Педагогічний супровід самостійної навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

7

Особливості організації самостійної роботи на уроках англійської мови

Розвиток навичок самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови - важливий компонент навчально-виховного процесу. Навчити учня вчитися, самостійно здобувати знання й удосконалювати навички та вміння - таке завдання стоїть перед кожним сучасним учителем. Для цього необхідно озброїти учня прийомами виконання завдань, виробити певні алгоритми опрацювання того чи іншого матеріалу, підготувати відповідні наочні посібники для кабінету, які були б завжди перед очима учнів.

Природно, що учень не може повністю оволодіти всією сумою знань лише на уроках, він мусить багато працювати самостійно, в позаурочний час.

Плануючи урок, учитель обов'язково має визначити завдання для самостійного опрацювання учнями, а також вибрати відповідну форму контролю. Це може бути самоконтроль з опорою на ключі, алгоритми, зразки, схеми тощо або ж контроль з боку вчителя. Систематичні заходи, спрямовані на організацію самостійної роботи учня, будуть формувати не лише пізнавальну діяльність школярів, а й самостійність як рису характеру.

Кожен учень прагне до творчого самовираження. Англійська мова – це саме той предмет, у процесі вивчення якого школярі отримають змогу оволодіти не тільки орфографічними й пунктуаційними навичками та знанням художніх текстів, а й навчаться розуміти суть мовних явищ, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних процесів, також заглиблюватися в художній твір, аналізувати поведінку та вчинки персонажів. Крім того, уроки словесності дають змогу якнайкраще оволодіти ораторським мистецтвом. Тому головна суть креативної освіти на уроках англійської мови – відмовитися від репродуктивного відтворення матеріалу підручника, а впроваджувати принципово нові методи навчання, що сприятимуть розвитку креативної особистості, спонукатимуть до самостійної освітньої діяльності.

Під час вибору методів уроку віддаю перевагу саме активним методам освіти. До них можна віднести проблемне навчання, творчо-пошуковий метод, дослідницький.

При формуванні креативного мислення обираю такі форми роботи, які найповніше дадуть змогу самореалізуватися учням. До таких форм можна віднести індивідуальну та групову роботу. На уроках формую синектичні групи, коли школярі можуть виступати в ролі лінгвістів, літературознавців, критиків, представників інших професій. Важливим є те, щоб учні самі обирали групу, в якій вони хочуть бути.

Існує багато методів та прийомів креативної освіти. Розглянемо ті, які найкраще будуть підходити саме під час вивчення англійської мови. До креативних належать методи, які у традиційному розумінні є інтуїтивними: метод «мозкового штурму», метод емпатії, педагогічні методи учня, що виконує роль учителя тощо. Такі методи спираються на нелогічні дії учнів, які мають інтуїтивний характер.

Інший вид креативних методів навчання базується на виконанні алгоритмічних приписів та інструкцій (методи синектики, «морфологічного аналізу»). Їх мета – побудова логічної опори для створення учнями принципово нових ідей. 

Наступний вид креативних методів – це метод евристики, тобто прийом, який дозволяє учням вирішувати завдання шляхом «наведення» на можливі правильні їх рішення та скорочення варіантів таких рішень. 

Розглянемо деякі з методів, що належать до групи креативних методів навчання і спонукають до самостійної освітньої діяльності.

Метод придумування – це спосіб створення невідомого учням раніше продукту за результатами їх певних розумових дій.

Як приклад пропоную лінгвістичний експеримент, що передбачає роботу в парах:

Утворіть від запропонованих буквосполучень усі можливі частини мови.

Wo, сo, top, ent.

Зробіть висновки (можна утворити майже будь-яку частину мови).

Метод «Якби...». Цей метод допомагає школярам зробити власне маленьке відкриття, спонукає їх до самостійного здобуття нової інформації. Учням пропонується скласти опис або розповідь про те, що відбудеться, якщо щось зміниться. Виконання учнями подібних завдань не тільки розвине їх здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти зв’язок певних мовних явищ або літературних процесів. Метод образної картини відтворює такий стан учня, коли сприйняття і розуміння об'єкта, що вивчається, наче зливаються, відбувається його цілісне, нерозчленоване бачення.

Наприклад, при вивченні або повторенні теми « Ступені порівняння прикметників», пропоную домашнє завдання на зразок:

Придумайте казку, що починалась би зі слів «Якби я вирішив стати найкращим…»

Метод «Вживання». Засобами чуттєво-образної уяви учень намагається «переселитися» в літературний образ, відчути й пізнати його зсередини. У процесі «вживання» в образ школяр ставить запитання об’єкту-собі, намагається на чуттєвому рівні сприйняти, зрозуміти, побачити відповіді. Спостереження за персонажем зсередини переходить начебто в самоспостереження, допомагає краще зрозуміти головну думку художнього твору, окреслити його проблематику.

Наприклад, у 8 класі під час вивчення оповідання про Робіна Гуда учням (дівчатам) пропоную перевтілитися в образ Маріон й зрозуміти, чому головна героїня, всупереч суспільному становищу, повязала своє життя з розбійником. Хлопцям пропонується «вжитися» в образ Робіна Гуда й пояснити, чому він зважився порушити закон. Таким чином, школярі розширюють своє уявлення про світ, своє місце серед людей, значення сім’ї та друзів в житті людини.

Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об'єкт пізнання, його окремі частини або якості. Наприклад, можна запропонувати учням скласти найдовше слово, використовуючи суфікси та префікси. Крім того, ефективною буде така форма роботи, як написання міні-твору, який би складався лише з іменників, інфінітивів, прислівників тощо. Такі форми роботи не лише сприяють збагаченню словникового запасу школярів, а й спонукають до самостійної пошукової діяльності, розвивають творчість.

Наприклад, пропоную учням творчу релаксацію:

 • Ви зараз прослухаєте запис («Звуки природи. Голоси лісу», тощо). Спробуйте описати все почуте максимально достовірно.

 • Поміркуйте, які слова доцільно використовувати.

 • Запишіть у зошит твір-мініатюру на основі почутого. Дайте назву.

Метод аглютинації використовую переважно на етапі актуалізації опорних знань. Учням пропоную поєднати непоєднувані якості, ознаки, характеристики. Таким чином створюється проблемна ситуація, над вирішенням якої школярі працюють протягом уроку. Метод аглютинації активізує креативне мислення учнів, спонукає до самостійного пошуку шляхів розв’язання поставленої учителем задачі.

Наприклад, пропоную учням прочитати кілька текстів та виконати наступні завдання:

Прочитайте тексти. Чи можна їх вважати оповіданнями? Думку обґрунтуйте. Поміркуйте, чи можна об’єднати два тексти в один? Як би ви це зробили?

Метод "Шпаргалка" можна використовувати на етапі вивчення нового матеріалу. Учні пишуть самі собі короткі шпаргалки з теми, що вивчається.

Це досить цікавий метод, який розвиває вміння учнів самостійно вивчити учбовий матеріал з метою виділення головного та необхідного. При цьому проявляться різні види даної роботи, дехто з учнів конспектує, хтось складає схеми, таблиці. Також вражають розміри таких робіт. У даному випадку без винахідливості та креативності не обійтися.

«Мозковий штурм» – це метод групового розв'язання творчої проблеми або метод комунікативної атаки.

Основне завдання методу – збирання щонайбільшого числа ідей з результатами звільнення учасників обговорення від інерції мислення та стереотипів.

Характерними особливостями методу є:

• спрямованість на активізацію творчої думки учнів;

• використання засобів, які знижують критичність та самокритичність особистості (пряме інструктування та/або створення сприятливих умов для виховання співчуття, взаємопідтримки та схвалення), завдяки чому зростає її впевненість у собі;

• функціонування на засадах вільного, нічим не обмеженого генерування ідей у групі спеціально відібраних осіб («генераторів ідей»);

• магістральний шлях розвитку творчих здібностей учнів в умовах розкріпачення їх інтелектуальних можливостей за рахунок послаблення психологічних бар'єрів;

• зниження рівня самокритичності учнів і запобігання витісненню оригінальних ідей у підсвідомість як небезпечних;

• створення умов для появи нових ідей;

• сприяння появі почуття психологічної захищеності;

• формування навичок як колективної, так і самостійної освітньої діяльності.

Наприклад: В англійській мові існує величезна кількість іменників. Поміркуйте, чи можна їх систематизувати, об’єднати в групи за значенням або за граматичними категоріями тощо? (істоти/неістоти, власні/загальні назви, за числом тощо).

Метод синектики – це спосіб стимуляції уяви учнів через поєднання різнорідних елементів, який базується на методі «мозкового штурму», різних за видом аналогій (словесної, образної, особистої), інверсії, асоціації тощо.

Характерними особливостями методу на уроках англійської мови є:

• вихід за рамки вузькопрофільних можливостей шляхом залучення до вирішення проблеми учнів, що виконують функції спеціалістів з різних галузей (група синектики);

розширення поля дій, вироблення нових підходів до вирішення проблеми через зіткнення несподіваних думок, незвичайних аналогій (прямих, суб'єктивних, символічних, фантастичних), які розвивають мислення.

Подібні завдання на своїх уроках англійської мови використовую часто, оскільки цього потребує специфіка предмета. Учні самостійно виконують завдання, пов'язані як із засвоєнням знань (лексики, граматики), так і з розвитком навичок і вмінь (аудіювання, вимови, діалогічного і монологічного мовлення, читання, письма).

Щоб допомогти учням успішно впоратись з такими завданнями, рекомендую провести інструктаж по роботі з двомовним словником. Я робила це, спираючись на власний алгоритм роботи зі словником.

Спочатку ознайомила учнів із структурою словника, системою умовних позначень. Потім у процесі читання тексту з незнайомими словами пояснювала, як їх шукати у двомовному словнику, і запропонувала таку послідовність виконання пошукових дій:

 1. Уважно прочитайте заголовок і подумайте, про що йдеться в тексті.

2. Прочитайте перший абзац і уточніть можливий зміст.

З. Прочитайте весь текст, намагаючись зрозуміти основну думку.

  1. При повторному читанні зупиніться на незнайомих для вас словах.

  2. На основі контексту здогадайтеся про значення незнайомих слів.

  3. За потреби знайдіть слово в словнику і визначте, яка це частина мови.

7. Уважно вивчіть орфографію незнайомого слова, пам'ятаючи, що розташування слів у словнику чітко підпорядковане закону внутрішнього алфавіту.

   1. Знайдіть слово у словнику, уважно прочитайте всі його значення.

   2. Виберіть значення, яке найточніше відповідає змісту тексту.

   3. Уточніть вимову слова за транскрипцією.

   4. Випишіть слово у свій словник.

Практика доводить, що корисно провести ряд вправ, в яких є речення з новими словами, щоб учні знайшли їх значення у словнику. Можна також дати учням завдання розмістити в алфавітному порядку слова, що починаються з тієї самої букви. Щоб активізувати цю роботу, вчитель повинен визначити час її виконання і організувати змагання. Для самостійної роботи ми пропонуємо вправи на словотворення, визначення значень інтернаціональних, складних, похідних і конвертованих слів тощо. Такі вправи розвивають вміння читати і розуміти текст без словника за допомогою аналізу мовних форм, здогадки, формують активну мовну діяльність учнів, збагачуючи їх необхідними знаннями.

Пам'ятаючи, що в основі будь-якої навички лежать свідомі дії, я намагаюсь, щоб, засвоюючи навчальний матеріал, учні розуміли його. Це дає змогу швидко довести навички до рівня міцного, автоматизованого вміння.

Важливо також формувати в учнів навички самостійної роботи вдома, давати чіткі настанови щодо виконання домашніх завдань.

Самостійна навчальна діяльність учнів сприяє підвищенню рівня навичок

і знань, активізує творче мислення учнів та резерви їхньої пам'яті, розвиває інтерес до мови, виховує вміння працювати. Учитель же повинен виступати в ролі фасилітатора (помічника), спонукати учнів до максимальної самостійної пізнавальної активності, створюючи творчий психологічний клімат засобами співтворчості з учнями.

У процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного та особистісно-орієнтованого навчання на основі постійного розвитку критичного мислення та формування креативності учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учнів на основі їх самостійної освітньої діяльності.

Зауважу, що самостійна робота учнів на уроках англійської мови є основним засобом виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості. Залежно від підготовленості учнів учитель щоразу повинен сам визначати послідовність і насиченість самостійної роботи, проявити свою творчість та ініціативу. Самостійна робота на уроках англійської мови має велике навчальне й виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, коли вчитель застосовує її у певній системі та послідовності; правильно керує нею; працює в тісному контакті з учителями інших предметів, особливо гуманітарного циклу.

Рекомендації щодо організації самостійної діяльності учнів старших класів на уроках англійської мови

Рекомендую розглядати самостійну роботу як засіб навчання, який:

 • формує у того, хто навчається, на кожному етапі його руху від незнання до знання необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;

 • виробляє у учнів психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці інформації при розв'язанні нових пізнавальних задач;

 • є найважливішою умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто навчається, в оволодінні методами учбової діяльності;

 • є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання.

Ефективність виконання самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки викладу знань, якості досягнутих учнем результатів в ході виконання цієї роботи і т.д.

Самостійна робота як прийом навчання може входити майже до всіх методів навчання, застосовуватись на різних етапах процесу навчання.

Організація самостійної роботи на уроці вимагає від вчителя навіть більшої підготовки, ніж коли навчальний матеріал він викладає сам. Якщо при цьому вчитель ставить собі за мету формування в учнів навичок самостійної роботи, то йому, як правило, потрібно добре все продумати і визначити:

 • мету, час і характер самостійної роботи, а так само моменти, на які треба звернути увагу;

- спосіб повторення того мінімуму фактичних знань і умінь, без яких неможливе успішне виконання самостійної роботи.

Основні вимоги до організації самостійної діяльності учнів на уроці є такими:

  1. Будь-яка самостійна робота на будь-якому рівні самостійності має конкретну мету. Вчитель, перш ніж сформулювати завдання, інструктує учнів щодо порядку і прийомів виконання роботи.

  2. Самостійна робота відповідає навчальним можливостям учня, а ступінь складності задовольняє принцип поступового переходу з одного рівня самостійності на інший. У навчальному процесі використовуються результати, висновки самостійної, у тому числі і домашньої роботи.

  3. Забезпечується поєднання різноманітних видів самостійних робіт і управління самим процесом роботи.

  4. Самостійна робота повинна розвивати пізнавальні здібності учня.

  5. Зміст роботи і форма її виконання повинна викликати інтерес у учнів, бажання виконати роботу до кінця.

Навички і вміння самостійної роботи в учнів формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих вправ, що органічно включаються у навчальний процес.

Для того, щоб самостійна робота була ефективною важливо дотримуватись взаємозв'язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх, повинен існувати взаємозв'язок класної і домашньої самостійної роботи.

Треба організувати класну роботу так, щоб домашня самостійна робота була її органічним продовженням. Мета домашньої роботи - міцне закріплення вивченого на уроці матеріалу, глибше його осмислення, дальший розвиток набутих учнями умінь і навичок самостійної роботи з текстом підручника, ілюстраціями, схемами. Учні, виконуючи домашнє завдання, привчаються писати прості й розгорнуті плани з окремих питань і тем, складати різні тематичні таблиці, працювати з матеріалами періодичної преси, готувати невеликі повідомлення, реферати на різноманітні теми.

Самостійна робота повинна носити творчий характер, активізувати креативність школяра. Вчитель на уроці повинен максимально застосовувати прийоми стимуляції активного самостійного мислення, щоб творчий дух не залишав учня і вдома, спонукав його до самостійності і активності.

Практика показує, що треба більше уваги приділяти самостійній роботі над текстом підручника, застосовувати систему вправ на читання і аналіз тексту, а також давати додаткові завдання додому - прочитати уривок з поеми, статтю в газеті тощо та, наприклад, знайти там конкретну інформацію про… .

Дуже важливо навчити учня не просто працювати з книжкою, а виробляти в нього звичку «копатися в книжках».

Майже у кожної дитини є потреба проявити свої творчі нахили. цю потребу учень може задовольнити під час написання твору, адже написання твору є процесом творчого уявлення. Спочатку твір існує як система уявлень про факти, події, які потрібно певним чином проаналізувати та систематизувати. Щоб успішно керувати цим видом діяльності, розвивати творчі здібності учнів, необхідно знати їх індивідуально-психологічні особливості, ставлення дітей до навчання, рівень сформованості їх знань, умінь і навичок, вольових якостей кожного учня.

Ще одним з важливих видів самостійної роботи, яка сприяє розвитку логічного мислення й самостійності учнів є ведення словника.

Для підвищення активності і самостійності на уроках англійської мови потрібно використовувати такі форми самостійної словникової роботи:

   1. самостійне з'ясування значення слова за допомогою словників, енциклопедій, довідників;

   2. складання усно, а потім письмово оповідань-мініатюр з уже відомими словами та термінами;

   3. рецензування цих оповідань учнями;

   4. добір слів і термінів, що стосуються певної теми, розділу;

   5. різноманітні форми роботи з картками.

Важливою є робота учнів над висновками як по окремому уроці, так і по темі в цілому. Спочатку висновки робляться ними по одному з якихось уроків, потім, коли учні оволодіють певними навичками - складають висновки по всій темі. Даний вид самостійної роботи активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє формуванню в них стійких навичок складання порівняльних таблиць і схем.

В значній мірі розширюють та поглиблюють знання учнів художньо- історична та науково-популярна література на англійській мові. Це, насамперед, досягається тим, що вчитель організовує позакласне читання учнів і сам використовує уривки з цієї літератури при поясненні матеріалу на уроці.

Існують певні види роботи учнів з цією літературою, які найбільш активізують учнів і прищеплюють їм навички самостійної роботи. Це - домашні письмові твори за художньо-історичними книгами і складання учнями старших класів рецензій.

Для того, щоб самостійна робота учнів була ефективною потрібно дотримуватись певних умов:

    1. чіткої, конкретної постановки завдань перед учнями;

    2. характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх складність на різних етапах навчання повинен змінюватись;

    3. завдання для самостійної роботи мають бути доступними і посильними;

    4. повинна бути диференціація завдань для самостійної роботи (можна поділити учнів класу на певні групи за рівнем їх знань та умінь);

    5. повинна дотримуватись систематичність і послідовність застосування самостійної роботи учнів в процесі навчання;

    6. важливо дотримуватись взаємозв'язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх;

    7. повинен існувати взаємозв'язок класної і домашньої самостійної роботи.

Експериментальні дослідження підтверджують, що самостійна робота учнів є основним засобом виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, дієвим джерелом формування корисних навичок. Залежно від рівня підготовки учнів учитель щоразу повинен сам визначати послідовність і насиченість самостійної роботи, проявити свою творчість та ініціативу. В міру переходу учнів з класу в клас зростає рівень їх знань і пізнавальні можливості. У зв'язку з цим і види самостійної роботи поступово ускладнюються. але потрібно також усвідомлювати, що самостійна робота – це не самоціль, а лише один із засобів поліпшення всієї навчально-виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»