• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Культура
 • Основи народних промислів (декоративно-прикладна діяльність) Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова. Типових навчальних планів 1-4 класи

Основи народних промислів (декоративно-прикладна діяльність) Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова. Типових навчальних планів 1-4 класи

Опис документу:
Образотворчість

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи народних промислів

(декоративно-прикладна діяльність)

Програма

курсу за вибором

для загальноосвітніх навчальних закладів

Варіативна складова Типових навчальних планів

1-4 класи

Пояснювальна записка

Пріоритетним завданням виховання Особистості нового тисячоліття стало духовне відродження людини через національне мистецтво, розвиток її образотворчого мислення й уяви, входження у світ дизайнерських знань.

У становленні всебічно розвиненої гармонійної особистості нового суспільства переваги набуває сприймання навколишнього світу й мистецтва в поєднанні з практичною художньою діяльністю, спрямованою на формування вмінь бачити красу в природі й речах; розуміння явищ художньої культури; перенесення власного досвіду сприймання прекрасного на інші види діяльності; розвиток зорового сприйняття, фантазії, уяви, комбінаторики; набуття навичок практичної художньо-зображувальної діяльності, вміння втілювати творчі завдання в художні образи у різних видах образотворчого мистецтва.

Курс за вибором «Основи народних промислів» включає в себе ті базові знання, які:

дадуть дитині необхідне уявлення про мистецтво пращурів;

дозволять, спираючись на знання академічних предметів (рисунок, живопис, композицію), вивчити й зрозуміти символи, орнаменти, коди, що використовувалися нашими предками у предметах побуту і культу;

допоможуть розвинути (в процесі конструктивно-художньої діяльності) творчу активність; вміння застосовувати свої естетично-художні уподобання на практиці;

познайомлять із елементарними поняттями психології самовираження й спілкування;

навчать мислити лініями й кольором, слухати себе й передавати власні відчуття засобами образотворчого мистецтва;

залучать до скарбниці загальнолюдських і національних духовних цінностей;

виховають творчого споживача й активного творця декоративно-прикладної культури суспільства;

виплекають риси патріотизму до рідного краю, почуття любові до свого народу.

Мета курсу полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них ціннісних орієнтацій у сфері образотворчого мистецтва і комплексу базових компетентностей, вихованні потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Загальна мета конкретизується в таких основних завданнях:

збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності, формування культури почуттів, ціннісно-смислових компетентностей;

формування у школярів системи художніх знань, уявлень, інформаційних і навчально-пізнавальних компетентностей, патріотичних почуттів, умінь сприймати, інтерпретувати та оцінювати твори мистецтва різних видів, жанрів і стилів, висловлювати особисте ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки, використовуючи відповідні поняття й терміни;

опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок, розвиток загальних і художніх здібностей, асоціативно-образного мислення, особистісно-ціннісного ставлення до жанрів народного мистецтва; формування творчо-діяльнісних компетентностей, здатності керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини; усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особистостей інших національних представників світу; формування полікультурних компетентностей; отримання задоволення від процесу конструктивно художньої діяльності.

Курс передбачає якомога ефективніше використання світу дитинства – найсприятливішого часу для осягнення школярами різних мистецьких напрямків, збудження бажання працювати в тому чи іншому стилі, тій чи іншій техніці, подолання в такий спосіб будь-яких сумнівів і страхів, щодо власної творчої неповноцінності, щоб підростали в Україні маленькі «Піросмані» й «Примаченки».

«Стати своєю у світі мистецтва, зрозуміти й полюбити його дитина не зможе, доки не відчує себе творцем», – стверджує кандидат психологічних наук А. Мелік-Пашаєв. Учитель В. Власов доповнює: «Чужа творчість може зруйнувати потяг до власної, пригнітити учня. Щоб не потрапити під чужий вплив, треба бути сильною натурою».

Додамо: сильна особистість – це людина, впевнена в собі, з реальною самооцінкою, котра вміє розрізняти позитивні й негативні моменти життя, здатна протистояти бездарності й, водночас, сіяти зерна прекрасного. Найдальша перспектива даного курсу – виховати саме таку особистість, здатну втілити у життя крилатий вислів про те, що «краса врятує світ».

Найголовнішим напрямком художньо-естетичного розвитку школярів, за яким створено даний курс, є креативний (художньо-творчий). Він поєднує в собі:

формування творчих здібностей та прагнення до творчої самореалізації;

формування особистісної цілісності та духовності;

розвиток естетичних почуттів, смаків, оцінок, потреб;

формування естетичної культури особистості.

Курс дає змогу систематизувати та послідовно поглиблювати знання і уявлення в галузі образотворчого мистецтва; формувати і вдосконалювати практичні уміння й навички у різних видах творчої діяльності; розвивати спостережливість, зорову пам’ять, просторові уявлення, колірний зір, тактильні та кінестезичні відчуття, як цього вимагає когнітивно-праксіологічний (пізнавально-діяльнісний) напрямок художньо-естетичного розвитку школярів.

Поряд із цим вихованці набувають естетичного досвіду, навичок сприймання та оцінної діяльності; розвивають образне мислення, художню уяву, творчу активність, сприйнятливість і емоційну чутливість, естетичне ставлення до явищ мистецтва й дійсності, що пропонує перцептивно-аксіологічний (сприймання та оцінювання) напрямок.

Курсом передбачається систематизоване, цілеспрямоване, послідовне та планомірне змістово-інтегроване опанування на теоретичному і практично-творчому рівнях живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну.

Художня діяльність дітей організується навколо основних навчальних тем: композиція, форма, колір і фарби, простір і обєм. Кожна з них пронизує весь курс і розглядається під час різних видів практичної роботи, при ознайомленні з різноманітними художніми техніками, однак щоразу на більш високому рівні – виходячи з вікових можливостей та досвіду учнів.

Курс включає поступове ускладнення навчальних завдань: один і той же об’єкт може бути предметом спостереження й осмислення, малювання, конструювання, ткання, ліплення тощо, тобто пізнаватиметься різнобічно й відтворюватиметься засобами різних видів мистецтва. Таким чином, реалізуються дидактичні принципи послідовності, наступності та неперервності змісту загальної мистецької освіти; застосовується культурологічний підхід. Виконуючи завдання, учні ще й тісно співпрацюватимуть із краєзнавчими та етнографічними музеями, де збиратимуть матеріалі про відмінності символів, орнаментів, кольорової палітри в різних регіонах України.

При складанні курсу враховувався обсяг знань дітей із образотворчого мистецтва, вікові особливості учнів молодшого шкільного віку, досягнення всесвітньої художньої науки й практики різнобічного спрямування. Зміст програми ґрунтується також на принципах єдності національних і загальнолюдських художніх цінностей; поліхудожності й полікультурності; варіативності, що зумовлює творче застосування орієнтовного матеріалу вчителем.

Структура курсу блоково-тематична. Блоки об’єднані загальною темою, що сприяє більшій цілеспрямованості навчання. Кожен блок має варіативну частину, котра дає можливість, за потреби, більш детальніше познайомитися з необхідною технікою. Весь курс становить собою цілісну систему послідовно розглядуваних тем, які розкривають основи зв’язку мистецтва з життям людини та суспільства.

Теми навчальних завдань згруповано так, що кожна наступна, будучи продовженням попередньої, дає змогу розглянути об’єкт чи явище з іншого боку, відтворити його засобами іншого виду художньої діяльності і, підпорядковуючись загальній меті блоку, набуває логічного завершення у ході підсумкової колективної роботи на узагальнюючому етапі.

Методика викладання курсу передбачає пошук різноманітних зв’язків, аналогій, паралелей між видами мистецтва. При опануванні курсу варто застосовувати різноманітні форми роботи (колективні, групові, парні, індивідуальні, комбіновані; ситуації вибору учнями різнорівневих за складністю завдань, тем, технік і матеріалів для виконання художніх робіт.

Курс авторський, апробований, має практичну спрямованість. До нього додаються навчально-методичні посібники та статті:

 1. Ю. Петренко. Робота з природним матеріалом // Відкритий урок. Образотворче мистецтво. – Київ: Плеяди, 2003. Випуск 1-2.

 2. Ю. Петренко. Ліплення – перша сходинка до пізнання скульптури // Відкритий урок. Образотворче мистецтво. – Київ: Плеяди, 2003. Випуск 5-6.

 3. Ю. Петренко. Декоративно-прикладне мистецтво як першоформа образного мислення // Відкритий урок. Образотворче мистецтво. – Київ: Плеяди, 2003. Випуск 8.

 4. Ю. Петренко. Образотворче мистецтво у школі. – Київ: «Посібник для вчителя», 2004, № 12.

 5. Ю. Петренко. Берегиня: Світ обємів. Біопластика. Ліплення з солоного тіста. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 132 с.

 6. Ю. Петренко. Чудеса творити з вами розпочнемо з колобка ми. // Перлинки творчості. – Ніжин: Міланік, 2007.

 7. Ю. Петренко. Символи Сонця і щастя. Майстер-клас із писанкарства. // Колосок. – Львів: Видавництво СТ «Міські інформаційні системи», 2007, березень-квітень, № 2.

 8. Ю. Петренко. Свищик-оберіг // Колосок. – Львів: Видавництво СТ «Міські інформаційні системи», 2007, травень-червень, № 3.

 9. Ю. Петренко. Чудеса з колобком. Майстер-клас із біопластики // Відкритий урок. – Київ: Плеяди, 2007, липень.

 10. Ю. Петренко. Біопластика: ліплення із солоного тіста. // Все для вчителя. – Київ: Редакція освітянських видань, 2008, № 6.

 11. Ю. Петренко. Ліплення картин-барельєфів із паперової маси. // Початкова школа. – Київ: 2008, № 6.

 12. Ю. Петренко. Мистецтво давнє і сьогочасне. Писанкарство. // Початкова школа. – Київ:, 2009, № 3.

 13. Ю. Петренко. Дизайн – місток, який з’єднує мистецтво й виробництво.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.