Методичнi вказiвки до самостiйноi роботи з дисциплiни «Архітектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв»

Опис документу:
Метою вивчення дисциплiни «Архітектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв» є пiдготовка квалiфiкованого спецiалiста, котрий досконало знає архiтектурнi cтилi, архiтектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв, їх значення для розвитку опорядження будiвель. Молодший спецiалiст будiвництва повинен вмiло поєднувати теоретичну пiдготовку дисциплiни та умiння ефективно використовувати пiд час виконання дизайнерських робiт.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Архiтектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи

для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

галузь знань 19 Архітектура і будівництво

спеціальності 192 Будівництво та будівельна інженерія

освiтньо-професiйної програми Опорядження будiвель i споруд та будiвельний дизайн

денної форми навчання

Любешів 2019

УДК

А

До друку

Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ___________В.І. Талах

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ

Директор бібліотеки _____________ С.С. Бакуменко

Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № _____ від «____»___________ 2019 р.

Рекомендовано до видання методичною радою Любешівського

технічного коледжу Луцького НТУ,

протокол № ______ від «_____»__________ 2019 р.

Голова методичної ради _______________Герасимик-Чернова Т.П.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № ______ від «____»_________ 2019 р.

Голова циклової методичної комісії _____________ Данилiк С.М.

Укладач: __________Т.Л. Мiнєєва, викладач другої категорії

Рецензент: __________

Відповідальний за випуск: _________ Кузьмич Т.П. методист коледжу

Архiтектурнi деталiта обладнання iнтерє’рiв [Текст]: Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь знань 19 Архітектура і будівництво спеціальності 192 Будівництво та будівельна інженерія освiтньо-професiйної програми Опорядження будiвель i споруд та будiвельний дизайн денної форми навчання / уклад. Т.Л. Мiнєєва. − Любешів : Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 10 с

Методичне видання складене відповідно до діючої програми курсу «Архiтектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв» з метою вивчення та засвоєння основних розділів дисципліни, містить контрольні питання до кожної з тем та перелік рекомендованої літератури.

© Мiнєєва Т.Л., 2019

Вступ

Дисциплiна «Архітектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв» є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за галуззю 19 – Будiвництво i архiтектура, i передбачена для пiдготовки молодших спецiалiстiв за спецiальнстю 192 Будiвництво та цивiльна iнженерiя.

Метою вивчення дисциплiни «Архітектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв» є пiдготовка квалiфiкованого спецiалiста, котрий досконало знає архiтектурнi cтилi, архiтектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв, їх значення для розвитку опорядження будiвель. Молодший спецiалiст будiвництва повинен вмiло поєднувати теоретичну пiдготовку дисциплiни та умiння ефективно використовувати пiд час виконання дизайнерських робiт.

Пiд час вивчення дисциплiни особлива увага звертається на архiтектурнi деталi та дизайн примiщення. Висвiтлюються принциповi питання архiтектури та дизайну, їх застосування; технiко-економiчна ефективнiсть матерiалiв.

Мета курсу – пiдготовити квалiфiкованого спецiалiста, який добре знає передову технологiю i прогресивнi форми органiзацiї будiвельного виробництва. Вивчення студентами основних вiдомостей про архiтектуру. Вивчення рiзних видiв деталей. Правила побудови iнтер’єрiв примiщень. Види сучасних iнтер’єрiв i їх оформлення.

Завдання курсу – полягає у вивченнi художнього проектування, подання композицiйних можливостей рiшень як екстер’єру, так i iнтер’єру при проектуваннi житлових, громадських та промислових об’єктiв.

У результатi вивчення дисциплiни студент повинен знати:

- про мiстобудiвне значення тих чи iнших типiв будiвель;

- про характернi морфологiчнi особливостi рiзних типiв житлових, громадських та промислових будiвель i споруд;

- про вплив вимог санiтарної гiгiєни та безпеки на архiтектуру будiвель та споруд;

- про кiлькiснi та якiснi параметри будiвель i споруд, що вiдповiдають сучасному рiвню розвитку, матерiальним i культурним потребам та можливостям суспльства.

Тематичне планування самостійної роботи

Теми самостійної роботи

з/п

Назва тем курсу

Кількість годин

1

Вступ.

2

2

Загальнi вiдомостi про архiтектуру

8

3

Архiтектурнi стилi.

12

4

Архiтектурнi деталi.

16

5

Iнтер’єр будiвель та їх обладнання.

10

Всього:

48

Тема 1. Вступ.

Під час опрацювання цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні джерела [1], с. 2…3:

Загальна характеристика дисципліни, мета і завдання вивчення. Роль дисципліни у підготовці техніка-дизайнера. Вiдомостi про архiтектуру, її роль в життi людини.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Тема 2. Загальнi вiдомостi про архiтектуру.

Пiд час опрацювання цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні джерела [1], с. 4 … 17:

Загальнi вiдомостi про архiтектуру. Елементи архiтектурної композицiї. Засоби гармонiзацiї. Види архiтектурного планування. Єднiсть архiтектурної композицiї. Основнi етапи розвитку архiтектури.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Тема 3. Архiтектурнi стилi.

Пiд час опрацювання цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні джерела [1], с. 1842:

Архiтектура Стародавнього свiту. Архiтектура Єгипту. Єгипетськi пiрамiди. Архiтектура давнього Риму. Колiзей. Пантеон. Архiтектура епохи феодалiзму. Архiтектура пам’ятки ХIX-XXст.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Тема 4. Архiтектурнi деталi.

Пiд час опрацювання цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні джерела [1], с. 4360:

Архiтектурнi ордери i їх елементи. Колона. Основнiелементи. Архiтектурне застосування. Архiтектурнi обломи. Перспектива. Закони лiнiйної перспективи. Геометричнiформи у будiвництвi. Конструкцiї форми. зв’язок побудови з внутрiшнiми конструкцiями. Вiдмивка, її призначення i роль в архiтектурi. Орнаменти i розетки, їх види i застосування в будiвництвi. Трафарети, їх призначення i види.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Практичнi роботи.

Виконання малюнкiв архiтектурних ордерiв.

Виконання малюнкiв архiтектурних обломiв.

Виконання малюнкiв геометричних тiл.

Виконання малюнкiв орнаменту.

Виконання малюнкiв трафарету.

Тема 5. Iнтер’єр будiвель та їх обладнання.

Пiд час опрацювання цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні джерела [1], с. 61 … 82:

Теоретичнi основи дизайну iнтер’єру. Сучаснi iнтер’єри будiвель. Використання кольору та свiтла в дизайнi iнтер’єру. Поєднання кольорiв в iнтер’єрi. Стилi в дизайнi iнтер’єру.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Практичнi роботи

Виконання маоюнкiв iнтер’єру кiмнати

Підготовка реферату

Підготовка реферату здійснюється за однією з тем на вибір студента:

 1. Вiдомостi про архiтектуру, її роль в життi людини.

 2. Загальнi вiдомостi про архітектуру.

 3. Елементи архiтектурної композицiї.

 4. Засоби гармонiзацiї.

 5. Види архітектурного планування.

 6. Єднiсть архiтектурної композицiї.

 7. Основнi етапи розвитку архiтектури.

 8. Архiтектура Стародавнього свiту.

 9. Архiтектура Єгипту.

 10. Єгипетськi пiрамiди.

 11. Архiтектура давнього Риму. Колiзей. Пантеон.

 12. Архiтектура епохи феодалiзму.

 13. Архiтектура пам’ятки XIX-XXст.

 14. Архiтектурнi ордери i їх елеменнти.

Перелік питань на залiк

 1. Вiдомостi про архiтектуру, її роль в життi людини.

 2. Загальнi вiдомостi про архiтектуру.

 3. Елементи архiтектурної композицiї.

 4. Засоби гармонiзацiї

 5. Види архiтектурного планування.

 6. Єднiсть архiтектурної композицiї.

 7. Основнi етапи розвитку архiтектури.

 8. Архiтектура Стародавнього свiту.

 9. Архiтектура Єгипту.

 10. Єгипетськi пiрамiди.

 11. Архiтектура давнього Риму. Колiзей. Пантеон.

 12. Архiтектура епохи феодалiзму.

 13. Архiтектура пам’ятки ХIX-XXст.

 14. Архiтектурнi ордери i їх елементи.

 15. Колона. Основнiелементи. Архiтектурне застосування.

 16. Архiтектурнi обломи.

 17. Перспектива. Закони лiнiйної перспективи.

 18. Геометричнiформи у будiвництвi. Конструкцiї форми. зв’язок побудови з внутрiшнiми конструкцiями.

 19. Вiдмивка, її призначення i роль в архiтектурi.

 20. Орнаменти i розетки, їх види i застосування в будiвництвi.

 21. Трафарети, їх призначення i види.

 22. Теоретичнi основи дизайну iнтер’єру.

 23. Сучаснi iнтер’єри будiвель.

 24. Використання кольору та свiтла в дизайнi iнтер’єру.

 25. Поєднання кольорiв в iнтер’єрi.

 26. Стилi в дизайнi iнтер’єру.

Література:

1. Кривенко П.В. та iн. Будiвельнi матерiали. – К.: Вища школа, 1993. 389 с., iл.

 1. Воробьев В.А., Комар А.Г. Строительные материалы. Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., Стройиздат, 1976, –- 475 с.

 2. Горчаков Г.И. , Баженов Ю.М. Строительные материалы. – М.: Высшая школа, 1986.- 688 с.

 3. Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов: Учеб.пособие для строит.специальностей вузов. 4-е изд. Переработ. и доп. – М. Высш. школа, 1978. – 248 с., ил.

 4. Попов И.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. - М.: Высшая школа, 1984. - 190 с., ил.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….....…3

Тематичне планування дисципліни………………………………………………..….4

Тема 1. Вступ………………………………………………………………………...…5

Тема 2. Загальнi вiдомостi про архiтектуру…………………………………..…….......5

Тема 3 Архiтектурнi стилi………………………………………………..………….…....5

Тема 4 Архiтектурнi деталi……………………………………………………….…....5

Тема 5. Iнтер’єр будiвель та їх обладнання.………………………………………..6

Підготовка реферату……………………………………………………………….……7

Перелік питань, які включено до екзаменаційних білетів………………………...….7

Література………………………………………………………………………………..8

Архiтектурнi деталi та обладнання iнтер’єрiв [Текст]: методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузь знань 19 Архітектура і будівництво спеціальності 192 Будівництво та будівельна інженерія освiтньо-професiйної програми Опорядження будiвель iспоруд та будiвельний дизайн денної форми навчання / уклад. Т.Л. Мiнєєва. − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 10 с.

Комп’ютерний набір і верстка : Т.Л. Мiнєєва

Редактор: Т.Л. Мiнєєва

Підп. до друку ___________2019 р. Формат А4.

Папір офіс. Гарн. Таймс. Умов. друк. арк. 3,5

Обл. вид. арк. 3,4. Тираж 15 прим.

Інформаційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – ІВВ Луцького НТУ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»