Методичні рекомендації з організації проектної діяльності в середній школі

Опис документу:
У сучасній дидактиці одним з інноваційних напрямків є метод проектів. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів. Також метод проектів розвиває вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, особливості критичного мислення. Даний метод найбільш легко вписується в навчальний процес в умовах ще існуючої класно-урочної системи занять, може не зачіпати змісту навчання, яке визначено освітніми стандартами для базового рівня.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методичні рекомендації з організації проектної діяльності в середній школі

У школах XXI століття намагаються вирішувати різні проблеми навчання. В першу чергу педагогів цікавить розвиток пізнавального інтересу і мотивації учнів. Не тільки підвищити інтерес до навчання та якість знань, а й реалізувати при цьому нові підходи до навчання, використовуючи сучасні інноваційні технології навчання.

Уже давно в теорії існує особистісно-орієнтований підхід, але на практиці в середніх загальноосвітніх школах переважає традиційний підхід до навчання. Можна довго сперечатися про те, чому це так, які причини не переходити на нові форми і методи навчання. Щоб реалізувати підходи, в центрі яких учень як особистість, як головна ланка в ланцюзі, а вчитель – лише куратор і наставник, існує безліч форм, способів, засобів і методів.

У сучасній дидактиці одним з інноваційних напрямків є метод проектів. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів. Також метод проектів розвиває вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, особливості критичного мислення. Даний метод найбільш легко вписується в навчальний процес в умовах ще існуючої класно-урочної системи занять, може не зачіпати змісту навчання, яке визначено освітніми стандартами для базового рівня.

Проблема полягає в тому, що реалізувати нові підходи з використанням сучасних технологій в рамках шкільного уроку важко, але цілком реально.

Нові вимоги системи освіти рано чи пізно приведуть до того, що всі вчителі почнуть впроваджувати проектну діяльність в процес навчання. Тому вивчення проектного методу з упором на особистісно-орієнтоване навчання є актуальним в умовах сучасного освітнього процесу.

Мета дослідження: організація навчально-пізнавального процесу з використанням проектної діяльності на уроках української мови.

Проектна діяльність в сучасній загальноосвітній школі застосовується для формування актуальних ключових компетенції: загальнонаукової, інформаційної, пізнавальної, комунікативної, ціннісно-смислової, соціальної, а так само компетенції особистісного самовдосконалення. Метод проектів має ряд незаперечних переваг у порівнянні з іншими інноваційними методиками організації урочної та позаурочної діяльності. По-перше, ця технологія дозволяє досягати поставлених будь-якою програмою, стандартом освіти цілей з будь-якого навчального предмета, зберігаючи при цьому досягнення сучасної дидактики, педагогічної психології, приватних методик. По-друге, цей метод гуманістичний, забезпечує не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу, а й інтелектуальний і моральний розвиток дітей, їх самостійність, доброзичливість до вчителя і один до одного. По-третє, спільні проекти згуртовують дітей, розвивають комунікабельність, бажання допомогти іншим, вміння працювати в команді та відповідальність за спільну роботу.

Проектна технологія може включати в себе вісім основних етапів:

Перший етап – етап визначення мети. Головним суб'єктом на цьому етапі виступає педагог-предметник. Метою цього етапу є визначення педагогічних цілей і завдань проектної діяльності. Педагогу-предметнику належить відповісти на питання: «Для чого я збираюся організувати даний проект?». Результатом першого етапу проектної діяльності стануть сформульовані освітні, виховні, розвиваючі цілі і завдання проекту, відповідні досвіду, рівню розвитку, інтересам, здібностям конкретної групи учнів.

Другий етап – етап організаційно-мотиваційний. Суб'єктами тут виступають педагог-предметник, учні та класний керівник. Мета етапу – мотивувати учнів на проектну діяльність. Завдання школярів – це визначення особистісно значущих для себе соціальних цілей і формування робочих груп для розробки плану проекту. Первинний збір інформації допоможе учням визначити, чи є актуальними ті проблеми, які були сформульовані раніше. Після обробки та аналізу зібраних матеріалів педагогу слід організувати детальне обговорення результатів збору інформації з метою відбору 1-2 найбільш актуальних проблем, в рішення яких учні можуть внести вагомий внесок. Визначивши, на вирішення якої проблеми буде спрямована проектна діяльність, можна сформулювати мету і завдання проекту.

Третій етап – етап колективного планування. Суб'єктами тут виступають класний керівник та учні. Завдання учнів полягають в розподілі обов'язків всередині груп, вивченні власних можливостей, визначенні необхідних ресурсів, складанні плану роботи. Учитель же на даному етапі визначає критерії, за якими можна буде оцінити діяльність учнів на всіх етапах роботи над проектом, а також спільно з учнями створює систему оцінки проекту. При реалізації проектної діяльності існують два результату: виховний результат і результат практичної діяльності учнів. Перший – це педагогічний ефект від включення школярів в дану діяльність і як наслідок, формування особистісних якостей, здатності до рефлексії та самооцінки, вміння робити вибір і нести за нього відповідальність, аналізувати власну діяльність. Друга складова – це виконаний проект. На даному етапі вчитель передає управління над реалізацією проекту учням і стає незалежним консультантом. Далі учні складають план роботи колективної реалізації проекту з метою встановлення порядку заходів щодо реалізації проекту. Потім слід розподілити обов'язки та описати зміст кожного обов'язку, щоб людина, яка бере на себе ту чи іншу функцію, добре уявляла, що від неї потрібно.

Четвертий етап – підготовчий. Суб'єкти даного етапу – класний керівник та учні. Перед учителем стоїть мета проміжної оцінки результатів і розробки завдань для пошукової діяльності. Завдання учнів – збір, систематизація та аналіз інформації. Педагог аналізує, наскільки успішно пройшла самостійна робота учнів на етапі колективного планування: чи правильно складено план і графік робіт, чи дійсно актуальні і реальні для реалізації даної групою учнів заплановані заходи. Після аналізу необхідної інформації, учням потрібно обговорити результати в мікрогрупах.

П'ятий етап – етап активної соціальної роботи. Суб'єктами виступають класний керівник та учні. Мета вчителя – допомога у проведенні планових заходів щодо реалізації проекту, проміжна оцінка результатів проектної діяльності. Завдання учнів – виконання завдань відповідно до плану реалізації проекту, колективний аналіз виконання плану. Суть даного етапу полягає в безпосередній реалізації проектної діяльності. Для проведення запланованих заходів потрібні ресурси. Якщо захід не вимагає великих витрат, то джерелом отримання ресурсів можуть стати батьки або школа, але якщо проект серйозний і довгостроковий, то будуть потрібні більш серйозні партнери. В процесі роботи учням потрібно періодично збиратися всією командою й аналізувати процес виконання проекту. Це дозволить співвіднести проміжні підсумки діяльності з тими показниками, які були взяті за основу оцінки роботи, і, в залежності від ситуації, що склалася, внести певні корективи в план реалізації проекту. Роль вчителя на даному етапі залишається консультаційною.

Шостий етап – етап проміжної рефлексії. Суб'єктами на даному етапі виступають класний керівник, учні та вчитель. Мета педагога – організувати індивідуальну та спільну рефлексивну діяльність. Завдання учнів – цепрезентація зібраного матеріалу та індивідуальна і спільна рефлексивна діяльність. Індивідуальна рефлексивна діяльність допоможе учням оцінити той внесок, який був внесений в реалізацію проекту саме ними. В ході спільної рефлексивної діяльності учням і викладачам слід обговорити результат завершеної роботи, порівнявши його з тими критеріями і показниками, які були взяті за еталон. Крім того, окремо слід обговорити ступінь реалізації окремих заходів, ті обставини, які негативно вплинули на хід реалізації проекту, а також що сприяло його реалізації.

Сьомий етап – етап розширення змісту проектної діяльності. Суб'єкти даного етапу - класний керівник, учні, вчителі, батьки. Метою педагога виступає мотивація учнів на відновлення проектної діяльності з урахуванням нових варіантів рішення раніше сформульованої проблеми; спостереження, консультування, педагогічна допомога у вирішенні організаційних питань. Завданнями учнів стають знаходження нових варіантів рішення раніше виявленої проблеми; рішення організаційно-підготовчих питань щодо відновлення проектної діяльності; обговорення та аналіз нової проблеми, визначення цілей, завдань нової проектної діяльності, складання плану роботи. На даному етапі слід відновити роботу над раніше розпочатим проектом, при цьому учні самостійно здійснюють кроки етапу колективного планування.

Восьмий етап – підсумковий. Суб'єктами виступають класний керівник, учні та вчителі. Мета даного етапу – це аналіз процесу і результатів реалізованого проекту. На даному етапі необхідно проінформувати про результати роботи. Після докладного аналізу результатів проекту кожній міні-групі учнів слід написати звіт про роботу над проблемою, який згодом може стати основою стенда, плаката, статті в газеті.

Таким чином, можна зробити висновок, що проектна діяльність в школі позитивно оцінюється як педагогами, так й учнями. Вона дозволяє застосовувати творчі і неординарні здібності, сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, збільшує інтерес до отримання нових знань та умінь.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00