Підсумок роботи над проблемною темою школи

Опис документу:
Обрання проблемної теми школи проводилось в рамках методичної роботи педагогічного колективу. Це дозволило з’ясувати існуючи педагогічні проблеми, визначити рівень готовності вчителів до науково-пошукової роботи та сформулювати завдання кожного наступного етапу методичної проблемної теми. З 2009 року школа працювала над проблемою темою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

І. Вступ

В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв'язання цієї задачі органічно пов'язано з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою. Це означає, що розвиток змісту і організація процесу навчання повинні здійснюватись на основі діяльнісного підходу і гуманітаризації процесу навчання. Це, крім іншого, означає, що в методиці повинен бути здійснений кардинальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу, орієнтованого на передачу готових знань, до діяльного підходу, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а на розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей учнів, на розвиток і виховання так званого "планетарного мислення". Адже діяльність є основним фактором розвитку і самовизначення особистості. На розвиток творчих здібностей учнів орієнтують всі відомі європейські освітні центри.

Проблемами творчості з давніх-давен цікавилися Платон, Аристотель, Августин, Гегель, Й.-Г.Песталоцці, та ін. Більш глибоке дослідження питань творчості, особливостей творчої діяльності, умов формування творчої особистості почалося на межі ХІХ та ХХ століть. Великий внесок у дослідження проблем творчості внесли Г.Я. Буш, О.М.Леонтьєв, К.С.Пігров, Я.О.Пономарьов, С.Л.Рубінштейн, О.К.Тихомиров, П.Я.Якобсон, Л.В.Яценко. Розв’язання цієї проблеми в Україні почалося з часів Ярослава Мудрого, який “залюблений в книгу, в пізнання нового, створював всі умови на землі руській щодо розвитку духовного і наукового потенціалу”. Батьком української творчої думки вчені називають Феодосія Печерського, девізом творчості якого стали слова “Віруй і пізнавай”. Прославилися своїм інтересом до питань творчості козаки, які прагнули до постійного духовного вдосконалення життя у Запорізькій Січі. Проблеми розвитку творчого потенціалу дитини, дорослої людини були в центрі уваги першого філософа України Г.С.Сковороди. Він у своїх працях підкреслював: “Єдність думок, вчинків, слова і діла, розуму і волі сприяють розвиткові всебічно розвиненої, духовної особистості, яка в подальшому буде працювати наполегливо, творчо”. А досягти цього можливо за умов вивчення педагогами природних якостей особистості. Ідеї розвитку творчої особистості продовжують у своїх працях Т.Г.Шевченко, І.Я.Франко, Леся Українка, яка, зокрема, наголошувала на тому, що вчитель повинен постійно працювати над розвитком творчого потенціалу учнів. Ці ідеї продовжують в своїй педагогічній спадщині Б.Д.Грінченко, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський.

Творча діяльність людини на сучасному етапі є предметом дослідження філософії, фізіології, психології, педагогіки, логіки. Окремі питання щодо сутності творчості розглядав Дж.Дьюї. Головною ознакою творчості найчастіше вважають новизну, визначаючи творчою діяльністю ту, “що породжує щось якісно нове, позначене неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю”. Тобто творчість являє собою цілеспрямовану, наполегливу працю, спрямовану на вирішення творчих задач, що ставить життя (С.Л.Рубінштейн, А.Т.Шумілін). В основі творчості лежить, як правило, трудова діяльність людини. Праця – єдиний засіб перетворення людини в творчу особистість. Творчі ідеї самі собою не народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. До творчості людину спонукають як соціальні мотиви, так і її фантазія, мрії. Процес творчості поєднує традиції і новаторство. Абсолютно нового у творчості не буває. Суб’єкт творчості може реалізувати свій задум лише враховуючи результати попередньої діяльності людей, закріплені у формі традицій. Щоб створити щось нове, треба зруйнувати старе та, використовуючи його окремі конструктивні елементи, утворити нову конструкцію.

В наш час змінюються погляди на освіту і процес навчання. Вносяться корективи до програм з різних предметів. Механічне заучування матеріалу стало поступатись осмисленню основних ідей та законів. Новими формами збагатилась позаурочна робота з предметів: державного та міжнародного рівня стали проводитись конкурси учнівських наукових робіт, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, турніри, олімпіади, конкурси, тощо. Все це є досить актуальним і потребує нашої уваги.

Актуальність.

Протягом останніх років педагогічний колектив школи працював над створенням інноваційної моделі школи і моделі випускника. В роботі нами враховувалася існуюча невідповідність між наростаючою складністю світу, його мінливістю та здатністю випускника загальноосвітнього закладу орієнтуватися і діяти в ньому, реалізуючі себе. Тому завданням школи, на нашу думку, повинна стати підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєного компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості: орієнтуватися в інформаційному просторі, керувати технологічними процесами, володіти комунікативними навичками, свідомо робити моральні вибори та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність.

Обрання проблемної теми школи проводилось в рамках методичної роботи педагогічного колективу. Кожен мав можливість висловитися щодо обраної теми. Це дозволило з’ясувати існуючи педагогічні проблеми, визначити рівень готовності вчителів до науково-пошукової роботи та сформулювати завдання кожного наступного етапу методичної проблемної теми. З 2009 року школа працювала над проблемою темою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності”.

Структуру творчих здібностей ми розглядаємо як взаємопов’язану сукупність мотиваційних, інтелектуальних (інтелектуально-логічних та інтелектуально-евристичних), комунікативних і моральних якостей та властивостей особистості, які реалізуються у творчій навчальній діяльності, є її основою та результатом. Ми усвідомлюємо, що саме творча навчальна діяльність є важливим фактором формування в учнів життєво важливих компетенцій.
Зважаючи на положення психолого-педагогічної науки про творчу навчальну діяльність учнів, визначаємо її як вид продуктивної навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі розвитку творчих здібностей, що забезпечує розвиток учнів. Таке навчання передбачає творче здобуття знань, набуття вмінь і навичок та їх застосування, а саме:

самостійне використання школярами набутих якостей у нових ситуаціях – комбінування, перетворення відомих раніше способів діяльності, визначення нової проблеми, структури або функцій об’єкта чи розв’язання поставленої проблеми;

генерування нових ідей, висунення гіпотез;

критичне оцінювання навчального матеріалу або роботи у власних судженнях на основі аналізу, систематизації й узагальнення;

обґрунтування думок, доведення їх правильності; створення оригінального нового продукту за допомогою уявлень.

Систематична робота педколективу над різними науково-методичними проблемами дозволила освоїти вчителями школи особистісно орієнтований підхід, компетентісний підхід, творчий підхід та застосовувати у своїй діяльності інформаційно-комунікативні технології, проектну технологію, систему розвивального навчання. Все це сприятиме роботі педколективу школи над новою методичною проблемою темою.

Відповідно до проведеного аналізу визначено мету роботи над методичною проблемою та розроблена відповідна програма діяльності педагогічного колективу на 5 років (циклограма етапів роботи над проблемною темою).

Мета:

Створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня.


Завдання:

Вивчити й узагальнити питання розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності.


Визначити вихідні умови на початку роботи педагогічного колективу над методичною проблемою.


Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів на уроках та в позаурочній діяльності.


Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності учнів, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, нестандартні форми організації, що спонукають їх до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.


Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини.


Сприяти виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти.

Забезпечити досягнення певного стандарту освіти.


Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.


Забезпечити психологічну підтримку управлінського та навчально– виховного процесів у школі.


Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа, школа – громадськість для збільшення ефективності загально-педагогічного впливу.


Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над методичною проблемою.


Проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.


Очікуваний результат:

- підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;


- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;


- вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над методичною проблемою;


- розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;


- обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;


- використання набутого досвіду на практиці;


- поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

ІІ. Основна частина

1. Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Значну увагу педагоги школи надають підвищенню науково-методичної майстерності, працюють над підвищенням фахового рівня.

Щороку вчителі проводять уроки із застосуванням нестандартних форм:

Мулявка Г.С. – фізика – гра-змагання, практичний метод,

Щербук Т.М – світова –диспут,

Малаш Ю.П. – англійська мова – метод роз’яснення,

Радчук С.І. – географія – «коло ідей»,

Юсковець Ю.П. – робота в групах,

Бабич О.С. – читання на кожному уроці,

Прозапас В.О. – українська мова – «мікрофон»,

Шапірко Т.В. – правознавство - робота в парах.

Вчителі школи беруть участь у районних ярмарках педагогічної творчості, під час яких демонструють свої науково-методичні надбання для освітян району. Так за останні роки вчителями школи були підготовлені такі методичні матеріали:

з/п

Матеріали

Номінація, рік.

Короткий зміст

Прізвище, ім’я, по батькові автора. Результат.

Розробка уроку

з інформатики

Інформатика. 2009 р.

Проведення уроку з використанням ІКТ, програма Рaint.

Никитчук Галина Геннадіївна. Подяка.

Методична розробка: «Кукурудзяні дива»

Трудове навчання. 2010 р.

Розроблено для вчителів трудового навчання, щоб використовувати на позакласних заняттях та для керівників гуртків. Використання кукурудзи для виготовлення виробів з природних матеріалів.

Охріменко Тетяна

Юріївна.

Сертифікат,

ІІ місце

Майстер-клас

«Творчі надбання художньої майстерні»

Образотворче мистецтво. 2010 р.

Розроблено для вчителів образотворчого мистецтва та керівників художніх студій. Розробки конспектів уроків, зразки учнівської творчості.

Охріменко Тетяна

Юріївна.

Сертифікат,

І місце

Розробка уроку:

«Синтез мистецтва XVII століття. Епоха бароко»

Художня культура. 2010 р.

Використання різних видів образотворчого мистецтва в епоху бароко.

Охріменко Тетяна

Юріївна.

Сертифікат,

ІІ місце

Стаття: «Впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури засобами традиційних бойових мистецтв (карате)»

Фізична культура. 2010 р.

Теоретичне обґрунтування та використання на практиці традиційних бойових мистецтв (карате).

Бриж

Богдан

Павлович

І місце

Майстер-клас: «Кукурудзяний дивосвіт»

Образотворче мистецтво. 2013 р.

Розроблено для вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків з декоративно-прикладного мистецтва. Розглядаються різні техніки роботи з кукурудзяним листям.

Охріменко Тетяна

Юріївна.

І місце

Варіативний модуль: «Технологія виготовлення м’якої іграшки із шкарпеток»

Трудове навчання. 2013 р.

Розроблено посібник для вчителів трудового навчання, містить розробки уроків на семестр, календарно-тематичне планування.

Охріменко Тетяна

Юріївна.

І місце

«Нетрадиційні форми роботи на уроках біології – шлях до формування цілісної картини світу»

Біологія. 2013 р.

Теоретичне обґрунтування та використання на практиці нетрадиційних форм роботи

Вовчик

Людмила Андріївна

Подяка

Вчителі школи є активними учасниками організації науково-методичної роботи педагогів району.

2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес

У свою практику вчителі школи впроваджують інтерактивні методи навчання, які допомагають їм зробити навчальний процес цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Широке застосування в шкільній практиці різних моделей інтерактивного навчання сприяє формуванню знань, умінь і навичок у школярів, передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор.

Своїм досвідом роботи щодо впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вчителі школи діляться зі своїми колегами.

На базі школи проводяться районні семінари, майстер-класи, районні методичні об’єднання вчителів:

У 2009-2010 н.р.:

- засідання методичного об’єднання вчителів фізичної культури спрямоване на практичне використання на уроках фізичної культури елементів традиційних бойових мистецтв (карате) Бриж Б.П..

- Майстер-клас для вчителів 1-4 класів з образотворчого мистецтва Охріменко Т.Ю.:

- практичне використання вчителями натюрморту фарбами на форматі А-3,

- виготовлення вчителями квітів з листя кукурудзи,

- виготовлення обємної аплікації із тканини на пінопласті (котик., квіти).

У 2011-2012 н.р.:

- семінар заступників директорів з НВР на тему: «Інноваційні технології організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі».

У 2013-2014 н.р.

- семінар для творчої групи з образотворчого мистецтва,

- семінар з трудового навчання Охріменко Т.Ю.,

У 2014-2015 н.р.

- семінар з фізичної культури “Позакласна робота “Козацькі забави”” Бриж Б.П..

Вчителі школи на своїх уроках застосовують інтерактивні методи навчання, які спрацьовують через осмислення кожним учнем своєї діяльності, що звернена до здатності дитини перебудовувати свої дії, досвід, мотиви і потреби. Саме інтерактивне навчання допомагає сформувати в особистості вміння, навички самостійно вивчати певні явища, процеси, користуючись при цьому інформацією. Педагоги застосовують найпродуктивніші інтерактивні технології:

  • метод проектів (з метою розвитку самодіяльності учнів, активності, ініціативності, захопленості),

  • метод ПРЕС (з метою вироблення й формулювання аргументів, розвитку навичок висловлення думок з дискусійного питання),

  • мозковий штурм (з метою вільного накопичення значної кількості ідей з певної теми спочатку без критичного мислення),

  • ажурна пилка (завдання полягає в тому, що кожному представнику «домашньої групи» треба повідомити присутнім про свою тему, з членом групи обговорити всі доповіді, узагальнити їх і зробити висновок),

  • мікрофон (з метою надання можливості кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку),

  • акваріум (з метою організації діяльності учнів у малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку),

  • ігрові прийоми («граючись-навчаємо»),

  • банк знань.

З метою реалізації основних завдань проблемної теми були проведені такі заходи:

з/п

Назва заходу

Дата проведення

1

Педрада:

«Шляхи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів».

27.10.10 р.

2

Педрада:

Творчі доробки по проблемі школи «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності».

21.03.11 р.

3

Педрада:

«Розвиток творчого потенціалу вчителя».

24.10.11 р

4

Педрада:

«Використання форм і методів для оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах компетентнісного орієнтованого підходу до навчання».

28.12.11 р.

5

Методична рада:

«Принципи використання інформаційно-комунікаційних технологій».

30.11.11 р.

6

Методична рада:

“Психолого-педагогічні умови, які сприяють творчій діяльності і творчому розвитку учнів”.

03.03.11 р.

7

Методична рада:

“Принципи використання ІКТ”

09.09.12 р.

8

Семінар заступників директорів з НВР:

«Інноваційні технології організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі».

28.02.12 р.

9

Педрада:

“Про сучасний урок як спільну творчість учителя та учнів”.

30.12.13 р .

10

Педрада:

“Про комп’ютерні технології, як засіб розвитку творчості особистості учнів”.

27.10.14 р.

3. Практичне використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності представлено у проведених уроках та виховних заходах. (додатки)

4. Результативність участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

2009-2010 н.р.

1. У конкурсі «Юних декламаторів», учень 7 класу Охріменко Ю. - 1 місце.

2. «Кращий читач» - Бриж Ю..

3. «Юний дослідник» - зайняла призове ІІ місце Мариніна Зоряна.

4. У районному конкурсі: ЮІР - ІІ місце.

5. У обласному конкурсі писанкарства «Воскресни, писанко!» в номінації «Нетрадиційне писанкарство» - ІІ місце.

6. ІІ етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» за напрямком «Флористика» - І місце.

7. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Людина і ліс» (обласний етап) – ІІ місце.

8. У конкурсі читців-декламаторів «Живи, Кобзаре, в памяті людській» - І місце (Охріменко Ю.).

9. У районному конкурсі «Поліські пересмішники» - І місце Охріменко Ю.

2010-2011 н.р.

1. За участь у конкурсі учнівських творів «Шевченко у моєму житті» - III місце Бриж Юлія.

2. В окрузі олімпіада з природознавства «Юне обдарування» - 1 місце Корнейчук В.

3. Команда учнів школи зайняла III місце з шахів в районі.

4. За обласний конкурс «Новорічна композиція «Новий рік уже іде - зайчик свято нам несе» - 1 місце Мізюрко Л.

5. За районний конкурс «Юна зірка» - II місце Крижик Д.

6. Подяка «Художній студії» за український сувенір.

7. Подяка Бриж Ю. за участь у конкурсі «Зоологічна галерея».

8. Подяка Мізюрко Л. за участь у конкурсі «Юний дослідник».

9. Конкурс малюнків «Здоровя – то життя» ІІІ місце Бриж Ю.

10. За Всеукраїнський конкурс «Здорова планета – здоровий ти» ІІ місце.

11. За участь у районному конкурсі з шахів – ІІІ місце.

2011-2012 н.р.

1. У мовно-літературному конкурсі ім.. Т.Г. Шевченка Мізюрко Л. (7 клас) - III місце

2. У районному фестивалі «Неllо, Еnglish» учні початкових класів - III місце.

3. За конкурс малюнків «Здоровим бути модно» Бриж Ю. (9 клас) - І місце.

4. За конкурс малюнків «Фінальна частина ЄВРО-2012 в Україні» Никитчук К. (3 клас), Велісейко Т. (4 клас) - III місце

5. За конкурс малюнків «Моя майбутня професія» Мізюрко Л. (7 клас) III місце

6. Була відзначена команда санпостів (II місце за бюлетень).

7. Команда ЮІР -1 місце в окрузі, приз глядацьких симпатій в районі.

8. Учасників у конкурсі читців віршів Шевченка відзначено у оригінальності ідеї інсценування.

9. З легкої атлетики біг 100 м. Гришков Б. (9 клас) - I місце.

10. З легкої атлетики біг 400 м. Філончук А. (9 клас) - II місце.

11. За конкурс «Кришталеві джерела» Кравчук О.А. - І місце.

12. Конкурс «Охорона праці очима дітей», малюнок «Щоб бути без гіпса, прив’язуйте бичка» - ІІІ місце Мізюрко Л. (7 клас).

13. За участь у І турі районного фестивалю «Віфлеємська зірка» грамотою нагороджено гурт «Джерельце».

2012-2013 н.р.

1. Конкурс «СНІД – чума ХХІ століття», малюнок «СНІД – загроза майбутньому» - ІІ місце Велісейко Т. (5 клас).

2. За конкурс імені Петра Яцика – ІІ місце Гриневич Артур (3 клас).

3. За конкурс «Поліські пересмішники» І місце Гаврилович Ілона (6 кл.).

4. За конкурс «Юна зірка» відзначено.

5. За конкурс агітбригад – ІІІ місце.

ІІІ. Висновки

Сучасне життя - це практично безперервний потік інформації, причому в більшості випадків невпорядкованої, хаотичної. Людина має не лише сприймати її, але й певним чином систематизувати. Така вимога висувається й до мислення - воно мусить бути логічним, оскільки без належного обґрунтування ті чи інші думки не будуть достатньо переконливими для оточуючих. Здатність задовольнити всі ці вимоги є результатом тривалої наполегливої праці, що має починатися ще зі шкільних років. Тому завдання школи, вчителя саме полягає в тому, щоб навчити дітей змістовно, граматично правильно і стилістично вправно висловлювати свої думки в усній та писемній формах, чітко і переконливо, обгрунтовувати своє бачення питання, розвивати основні навички мислення, виробляти власне розуміння життя та ставлення до нього.

Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб методи, форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально-творчої діяльності. Розвитком творчих здібностей на уроках необхідно керувати. Організація такої діяльності – створення умов для якісної навчально-виховної роботи, яка передбачає:

- проводити навчання на високому рівні складності;

- посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;

- систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість здійснювати цей вибір;

- підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу.

У процесі психолого-педагогічної роботи виявлено, що розвиток творчих здібностей безпосередньо залежить від активізації здібностей, пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і евристичного мислення. Основними умовами розвитку творчих здібностей є: відповідна побудова навчального процесу з орієнтації на теоретичне мислення; використання методів проблемного навчання, забезпечення необхідної емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності дітей, їхньої фантазії, уяви; опора на зону найближчого розвитку дитини, диференційований підхід у навчанні.

У шкільному віці одним з ефективних способів розвитку здібностей до є рішення школярами нестандартних завдань. Психолого-педагогічна діяльність щодо створення умов для розвитку здібностей та обдарувань дітей тісно пов'язана з їх вихованням. Надавши обдарованій природою людині певну суму знань можна створити просто інтелектуала ("живий комп‘ютер"), але не творця. Проблему розвитку здібностей обдарованої людини можна вважати вирішеною лише за умови, коли у життя входить творча особистість з високим рівнем інтелекту, вихована на засадах моральності, тобто психологічно налаштована на соціально та суспільно корисну діяльність.

Перехідний вік - єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креативні можливості цього часу, тому провідна психолого-педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості.

Творчі здібності вчені аналізують як психологічні особливості дитини, які сприяють оволодінню цією діяльністю. Важливо визначитися, які вміння потрібно сформувати в дітей, щоб вони відчували свободу своїх дій у творчості, мали можливість проявити творчість, успішно здійснювати цю діяльність.

Вчені визначають здібності як психічні властивості індивіда, що регулюють досягнення людини і слугують умовою життєдіяльності; як властивості функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції та мають індивідуальну міру прояву і виявляються в успішності та якісній своєрідності засвоєння і реалізації діяльності.

Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвиватися, і потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожен здоровий малюк зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності. Творчість - доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та постійним супутником дитячого розвитку.

Вчителеві треба обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння, здібності.

Треба працювати над розвитком логічного мислення на кожному уроці: з цією метою в побудову уроку обов'язково треба включати спеціальні вправи на формування умінь і навичок розумової праці: планування роботи, пошуку раціональних шляхів її виконання, критичного оцінювання результатів.

Треба співпрацювати з учнями свого класу організовую з дотриманням таких вимог:

на уроці кожна дитина має якомога більше говорити;

вчитель має показувати кожному учневі, що він його зрозумів;

діти мають вчитися аргументувати свої версії та робити логічні висновки.

Динамізм, притаманний сучасному розвиткові цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи.

Національна державна програма "Освіта" (Україна XXI століття) передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, надання можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний рівень. В реалізації цих завдань головне місце відводиться школі.

В умовах радикальних реформ освіти на перший план виступає формування не тільки традиційних знань, умінь і навичок, але і розвиток мислення, творчих здібностей, дослідницьких навичок.

1. Більшість вчителів вказують на те, що використання на уроках творчих задач дозволяє не лише підвищити рівень знань учнів за рахунок активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їх творчих здібностей. Можливість та доцільність використання творчих задач на уроках підтверджується педагогічною практикою. Правильний підбір та методика постановки таких задач надає навчальному заняттю природності та досконалості. Результатами виконуваних досліджень, що має місце при розв'язуванні такого типу задач, стає новий для суб'єктів навчання та розвитку ідеальний продукт у вигляді нових знань. Звідси виходить, що діяльність учнів під час розв'язування творчих задач є творчою і, звичайно ж, сприяє розвитку їх творчих здібностей.

2. Позаурочна та самостійна робота має значні можливості для організації творчої діяльності учнів, яка сприяє розвитку їх творчих здібностей. На цих заняттях можна здійснювати постановку та розв'язання будь-якого типу творчих задач та виконувати інші роботи творчого характеру. Види занять, які існують у позаурочній та самостійній роботі, більшою мірою можуть задовольнити запити учнів як щодо вибору об'єктів творчості, так і щодо вибору форми роботи (індивідуальної чи групової).

3. Набуті учнем навички і розвинуті здібності на лабораторних та практичних роботах у школі та все, що включає в себе науково-дослідницька робота учнів, це беззаперечна основа для успішності.

17

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.