• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Архітектура
 • Методичні вказівки до організації, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Методичні вказівки до організації, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Опис документу:
Переддипломна практика студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» проводиться відповідно до навчального плану і є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки молодших спеціалістів з архітектурного проектування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

Методичні вказівки

до організації, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів

спеціальності

191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми

«Архітектурне проектування та внутрішній інтерєр »

Суми 2018

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

__________ Н.С.Ткаченко

«___»_________ 2018 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до організація, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми

«Архітектурне проектування та внутрішній інтерєр »

Розробила: Добя О.В.

Рецензенти: Кривцов О.В.

Вінтоняк І.В.

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засіданні циклової

комісії графіки і архітектури

Протокол № __ від «___» ______ 2018 р.

Голова циклової комісії

__________________ О.В. Доб’я

Суми 2018

Зміст

ВСТУП

Переддипломна практика студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» проводиться відповідно до навчального плану і є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки молодших спеціалістів з архітектурного проектування. Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі з метою узагальнення та вдосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь і навичок, отриманих під час навчання в коледжі, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

Сьогодні технік з архітектурного проектування вже не просто розробник і виконавець креслень, а він є безпосереднім помічником архітектора-автора, активним учасником творчого процесу, він розвиває і конкретизує авторську ідею. Ці реалії вимагають коректування процесу підготовки молодшого спеціаліста – техніка архітектурного проектування зі зміщенням акценту в сторону стимулювання і розвитку творчості з одного боку, та оволодіння комп’ютерними технологіями – з іншої.

Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання студентів з усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний матеріал, необхідний для виконання дипломного проекту.

Програма переддипломної практики є складовою частиною освітньо-кваліфікаційної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю

191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ».

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета:

- збір матеріалів для дипломного проекту і підвищення професійних знань і навичок у студентів при проектуванні реальних об’єктів .

Завдання практики:

- уточнення і деталізація програми-завдання на проектування об’єкту, який обрано для дипломного проекту;

- уточнення конкретного місця розташування об’єкту, натурне обстеження та збір відсутніх необхідних даних, особливостей району проектування: планувальних обмежень, проектних робіт всіх рівнів, які стосуються даної ділянки;

- вивчення і аналіз вихідних даних для виконання дипломного проекту (ознайомлення з існуючою містобудівною документацією, матеріалами обґрунтувань, типових конструктивних рішень, матеріалів раніше виконаної передпроектної та проектної документації);

- пропозиції щодо складу дипломного проекту.

Метою практики є конкретизація у студентів результатів теоретичного навчання, формування у них професійних практичних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої роботи на профільних проектних підприємствах, оволодіння студентами навичок професійної майстерності і основам інноваційної проектної діяльності, формування умінь приймати самостійні рішення на конкретних ділянках роботи в реальних проектних умовах.

Переддипломна практика - це самостійна робота студента на підприємстві (у організації) під керівництвом викладача циклової комісії графіки і архітектури і фахівця або керівника відповідного підрозділу бази практики. Загальне методичне керівництво переддипломною практикою здійснює випускаюча циклова комісія графіки і архітектури. Ця програма практики розроблена на основі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», наскрізної програми практики.

Переддипломна практика проводиться в проектних організаціях, де студент працює виконавцем-архітектором і знайомиться з матеріалами та нормативною літературою за напрямком свого майбутнього дипломного проекту. Ці види роботи поділяються наступним чином: 60 % усього часу студент витрачає на проектну діяльність з підготовки до виконання дипломного проекту, 10 % часу використовується для збору вихідних даних, а 30% студент використовує на виконання клаузури з теми дипломного проекту. Під час переддипломної практики студент повинен зібрати матеріал, ознайомитись зі змістом та складом дипломного проекту, вибрати і проаналізувати аналоги проектних рішень громадських споруд та нормативну літературу, виконати клаузуру та індивідуальні завдання визначені керівником практики від підприємства.

Переддипломна практика проводиться в проектних і науково-дослідних організаціях. Робота ведеться в проектних відділах, бібліотеках, архівах, відділах науково-технічної інформації.

Керівник практики складає графік роботи студентів-практикантів і видає індивідуальне завдання, в якому мають бути вказані питання, що підлягають розробці. Під час практики студенти повинні узагальнити результати дослідної роботи для включення їх в звіт.

Керівництво практикою і потижневий контроль здійснюються випускаючою цикловою комісією графіки і архітектури.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Переддипломна практика в галузі архітектури та будівництва має на меті закріплення студентами знань, отриманих в процесі навчання. Переддипломна практика спрямована на ознайомлення студентів з підготовчим процесом до дипломного проектування , придбання практичних навичок роботи за фахом в реальних умовах проектної організації, закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні навчальних дисциплін, особливо «Архітектурне проектування» та «Планування і благоустрій населених місць».

1.1. Терміни і тривалість практики

Відповідно Державним освітнім стандартам, що діють для підготовки молодших спеціалістів по спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр», а також, відповідно до навчального плану є невід'ємною частиною навчального процесу підготовки фахівців. Переддипломна практика є обов'язковою для усіх студентів. Ця практика відповідно до нині чинного навчального плану проводиться у восьмому семестрі на четвертому курсі впродовж чотирьох тижнів.

1.2. Бази практики

Практика проводиться на базах (підприємствах, в організаціях) різних форм власності і організаційно-правових форм (ТОВ, ВАТ, ЗАТ і ін.), що мають можливості по реалізації її завдань. Циклова комісія графіки і архітектури спільно з завідувачем навчально-виробничої практики виявляє можливості напряму в організації студентів для проходження переддипломної практики. Допускається також проходження практики і на іншій базі за узгодженням з керівництвом коледжу (за умови наявності можливості по реалізації завдань практики).

На підприємствах (у організаціях) студенти проходять практику на робочих місцях структурних підрозділів, що займаються розробкою проектної документації в галузі будівництва, розробкою інноваційних продуктів і технологій в архітектурі і будівництві, впровадження їх у виробництво (конструкторський і технологічний відділи), науково-дослідними роботами і розробками в області містобудування, управління будівельною діяльністю, архітектурним проектуванням і інших проектно-науково-технічних службах.

1.3. Організація проведення практики.

1.3.1. Обов'язки циклової комісії

Загальне методичне керівництво практикою здійснює випускаюча циклова комісія. У обов'язки циклової комісії входить забезпечення виконання програми практики і висока якість її проведення; виділення в якості керівників практики досвідчених викладачів; розподіл у відповідності укладеними з підприємствами договорами студентів по підприємствах-базах практики; забезпечення підприємства, де студенти проходять практику, а також самих практикантів програмами практики; проведення перед початком практики наради студентів-практикантів і викладачів-керівників практики для роз'яснення мети, змісту і порядку проходження практики; здійснення контролю за організацією і проведенням переддипломної практики студентів на підприємстві, за дотриманням її термінів і змісту.

1.3.2. Обов'язки керівника практики від коледжу

Керівник практики від циклової комісії здійснює безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студента. Перед проходженням практики керівник: складає загальне і індивідуальне завдання на переддипломну практику кожному студентові з вказівкою термінів її проходження, конкретних завдань, що підлягають вивченню нормативно-правових документів і актів, термінів підготовки і захисту звітних документів; забезпечує строгу відповідність практики навчальному плану і програмі; проводить консультації за рішенням завдань практики; здійснює поточний контроль проходження практики відповідно до її програми, розглядає щоденники і звіти про проходження студентами практики; дає укладення про проходження практики і представленим звітам; бере участь в захистах студентами звітів про проходження практики.

1.3.3. Функції підприємства-бази практики

Підприємства (організації), що є базами практики, представляють відповідно до програми студентам місця практики, що забезпечують найбільшу ефективність проходження практики; дотримуються погоджених з коледжем календарних планів проходження практики; надають допомогу в підборі матеріалів для дипломного проекту; забезпечують і контролюють дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для цього підприємства(організації), у тому числі часу початку і закінчення роботи.

1.3.4. Обов'язки керівника практики від підприємства (організації)

На підприємстві (організації) - місці проходження студентом практики - повинен виділятися керівник практики з числа висококваліфікованих фахівці (інженерів-архітекторів, інженерів-планувальників, містобудівників) або головних архітекторів проекту (ГАП), які забезпечують спільно з керівництвом організації необхідні і умови для ефективного проходження практики у встановлені завданням терміни; здійснюють щоденне керівництво і ведуть табельний облік відвідування студента-практиканта, забезпечують дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку і дотримання ними правил безпеки і контроль за ходом практики і дисципліною практиканта; здійснюють поточні консультації по проходженню практики і рішенню її завдань; організовують консультації з питань управління інноваційної діяльності підприємства (організації); допомагають у зборі необхідної інформації і матеріалів; підтверджують в щоденнику практиканта виконаних ним робіт; складають і підписують (підпис завіряється печаткою) відгук (з вказівкою оцінки) про технологічну практику студента.

У відгуку має бути дана характеристика оволодіння знаннями, уміннями і навичками для вирішення практичних завдань в професійній діяльності по архітектурному та містобудівному проектуванню на рівні підприємства в цілому і його підрозділів; оцінка рівня сформованості компетенцій по розробці архітектурного продукту або технології; відмічена здатність до творчого мислення, організаторської і управлінської діяльності, ініціативність і дисциплінованість, а також вказані недоліки і пропуски в підготовці молодшого спеціаліста. У відгуку необхідно перерахувати недоліки в проходженні практики і дати оцінку виконаних студентом робіт ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

1.3.5. Обов'язки студентів-практикантів

При проходженні практики студент зобов'язаний: своєчасно прибути на місце практики, мати при собі щоденник і строго виконувати завдання практики; вивчити і строго дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки і санітарії; сумлінно і творчо виконувати доручену роботу; нести відповідальність за виконувану роботу і її результати; систематично вести щоденник і своєчасно представляти керівникам практики звітну інформацію про результати виконаних робіт; у встановлені терміни являтися на консультації до керівника практики від циклової комісії; підготувати і у встановлені терміни здати на перевірку звіт про проходження практики (разом з щоденником) керівникові від циклової комісії; у встановлені терміни захистити звіт про проходження практики.

Конкретний зміст практики визначається в основному складі завдань, поставлених перед практикантом керівниками практики від циклової комісії і підприємства (організації), де буде проходити практику студент. Студенти повинні проявити себе активними працівниками, принциповими в постановці і вирішенні питань, що відносяться до їх компетенції, бути тактовними, ввічливими і попереджувальними в поводженні з усіма працівниками і клієнтами підприємства (організації). Робочий день практиканта повинен встановлюватися відповідно до режиму роботи підприємства (організації), підрозділу і посади, на якій буде зайнятий студент.

В період практики студентом має бути здійснене проходження інструктажу по техніці безпеки і охорони праці, вивчення внутрішнього розпорядку і правил роботи на підприємстві (організації).

1.3.6. Контроль ходу проходження практики

Метою контролю проведення технологічної практики є виявлення і усунення недоліків, а також надання практичної допомоги студентам у виконанні програм практики. Контроль з боку ВНЗ повинен здійснюватися керівником практики, завідуючим навчально-виробничої практики. Контролюючий повинен вживати оперативні заходи по усуненню виявлених недоліків. Табельний облік відвідуваності студентів веде керівник практики від підприємства або старший групи студентів.

Перевірка виконання календарного плану і програми практики проводиться у формі поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється керівниками практики від ВНЗ і підприємства за кожним робочим місцем на підставі щоденника технологічної практики і зібраних матеріалів відповідно до програми практики. В цілях дієвості поточного контролю практиканти повинні регулярно заповнювати щоденник практики. У щоденнику повинна відбиватися проведена робота. Щоденник повинен підписуватися керівником практики від ВНЗ. Після закінчення практики на кожному робочому місці щоденник повинен підписуватися керівником практики від підприємства. Підсумковий контроль робиться за представленим звітом про практику і щоденником.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

2.1. Цілі і завдання практики

Ціль практики - придбання професійних навичок архітектурного проектування реальних об'єктів на посаді архітектора 3 категорії, а також підвищення професійного рівня знань і навичок у студентів по архітектурному проектуванню.

Завдання практики:

закріплення теоретичних знань методики проектування;

рішення проектних завдань і набуття досвіду: графічного виконання проектів, конструювання, створення планувального рішення реальних об'єктів, роботи з проектною документацією, використання стандартизації при оформленні графічної і текстової документації, узгодження і порядку проходження проектної документації від початку і до кінця проектування об'єкту, складання кошторисів;

уточнення і деталізація програми-завдання на проектування об'єкту;

уточнення конкретного майданчика розміщення об'єкту, збір бракуючих початкових даних: планувальних обмежень, проектних робіт усіх рівнів, що стосуються цього майданчика і інші характеристики опорного плану для обраної ділянки.

Праця студентів на практиці повинна мати очевидний корисний результат. Зміст практики: технологічна практика включає два аспекти: проектний і дослідний за проектування;

на технологічній практиці на посаді архітектора студент стикається з проблемами реального проектування, знайомиться із структурними особливостями проектної організації, опановує принципи професійної взаємодії з фахівцями суміжних інженерних професій;

знайомиться з правами і обов'язками виконавця, вивчає інструктивну літературу по організації проектування, нормативну літературу, що використовується при проектуванні, і іншу технічну документацію;

студент, виконуючи обов'язки архітектора, працює безпосередньо в архітектурно-будівельних майстернях або групах проектної організації, бере участь в складанні технічної документації і виконанні ілюстративного матеріалу для містобудівних рад і випуску об'єкту;

знайомиться з роботою усіх підрозділів проектної організації і вивчає етапи проходження конкретного об'єкту від завдання на проектування до передачі проектно-кошторисної документації замовникові, бере участь в авторському нагляді об'єкту, що будується;

технологічна практика - перший етап підготовки до переддипломного проектування. Основна частина часу приділяється вивченню структурі проектних організацій і вивченню необхідних матеріалів для виконання дипломного проекту.

підібрати і вивчити аналоги з вітчизняної і зарубіжної практики за літературними джерелами і роботами місцевих проектних організацій;

знайти і освоїти специфічні методики проектування у багатьох областях архітектури ;

поглибити знання про історичне освоєння або сучасне використання ділянки поселення, використовуючи наявні проектні розробки;

виявити закономірності побудови внутрішнього архітектурного простору;

освітити питання застосування сучасних методів проектування і так далі;

результати оформляються у вигляді звіту формату А4, що складається з декількох розділів, кожний розділ супроводжується списком використаної літератури і графічними матеріалами.

представляє звіт з виробничої практики у вигляді докладу і графічного матеріалу.

2.2. Охорона праці і техніка безпеки, правила поведінки на робочих місцях.

Розділ вивчається при проведенні усіх видів практик. Він включає:

 • вивчення системи організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають дії небезпечних виробничих чинників на працюючих;

 • ознайомлення з системою законодавчих актів по охороні праці.

На початку кожної практики студенти повинні пройти інструктаж по безпечним методам ведення праці за встановленою схемою. Крім того, впродовж практики предметом вивчення мають бути санітарні вимоги до організації будівельного майданчика, санітарна оцінка метеорологічних умов природного середовища, порядок і види навчання робітників, ИТР і службовців безпеки праці згідно з діючими ДБН і стандартами. Отримані відомості і матеріали мають бути включені в звіт по практиці.

2.3. Методика організації практики.

Навчально-методичне керівництво практикою студентів IV курсу по освітньо-професійної програми «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» здійснює циклова комісія графіки і архітектури, яка спільно з завідуючою навчально-виробничої практики і готує проект наказу з вказівкою керівників практики від коледжу.

Після прибуття студента на місце практики в організації видається наказ про зарахування студентів на робочі місця із закріпленням керівників практики з числа інженерно-технічних працівників підприємства.

Робочі плани проходження технологічної практики складає керівник практики від коледжу, потім їх затверджує керівник підприємства і завідувач навчально-виробничої практики.

Практика включає власне практику за відповідною роботою за планом; виконання індивідуального завдання, екскурсії.

2.4. Обов'язки студента

До початку практики керівники практики від коледжу проводять організаційні студентські збори. Усі студенти зобов'язані бути присутніми на них і ознайомитися з цілями, завданнями і змістом практики. Згідно з наказом директора студенти повинні прибути на практику і закінчити її у встановлені терміни1. Перед початком практики кожен студент повинен отримати:

напрям на підприємство, де проходитиме практику;

робочий план;

щоденник та індивідуальне завдання.

Після прибуття на практику студент повинен пройти виробничий інструктаж по техніці безпеки і охороні праці. Впродовж практики студенти ведуть щоденник, де відмічають види виконаних робіт. У кінці практики керівник практики від підприємства підписує щоденник і дає оцінку роботі і характеристику студенту.

Під час перебування на практиці студенти повинні дотримуватися виробничого режиму роботи підприємства. Керівник практики від випускаючої циклової комісії потижнево проводить контроль проходження практики. Впродовж практики студенти повинні працювати над матеріалами до звіту, систематизувати і узагальнити їх. Практика повинна проходити згідно з робочим планом, складеним керівником і затвердженим головним інженером підприємства.

До кінця практики кожен студент повинен представити звіт і отримати залік по практиці в терміни, встановлені цикловою комісією. Звіт має бути підписаний керівником практики від підприємства. До нього в обов'язковому порядку додається щоденник практики, завірений на підприємстві.

2.5. Вимоги до оформлення звіту

Звіт по практиці повинен відбивати цілі, завдання і зміст цього виду практики. Матеріали звіту повинні відповідати завданню, виданому студентові на початку практики і зафіксованому в щоденнику. Звіт по практиці складається кожним студентом індивідуально. У ньому необхідно представити зібрані і систематизовані матеріали, перераховані у змісті (додаток 2).

Звіт складається з переплетеного альбому формату А4, встановлено рукописний текст шрифтом Times New Roman 14 кегль через 1.5 інтервал, поля: ліве — 2.5, праве — 1.5, верхнє/нижче 2 см на писальному папері формату А4, креслення, малюнки, ескізи на папері формату А3.

Зміст, розташування і розміри граф основних написів повинні відповідати стандартним формам. Креслення, малюнки, ескізи виконують олівцем, тушшю, або на ЕВМ, чорнові схеми — фломастерами.

До кінця технологічної практики кожен студент повинен представити звіт, що містить наступні відомості і матеріали :

структура проектної організації;

матеріально-технічна база організації;

стадії виконання проекту;

характеристика проектованих об'єктів;

найменування і назва проектованого об'єкту;

архітектурно-планувальне рішення об'єкту;

конструктивне рішення споруди.

У додатку до звіту даються схеми, малюнки, креслення і інша технічна

документація. В укладенні звіту автором висловлюються узагальнювальні висновки і думки про результати практики, придбання знань і навичок, відповідності бази наданої практики її вимогам. Також, додається електронний носій всього звіту по технологічній практиці. Участь студентів в продуктивній праці розглядається як одна з форм практичної спрямованості навчального процесу, форма архітектурно-професійної підготовки.

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

Циклова комісія__________________________________

ЗВІТ

про проходження технологічної практики

_________________________________________________________________

(назва підприємства)

Студента (ки) ____ курсу _____групи

напряму підготовки_______________

спеціальності____________________

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник практики від коледжу:

________________________________

(прізвище та ініціали)

________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник практики від підприємства:

________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

________________ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

Суми 2018

Додаток 2

Бланк-зразок повідомлення

Кутовий штамп Надсилається у вищий навчальний заклад
(підприємства, не пізніше як через три дні після прибуття студента організації, установи на підприємство (організацію, установу) /початку практики/

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент ____________________Сумського будівельного коледжу________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
_________________________ БОНДАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____IV курс спеціальності 5.06010201 «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»_
(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув "___" _____________ 20__ року до _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ і приступив до практики.

(назва підприємства, організації, установи)

Наказом по підприємству (організації, установі) від "___" _________ 20__ року _____ студент ________________________ зарахований на посаду _______________________________ _________________________________________________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) (штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено _________________________

_________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник підприємства

(організації, установи) ____________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Печатка (підприємства, організації, установи) "___" ___________ 20__ року

Керівник практики від вищого навчального закладу ____________________________________________ ______________________________ циклова комісія графіки і архітектури________________________
(назва циклової комісії)

___________ викладач Сидоренко Т.О. "___"__________ 20__ року

       (підпис)                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4

Характеристика

Студента групи Б-31

Сумського будівельного коледжу

Матвієнка Богдана Павловича

Матвієнко Богдан Павлович проходив технологічну практику з __________ по ___________.

За час роботи показав себе з позитивного боку, як дисциплінований, організований працівник. Виробничі завдання виконував в строк і якісно. Уміло, швидко і оперативно вирішував виробничі питання, помічав недоліки у виробничому процесі. Самостійно ухвалював обґрунтовані рішення. До обов’язків відносився сумлінно. Працелюбний, порядний, вимогливий до себе. Правильно реагував на критику.

Зауважень по виробничій і трудовій дисципліні не має.

Характеристика видана за місцем вимоги.

Керівник практики від

підприємства ___________ ____________________

(підпис) (Прізвище ім'я по-батькові)

Додаток 5

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Зміст

Щоденник практики.

Робочий план проходження технологічної практики

Характеристика студента з місця проходження технологічної практики

Рецензія (на складений звіт)

 1. Коротка характеристика об’єкту проходження технологычної практики.

  1. Загальні відомості про сферу діяльності проектної організації. …стор

  2. Характеристика виробничого процесу з наведенням структури організації …стор

 2. Ознайомлення з технологією проектної справи та порядком узгодження та затвердження проектів.

  1. Характеристика об’єктів, що проектуються, в проектуванні яких приймав участь студент. …стор

  2. Знайомство з повним складом проекту на різних стадіях проектування. …стор

 3. Охорона праці, техніка безпеки та протипожежний захист на робочих місцях.

 4. Критичний аналіз роботи проектної організації …стор

 5. Відгук практиканта …стор

 6. Індивідуальні завдання, виконанні студентом під час проходження практики з поданням копій креслень.

Список використаної літератури.

Додатки

На всіх сторінках звіту (крім титульної сторінки і сторінки «Зміст») повинна бути рамка і кутовий штамп розмірами 130мм на 15мм.

На сторінці «Зміст» кутовий штамп повинен бути розмірами 185мм на 40 мм.

Всі аркуші повинні мати нумерацію в кутових штампах.

У змісті напроти кожного розділу повинно виставлено номер сторінки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Бархин, Б. Г. Методика архитектурного проектирования: учеб.-метод.

пособие для внз / Б. Г. Бархин. - 3-е издание - М.: Стройиздат, 1993. - 438

с.

2.

4. Криворучко Н.І. МВ до практичних занять, самостійної роботи та

виконання курсового проекту «Архітектурно-містобудівне

проектування архітектурно-просторової композиції об’єкту

соціального значення» з дисципліни «Архітектурне та містобудівне

проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.120 102 «Містобудування» напряму 1201 «Архітектура»,

40 с.// Х.: ХНАМГ, 2009. – 40 с.

5. Криворучко Н.І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Науководослідна робота» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 6.060102

«Архітектура» спеціальності 7.06010202 «Містобудування») // Х.:

ХНАМГ, 2011. – 62 с.

6. Криворучко Н.І.. Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного

вивчення та виконання контрольних завдань з дисципліни «Науководослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 -

«Архітектура» спеціальності 6.120100 - «Містобудування»)

ВСТУП

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Зміст і послідовність переддипломної практики студентів спеціальності спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» регламентується наскрізною програмою, яка розроблена цикловою комісією графіки і архітектури згідно з навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і затверджується директором коледжу.

Згідно із діючим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста переддипломна практика проводиться у сьомому навчальному семестрі протягом чотирьох тижнів.

Загальна послідовність проходження практики передбачає:

 • оформлення направлення на підприємство;

 • отримання вступного інструктажу на робочому місці;

 • виконання індивідуального завдання;

 • оформлення звіту;

 • отримання відгуку керівника практики від підприємства;

 • подання звіту керівнику практики від коледжу;

 • захист практики.

Базами практики є організації та підприємства різних форм власності та підпорядкування. Вимогою до бази практики є виконання проектних робіт зі створення об’єктів архітектури та можливості забезпечення умов для виконання програми практики для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Визначення баз практики здійснюється завідувачем архітектурного відділення на основі прямих договорів із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням із завідувачем архітектурного відділення, підбирати базу практики і пропонувати її для використання.

Проходження практики передбачається в проектних організаціях та інститутах, державних управліннях архітектури та містобудування, інших проектно-виробничих установах, фірмах та проектних (ліцензійних) творчих майстернях приватних архітекторів та дизайнерів.

Враховуючи специфіку роботи зі збирання та вивчення матеріалів практики, окрім вищезазначених організацій (установ, фірм) студенти можуть працювати в бібліотеках, читальних залах з комп’ютерним забезпеченням, архівах.

Підсумковими документами розподілу студентів за базами практики є наказ по коледжу, у якому закріплюються бази практик, призначаються керівники практик від коледжу, визначається термін проведення.

З моменту прибуття студента на місце практики в організації видається наказ про зарахування його на робоче місце з закріпленням керівника практики від установі, організації.

Перед початком практики керівники від коледжу проводять збори студентів, на яких роз’яснюється порядок проходження практики, її завдання та зміст, порядок контролю за проходженням практики з боку керівників практики, оголошується тема та мета індивідуального завдання. Збори закінчуються проведенням інструктажу із техніки безпеки під час практики.

Студенти зобов’язані вести щоденник практики. Головним розділом щоденника є календарний план про проходження практики, розроблений студентом разом з керівниками від підприємства і коледжу на основі програми практики. У щоденнику вказується місце практики, перелік робіт і час їх виконання, прізвище і посада фахівця, що здійснює керівництво роботою.

Керівник практики від коледжу є особою, відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою, визначається тарифікацією та призначається наказом директора по коледжу.

Керівник практики від коледжу зобов’язаний:

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів для направлення студента на практику, високу якість проходження практики студентом, сувору відповідність її навчальному плану і програмі;

 • відвідувати відповідні бази практики з метою контролю виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • допомогти студенту скласти календарний графік проходження практики;

 • проводити щотижневі обов’язкові консультації (згідно графіку) щодо виконання завдань і складання звіту;

 • рецензувати звіти студентів, перевіряти повноту та достовірність матеріалів, що збираються до звіту;

 • після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її поліпшення, оцінити роботу студента.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:

 • влаштувати студента на робоче місце, забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;

 • провести бесіду про зміст та особливості діяльності архітектора в установі або її підрозділі;

 • всебічно сприяти дотриманню студентами графіку виконання програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання виробничих завдань;

 • вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку організації та повідомляти про це керівника від коледжу, завідувача відділення;

 • ознайомитися зі звітом студента, надати відгук у щоденнику про результати проходження практики, виставити рекомендовану оцінку.

Студенти – практиканти зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів (щоденник практики, програма індивідуального завдання на збір матеріалів ДП);

 • вчасно, згідно з графіком проходження практики прибути на базу практики (проектний інститут, фірму чи інша установу);

 • вивчити і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку організації (підприємства);

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівників від коледжу та місця проходження практики;

 • нести відповідальність за якість та терміни виконання дорученої роботи;

 • зібрати матеріали з теми дипломного проекту;

 • відвідувати щотижневі обов’язкові консультації з практики;

 • своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою практики;

 • вчасно скласти залік із проходження практики.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст практики:

Переддипломна практика є завершальним етапом в підготовці до дипломного проектування. Основний час практики приділяється вивченню та збиранню необхідних матеріалів для всіх розділів дипломного проекту в відповідності до завдання, виданого керівником спецкурсу.

Протягом практики студент повинен:

 • підібрати і вивчити аналоги проектує мого об’єкту вітчизняної та закордонної практики (літературні джерела та роботи проектних організацій, фірм);

 • провести натурне обстеження вибраної ділянки для забудови (виїзд на ділянку, огляд і фотофіксація існуючої ситуації, прилеглої забудови, транспортних вузлів, за необхідності вивчення інтенсивності транспортних потоків, пішохідного руху, основних фокусів і об’єктів тяжіння);

 • провести пошуки та оволодіти специфічними методиками проектування в цих галузях архітектури (можливі розрахунки архітектурної фізики, безпеки життєдіяльності, оцінювання комфорту і засобів його забезпечення, естетичні оцінки результатів проектування і т.д.);

 • поглибити знання з історичного освоєння або використання даної ділянки поселення, в тому числі і наявні проектні розробки;

 • визначити закономірності побудови внутрішнього архітектурного простору;

 • дослідити соціально-економічні і філософські аспекти теми;

 • використовувати сучасні методи проектування і т.д.

Орієнтовний тематичний план та зміст переддипломної практики

з/п

Назва розділів і тем

Тривалість

практики

в днях

Обсяг навчальних

годин

1

2

3

4

1

Складання індивідуальних планів проведення практики. Інструктаж по техніці безпеки.

1

6

2

Робота в якості дублера техніка – архітектора.

15

90

3

Вивчення проектних і нормативних матеріалів по темі дипломного проекту.

На протязі практики

4

Підбір і вивчення аналогів вітчизняної та зарубіжної практики по темі дипломного проекту.

На протязі практики

5

Систематизація матеріалів по темі дипломного проекту.

2

12

6

Обстеження і аналіз вибраної ділянки.

1

6

7

Оформлення звітів по практиці. Захист звітів по практиці.

1

6

Всього:

20

120

Враховуючи специфіку вихідної документації, збір вихідних матеріалів по темі дипломного проекту може виконуватись в декількох організаціях, фірмах. Крім цього, за необхідності можуть використовуватись архівні матеріали.

Результати роботи оформлюються в вигляді звіту – реферату, який включає декілька розділів – за кількістю вивчених і розкритих в дослідженні проблем. Кожний розділ супроводжується списком використаної літератури та графічними матеріалами.

Звіт про проходження практики має містити наступні відомості і матеріали:

Відповідно до опрацьованих даних і матеріалів по темі дипломного проекту, в текстовій частині звіту студент повинен відобразити:

 • аналіз сучасної практики проектування об’єктів (відібраних в якості аналогів можливих рішень) в рамках вибраної тематики дипломного проекту;

 • підбір та ознайомлення з нормативною, довідковою та іншою технічною літературою по темі дипломного проекту;

 • загальні вимоги до функціональних процесів, шляхів евакуації, доступності для маломобільних верств населення (витяги з нормативної та довідкової літератури);

 • аналіз об’ємно-просторових рішень проектних або існуючих об’єктів аналогічного типу;

 • аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в об’єктах даного типу (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

 • складання списку літературних джерел.

Висновком такої роботи – є обґрунтування вибори даної теми проекту.

Текстова частина звіту з переддипломної практики в подальшому буде використана для оформлення пояснювальної записки дипломного проекту.

Графічна частина звіту включає:

 • клаузуру (пошукові ескізи), що розкриває авторську концепцію проекту. Клаузура виконується в ручній подачі на форматах А1 А2;

 • ілюстрації (відеоряд) аналогів, згрупованих відповідно до запропонованої автором структури.

Звіт про проходження практики виконується на форматі А4 і включає титульний аркуш та опис результатів проходження практики, який містить орієнтовно наступні розділи:

1. Аналіз сучасної практики проектування /наприклад, школи/ (об’єктів в рамках вибраної тематики дипломного проекту).

2. Загальні вимоги до проектування /наприклад, школи/ (витяги з нормативної та довідкової літератури);.

3. Аналіз та обґрунтування об’ємно-просторового та планувального рішень (складання функціональної схеми, концепції проекту).

4. Аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в /наприклад, школі/ (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

Список літератури

Додатки

Обсяг звіту з переддипломної практики повинен складати не менше 15-25 сторінок тексту та ілюстративної частини. Звіт може включати креслення, малюнки, ескізи. В додатках до звіту додаються схеми, креслення, ілюстративний матеріал та інша технічна документація.

Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в процесі виконання завдань з практики.

Звіт обов’язково містить зміст із позначенням номерів сторінок, нумерація сторінок починається з 2-ої, що міститься після титульного аркуша.

Текстову частину звіту оформляють відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95 та стандарту ДСТУ 3008-95.

Текст оформляють засобами комп’ютерної техніки на аркушах білого паперу формату А4 через інтервал 1,5 з висотою букв не менше 2,5 мм (наприклад, текстовий редактор Word, розмір шрифту - 14).

Друкарські помилки, описки та графічні неточності можна виправляти зафарбуванням білим коректором в кількості не більше двох помилок на одній сторінці і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом або чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

Вимоги до оформлення щоденника та звіту

Щоденник повинен містити наступні відомості:

 • дати прибуття і вибуття студента з підприємства, завірені підписом керівника виробничої практики від підприємства та печаткою;

 • заповнений календарний графік проходження практики з відмітками про виконання (дата і підпис студента), підписаний керівником виробничої практики від підприємства;

 • робочі записи студента під час практики;

 • відгук і оцінка роботи студента, написані керівником виробничої практики від підприємства, завірені його підписом і печаткою установи;

 • відгук осіб, які перевіряли проходження практики;

 • висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми переддипломної практики у письмовому вигляді. Звіт оцінюють й підписують керівники практики. Письмовий звіт разом з щоденником подається на рецензування керівнику практики від коледжу.

КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Контроль з боку коледжу повинні здійснювати керівники практики від коледжу; голова циклової комісії; завідувач відділення.

Поточний контроль проходження переддипломної практики здійснює керівник практики від коледжу і керівник від підприємства.

Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є щоденник, який видається відділенням і в якому міститься календарний план проходження практики. Керівник практики від підприємства щотижня перевіряє щоденник і заносить туди свої зауваження і підписи. Після закінчення терміну практики керівник від підприємства надає відгук про проходження практики студентом і оцінює її.

Підведення підсумків практики

Звіт з практики захищається студентами перед комісією, яка призначається завідувачем відділення і складається із керівників практики від коледжу і, за можливості, від бази практики, викладачів циклової комісії. Комісія приймає залік у студентів у коледжі в зазначені терміни.

Протягом одного тижня до захисту практики студент представляє на відділення звіт для огляду і оцінювання керівником практики від коледжу. Звіт, який не відповідає необхідному змісту і не містить якого-небудь розділу до оцінювання не приймається.

Звіт, оцінений позитивно, підлягає захисту.

Студенту, який до визначеного терміну не надав керівнику практики від коледжу звіт для оцінювання з поважних причин, або отримав негативний відгук керівника, може бути надано право повторного захисту при виконанні умов, визначених коледжем. Студент, який і в такому випадку отримав негативну оцінку з практики, відраховується з коледжу.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 2. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

 3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учеб.-метод. пособие для вузов. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1993. – 438 с.

 4. Сквозная программа учебных и производственных практик: Метод. указания для организации и проведения всех практик за период обучения в вузе студентов по специальности 2901 – архитектура / Иванов. инж.-строит. ин-т; Сост: Г.Г.Ахмедов, Е.Н.Ахмедова. – Иваново, 1992. – 19 с.

 5. Архитектурное образование. Ч.1, 2, 3. Под ред. Степанова А.В., Метелкина Н.Ф. - М.: Изд. РУДН. 2001.

 6. Лінда С.М., Архітектурне проектування громадських будівель і споруд, Л., 2010.

 7. Тосунова М.И., Курсовое и дипломное проектирование, М., 1983 р.

Додаток А

Сумський будівельний коледж

Циклова комісія графіки і архітектури

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на збір матеріалів для дипломного проекту

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Студенту(ці) ______________________________________________________ групи ____

Мета – збір вихідних даних для виконання дипломного проекту, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації об’єктів .

Структурний об’єм матеріалів, що повинен зібрати студент:

 • аналіз сучасної практики проектування об’єктів (відібраних в якості аналогів можливих рішень) в рамках вибраної тематики дипломного проекту;

 • аналіз об’ємно-просторових рішень проектних або існуючих об’єктів аналогічного типу;

 • відомості про місто та ділянку будівництва;

 • статистичні дані;

 • підбір та ознайомлення з нормативною, довідковою та іншою технічною літературою по темі дипломного проекту;

 • загальні вимоги до функціональних процесів, шляхів евакуації, доступності для маломобільних верств населення (витяги з нормативної та довідкової літератури);

 • аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в об’єктах даного типу (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

 • складання списку літературних джерел.

Усі матеріали з виконання індивідуального завдання збираються студентом протягом практики та оформлюються в звіт.

Терміни: видачі індивідуального завдання студенту _____________________;

здачі матеріалів звіту на відділення _____________________.

Завдання прийняв до виконання ___________ ( ________________________)

підпис П.І.Б

Завідувач відділення ___________ _________________________

підпис

Керівник практики від коледжу ____________ ( ________________________)

підпис П.І.Б

32

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»