вправ для розвитку окоміру та вільної орієнтації учнів у зошиті.12.

Тренувальні підготовчі вправи для розвитку руки дитини на робочому рядку. Письмо похилих паличок.13.

Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. Дотримання горизонтального рядка. Гра «Подорож по рядках».14.

Знайомство з лініями. Рядкові лінії - верхня і нижня. Допоміжна похила лінія.15.

Формування обрису правого і лівого півовалу. Письмо за допомогою кальки.16.

Письмо вивчених елементів. День народження буковинки. Закріплення написання петле подібних елементів.
II СЕМЕСТР17.

Увага, пам'ять, самоконтроль. Зоровий диктант. Написання ліній, схожих на елементи букв. Прийом калькування.18.

Формування просторових уявлень, зорового аналізу й синтезу .Будова слів з різних складів.19.

Відомості про рукописні букви та пунктуаційні знаки. Гра «Хто на кого схожий?"20.

Правила сидіння під час письма. Цікаві завдання для слухняних пальчиків. Вправа «Краплинки».21.

Асоціативне сприйняття графічного зображення поєднань між буквами.22.

Засвоєння поєднань малих букв та використання на письмі з коментуванням.23.

Розвиток творчого мислення. Казкове перетворення малих і великих літер. Вправа «Правильно з'єднай».24.

Письмо букв та їх елементів. Каліграфічні вправи. Цікаві вправи «Встав пропущені букви».25.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Посадка учня під час письма.26.

Каліграфічні курйози «На прийом до лікаря Стенографія». Списування вивчених букв з друкованого тексту. Вправа «Плутанка»27.

Вправи на дотримання нахилу і висоти букв. Списування з друкованого тексту.28.

Вправи для формування навичок правильного написання елементів букв та їх з'єднань. Списування з друкованого тексту.29.

Відпрацювання навичок безвідривного письма. Корекційна робота. Цікаві вправи «Склади слова і запиши»ЗО.

Розвиток орфографічної зіркості. Вибіркове списування. Складання речень за схемою.31.

Написання прислів'я, буквосполучень. Зоровий диктант.32.

Письмо під диктовку. Вживання розділових знаків. Закріплення технічних і графічних навичок письма.33

Підсумковий урок за рік.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ключові компетентності учнів

та їх зміст за Державним стандартом початкової освіти

1. Вільне володіння державною мовою

1.

вміння усно й письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти


2.

любов до читання


3.

відчуття краси слова


4.

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження


5.

готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

2. Здатність спілкуватися рідною

(у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

1.

2.

активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях


3.

оволодіння навичками міжкультурного спілкування

3. Математична компетентність

1.

виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі


2.

моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань


3.

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій

1.

2.

допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати


3.

формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів


4.

пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

5. Інноваційність

1.

відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо)


2.

формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

6. Екологічна компетентність

1.

усвідомлення основи екологічного природокористування


2.

дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

7.Інформаційнокомунікаційна компетентність

1.

2.

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

8. Навчання впродовж життя

1.

опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання


2.

організація власного навчального середовища


3.

отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб


4.

визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення


5.

навчання працювати самостійно і в групі

9. Громадянські

та соціальні компетентності

1.

усвідомлення ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, рівних прав і можливостей


2.

співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети


3.

активність у житті класу та школи


4.

повага до прав інших осіб


5.

уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів

та ідентифікацію себе як громадянина України


6.

дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

10. Культурна компетентність

залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

11. Підприємливість та фінансова грамотність

1.

2.

ініціативність

готовність брати відповідальність за власні рішення


3.

вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей


4.

усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці


5.

готовність до втілення в життя ініційованих ідей


6.

прийняття власних рішень

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова і літературне читання

Пояснювальна записка

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення;

 • розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей школярів;

 • формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення;

 • формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації;

 • ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками;

 • формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науковопопулярні, навчальні, медіатексти);

 • дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань і норм української мови;

 • залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовнолітературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

1)Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

2)Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

3)Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.

4)Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти.

5)Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя.


Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

 1. клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

 2. клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих навчальних предметів.

УКРАЇНСЬКА МОВА ( НАВЧАННЯ ГРАМОТИ)

За підручником І. В. Цепова, Н.О.Воскресенська

( 8 годин на тиждень) І семестр ( 60 годин)


п/п

Тема уроку


Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

Прим.


Добукварний період (18 годин)1.

Україна – рідний край. Державні символи України. Українська мова.

Част1

Ст.5
з увагою сприймає усні репліки співрозмовника, доречно реагує на них; [1 МОВ 1.1]

виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції; [1 МОВ 1.1]

слухає й розуміє коротке монологічне висловлення; [1 МОВ 1.1] відповідає на запитання за змістом прослуханого (хто? що? де? коли? як?) [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4]

розповідає, про що мовиться в тексті, який прослуховувався [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4]

ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого; [1 МОВ 1.5] розповідає, що зацікавило в усному повідомленні; [1 МОВ 1.3] відтворює у ролях (з учнями або вчителем) діалог із прослуханих казок, розповідей [1 МОВ 1.2] вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення; [1 МОВ

1.6], [1 МОВ 1.7]


2.

Загальне ознайомлення із зошитом для письма (прописами). Правила письма: постава, розташування зошита на парті і ручки в руці. Перевірка готовності руки до письма.

Част1

Ст.1
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


3.

Я – школярка. Я – школяр. Знайомство. Звернення. Рідна мова. Правила спілкування.

Ст.6-7
самостійно формулює репліки (запитання) до співрозмовника за змістом попередньо підготовленої короткої бесіди на добре знайому тему [1 МОВ 1.6], [1 МОВ 1.7]

уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]

дотримується правил спілкування з людьми різного віку; [1 МОВ

1.8]4.

Орієнтайія на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Наведення контурів, штрихування і розфарбування предметних малюнків.

Ст.2
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


5.

Шкільне життя. На уроці і на перерві. Мова і мовлення. Види мовлення: усне (говорю- слухаю), писемне (пишу – читаю).

Ст. 8-9
використовує відповідно до ситуації спілкування несловесні засоби (жести, міміка тощо); [1 МОВ 1.7]

регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі спілкування; [1 МОВ 1.8], [1 МОВ 4.2]


6.

Орієнтація на сторінці зошита. Формування графічної навички учнів. Проведення «доріжки». Розфарбування стрілочок заданого напрямку (догори – донизу, ліворуч – праворуч).

Ст. 3
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


7.

У світі народних творів (скоромовки, казки). Виразність усного мовлення. Темп: швидко, повільно. Інтонація : лагідно, сердити, здивовано, весело, сумно.

Ст.

10-11
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


8.


Ознайомлення з видами ліній: прямі, ламані, криві. Прямі лінії різних напрямів: горизонтальні, вертикальні, похилі. Формування умінь проводити прямі лінії заданих видів і напрямків.

Ст.4
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


9.

Старі казки на новий лад. Розповідь за серією малюнків. Слово. Речення.

Ст.12-13
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


10.

Ознайомлення з основним (робочим) рядком. Орієнтація в рядку: верхня й нижня рядкові лінії, середина рядка. Виконання графічних вправ у рядках наведення контурів, штрихування, самостійне виконання графічних вправ за зразком.

Ст.5
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


11.

Спортивні розваги. Виразність усного мовлення. Сила голосу: тихо, голосно. Слово. Речення.

Ст.14-15
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


12.

Ознайомлення із сіткою зошита та його лініями. Письмо прямих похилих ліній різного розміру окремо і в поєднанні з іншими елементами.

Ст.6
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


13.

Домашні улюбленці. Піктографічне посьмо. Дорожні знаки. Правила поведінки на вулиці. Слова- назви предметів. Хто? Що? Робота з дитячою книгою.

Ст.16-17
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


14.

Закріплення уміння орієнтуватися в стінці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням узнизу окремо і в поєднанні з іншими елементами. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.7
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


15.

Світ захоплень. Розповідь про послідовність дій. Слова – назви дій предметів. Що робить? Що роблять?

Ст.18-19
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


16.

Закріплення уміння орієнтуватися в сітці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням угорі окремо і в поєднанні з іншими елементами.

Ст.8
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


17.

У зоопарку. Опис предмета за питаннями упізнання за ознаками. Слова – назви ознак предметів. Який? Яка? Яке? Які?

Ст.20-21
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


18.

Письмо прямих похилих ліній із заокругленнями вгорі та внизу окремо і в поєднанні. Формувати нові графічні уміння прийомом поєднання відомого.

Ст.9
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


19.

Лісові тварини. Переказ тексту за малюнковим планом. Слова – помічники.

Ст.22-23
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


20.

Письмо довгих похилих ліній із петлею внизу окремо і в поєднанні. Закріплення умінь писати вивченні лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст.10
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


21.

Спорт у нашому житті. Спілкування удвох – діалог. Поділ слова на склади. Наголошений склад.

Ст.24-25
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


22.

Письмо довгих похилих ліній із петлею вгорі окремо і в поєднанні. Формування графічних умінь прийомом протиставлення. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст. 11
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


23.

У кожного свій талант. Діалог: привітання, побажання. Мовні і немовні звуки. Звуки мовлення.

Ст.26-27
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


24.

Письмо овалів різних розмірів окремо і в поєднанні з іншими елементами. Відпрацювання похилого зображення овалу.

Ст.12
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


25.

Весела риболовля. Розповідь за серією малюнків. Голосні і приголосні звуки.

Ст.28-29
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


26.

Письмо правих і лівих півовалів різного розміру. Формування графічних умінь прийомом протиставлення. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писемних літер.

Ст.13
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


27.

У магазині та на ринку. Діалог: запитання, відповідь. Тверді і м’які приголосні. Робота з дитячою книжкою.

Ст.30-31
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


28.

Письмо короткої верхньої петлі окремо і в поєднанні. Закріплення умінь порівнювати елементи літер, знаходити в них спільне і відмінне. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.14
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


29.

Ми - підприємливі. Діалог: прохання, поряда. Звуковий аналіз слів.

Ст.32-33
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


30.

Письмо довгої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч та прогнутого плавного елемента. Порівняння початків написання і напрямів руху рукипід час зображення.

Ст.15
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку


31.

Електричні помічники. Правила користування електроприладами. Звуковий аналіз слів.

Ст.34-35
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


32.

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу.

Ст.16


33.

Узагальнення виченого. Перевірка сформованості знань і умінь.

Ст. 34-35
уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


34.

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу. Перевірки сформованості графічних умінь.

Ст.17
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1].


35.


Узагальнення виченого. Перевірка сформованості знань і умінь.

уважно слухає співрозмовника й адекватно відповідає на його запитання; [1 МОВ 1.1]

користується формулами мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]


36.Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу. Перевірки сформованості графічних умінь.

пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1].Букварний період (70 годин: І сем. – 42 годин)37.

У квітковому магазині. Звук [а],буква А, а. Позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.36-37
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


38.

Письмо малої та великої букви а,А. Ознайомлення з правилом середнього відривного поєднання літер. Ознайомлення з особливостями запису вигуків.

Ст.18
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


39.

У квітковому магазині. Звук [а],буква А, а. Позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.36-37
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


40.

Письмо малої та великої букви а,А. Ознайомлення з правилом середнього відривного поєднання літер. Ознайомлення з особливостями запису вигуків.

Ст.18
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


41.

На сільському подвір’ї. Звук[а], буква Я, я.позначення м'якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.38-39
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення; [1 МОВ 2.1]


42.

Письмо малої букви я та великих вивчених букв ознайомлення з правилом нижнього безвідривного поєднання літер.

Ст.19
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


43.

На ігровому майданчику. Звук [о], буква О, о. позначення твердості приголосного звука в прямому складі. Робота з дитячою книжкою.

Ст.40-41
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


44.

Письмо молої та великої букви О,о. відпрацювання середнього та нижнього поєднань літер. Закріплення умінь записувати вигуки. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.20
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


45.

Улюблені ігри. Звук[у], буква У,у. позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.42-43
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


46.

Письмо молої букви у,У. ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднання літер. Закріплення умінь записувати вигуки.

Ст.21
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


47.

Святковий салют. Звук [у], буква Ю,ю. позначення м’якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.44-45
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


48.

Письмо молої букви ю. ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднання літер. Закріплення умінь записувати вигуки.

Ст.22
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


49.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення вмінь, здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст.36-45
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


50.

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви. Навчання списувати з друкованого шрифту.

Ст.23
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


51.

Пригоди хлопчиків. Звук [и], буква и. позначення твердості приголосного звука прямому складі.

Ст.46-47
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


52.

Письмо малої букви и. закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.24
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


53.

Шкільна вистава. Звук [і], букви І,і. Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі.

Ст.48-49
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


54.

Письмо малої букви і. Закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.25
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


55.

Шкільна вистава. Звук [і], букви І,і. Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі. Робота з дитячою книжкою.

Ст.48-49
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


56.

Письмо великої букви І. Закріплення використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.25
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


57.

Екзотичні тварини. Звуки[е], буква Е,е. позначення твердості приголосного звука в прямому складі.

Ст.50-51
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


58.

Письмо малої букви е. закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер. Упізнавання слів за предметними малюнками, частковий звуко-буквений аналіз. Наведення літер у словах.

Ст.26
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


59.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст 46-51
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


60.

Письмо великої букви Е. закріплення умінь використовувати всі види поєднання літер та записувати вигуки.

Ст.27
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


61.

У перукарні. Звук [р], буква Р,р.

Ст. 52
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


62.

Письмо молої букви р, складів і слів із нею. Ознайомлення з правилами списування речення.

Ст.28
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


63.

Прилади – помічники. Закріплення звукових значень букви р читання з нею.

Ст.53
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


64.

Письмо великої букви Р і вигуків з нею.

Ст.29
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


65.

Дитячі мрії. Звуки [м] [м’], буква М, м.

Ст.54
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


66.

Письмо малої букви м, складів і слів із нею. Відпрацювання нижнього поєднання літер. Аналіз і списування речення.

Ст.30
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


67.

Відпочинок на морі. Закріплення звукових значень букви м, читання з нею.

Ст.55
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


68.

Письмо великої букви М, складів із нею. Аналіз і списування речень. Повторення вивчених літер.

Ст.31-33
пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; [2 МОВ 3.1]

дотримується свідомо гігієнічних правил письма; [2 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт:

розташовує самостійно заголовок у рядку, дотримується поля,

правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні

виправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовує слова й віршові строфи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записує слова в таблицю; [2 МОВ 3.1]


69.

Дні тижня. Звуки [в], [в’], букви В, в. Робота з дитячою книжкою.

Ст.56
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


70.

Письмо малої букви в закритої та відкритої конфігурації. Поєднання букви з іншими у складах. Запис слів і речень. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст. 34
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


71.

Вареники від Валерика. Закріплення звукових значень букви в, читання з нею.

Ст.57
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


72.

Письмо великої букви В. запис слів і речення. Повторення правила написання імен людей із великої літери.

Ст.35
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


73.

Відпочинок у Буковелі. Звук [л] [л’], буква Л, л.

Ст.58
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


74.

Письмо малої букви л, складів і слів із нею. Відпрацювання нижнього поєднання літер. Синтетична вправа з додаванням літер у слова (маляр, муляр).

Ст.36
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


75.

Телефонні розмови. Закріплення звукових значень букви Л л, читання з нею.

Ст.59
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


76.

Письмо великої букви Л, складів і слів із нею. Інтонування і запис питального речення.

Ст. 37
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


77.

Таємниця космосу. Звуки [н] [н’], буква Н, н.

Ст.60
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


78.

Письмо малої букви н, складів із нею. Запис слів і речення. Читання і запис анаграм (нора, рано).

Ст.38
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


79.

Маленькі майстрині. Закріплення звукових значень букви н, читання з нею.

Ст. 61
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


80.

Письмо великої букви Н, складів із нею. Запис жіночих імен із подвоєною буквою н ( Нонна, Інна). Списування речення з друкованого шрифту.

Ст.39
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


81.

Закріплення звукових значень вивчених літер. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв. Формування читацьких умінь.

Ст.52-61
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


82.

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого шрифту. Виконання синтетичних графічних вправ із літерами і словами.

Ст.40-41
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


83.

Подарунки Діда Мороза. Звуки [д] [д’], буква Д, д.

Робота з дитячою книжкою.

Ст.62 -63
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


84.

Письмо молої букви д, відпрацювання роєднань літер у складах. Запис слів і речення. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст. 42
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


85.

У дельфінарії. Закріплення звукових значень букви д, читання з нею.

Ст. 64-65
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


86.

Письмо великої букви Д, складів і слів із нею. Повторення правила написання імен людей з великої літери. Аналіз і списування речення.

Ст.43
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]87.


Театр. Звуки [т] [т’], буква Т,т.


Ст.66-67
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2] читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


88.

Письмо малої букви т, складів і слів із нею. Списування скоромовки з друкованого шрифту.

Ст.44
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


89.

Тато – мій друг. Закріплення звукових значень букви Т, т, читання з нею.

Ст.68-69
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


90.

Письмо великої букви Т, складів і слів із нею. Повторення правила написання імен людей з великої літери. Аналіз і списування речення.

Ст. 45
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


91.

Далека мандрівка. Звуки [б] [б’], буква Б,б.

Ст. 70-71
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


92.

Письмо малої букви б, складів і слів із нею. Закріплення умінь писати літери овальної форми (о,а,д,б). Списування скоромовки.

Ст. 46
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


93.

Музичні інструменти. Закріплення звукових значень букви Б,б, читання з нею.

Ст. 72-73
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


94.

Письмо великої букви Б, складів і слів із нею. Запис вигуку і речення. Списування з друкованого шрифту. Повторення вивчених літер.

Ст. 47
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


95.

Світ захоплень. Звуки [п] [п’], буква П,п.

Ст. 74-75
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


96.

Письмо малої букви п, складів і слів із нею. Запис анаграм (пілот, політ). Опрацювання словникового слова папір. Запис речення.

Ст. 50
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


97.

Наш прапор. Закріплення звукових значень букви П,п, читання з нею. Робота з дитячою книжкою.

Ст. 76-77
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


98.

Письмо великої букви П, слів і речення з нею. Ознайомлення з правилом написання назв річок і міст із великої літери. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.51
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


99.

Закріплення вивченого. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь.

Ст. 62-77
повторює услід за вчителем зразок зв’язного висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його змісту та інтонаційних особливостей [1 МОВ 1.2]

переказує знайому казку, короткий прослуханий текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ

1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ

1.7]


100

Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого шрифту. Виконання синтетичних графічних вправ із літерами та словами.

Ст. 48-49
складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією

(самостійно та з допомогою вчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримується культури оформлення письмових робіт; [1 МОВ

3.1]

перевіряє написане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні,

пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя [1 МОВ 3.3],

[1 МОВ 4.2]


101

Здоровими бути! Звуки [з] [з’], буква З,з.

Ст. 78-79
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


102

Письмо молої букви з, складів і слів із нею. Ознайомлення зі словами, що відповідають на питання коли? як? опрацювання словникового слова зараз. Запис речення, пояснення використання тире в ньому.

Ст.52
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


103

Кожен знає своє діло. Закріплення звукових значень букви З, з, читання з нею.

Ст.80-81
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


104

Письмо великої букви З, складів і слів із нею. Списування скоромовки з друкованого шрифту.

Ст.53
аналізує звуко-буквений склад слова; [2 МОВ 4.1] експериментує зі словами: змінює, додає, вилучає один звук (букву), склад у словах так, щоб вийшло інше слово; [2 МОВ 4.2] правильно вимовляє слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим [2 МОВ 4.1] правильно вимовляє й записує слова з апострофом; [2 МОВ 4.1] правильно наголошує загальновживані слова [2 МОВ 4.1] експериментує з наголосом: порівнює і пояснює значення слів, які відрізняються лише наголосом; [2 МОВ 4.2]


105

Зима в лісі. Звуки [с] [c’], буква С,с.

Ст. 82-83
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


106

Письмо малої букви с, складів і слів із нею. Відновлення і запис деформованого речення.

Ст.54
має уявлення про мовні звуки; [1 МОВ 4.1]

розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння [1 МОВ 4.1]

правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки [1 МОВ 4.1]

відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції) [1 МОВ 4.1]


107

Засніжене місто. Закріплення звукових значень букви с, читання з нею.

Ст.84-85
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


108

Письмо великої букви С, буквосполучень і слів із нею. Закріплення правила написання назв річки і міста з великої літери. Списування речення з друкованого шрифту.

Ст. 55
має уявлення про мовні звуки; [1 МОВ 4.1]

розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння [1 МОВ 4.1]

правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки [1 МОВ 4.1]

відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції) [1 МОВ 4.1]


109

Квітуча краса. Ь (знак м’якшення). Позначення на письмі м'якості приголосних звуків.

Ст.86
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


110

Письмо знака м’якшення (ь) закритої та відкритої конфігурації, поєднання його з іншими літерами. Запис слів і речення. Опрацювання словникового слова олень.

Ст.56
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


111

Рідні пісні. Закріплення умінь читати слова зі знаком м’якшення(ь). Буквосполучення ьо.

Ст. 87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1]


112

Письмо буквосполучення ьо. Запис слів із ним. Списуваня речення з друкованого шрифту.

Ст. 57
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


113

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь. Робота з дитячою книжкою.

Ст. 3-42
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


114

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів. Розвиток зв’язного мовлення.

Ст.58-59
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


115

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь.

Ст.42-87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


116

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів.

Ст.60-61
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


117

Систематизація вивченого за І семестр. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вичених букв, читання з ними складів, слів, тектів. Формування читацьких умінь.

Ст. 3-87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


118

Повторення написання літер за спільним елементом. Закріплення умінь зображувати вивчені писемні букви, списувати з друкованого та рукописного шрифтів.

Ст.61-62
відновлює деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1] створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; [2 МОВ 3.1] перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст; [2 МОВ 3.3] виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]


119

Перевірка рівня сформованості знань та умінь. Кокурс «Розумники».

Ст. 3- 87
читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); [1 МОВ 2.1] виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

[1 МОВ 2.1]


120

Перевірка рівня сформованості знань та умінь. Кокурс «Чарівний краснопис».

Ст. 63
знаходить і називає елементи дитячої книжки (прізвище автора, заголовок, ілюстрації), спираючись на них, висловлює здогад, про що може розповідатися в книжці (творі); [1 МОВ 2.1]

розрізняє дитячі книжки казок, оповідань, віршів у виданнях з чітко вираженим поліграфічним оформленням (ілюстраціями, заголовком, графічним представленням тексту); [1 МОВ 2.1] дотримується правил збереження книжки та гігієни читання

(під керівництвом дорослого); пояснює свої читацькі вподобання (яким темам надає перевагу); [1 МОВ 2.5] відповідає на запитання, про що (про кого) любить читати; [1 МОВ 2.5]

називає своїх улюблених літературних героїв [1 МОВ 2.4]


Математична освітня галузь. Математика. Пояснювальна записка

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач;

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів, відношень і закономірностей;

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач.


Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями:

1)«Числа, дії з числами. Величини»,

2) «Геометричні фігури»,

3) «Вирази, рівності, нерівності»,

4)«Робота з даними»,

5)«Математичні задачі і дослідження».


Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 – 4 класах питань нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами. Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і 33 рівняння; числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер. Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.

Календарно-тематичне планування уроків

математики за підручником «Математика. Автори: Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. (2018)»

для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку


Змістові лінії

Ключові компетентності


Тема 1. Числа першого десятка


Досліджуємо форми об’єктів: многокутники, круг конус, піраміда, циліндр, куб, куля, ліворуч, праворуч, над, під, між, на вгорі, внизу, по центру попереду, позаду, поряд.
Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення: точка, пряма, крива.
Вивчаємо геометричні фігури: промінь, відрізок, ламана.
Досліджуємо ознаки об’єктів: форма, колір, розмір.
Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною: довший — коротший, вищий — нижчий, ширший — вужчий.
Лічимо від 1 до 10. Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Визначаємо кількість об’єктів. Лічба, не називаю предмети двічі, не пропускаю предмети.
Визначаємо порядковий номер об’єкта. Скільки? Який за порядком? Тиждень — сім днів
Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою. Множина.
Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне, попереднє, числа.
Вивчаємо число і цифру 1. Стільки ж. Дорівнює.
Вивчаємо число і цифру 2. Дорівнює, Не дорівнює.
Вивчаємо число і цифру 3.
Вивчаємо число і цифру 4.
Вивчаємо число і цифру 5.
Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо. Об’єднати, вилучити.
Порівнюємо групи об’єктів за кількістю. Більше, менше, рівність, нерівність.
Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання.
Зображуємо додавання і віднімання схематично.
Вивчаємо число і цифру 6. Наступне число, попереднє число.
Порівнюємо числа. Числовий промінь, наступні числа більші, попередні числа менші.
Досліджуємо склад числа 6.
Повторюємо числа 1–6.
Додаємо і віднімаємо за числовим променем.
Додаємо і віднімаємо в межах 6.
Вивчаємо число і цифру 7. +1 → наступне число, –1 → попереднє число.
Порівнюємо числа. Неправильні (хибні), нерівності.
Досліджуємо склад числа 7.
Повторюємо числа 1–7.
Вивчаємо число і цифру 8.
Порівнюємо числа.
Досліджуємо склад числа 8.
Обчислюємо вирази.
Повторюємо числа 1–8.
Вивчаємо число і цифру 9.
Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.
Досліджуємо склад числа 9.
Повторюємо числа 1–9.
Вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел.
Порівнюємо числа.
Досліджуємо склад числа 10.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Числа першого десятка»
Тема 2. Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10


Повторюємо числа 1–10.
Досліджуємо склад чисел першого десятка.
Називаємо компоненти та результат дії додавання: перший доданок, другий доданок, сума.
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2.
Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа.
Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0.
Вчимося додавати і віднімати числа.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1.
Відкриваємо переставний закон додавання.
Вимірюємо довжини відрізків. 1 сантиметр — 1 см.
Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. a + b = с, с – a = b, с – b = a.
Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання.
Додаємо і віднімаємо число 2.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2.
Досліджуємо різницеве порівняння. На скільки більше? На скільки менше?
Моделюємо різницеве порівняння. Різницеве відношення — різниця.
Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Більше на... Менше на...
Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць.
Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Сума: а + b, різниця: а – b
Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3.
Додаємо і віднімаємо число 3.
Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка.
Називаємо компоненти та результат дії віднімання: зменшуване, від’ємник, різниця.
Додаємо і віднімаємо числа.
Вимірюємо довжини відрізків. Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки.
Будуємо відрізки.
Вивчаємо вирази на дві дії.
Додаємо і віднімаємо число 3.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.
Готуємося до вивчення задач.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10»
Тема 3. Додавання і віднімання в межах 10. Задача


Додаємо і віднімаємо число 4.
Додаємо і віднімаємо число 4.
Знайомимося із задачею: задача, умова, запитання.
Дізнаємося про складові задачі: числові дані, шукане, розв’язання, відповідь.
Досліджуємо задачі. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими даними.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4.
Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4.
Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5.
Додаємо і віднімаємо число 5.
Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5.
Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами.
Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини.
Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки.
Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.
Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9.
Складаємо короткий запис задачі.
Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків.
Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9.
Складаємо короткий запис задачі.
Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.
Віднімаємо числа другої п’ятірки.
Порівнюємо число і математичний вираз.
Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.
Порівнюємо число і математичний вираз.
Порівнюємо математичні вирази.
Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.
Вимірюємо місткості посудин. 1 літр — 1 л.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Додавання і віднімання в межах 10. Задача»
Тема 4. Двоцифрові числа


Записуємо задачу коротко. Опорна схема задачі.
Досліджуємо властивості величин: ціле, частина.
Досліджуємо лічильну одиницю «десяток».
Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Десятки порівнюють, додають і віднімають так само, як і одиниці.
Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа.
Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр».
Утворюємо числа другого десятка.
Записуємо числа другого десятка. Розряди десятків, розряди одиниць.
Записуємо числа другого десятка.
Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.
Порівнюємо числа в межах 100.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число, 43 см = 4 дм 3 см.
Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків, 45 = 40 + 5.
Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.
Додаємо і віднімаємо одноцифрове число.
Додаємо і віднімаємо числа. 3 дм 2 см = 32 см.
Додаємо і віднімаємо числа. 25 + 30 = 55, 45 – 20 = 25.
Додаємо і віднімаємо числа.
Досліджуємо задачі. Шукане стає даним, а дане — шуканим.
Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване.
Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.
Розв’язуємо задачі.
Досліджуємо складові задач.
Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел.
Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба».
Визначаємо час за годинником. Годинник: годинна і хвилинна, стрілки, година (год).
Дізнаємося про тривалість доби. 1 доба = 24 години
Додаємо і віднімаємо числа.
Визначаємо вартість товару. Гривня (грн), копійка (к.), 1 грн = 100 к.
Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр»
Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене.
Перевіряємо свої досягнення з теми «Двоцифрові числа»Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ»

Пояснювальна записка

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 38 засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків і залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз наслідків ризикованої поведінки);

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціальнокультурної належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій;

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах діяльності;

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

 1. «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

 2. «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

 3. «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

 4. «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

 5. «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Календарно-тематичне планування уроків

Я досліджую світ за підручником «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. За підручником Н. Бібік, Г. Бондарчук» для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(3 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Моя країна Україна, а я – її дитина (с. 3-5)
знає назву країни, її столицю;

має уявлення про зміст символів держави (прапор, герб,гімн, українська мова), історичні пам'ятки свого краю; [1ГІО 8.3]

виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає,значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1ПРО 3.1]орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО2.1]долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО8.2]

2.

Символи держави – прапор, герб, гімн (с. 6-7)
знає назву країни, її столицю;

має уявлення про зміст символів держави (прапор, герб,гімн, українська мова), історичні пам'ятки свого краю; [1ГІО 8.3]

виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає,значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1ПРО 3.1]орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО2.1]долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО8.2]

3.

Хто ти. Взаємне представлення (с. 8-9)
усвідомлює людину як частину природи і суспільства, її відмінності від інших живих істот; [1 ПРО 1.4],[1 ГІО 1.2], [1 ГІО 2.1]

розповідає про себе, називає адресу проживання; складає словесний портрет «Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від інших», «Що я вмію», «Чого хочу навчитись»;[1 СЗО 2.1], [1 СЗО 3.3], [1 ГІО 6.1]

4.

Хто ти. Виготовлення бейджика (с. 9)
усвідомлює людину як частину природи і суспільства, її відмінності від інших живих істот; [1 ПРО 1.4],[1 ГІО 1.2], [1 ГІО 2.1]

розповідає про себе, називає адресу проживання; складає словесний портрет «Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від інших», «Що я вмію», «Чого хочу навчитись»;[1 СЗО 2.1], [1 СЗО 3.3], [1 ГІО 6.1]

5.

Дорога до школи. Правила безпечного руху (с. 10-11)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

6.

Тут я вчуся. Напрацювання правил і впровадження рутин (с. 12)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

7.

Безпека в школі (с. 13)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

8.

Для чого ходять у школу (с. 14-15)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

9.

З чого складається світ. Жива і нежива природа. Речі, зроблені руками людей (с. 16-17)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

10.

Як упізнати осінь. Створення «Книжки осені» (с. 18-19)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

11.

Рослини восени (с. 20-21)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

12.

На прогулянці будемо обережними! (с. 22-23)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

13.

Тварини восени (с. 24-25)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1]

14.

Осінні турботи людей (с. 26-27)
розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3] дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4] бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

15.

Хто що робить? (с. 28-29)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

16.

Хто працює в школі (с. 30-31)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

17.

День школярів (с. 32)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

18.

Стій, сиди, ходи, носи – правильно! (с. 33)
має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; [1 ГІО 2.1] усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, цікавиться відповідною інформацією; [1 ГІО 7.1] наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства [1 ПРО 1.4], [1 ПРО 3.3]

19.

Що потрібно для навчання (с. 34-35)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

20.

Чим я пізнаю світ. Про що дізнаюсь на дотик (с. 36-37)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

21.

Чим я бачу (с. 38-39)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

22.

Чим я чую (с. 40-41)
доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2]

23.

Впізнаю на смак. Впізнаю на запах (с. 42-43)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

24.

Для чого нам зуби? (с. 44-45)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

25.

У природі все пов’язане (с. 46-47)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

26.

Сонце (с. 48-49)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

27.

Повітря (с. 50-51)
розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1] розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; [1 ПРО 3.1] називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; [1 ПРО 4.3]

28.

Вода (с. 52-53)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

29.

Ґрунт (с. 54-55)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

30.

Рослини (с. 56-57)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

31.

Тварини (с. 58-59)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2] групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3]

32.

Дикі та свійські тварини (с. 60-61)
групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3] встановлює найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі, між живими організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською діяльністю людей; [1 ПРО 3.1] розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1]

33.

Дорога і транспорт (с. 62-63)
групує об’єкти природи за однією ознакою; [1 ПРО 4.3] встановлює найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі, між живими організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською діяльністю людей; [1 ПРО 3.1] розуміє цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; [1 ПРО 3.2] обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1]

34.

Безпека на дорозі (с. 64-65)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

35.

Дбай про свою безпеку (с. 67-69)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

36.

Я тут живу (с. 70-71)
виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; [1 ГІО 2.2], [1 ПРО 3.1] орієнтується у найближчому просторі; [1 ПРО 1.4], [1 ГІО 2.1] долучається до корисних справ громади [1 СЗО 4.7], [1 ГІО 8.2]

37.

Чемним треба бути скрізь (с. 72-73)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

38.

Оглядаю моє житло. Коли ми самі вдома (с. 74-75)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

39.

Коли гаджет заважає (с. 76-77)
має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; [1 ГІО 6.2] доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); [1 ГІО 6.3] доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; [1 ГІО 8.1] розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; [1 ГІО 6.3] має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; [1 ГІО 6.2] використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших [1 СЗО 1.4], [1 ГІО 2.3]

40.

У двері стукає зима. Створення книжки «Зимові сторінки» (с. 78-79)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

41.

Жива і нежива природа взимку (с. 80-81)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2]

42.

Сторінка дослідника (с. 82-83)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

43.

Як допомогти тваринам взимку (с. 84-85)
розпізнає тіла неживої і живої природи, рукотворні об'єкти; [1 ПРО 1.1] розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; [1 ПРО 1.2]

44.

Зимові розваги (с. 86-87)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

45.

Дбай про здоров’я взимку (с. 88)
обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; [1 ПРО 1.1] досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); [1 ПРО 1.4] використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; [1 ПРО 2.1]

46.

Святковий календар зими (с. 89)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

47.

Новий рік і Різдво (с. 90-91)
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]

48.

Узагальнення знань учнів. Підсумок за семестр
дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; [1 ПРО 3.4]бере посильну участь в природоохоронній діяльності [1 ПРО 3.2]
Технологічна освітня галузь. Дизайн і технології.

Пояснювальна записка

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс «Дизайн і технології».

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво;

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві;

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах;

- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного застосування традиційних та сучасних технологій;

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір.


Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями:

1) «Інформаційно-комунікаційне середовище»,

2) «Середовище проєктування»,

3) «Середовище техніки і технологій»,

4) «Середовище соціалізації»

Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Майстер-саморобко»

Автори: А. Бровченко, Н. Копитіної» для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)


Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Матеріали та інструменти. Професії в житті людини. Організація робочого місця. Правила безпеки праці на уроках.
розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

2.

Папір та його призначення. Види паперу. Різання паперу. Створення аплікації із різних видів паперу «Морські таємниці».
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

3.

Різання паперу. Послідовність дій під час виготовлення лепбука. Створення лепбука «Мої захоплення»
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

4.

Аплікація із рваних частин паперу. Створення аплікації «Білий кролик»
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1]

5.

Різання паперу. Виготовлення гри «Танграм» та складання заданих форм за схемами чи власним задумом.
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

6.

Природні матеріали рідного краю. Підготовка природних матеріалів до роботи. Створення предметних аплікацій з листя.
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

7.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації з листя «Чарівний птах»
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

8.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації із різних природних матеріалів «Маша і Ведмідь»
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

9.

Робота з природними матеріалами. Створення аплікації із різних природних матеріалів «Червона Шапочка»
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

10.

Об’ємні вироби з природних матеріалів. Створення з різних природних матеріалів фігурок тварин або казкових героїв.
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

11.

Симетрія у природі. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікації «Метелик на квітці».
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4]

12.

Симетрія у природі. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікації «Осінні дерева».
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

13.

Натюрморт. Різання паперу. Створення натюрморту у техніці аплікації.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

14.

Об’ємні вироби з паперу. Виготовлення яскравого вітрячка з паперу.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

15.

Робота з нитками. Створення аплікації з ниток і кольорового паперу «Овечка»
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

16.

Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Виготовлення паперової бурульки на ялинку.
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Умійко» Автори: О.Головатої, А Кононюк для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(1 година на тиждень)

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

1.

Вступ. Місце праці та професії в житті людини. Правила організації робочого місця на уроці. Матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для роботи. Загальні правила безпеки життя на уроках.

ПР: практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи, правилами поведінки з ними (с. 3-6)
розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

2.

Папір. Види паперу. Загальне уявлення про виробництво паперу. Послідовність дій під час виготовлення виробів із паперу.

ПР: виготовлення аплікації із рваних частин паперу «Гроно калини» (с. 7-11)
називає та обговорює у групі матеріали, корисність та естетичну цінність різних виробів; [1 ТЕО 1.1; 1.3] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

3.

Рвання паперу. Властивості паперу. З'єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання. Аплікація. Послідовність дій під час виготовлення аплікації із рваних частин паперу.

ПР: виготовлення аплікації із рваних частин паперу «Диво-дерево» (с. 12-15)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

4.

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і лінії згину.

ПР: різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм, розмічених за допомогою шаблону; виконання аплікації «Веселі ніжки» (с. 16-19)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

5.

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Поняття «шаблон». Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, трафарету. Копіювання зображення за допомогою шаблону.

ПР: створення аплікацій із вирізаних форм «Смачні фрукти» (с.20-23 )
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

6.

Симетричні форми. Симетрія у природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм із паперу.

ПР: вирізання деталей виробів симетричної форми; створення аплікацій із вирізаних простих симетричних форм «Грибочки» (с.24-28 )
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

7.

Згинання і складання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Ознайомлення з технікою оригамі (загальні поняття).

ПР: створення найпростіших виробів у техніці оригамі «Песик» (с. 29-33)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

8.

Згинання і складання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Техніка оригамі.

ПР: створення найпростіших виробів у техніці оригамі «Тюльпани» (с. 34-35)
працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; [1 ТЕО 2.1] виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; [1 ТЕО 2.2] розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

9.

Робота з природними матеріалами. Природні матеріали та їх використання для виготовлення виробів. Підготовка природних матеріалів до роботи. Інструменти для роботи. Послідовність дій під час виготовлення аплікації із природних матеріалів.

ПР: виготовлення аплікації із природних матеріалів «Їжачок» (с.49-56 )
спостерігає за природними об’єктами; [1 ТЕО 1.3] збирає і заготовляє природні матеріали; [1 ТЕО 1.3; 3.1] організовує робоче місце; [1 ТЕО 4.2] дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; [1 ТЕО 4.3] виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; [1 ТЕО 1.4] розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1] називає та обговорює у групі матеріали, корисність та естетичну цінність різних виробів; [1 ТЕО 1.1; 1.3] розпізнає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробів візуально та на дотик; [1 ТЕО 1.3]

10.

Робота з природними матеріалами. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів.

ПР: виготовлення персонажів казок та мультфільмів із природних матеріалів на площині «Метелик» (с.57-58 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

11.

Робота із природними матеріалами. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних матеріалів.

ПР: виготовлення композицій за мотивами казок «Півник» (с.59-60 )
12.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації «Натюрморт» (с. 36-40 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

13.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації «Пейзаж» (с.41-42 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

14.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення новорічної гірлянди із паперу (с.85-88 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

15.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення ялинкової іграшки з паперу «Синичка» (с.89-90)
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

16.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення новорічної листівки з паперу «Сніговичок» (с.91-92 )
здійснює розмічання ліній на папері і картоні; [1 ТЕО 1.4] описує усно модель спроєктованого виробу; [1 ТЕО 1.4] пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); [1 ТЕО 1.3; 1.4] добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]
Календарно-тематичне планування уроків

дизайну та технологій за альбомом-посібником «Умійко» Автори: О.Головатої, А Кононюк для 1 класу за програмою НУШ (2018-2019 н.р.)

(1 година на тиждень)

ІІ СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

17.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення іграшки з природного матеріалу «Горіховий човник»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

18.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Золота рибка»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

19.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

ПР: відпрацювання прийомів зав’язування шнурків.
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

20.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

ПР: поділ одягу і взуття відповідно до сезону.
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

21.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Весела гусінь»
розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; [1 ТЕО 2.1] розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

22.

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів із паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас із паперу. Способи з’єднання окремих частин виробів.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Валентинка»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

23.

Екскурсія до шкільної бібліотеки.

ПР: виготовлення закладки для книжки
умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1] розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1] виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям (зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2] пояснює правила догляду за домашніми тваринами, рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

24.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу і вати «Вербові котики»
пояснює корисність та естетичність створеного виробу; [1 ТЕО 1.1; 1.5] презентує результати власної або колективної проєктнотехнологічної діяльності, обговорює їх з іншими; [1 ТЕО 1.5] долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; [1 ТЕО 2.1; 4.1] умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

25.

Конструювання найпростіших виробів.

ПР: виготовлення вітальної листівка до свята 8 Березня
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

26.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Весняні пташки»
розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.2] описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); [1 ТЕО 2.2] виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративноужиткового мистецтва; [1 ТЕО 2.1]

27.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу і серветок «Веселі вівці»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]


Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Котик»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

28.

Екскурсія до їдальні.

Виготовлення виробів з пластиліну «Солодощі з пластиліну»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати

іншим; [1 ТЕО 1.5; 4.1]

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері

матеріального і нематеріального виробництва; [1 ТЕО 4.1]

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям

(зав’язує шалик, пояс, шнурки тощо); [1 ТЕО 4.1; 4.2]

пояснює правила догляду за домашніми тваринами,

рослинами і доглядає за потреби; [1 ТЕО 4.1]

29.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Вишеньки»
30.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Квіти і метелики на луках»
розміщує деталі виробу на площині; [1 ТЕО 2.1] застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); [1 ТЕО 2.1] оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; [1 ТЕО 1.4; 2.2] раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих [1 ТЕО 3.1; 3.2]

31.

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну, інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів із пластиліну на площі за зразком.

ПР: виготовлення картини з пластиліну «Равлик»
32.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікацій з паперу «Писанки»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

33.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікацій з паперу «Великодній кошик»
34.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення листівки з паперу і серветок «Квіти для мами»
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]

35.

Комбіновані роботи . Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

ПР: виготовлення аплікації з паперу «Дельфін»

Підсумок за рік.
добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); [1 ТЕО 1.3; 3.1] розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); [1 ТЕО 2.1] читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих [1 ТЕО 1.2]
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
«Погоджено» Заступник директора З навчально-виховної роботи _______Л.С. Бединська _____________________2021р. _____________________2022р. «Затвердж...
Слайд № 1

«Погоджено» Заступник директора З навчально-виховної роботи _______Л.С. Бединська _____________________2021р. _____________________2022р. «Затверджено» Директор Уховецького ліцею __________О.К. Алексійчук _____________________2021р. _____________________2022р. Календарно-тематичне планування 1 класу Вчитель початкових класів: Тетяна Сергіївна Романюк _______________________ 2021-2022

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізична культура

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Пояснювальна записка


Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я,отримання задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності;

формування в учнів здатності володіння різними способами рухової

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;

розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’ята фізичного розвитку;

використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій і критичного мислення;

формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного вдосконалення;

розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-

гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої

діяльності;

розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності;

виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях.

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями:

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших

школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних

вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний

розвиток, зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів умінь і

навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання

вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ

корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у

просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням і перелізанням,

стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей; формування

правильної постави й профілактику плоскостопості.Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в молодших школярів ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; забезпечення усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування уміння боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю сприймати поразку,контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси,оцінювати власні можливості в процесі ігрової та змагальної діяльності,виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення користуватися власними перевагами і визнавати недоліки в тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізувати спортивні проекти (турніри,

змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет.


Тема

Дата

Ключові компетентності

Очікувані результати

Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на фізичний розвиток та зміцнення здоров'я людини. Спортивний одяг і взуття. Правила без­печної поведінки на уроках фізкультури. Рухливі ігри та естафети.


4

має уявлення про фізичну культуру як

сукупність різноманітних фізичних вправ,

спрямованих на фізичний розвиток та

зміцнення здоров’я людини;


розуміє терміни з предмету «фізична

культура»;

пояснює значення фізичних вправ для

формування правильної постави;


називає життєво важливі способи пересування

людини;

виконує організовуючі вправи: команди на

шикування в шеренгу, колону по одному, в

коло; розмикання на інтервал;

загальнорозвивальні вправи без предмета

(імітаційного характеру) та з предметами;

комплекс вправ ранкової гігієнічної

гімнастики, присідання тощо;

Правила безпечної поведінки в процесі рухової та загаль­ної діяльності. Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Рухливі ігри, естафети. Визначення вихідних даних фізи­чної підготовленості учнів.


5

має уявлення про фізичну культуру як

сукупність різноманітних фізичних вправ,

спрямованих на фізичний розвиток та

зміцнення здоров’я людини;


розуміє терміни з предмету «фізична

культура»;

пояснює значення фізичних вправ для

формування правильної постави;


називає життєво важливі способи пересування

людини;

виконує організовуючі вправи: команди на

шикування в шеренгу, колону по одному, в

коло; розмикання на інтервал;

загальнорозвивальні вправи без предмета

(імітаційного характеру) та з предметами;

комплекс вправ ранкової гігієнічної

гімнастики, присідання тощо;

Життєво важливі способи пересування людини. Організо­вуючі вправи. Різновиди ходьби. Рухливі ігри, естафети. Визначення вихідних даних фізичної підготовленості учнів.


4

має уявлення про фізичну культуру як

сукупність різноманітних фізичних вправ,

спрямованих на фізичний розвиток та

зміцнення здоров’я людини;


розуміє терміни з предмету «фізична

культура»;

пояснює значення фізичних вправ для

формування правильної постави;


називає життєво важливі способи пересування

людини;

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Рухливі ігри та естафети.


7

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];

- долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою

лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6];

- виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2

ФІО 1-1.1-7];

- виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8];

- виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2

ФІО 1-1.1-9]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Рухливі ігри, естафети.


8

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];

- долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою

лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6];

- виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2

4ФІО 1-1.1-7];

- виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8];

- виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2

ФІО 1-1.1-9]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Різновиди ходьби. Рухливі ігри та естафети.


5

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];

- долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою

лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6];

- виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2

ФІО 1-1.1-7];

- виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8];

- виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2

ФІО 1-1.1-9]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Біг з високим підніманням стегна, закиданням гомілок. Біг із високого старту до 30 м. Рух­лива гра.


6

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Біг із високим підніманням стегна, закидан­ням гомілок. Біг із високого старту до ЗО м. Рухлива гра.


8

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку швидкості. Біг із змі­ною напрямку та з високого старту до 30 м. Рухлива гра.


9

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку швидкості. Біг із змі­ною напрямку та з високого старту до 30 м. Рухлива гра.


10

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Біг із зміною напрямку. «Човниковий» біг. Рухлива гра.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Біг із різних вихідних положень. Вправи для розвитку координації. «Човниковий» біг. Рухлива гра.


6

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Біг із різних вихідних положень. Вправи для розвитку координації. «Човниковий» біг. Рухлива гра.


5,6

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Вправи на релаксацію. Загальноро­звивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалос­ті. Біг із почерговою ходьбою. Рухлива гра.


4

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Біг із почерговою ходьбою. Рухлива гра.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Стрибки на місці на одній, двох ногах з просуванням. Стрибки у довжину з місця поштовхом дво­ма ногами.


4

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Стрибки на двох ногах з просуванням. Стрибки у довжину з місця поштовхом двома ногами. Рухлива гра.


4

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки з про­суванням. «Човниковий» біг. Рухлива гра.


8

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку координації. «Човниковий» біг.


7

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Чергування ходьби та бігу. Рухлива гра.


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Чергування ходьби та бігу. Рухлива гра.


7

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Правила техніки безпеки під час занять з м'ячем. Органі­зовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Вправи для опанування навичок володіння м'ячем (вправи з великим м'ячем). Рухлива гра.


6

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.


8

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.


4

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передавання м'яча. Рухлива гра, естафета.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передавання м'яча. Рухлива гра, естафета.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Перекидання м'яча у парах. Рухли­ва гра.


5

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби; бігові вправи. Перекидання м'яча у парах. Рухли­ва гра.


4

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.


7

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра, естафета.


10

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Танцювальні кроки. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


9

виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних

вправ за показом учителя / учительки з використанням різних

предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1];

- виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3];

- виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4];

- виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5];


Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гім­настичною палицею. Танцювальні кроки. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


10

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гім­настичною палицею. Танцювальні кроки. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з пре­дметами. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.


10

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з пре­дметами. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з пре­дметами. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.


6

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Постава як основа здоров'я. Організовуючі вправи. Зага­льнорозвивальні вправи для формування правильної пос­тави. Танцювальні кроки, танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


4

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Танцювальні кроки, танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Танцювальні кроки, танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


7

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Танцювальні кроки, танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


7

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


6

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.


4

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гігієніч­ної гімнастики. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвит­ку гнучкості. Рухлива гра.


5


Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гігієніч­ної гімнастики. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі ска­калкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакал­кою. Вправи для розвитку гнучкості.


5

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

2 семестр

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби, бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра. Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.


8

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакал­кою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра. Визна­чення динаміки фізичної підготовленості учнів.


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.


7

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Вправи для формування правильної постави. Правила безпечної поведінки під час рухливих ігор та естафет.


9

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Життєво важливі способи пересування людини. Загальнорозвивальні вправи. Ходьба.


8

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурні хвилинки. Різновиди ходьби.


7

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Загальнорозвивальні вправи (ЗРВ) без предмета . Різновиди бігу. Рухливі ігри.


6

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Різновиди ходьби та бігу. Дитячий фітнес. Рухливі ігри.


5

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Біг із високим підніманням стегна. Звіроаеробіка. Комплекс ранкової гімнастики. Правила чесної гри.


4

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Біг із закиданням гомілок. Ходьба на пальцях, пятах. Рухливі ігри


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Біг зі зміною напрямку руху. Ходьба із високим підніманням стегна. Звіроаеробіка.


6

володіє елементарними навичками виконання стрибків: на місці на одній нозі, на двох ногах з просуванням уперед, назад, у присіді правим та лівим боком; стрибки в глибину; стрибки у висоту; стрибки у довжину з місця поштовхом однієї і двох ніг [1 ФІО 1.1]; виконує вправи для розвитку фізичних якостей: сили – підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці); швидкості – повторний біг на 3–4х10 м; пришвидшення з різних вихідних положень; витривалості – біг почергово з ходьбою; пересування на лижах; нахили тулуба в різних напрямах у положенні стоячи, Вправи для розвитку фізичних якостей. 59 нахили у положенні сидячи; “напівшпагат”, “шпагат”; координації – пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, “човниковий” біг 4х9 м, 3х10 м [1 ФІО 1.2]; [1 ФІО 1.3];

Біг із різних вихідних положень. Ходьба у напівприсіді і присіді. Рухливі ігри


7

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Вправи з великим м’ячем тримання м’яча; підкидання м’яча і ловіння його після відскоку від підлоги;


8

- виконує комплекси фізичних вправ ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки і фізкультурної паузи [2 ФІО 1-1.2-1]; - розрізняє легкоатлетичні, гімнастичні, ігрові та інші вправи та виконує їх [2 ФІО 1-1.2-2]; - добирає необхідний спортивний інвентар та вправи до видів спорту, якими займається [2 ФІО 1-1.2-3]

Вправи з великим м’ячем передавання м’яча з рук у руки в колі, в колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Вправи з великим м’ячем перекидання м’яча у парах; удари м’яча об підлогу однією та двома руками; ведення м’яча на місці правою і лівою рукою


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи для розвитку координації. Подолання перешкод, ходьба на пальцях по підвищеній і обмеженій за площиною опорі з різними положеннями рук, “поза лелеки” із заплющеними очима, пересування із підкиданням дрібних предметів (тенісні м’ячі, мішечки )


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи для розвитку координації. Пересування із зупинками за зоровим і слуховим сигналами (під час пересування раптові зупинки у заданій позі за сигналом),


9

володіє елементарними навичками виконання стрибків: на місці на одній нозі, на двох ногах з просуванням уперед, назад, у присіді правим та лівим боком; стрибки в глибину; стрибки у висоту; стрибки у довжину з місця поштовхом однієї і двох ніг [1 ФІО 1.1]; виконує вправи для розвитку фізичних якостей: сили – підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці); швидкості – повторний біг на 3–4х10 м; пришвидшення з різних вихідних положень; витривалості – біг почергово з ходьбою; пересування на лижах; нахили тулуба в різних напрямах у положенні стоячи, Вправи для опанування навичок володіння м’ячем. Вправи для оволодіння навичками стрибків. Вправи для розвитку фізичних якостей. 59 нахили у положенні сидячи; “напівшпагат”, “шпагат”; координації – пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, “човниковий” біг 4х9 м, 3х10 м [1 ФІО 1.2]; [1 ФІО 1.3];

Вправи для розвитку координації. Вправи зі зміною положення тіла у просторі (розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба з різних вихідних положень)


9

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Стрибки в глибину з висоти від 40 до 60 см з м’яким приземленням на дві ступні


9

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Стрибки в глибину зіскок із гімнастичної лави


9

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Стрибки у висоту через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, з прямого розбігу


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Застрибування на підвищену опору (кілька матів, складених один на одного) однією та двома ногами та зістрибування


4

володіє елементарними навичками виконання стрибків: на місці на одній нозі, на двох ногах з просуванням уперед, назад, у присіді правим та лівим боком; стрибки в глибину; стрибки у висоту; стрибки у довжину з місця поштовхом однієї і двох ніг [1 ФІО 1.1]; виконує вправи для розвитку фізичних якостей: сили – підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці); швидкості – повторний біг на 3–4х10 м; пришвидшення з різних вихідних положень; витривалості – біг почергово з ходьбою; пересування на лижах; нахили тулуба в різних напрямах у положенні стоячи, пружні Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на фізичний розвиток та зміцнення здоров’я людини. Терміни з предмету «фізична культура». Фізичні вправи – засіб формування правильної постави. Життєво важливі способи пересування людини. Культура рухів з елементами гімнастики: організовуючі вправи; Вправи для оволодіння навичками пересувань. Вправи для опанування навичок володіння м’ячем. Вправи для оволодіння навичками стрибків. Вправи для розвитку фізичних якостей. 59 нахили у положенні сидячи; “напівшпагат”, “шпагат”; координації – пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, “човниковий” біг 4х9 м, 3х10 м [1 ФІО 1.2]; [1 ФІО 1.3];

Стрибки через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами


4


Стрибки в довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг та із просуванням вперед.


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; танцювальні імпровізаційні вправи; лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по гімнастичній стінці у різних напрямах; перелізання через перешкод [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи для розвитку гнучкості махові рухи руками і ногами в різних напрямах з амплітудою, що поступово збільшується, нахили тулуба в різних напрямах у положенні стоячи


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи для розвитку гнучкості пружинні нахили у положенні сидячи, викрути рук із гімнастичною палицею, пружинні рухи у широкій стійці, прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах


5

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Вправи для розвитку гнучкості викрути рук зі скакалкою, пружинні похитування у положенні випаду, прогинання тулуба у положенні лежачи на животі


4

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою

Вправи з великим м’ячем ведення м’яча з одночасними кроками правою та лівою рукою;


6

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи з великим м’ячем кидки м’яча знизу з положення сидячи та стоячи,


7

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Вправи з великим м’ячем передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках).


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи з великим м’ячем ведення м’яча ногою у кроці; зупинка м’яча, що котиться, підошвою; ведення м’яча передньою частиною ступні


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1]; виконує ходьбу на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» [1 ФІО 1.1]; виконує вправи з малим м’ячем; вправи з великим м’ячем [1 ФІО 1.3];

Вправи з великим м’ячем удари по м’ячу, що котиться; ведення м’яча ногою по прямій, по дузі, між стійками.


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Вправи з великим м’ячем . Рухливі ігри. Естафети.


4

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Біг із високого старту до 30 м. Ходьба з різними положеннями рук. Фітбол-аеробіка.


9

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Ходьба «змійкою». Біг до 500 м . Фітбол-аеробіка. Ігри.


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

ЗРВ імітаційного характеру.

Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Рухливі ігри


10

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1]; - виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3]; - виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4]; - виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5]; - долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6]; - виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1-1.1-7]; - виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8]; - виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1-1.1-9]

ЗРВ з гімнастичною палицею. Біг спиною уперед. Вправи з малим мячем. Рухливі ігри


9

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1]; - виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3]; - виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4]; - виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5]; - долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6]; - виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1-1.1-7]; - виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8]; - виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1-1.1-9]

Біг із зупинками стрибком та у кроці за сигналом. Метання малого мяча із-за голови. Рухливі ігри


9

- спілкується та взаємодіє з дорослими й однолітками [2 ФІО 2-3.1-1]; - співпрацює й досягає спільних командних цілей, наприклад під час рухливих ігор та естафет [2 ФІО 2-3.1-2]; - бере участь в ухваленні спільних рішень на користь команди [2 ФІО 2-3.1-3]; - виконує різні ролі в ігрових ситуаціях [2 ФІО 2-3.1-4]; - активно вболіває за результат команди [2 ФІО 2-3.1-5]

Пересування приставними кроками правим, лівим боком. Фізичні вправи для формування постави, профілактики плоскостопості та відновлення організму.


10

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1]; - виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3]; - виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4]; - виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5]; - долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6]; - виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1-1.1-7]; - виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8]; - виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1-1.1-9]

Ознаки втоми під час виконання фізичних навантажень та засоби її уникнення. Метання м’яча у вертикальну ціль з відстані 8-10 м.


10

- пояснює емоції, що виникають під час естафет та рухливих

ігор [2 ФІО 2-3.3-1];

- пояснює, чому треба грати чесно, поважаючи суперника [2

ФІО 2-3.3-2];

- пояснює правила проведення гри, ставить запитання, щоб

краще їх зрозуміти, та діє відповідно до узгоджених правил [2

ФІО 2-3.3-3];

- розповідає про відомих спортсменів та прагне брати з них

приклад [2 ФІО 2-3.3-4];

- пояснює, як треба вигравати і програвати з гідністю [2 ФІО

2-3.3-5]

Загартування як засіб зміцнення здоров’я та покращення фізичного розвитку. “Повторний” біг 3 х 10 м.


9

- пояснює емоції, що виникають під час естафет та рухливих

ігор [2 ФІО 2-3.3-1];

- пояснює, чому треба грати чесно, поважаючи суперника [2

ФІО 2-3.3-2];

- пояснює правила проведення гри, ставить запитання, щоб

краще їх зрозуміти, та діє відповідно до узгоджених правил [2

ФІО 2-3.3-3];

- розповідає про відомих спортсменів та прагне брати з них

приклад [2 ФІО 2-3.3-4];

- пояснює, як треба вигравати і програвати з гідністю [2 ФІО

2-3.3-5]

Різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м. Метання малого м’яча у щит. Рухливі ігри


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

ЗРВ нахили та повороти. Біг до 30 м із високого старту. Метання малого м’яча в горизонтальну ціль з відстані 6-8 м;


7

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

ЗРВ зі скакалкою. Метання малого м’яча із-за голови на дальність. Рухливі ігри


5

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Різновиди ходьби та бігу. Метання м’ячів різної ваги на задану відстань. Рухливі ігри


4

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Дитячий фітнес. Метання м’ячів різної ваги на однакову відстань. Рухливі ігри


5

- пояснює емоції, що виникають під час естафет та рухливих

ігор [2 ФІО 2-3.3-1];

- пояснює, чому треба грати чесно, поважаючи суперника [2

ФІО 2-3.3-2];

- пояснює правила проведення гри, ставить запитання, щоб

краще їх зрозуміти, та діє відповідно до узгоджених правил [2

ФІО 2-3.3-3];

- розповідає про відомих спортсменів та прагне брати з них

приклад [2 ФІО 2-3.3-4];

- пояснює, як треба вигравати і програвати з гідністю [2 ФІО

2-3.3-5]

ЗРВ без предметів. Стрибки зі скакалкою. Рухливі ігри .


6

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Комплекс вправ фізпаузи. Стрибки зі скакалкою. Естафети.


4

- виконує комплекси загальнорозвивальних та спеціальних вправ за показом учителя / учительки з використанням різних предметів та без них [2 ФІО 1-1.1-1]; - виконує різновиди ходьби [2 ФІО 1-1.1-3]; - виконує бігові вправи та різновиди бігу [2 ФІО 1-1.1-4]; - виконує стрибкові вправи [2 ФІО 1-1.1-5]; - долає смугу природних та штучних перешкод за допомогою лазіння та перелізання, стрибків і бігу [2 ФІО 1-1.1-6]; - виконує метання різними способами на дальність та в ціль [2 ФІО 1-1.1-7]; - виконує гімнастичні, ігрові та інші вправи [2 ФІО 1-1.1-8]; - виконує базові рухи, характерні для різних видів спорту [2 ФІО 1-1.1-9]

Стрибки без використання предметів: на місці, ловіння м’яча однією та двома руками після відскоку від стіни, підлоги . Рухливі ігри.


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Стрибки на одній, двох ногах. Вправи для профілактики плоскостопості: ходьба по дрібних предметах, біг на пальцях.


9

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

ЗРВ з предметами. Ходьба на підвищеній опорі. Вправи для профілактики плоскостопості.


10

- пояснює емоції, що виникають під час естафет та рухливих

ігор [2 ФІО 2-3.3-1];

- пояснює, чому треба грати чесно, поважаючи суперника [2

ФІО 2-3.3-2];

- пояснює правила проведення гри, ставить запитання, щоб

краще їх зрозуміти, та діє відповідно до узгоджених правил [2

ФІО 2-3.3-3];

- розповідає про відомих спортсменів та прагне брати з них

приклад [2 ФІО 2-3.3-4];

- пояснює, як треба вигравати і програвати з гідністю [2 ФІО

2-3.3-5]

Вправи для розвитку швидкості. Біг із прискореннями за сигналом


10

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];

Вправи для розвитку швидкості. Біг в упорному положенні, прискорення з різних вихідних положень. Підсумковий урок.


8

виконує організовуючі вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами; комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо [1 ФІО 1.1];Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.