Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Метрологія і стандартизація"

Опис документу:
Курс «Метрологія і стандартизація» – один із завершальних серед дисциплін, присвячених технологіям, матеріалам і конструкціям у будівництві. Головна мета курсу – дати уявлення майбутнім спеціалістам щодо місця цих наук у народному господарстві і будівництві, а також у міждержавному співробітництві. Видання містить тематичне планування самостійної роботи, перелік рекомендованої літератури, запитання для самоконтролю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ

Метрологія і стандартизація

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів 3 курсу

зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

денної форми навчання

Любешів

УДК 006.91

До друку ___________

Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ___________В.І. Талах

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ

Директор бібліотеки________________ С.С. Бакуменко

Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № _____ від _______ 2018 року

Рекомендовано до видання методичною радою Любешівського

технічного коледжу Луцького НТУ,

протокол № ______ від ______ 2018 року

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії педпрацівників будівельного профілю Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ,

протокол № ______ від ______ 2018 року

Голова циклової методичної комісії _____________С.М. Данилік

Укладач: __________ В.С. Оласюк

(підпис)

Рецензент: __________

(підпис)

Відповідальний

за випуск: _________ Т.П. Кузьмич, методист коледжу

(підпис)

Метрологія і стандартизація [Текст]: методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання/ уклад. В.С.Оласюк − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 15 с.

Видання містить тематичне планування самостійної роботи, перелік рекомендованої літератури, запитання для самоконтролю.

Призначене для студентів спеціальності Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання.

В.С. Оласюк, 2018

Вступ

Курс «Метрологія і стандартизація» – один із завершальних серед дисциплін, присвячених технологіям, матеріалам і конструкціям у будівництві.

Головна мета курсу – дати уявлення майбутнім спеціалістам щодо місця цих наук у народному господарстві і будівництві, а також у міждержавному співробітництві.

Метрологія, стандартизація і сертифікація – це нормативно-методична база забезпечення якості продукції і конкурентоздатності виробництва

Якість – це показник, що відбиває не тільки властивості і здатність продукції задовольняти споживача, але і показник економічної складової підприємства, що випускає цю продукцію. При цьому підприємство повинне забезпечити сукупність усіх витрат, зв'язаних з випуском якісної продукції, що відповідає вимогам споживачів.

Вартість товару – це сума коштів, затрачуваних на забезпечення високої якості, і збитків, понесених підприємством через зневагу до якості. Непримітна вартість зневаги до якості може одного разу обернутися для підприємства великими моральними і матеріальними збитками, тому в умовах конкуренції не враховувати цього фактора не можна.

Вимога забезпечення якості повинна стати непорушним критерієм оцінки будь-якої справи. І якщо кожна людина в нашій країні буде дотримувати цього критерію, наше життя буде поліпшуватися, удосконалюватися і продовжуватися.

Якість життя сьогоднішнього дня базується на фундаменті якості, створеному раніше. Якість залежить від рівня наукового, соціального і духовного потенціалу країни. Науково-технічний прогрес визначає рівень розвитку трьох складових якості – стандартизації, метрології і сертифікації. На ці складові якості впливають міжнародні організації зі стандартизації, метрології і сертифікації. Найбільш важливі з них: Міжнародне бюро ваг та мір (ВІРМ); Міжнародна організація законодавчої метрології (ОІМL); Міжнародна організація з стандартизації (ISO); Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС); Міжнародна спілка електрозв'язку (ITU); Комісія Codex Alimentarius (CAC); Міжнародний форум з акредитації (IAF); Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC); Європейська організація якості (EQA); Європейський фонд управління якістю (EFQM).

Тема 1. Поняття про метрологію. Метрологічна служба України

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Метрологія як наука. Предмет метрології, її завдання і значення. Історичні відомості про створення метрологічної системи. Структура метрологічної служби України. Державна метрологічна служба і метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій. Закони, декрети, постанови про метрологічну діяльність.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке метрологія?

 2. Етапи розвитку метрології?

 3. Що таке фізична величина, основні величини?

 4. Які ви знаєте нормативні документи України в галузі будівництва?

 5. Хто здійснює державний метрологічний контроль і нагляд?

Тема 2. Одиниці вимірювання фізичних величин. Системи одиниць

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Одиниці вимірювань фізичних величин. Визначення одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць СІ, прийнятої генеральною конференцією і мір та ваги і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології. Основні одиниці СІ; похідні одиниці СІ, що мають спеціальні назви; похідні одиниці визначені на основі практики проектування і будівництва, створені з основних одиниць СІ, а також з похідних одиниць СІ, що мають спеціальні назви. Кратні та частинні одиниці СІ. Позасистемні одиниці, їх зв'язок із СІ. Перетворення одиниць довжини, об'єму, площі, маси, сили, густини і тиску в систему СІ.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке фізична величина?

 2. Міжнародна система СІ.

 3. Що таке одиниця фізичної величини?

Тема 3. Засоби вимірювання

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Основні терміни та їх визначення: вимірювання, засіб вимірювання, тип засобу вимірювальної техніки, повірка, калібрування, метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Еталони державні, робочі та вихідні. Міра, вимірювальний прилад, стандартний зв'язок.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке вимірювання?

 2. Що ви знаєте про засоби вимірювальної техніки?

 3. Основні параметри засобів вимірювань?

 4. Що таке шкала вимірювання?

 5. Основна вимога до вимірювальної техніки?

Тема 4. Види та методи вимірювань. Похибки вимірювань

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Види методів вимірювань. Метод безпосередньої оцінки. Метод збіжності. Метод порівняння з мірою. Метод заміщення. Загальні вимоги до вибору методів і засобів вимірювань. Методика виконання вимірювань. Атестація методики вимірювань. Оцінка якості продукції на етанах її розроблення, виготовлення, експлуатації або споживання. Точність та похибки вимірювань. Систематичні та випадкові складові похибки вимірювання. Оцінка систематичних похибок вимірювання.

Запитання для самоконтролю:

 1. Які ви знаєте методи вимірювань?

 2. Методика виконання вимірювань?

 3. Що таке вимірювальні установки?

 4. Що таке клас точності?

 5. Визначення забезпечення якості?

Тема 5. Метрологічне забезпечення виробництва

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Державний метрологічний контроль і нагляд. Метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій. Метрологічна служба в галузі будівництва. Перевірка засобів вимірювання. Первинні і вторинні еталони. Зразкові та робочі засоби вимірювання.

Запитання для самоконтролю:

 1. Види контролю за якістю будівельних робіт?

 2. Хто здійснює державний метрологічний контроль і нагляд?

 3. Хто здійснює розроблення державних стандартів України?

 4. Коли і як здійснюється перевірка засобів вимірювання?

Тема 6. Поняття про стандартизацію та її завдання

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Термін та визначення основних понять у галузі стандартизації. Об'єкти стандартизації. Науково-методичні основи стандартизації. Поняття про переважні числа . Основні теоретичні положення стандартизації.

Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи. Категорія нормативних документів із стандартизації. Види стандартів.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке стандартизація?

 2. Що таке державна стандартизація?

 3. Категорії нормативних документів із стандартизації?

 4. Основне завдання стандартизації?

Тема 7. Вітчизняна система стандартів в Україні

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Суб'єкти стандартизації: центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, рада стандартизації; технічні комітети стандартизації, інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

Нормативні документи України в галузі будівництва. Вимоги до змісту нормативних документів . Єдина система технічної підготовки виробництва (ССТПВ). Державні будівельні норми (ДБН). Система розробки і поставки продукції на виробництво (СРППВ). Модульна координація розмірів у будівництві.

Запитання для самоконтролю:

 1. Хто виступає суб'єкти стандартизації?

 2. Які є нормативні документи України в галузі будівництва та вимоги до їх змісту

 3. Як розшифрувати нормативний документ (ДБСТУ)?

Тема 8. Вироби та конструкторська документація до них

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Вироби та складові частини: деталі, складові частини, комплекси і компоненти. Види конструкторських документів. Способи виконання і характер використання конструкторських документів. Стадії розробки конструкторських документів. Комплектність конструкторських документів. Види конструкторських документів у будівельній термінології. Види конструкторських документів і виробів у будівництві.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке виріб?

 2. Які є стадії розробки конструкторських документів?

 3. Хто розробляє КД?

 4. Які є види конструкторських документів у будівельній термінології?

Тема 9. Вимоги до робочої документації на спорудження об'єкта будівництва

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Вимоги до робочої документації на здійснення будівництва. Проектування об'єктів будівництва. Склад робочої документації. Основні комплекси робочих креслень, їх марка. Загальні дані по робочих кресленнях. Документи, на які посилаються в робочих кресленнях. Документи, які додаються до основного комплекту робочих креслень. Загальні вказівки до робочих креслень. Загальні правила виконання робочих креслень і текстових документів. Основні написи, на конструкторських документах.

Нормоконтроль конструкторської документації: задачі і об'єкти нормоконтролю, організація проведення нормоконтролю.

Запитання для самоконтролю:

 1. Основні вимоги до робочої документації на здійснення будівництва.?

 2. Склад робочої документації?

 3. Нормоконтроль конструкторської документації?

 4. Хто здійснює нормо контроль?

 5. Права та обов’язки нормо контролера?

Тема 10. Міжнародна стандартизація

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Міжнародна та Європейська діяльність із стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції міжнародної стандартизації систем якості продукції. Поняття про міжнародні стандарти 130 серія 9000 і 10000 та 14000. їх вибір і застосування

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке міжнародна стандартизація ?

 2. Які основні тенденції міжнародної стандартизації?

 3. Поняття про міжнародні стандарти?

Тема 11. Основи сертифікації

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання:

Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Основні відомості про державну систему сертифікації УкрСЕПРО. Структура і основні положення системи: функції органів, загальні правила, схема та порядок проведення сертифікації. Сертифікація будівельних матеріалів та виробів. Знаки відповідності. Штрихове кодування.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що таке сертифікація?

 2. Що таке сертифікат відповідності?

 3. Що собою являє штрихове кодування?

 4. Установи які здійснюють сертифікацію?

 5. Які головні принципами діяльності системи УкрСЕПРО?

 6. Які є види сертифікації

Рекомендована література

Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України, 11.02.98.

Про стандартизацію: Закон України, 17.15.01.

Про підтвердження відповідності: Закон України, 17.05.01.

ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу, оформлення та змісту стандартів.

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу, оформлення та змісту стандартів.

ГОСТ 8032 - 84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

ДСТУ 268 1 - 94. Метрологія. Терміни та визначення.

ГОСТ 8.315 - 97 Г С П Стандартные образцы. Основное положение.

ДСТУ 3.400 - 96. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення. Організація, порядок проведення і розгляду результатів.

ДСТУ 3215 -95. Метрологія. Метрологічна атестація вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

ДСТУ 2462 - 94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ 180 9000 - 1 - 95. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості.

ДСТУ 36 51. 0 - 97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

ДСТУ 3651.1 - 97. Метрологія, Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. ДСТУ Б А.2.4. - 4 - 95 Основні вимоги до робочої документації.

ДСТУ Б А.2.4. -7-95 Правила виконання основних будівельних креслень.

ДСТУ 3410 - 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

Борисенков Б.І., Андреева Ф.Г. Метрологическое обеспечение строительного производства. Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1990.

Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація. -К.: Либідь, 1997.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….……..….3

Тема 1. Поняття про метрологію. Метрологічна служба України ….….….4

Тема 2. Одиниці вимірювання фізичних величин. Системи одиниць ...5

Тема 3. Засоби вимірювання ………………………………………………..... 5

Тема 4. Види та методи вимірювань. Похибки вимірювань ..……………...….6

Тема 5. Метрологічне забезпечення виробництва ……………………...…..7

Тема 6. Поняття про стандартизацію та її завдання ………………….…….…..7

Тема 7 Вітчизняна система стандартів в Україні …………..…………..…...8

Тема 8 Вироби та конструкторська документація до них ... ……….………….8

Тема 9. Вимоги до робочої документації на спорудження об'єкта будівництва 9

Тема 10. Міжнародна стандартизація...……………………………………… 10

Тема 11. Основи сертифікації………………………………………..…………..10

Рекомендована література………….…………………………...……………….12

Метрологія і стандартизація [Текст]: методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання/ уклад. В.С.Оласюк − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 15 с.

Комп’ютерний набір і верстка : В.С.Оласюк

Редактор: В.С.Оласюк

Підп. до друку ___________2018 р. Формат А4.

Папір офіс. Гарн.Таймс. Умов.друк.арк. 3,5

Обл. вид. арк. 3,4. Тираж 15 прим. Зам. ____

Інформаційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – ІВВ Луцького НТУ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.