Опорний конспект з теми "Генетика"

Опис документу:
Розробка містить основні поняття з теми "Спадковість і мінливість організмів": Закони Грегора Менделя, приклади і малюнки. Стане внагоді при підготовці до уроку та до ЗНО з біології учням старших класів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Генетика. Загальні визначення і символіка.

Спадковість і мінливість - це протилежні властивості живих організмів. Завдяки спадковості нащадки подібні до батьків, тобто зберігається стабільність біологічних видів. Мінливість забезпечує появу нових ознак та їхніх станів, завдяки чому утворюються нові види і відбувається історичний розвиток біосфери в цілому.

Закономірності спадковості та мінливості організмів досліджує наука генетика.

Датою народження генетики вважають 1900 рік, коли три вчені, які проводили досліди із гібридизації рослин, - голландець Г. де Фріз, німець К. Корренс та австрієць Е. Чермак незалежно один від одного відкрили ті самі закономірності успадковування ознак у рослин, які були встановлені 1865 року чеським дослідником Грегором Менделем і описані в його роботі «Досліди над рослинними гібридами». Сам термін «генетика» запропонував 1906 року англійський учений У. Бетсон.

Елементарною одиницею спадковості є ген

Ген - ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген кодує первинну структуру молекули білка, РНК певного типу або ж взаємодіє з регуляторним білком. 

Прикладами спадкових ознак є колір очей або волосся, зріст, форма плодів. Однак у різних людей колір очей чи волосся може бути різним, різною може бути і форма плодів рослин певного виду. Це свідчить про те, що певні гени можуть перебувати у різних станах.

Алелями, або алельними генами називають різні стани одного гена. Алельні гени займають однакове положення в хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) і визначають різні стани певних ознак (наприклад, високий чи низький зріст, рудий або чорний колір волосся, блакитний або зелений колір очей).

Алельні гени можуть бути у різних поєднаннях. Якщо організм диплоїдний (тобто кожна хромосома має парну), то він може мати або дві однакові алелі певного гена, або різні. У багатьох випадках проявляється стан ознаки, зумовлений лише однією з двох різних алелей, а інший наче зникає.

Алель, яка завжди проявляється в присутності іншої у вигляді певного стану ознаки, називається домінантною, а та, що не проявляється - рецесивною.

Явище пригнічення прояву однієї алелі іншою називають домінуванням. Приклад: у помідорів алель, яка визначає червоне забарвлення плодів, домінує над алеллю жовтого; у людини алель, яка визначає карий колір очей, домінує над алеллю блакитного. Домінантні алелі позначають великими літерами латинського алфавіту (А, В, С тощо), а відповідні їм рецесивні - малими (а, b, с тощо).
В диплоїдних клітинах одночасно наявні дві алелі певного гена, а в гаплоїдних - лише одна.

Генотип - сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини або цілого організму

Унаслідок взаємодії генотипу з чинниками навколишнього середовища формується фенотип.

Фенотип - сукупність усіх ознак і властивостей організму.

Символ

Назва

Р

Батьки

F

Гібридне потомство покоління

A

Домінантна ознака

a

Рецесивна ознака

Aa

Гетерозигота

AA

Домінантна гомозигота

aa

Рецесивна гомозигота

X

Схрещування

Жіноча стать

Чоловіча стать

G (Г)

Гамети

ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

  Закон одноманітності першого покоління гібридів,

або перший закон Менделя.

У гібрида першого покоління з кожної пари альтернативних ознак розвивається тільки домінантна ознака. Друга ознака ніби зникає, не виявляється.

Схрещування двох організмів називається гібридизацією, потомство від схрещування двох особин з різною спадковістю називають  гібридним, а окрему особину — гібридом.

Моногібридним називається схрещування двох організмів, відмінних один від одного за однією парою альтернативних (взаємовиключних) ознак. Отже, при такому схрещуванні простежуються закономірності спадкоємства тільки двох ознак, розвиток яких зумовлений парою алельних генів. Вся решта ознак, властивих даним організмам, до уваги не беруться.

  Якщо схрестити рослини гороху з жовтим і зеленим насінням, то у всіх отриманих у результаті цього схрещування гібридів насіння буде жовтим. Така ж картина спостерігається при схрещуванні рослин, які мають гладку і зморшкувату форму насіння: все потомство першого покоління матиме гладку форму насіння.

Явище переважання у гібрида ознаки одного з батьків Г. Мендель назвав домінуванням.

Ознака, що виявляється у гібрида першого покоління і пригнічує розвиток іншої ознаки, була названа домінантною, а протилежна, тобто пригнічувана, ознака — рецесивною. Якщо в генотипі організму (зиготи) два однакові алельні гени — обидва домінантні або обидва рецесивні (АА або аа), такий організм називається гомозиготним. Якщо ж з пари алельних генів один домінантний, а інший рецесивний (Аа), то такий організм носить назву гетерозиготного.

  

Неповне домінування. Домінантний ген в гетерозиготному стані не завжди повністю пригнічує рецесивний ген. У ряді випадків гібрид F, не відтворює повністю жодної з батьківських ознак і ознака носить проміжний характер із великим або меншим ухиленням до домінантного або рецесивного стану. Але всі особини цього покоління одноманітні за даною ознакою. Так, при схрещуванні нічної красуні з червоним забарвленням квіток (АА) з рослиною, що має білі квітки (аа), в F, утворюється проміжне рожеве забарвлення квітки (Аа). При неповному домінуванні в потомстві гібридів (F,) розщеплювання за генотипом і фенотипом співпадає (1:2:1).

Закон розщеплювання, або другий закон Менделя.

Якщо нащадків першого покоління, однакових за ознакою, що вивчається, схрестити між собою, то в другому поколінні ознаки обох батьків з'являються в певному числовому співвідношенні: 3/4 особин матимуть домінантну ознаку, 1/4 — рецесивну.

При схрещуванні гібридів першого покоління у нащадків спостерігається розщеплення фенотипових класів

у співвідношенні 3:1

Гіпотеза чистоти гамет.

Кожна гамета диплоїдного гетерозиготного організму несе лише один алельний ген і не може одночасно містити обидва

Закон незалежного комбінування, або третій закон Менделя.

Дигібридне схрещування — схрещування, за якого батьківський організм відрізняється двома парами альтернативних ознак.

При дигібридному або полі гібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших. 

Основні положення хромосомної теорії:

  • Гени розташовані у хромосомах, різні хромосоми містіть різну кількість генів, кожна з не гомологічних хромосом має свій унікальний набір генів;

  • Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку;

  • Кожен ген займає в хромосомі певну ділянку (локус); алельн ігени заповнюють однакові локуси гомологічних хромосом;

  • Усі гени однієї хромосоми утворюють группу зчеплення, завдяки чому відбувається зчеплене успадкування деяких ознак; сила зчеплення між генами обернено пропорційна відстані між ними;

  • Зчеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, порушується в наслідок кросинговеру, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються своїми ділянками ДНК;

  • Кожен біологічний вид характеризується певним каріотипом (певною кількістю і формою хромосом).

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»