Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Освітньо -професійна програма за напрямком 201 Агрономія

Інноваційні технології навчання

Для кого: 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

18.10.2021

102

10

0

Опис документу:

Освітньо-професійна програма за напрямком 201 Агрономія відповідно до нових вимог МОН і отримання кваліфікації - фаховий молодший бакалавр з агрономії. В матеріалах висвітлені компетенції, які повинен висвітлювати і виховувати на заняттях кожен викладач спеціальних дисциплін

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відокремлений структурний підрозділ « Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА


АгрономіяГалузь знань20 Аграрні науки та продовольство


Спеціальність

201 Агрономія


Рівень ФПО

П’ятий рівень Національної рамки кваліфікації

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалаврКваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з агрономії

ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж»

Національного університету біоресурсів і природокористування України

(протокол № від ___________202__р.

В.о.директора, голова педагогічної ради

_____________ В.І. Альохін

М.П.

«___»__________________20_____р.Немішаєве - 2021р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного університету біоресурсів і

природокористування України

протокол № від _______ 202__р.

Ректор Голова Вченої ради

Доктор педагогічних наук, професор

______________ С.М. Ніколаєнко

М.П.

«____» ____________20___р.ПЕРЕДМОВА

Розроблено проектною групою Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» у складі:


 1. Григорян Лариса Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії агрономічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» - голова проектної групи


 1. Примаченко Єва Іллівна, спеціаліст вищої категорії, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» член проектної групи


 1. Дяченко Олена Анатоліївна, спеціаліст першої категорії, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»член проектної групи
1.ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ»


1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Освітньо -професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

20 «Аграрні науки та продовольство»


Спеціальність

201 «Агрономія»


Офіційна назва освітньо-професійної програми

Агрономія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом фахового молодшого бакалавра одиничний 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців разом із загальноосвітньою підготовкою

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Цикл/рівень

Національної рамки кваліфікації України – 5 рівень

Передумови

Згідно правил прийому

Мова(и) викладання

Українська мова

Термін дії освітньо-професійної програми

До 01.07.2024 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми

http://ndak.com.ua

2 – Мета освітньо-професійної програми

Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що спрямовані на здобуття студентом теоретичних знань, вмінь і навичок у сфері агрономії, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків у галузі агрономії, підготовка здобувачів вищої освіти для подальшого навчання за обраною спеціальністю

3 – Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок, що необхідні для успішного виконання професійних обов’язків у галузі агрономії, та орієнтує на актуальні питання спеціальності, в рамках яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі агрономії (рослинництво).

Ключові слова: агрономія, грунт, рослини

Особливості освітньої програми

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з агрономії

4.Придатність випускників освітньо-професійної програми до працевлаштування та подальшого навчання


Придатність до працевлаштування

Фаховий молодший бакалавр у галузі агрономії здатний виконувати такі професійні роботи (згідно з ДК 003:2010) і займати первинні посади.ахівці в галузі біології, агрономії, фахівці в галузі біології та агрономії , лаборанти в галузі біологічних досліджень , молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі , консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі, професіонали в агрономії, водному господарстві, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі, біологи, ботаніки та професіонали споріднених професій, професіонали в агрономії, водному господарстві, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), агрономи, гідротехніки, лісоводи та професіонали споріднених професій

Подальше навчання

Випускники можуть продовжувати навчання за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій ф системі освіти для дорослих, в тому числі післядипломної освіти.

 1. - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтовний, компетентнісний.

Форми організації освітнього процесу: лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, самостійна робота, консультації з викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання.

Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектне навчання.

Оцінювання

Письмові екзамени, тестування, проектні роботи, презентації, звіти, контрольні роботи, курсова робота, атестація (комплексний державний екзамен за фахом)

6. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі рослинництва або в процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК8. Здатність працювати в команді.

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК11. Дух підприємництва, здатність проявляти ініціативу.

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК13. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань та взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

ФК1. Мати базові уявлення про морфологію, біологію та систематику біологічних об’єктів.

ФК2. Здатність застосовувати методи діагностики при роботі з біологічними об’єктами у виробничих умовах.

ФК3. Базові уявлення про основні поняття та сучасні досягнення генетики, біотехнології та генної інженерії.

ФК4. Базові уявлення про способи розмноження біологічних об’єктів.

ФК5. Базові уявлення про основні фізіологічні процеси ті етапи індивідуального розвитку організмів.

ФК6. Базові уявлення про мікроорганізми, мікробіологічні процеси та взаємовідношення в біоценозах.

ФК7. Базові уявлення про ґрунтоутворюючі фактори, будову, властивості та класифікацію ґрунтів України.

ФК8. Базові уявлення про основні елементи живлення рослин та методи агрохімічної діагностики.

ФК9. Володіння методикою розрахунків норм добрив на програмований урожай та складання системи удобрення у сівозміні.

ФК10. Базові уявлення про агрометеорологічні фактори і агрокліматичні умови та їхній вплив на розміщення сільськогосподарських культур.

ФК11. Базові уявлення про способи і методи меліорації ґрунтів та найпростіші геодезичні роботи на місцевості.

ФК12. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і дорожнього руху.

ФК13. Володіння методикою розрахунків економічних показників та здатність аналізувати економічний стан аграрних формувань.

ФК14. Здатність володіти теоретичними знаннями з правил дорожнього руху та практичними навичками при керуванні автотранспортними засобами, тракторами та агрегатами, регулювати їх на задані умови і контролювати якість виконання механізованих робіт.

ФК15. Здатність визначати і застосовувати різні методи боротьби зі шкодочинними організмами з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності.

ФК16. Здатність використовувати знання методів селекції та схем селекційного процесу при організації виробництва насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур.

ФК17. Здатність використовувати практичні навички з організації контролю за сортовими і посівними якостями насіннєвого матеріалу та оформлення відповідної документації.

ФК18. Здатність використовувати теоретичні знання з біологічних особливостей і технології вирощування кормових культур при організації виробництва, заготівлі і зберігання кормів.

ФК19. Здатність використовувати знання з біології овочевих культур та практичні навички у виробництві овочевої продукції у відкритому і закритому ґрунті.

ФК20. Здатність використовувати теоретичні знання з морфології та біології плодових і ягідних культур у технології вирощування посадкового матеріалу та виробництві плодово-ягідної продукції.

ФК21. Здатність використовувати теоретичні знання з морфології та біології польових сільськогосподарських культур у новітніх технологіях вирощування рослинницької продукції.

ФК22. Здатність створювати безпечні умови праці при виробництві і переробці продукції рослинництва.

ФК23. Здатність проводити первинний облік рослинницької продукції, володіти навичками ведення і оформлення документації бухгалтерського обліку.

ФК24. Здатність використовувати знання для організації ефективної роботи підрозділів с.-г. підприємств.

ФК25. Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача. використовувати інформаційні технології для рішення виробничих і практичних завдань в галузі професійної діяльності.

ФК26. Здатність використовувати знання з державних стандартів рослинницької продукції.

ФК27. Здатність керувати тракторами, автотранспортними засобами та сільськогосподарськими машинами, комплектувати та налагоджувати агрегати, обладнання, користуватися приладами та інструментами, виконувати технологічні операції.

ФК28. Здатність застосовувати професійно-профільні знання і уміння при організації виробництва рослинницької продукції.

7. Програмні результати навчання


ПРН1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.

ПРН2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

ПРН3. Здатність аналізувати історичні події та процеси.

ПРН4. Знання теорії та методології інформатики, інформаційно-комунікаційного простору, інформації соціальних комунікацій.

ПРН5. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою.

ПРН6. Здатність використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності.

ПРН7. Здатність аналізувати соціально-економічні процеси та явища, використовувати економічні знання у професійній діяльності.

ПРН8. Здатність демонструвати базові знання по морфології, біології та систематиці біологічних об’єктів, розуміння фізіологічних процесів у рослинах.

ПРН9. Демонструвати базові знання про способи розмноження біологічних об’єктів, сучасні досягнення генетики, біотехнології та генної інженерії.

ПРН10. Розуміння процесів ґрунтоутворення, знання про будову, властивості та класифікацію ґрунтів України.

ПРН11. Знання про основні елементи живлення рослин, володіння методикою розрахунків норм добрив на запланований урожай, складання системи удобрення у сівозміні та методикою агрохімічної діагностики рослин і ґрунтів.

ПРН12. Вміння оцінювати вплив агрометеорологічних факторів і агрокліматичних умов на ріст, розвиток і розміщення сільськогосподарських культур.

ПРН13. Базові знання про способи і методи меліорації ґрунтів та найпростіші геодезичні роботи на місцевості.

ПРН14. Вміння прогнозувати появу шкодочинних організмів і застосовувати різні методи боротьби з ними з урахуванням фіто санітарного стану, екологічної ситуації і економічної доцільності.

ПРН15. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і дорожнього руху, створювати безпечні умови праці при виробництві і переробці продукції рослинництва.

ПРН16. Знання про будову тракторів, автотранспортних засобів і сільськогосподарських машин, вміння керувати ними, регулювати їх на задані умови і контролювати якість виконання механізованих робіт.

ПРН17. Знання методів селекції та схем селекційного процесу при організації виробництва насіннєвого матеріалу та вміння оформляти відповідну документацію.

ПРН18. Вміння організовувати виконання технологічних процесів по вирощуванню кормових культур, заготівлі і зберіганню кормів.

ПРН19. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички при виконанні робіт по вирощуванню овочевої продукції у відкритому і закритому ґрунті, плодово-ягідної продукції, посадкового матеріалу плодових і ягідних культур.

ПРН20. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички при вирощуванні рослинницької продукції за передовими технологіями.

ПРН21. Володіння методикою розрахунків економічних показників та здатність аналізувати економічний стан аграрних формувань.

ПРН22. Здатність проводити первинний облік рослинницької продукції, володіти навичками ведення і оформлення документації бухгалтерського обліку.

ПРН23. Вміння використовувати інформаційні технології для рішення виробничих та практичних завдань у галузі професійної діяльності.

ПРН24. Знання державних стандартів та здатність використовувати їх при виробництві сільськогосподарської продукції.

ПРН25. Вміння планувати економічно вигідне виробництво продукції.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми

Кадрове забезпечення

Всі члени проектної групи є штатними працівниками ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж». До реалізації програми залучаються педагогічні працівники з науковими ступенями, а також висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи за фахом.

Матеріально-технічне забезпечення

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерами та прикладними програмами, мультимедійним обладнанням; соціальна інфраструктура, що включає спортивний комплекс, їдальню, медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком, доступ до мережі Інтернет.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою; офіційний веб-сайт, наявність електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів дисциплін.
2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХНЯ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ


2.1. Перелік компонент ОПП
Перелік компонент освітньої програми


Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота

Кількість

кредитів

Форма підсумк. контролю

1

2

3

4

 1. Обов’язкові компоненти ОПП


І Цикл загальної підготовки


ОК1

Економіка

2

залік

ОК2

Ботаніка

4

залік

ОК3

Фізіологія рослин

2

залік

ОК4

Грунтознавство

2

залік

ОК5

Агрометеорологія

3

залік

ОК6

Агрохімія

3

залік

ОК7

Основи філософських знань

2

залік

ОК8

Соціологія

2

залік

ОК9

Історія України

2

екзамен

ОК10

Економічна теорія

2

залік

ОК11

Основи правознавства

2

залік

ОК12

Українська мова (за професійним спрямуванням)

2

екзамен

ОК13

Культурологія

2

залік

ОК14

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2

залік

ОК15

Фізичне виховання

6

залік

ОК16

Землеробство

5

К.Р., залік

ОК17

Безпека життєдіяльності

2

залік

ОК18

Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва

2

залік

ОК19

Вища математика


2

Залік

1

2

3

4

ІІ Цикл професійної підготовки

ОК20

Механізація і автоматизація с.-г. виробництва

7

залік

ОК21

Захист рослин

3

екзамен

ОК22

Насінництво і селекція

3

екзамен

ОК23

Плодоовочівництво

4

екзамен

ОК24

Технологія виробництва продукції рослинництва

6

КР,

екзамен

ОК25

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

3

екзамен

ОК26

Організація і планування діяльності аграрних формувань

3

екзамен

ОК27

Основи бухгалтерського обліку і фінансування

2

залік

ОК28

Основи менеджменту

2

залік

ОК29

Основи охорони праці

2

екзамен

ОК30

Основи екології

2

залік

ОК31

Охорона праці в галузі

2

екзамен

ОК32

Основи підприємництва та маркетингу

2

залік

ІІІ Навчальні практики

ОК20

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А»)


залік

ОК2

Ботаніка


залік

ОК16

Землеробство


залік

ОК6

Агрохімія


залік

ОК37

Насінництво

1

залік

ОК38

Плодоовочівництво

2

залік

ОК39

Технологія виробництва продукції рослинництва

3

залік

ОК40

Захист рослин

2

залік

ОК41

Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

2

залік

ОК42

Програмування галузі

2

залік

ОК43

Озеленювач

4

залік

ОК44

Квітникар

2

залік

ОК45

Плодоовочівник

2

залік

ВК1

Ознайомлювальна


залік

ОК47

Кормовиробництво

1

залік

ОК48

Декоративне садівництво і квітництво

2

залік

ОК49

Виробнича-технологічна

8

залік

ОК50

Виробнича-переддипломна

6

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент

127

2. Вибіркові компоненти за вибором навчального закладу

ВК1

Вступ до спеціальності (з практикою)

4

залік

ВК2

Основи тваринництва і бджільництва

3

залік

ВК3

Кормовиробництво

5

екзамен

ВК4

Декоративне садівництво і квітництво

4

залік

ВК5

Сільськогосподарська мікробіологія

3

залік

ВК6

Лікарські рослини

3

залік

ВК7

Сільськогосподарська меліорація

2

залік

ВК8

Основи геодезії та землевпорядкування

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент за вибором навчального закладу

27

ВК9

Насіннєзнавство

3


ВК10

Гербологія

3


ВК11

Дендрологія

3


ВК12

Виноградарство

3


ВК13

Основи дослідної справи

3


ВК14

Ландшафтний дизайн

3


Загальний обсяг вибіркових компонент за вибором студента

18

Екзаменаційні сесії

8

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ РОГРАМИ

180

2.2. Структурно - логічна схема ОПП

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

І семестр

ІІ семестр

ІІІ семестр

ІV семестр

V семестр

VI семестр

VII семестр

VIII семестр

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК13 Культурологія

ВК1

Вступ у спеціальністьЗагальноосвітні дисципліни


ВК1 НП Ознайомлювальна


ОК10

Економічна теорія

ОК11

Основи правознавства

ОК17 Безпека життєдіяльності

ВК1

Вступ у спеціальність


Загальноосвітні дисципліни
ОК2

Ботаніка


ОК16

ЗемлеробствоОК20 Механізація і автоматизація с.-г. виробництва

ОК13 АгрохіміяЗагальноосвітні дисципліни

ВК3 Сільськогосподарська мікробіологія


ОК20 РП Тракторист-машиніст

ОК2 НП БотанікаОК16НП Землеробство


ОК9

Історія України

ОК2 Ботаніка

ОК4 Ґрунтознавство

ОК3 Фізіологія рослин

ОК5

Агрометеорологія

ОК20 Механізація і автоматизація с.-г. виробництва

ОК13 Агрохімія

ОК7

Основи філософських знань

Загальноосвітні дисципліни


ОК20 РП Тракторист-машиніст


ОК13НП Агрохімія


ОК18 Комп’ютеризація с.-г. виробництва

ОК1

Економіка

ОК12 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК14

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК15

Фізичне виховання

ОК21

Захист рослин

ОК24 Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК29

Основи охрони праці

ОК30

Основи екології

ВК10 Гербологія


ОК39 НП Технологія виробництва продукції рослинництва
ОК40 НП Захист рослин

ОК43 РП

Озеленювач


ОК45 НП

ПлодоовочівникОК14 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК15 Фізичне виховання


ОК19 Вища математика

ОК21 Захист рослин

ОК22 Насінництво і селекція

ОК23 Плодоовочівництво

ОК24 Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК31 Охорона праці в галузі

ВК3 Кормовиробництво

ОК49 НП Технологічна практика

ОК37 НП Насінництво

ОК38НП Плодоовочівництво

ОК39НП Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК43 РП

Озеленювач

ОК44 НП

Квітникар

ОК45 НП

Плодоовочівник

ВК9 Насіннєзнавство

ВК13 Основи дослідної справи

ОК15 Фізичне виховання

ОК22 Насінництво і селекція

ОК23 Плодоовочівництво

ОК24 Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК25Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

ОК26 Організація і планування діяльності аграрних формувань

ОК27 Основи бухобліку та фінансування

ВК3 Кормовиробництво

ВК9 Насіннєзнавство

ВК11 Дендрологія

ВК14 Ландщафтний дизайн

ОК38 НП Плодоовочівництво

ОК47 НП Кормовиробництво

ОК49 НП Технологічна практика

ОК24 Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК25 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

ОК26 Організація і планування діяльності аграрних формувань

ОК28

Основи менеджменту

ОК32

Основи підприємництва та маркетингу

ВК2 Основи тваринництва і бджільництва

ВК4 Декоративне садівництво і квітництво

ОК8 Соціологія

ВК7 Сільськогосподарська меліорація

ВК11 Дендрологія

ВК12 Виноградарство

ОК39НП Технологія виробництва продукції рослинництва

ОК41 НП Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

ОК48 НП Декоративне садівництво і квітництво

ОК42 НП

Програмування галузі

ОК50НП Переддипломна практика
 1. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Атестація випускників освітньої програми спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Виробництво і переробка продукції рослинництва» здійснюється у формі складання державного іспиту та завершується врученням документа про вищу освіту встановленого зразка про присвоєння освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр із присвоєнням кваліфікації фаховий молодший бакалавр з агрономії.

Умовою допуску студента до фахового екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

До складу комплексного державного екзамену за фахом входять такі дисципліни:

 1. Технології виробництва продукції рослинництва

 2. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

 3. Плодоовочівництво

 4. Організація і планування діяльності аграрних формувань

 5. Охорона праці в галузі

Атестація здобувачів фахової перед вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть входити представники роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій, відповідно до положення про екзаменаційну комісію. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Здобувачі фахової перед вищої освіти на основі базової загальної середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожної навчальної дисципліни.
6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової перед вищої освітиУ закладі фахової перед вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом фахової перед вищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової перед вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 1. визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової перед вищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової перед вищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

 2. визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової перед вищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

 3. здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам споживачів фахової перед вищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової перед вищої освіти;

 4. забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової перед вищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової перед вищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення відрахування, атестація тощо);

 5. забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється рамках освітнього процесу;

 6. визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

 7. забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних і доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

 8. забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

 9. забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

 10. забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

 11. періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

 12. залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

 13. забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

 14. здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової перед вищої освіти або відповідно до них.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.