• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Методичні рекомендації для вихователів щодо формування медіакомпетенції дошкільників середнього дошкільного віку шляхом використання медіазасобів та медіапродукції

Методичні рекомендації для вихователів щодо формування медіакомпетенції дошкільників середнього дошкільного віку шляхом використання медіазасобів та медіапродукції

Опис документу:
Методика дошкільної медіаосвіти інтегрована у різні освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти, спирається на ключові поняття медіаосвіти, базується на вивченні тематичних розділів, пов’язаних із процесом створення медіапродуктів , їх видами та жанровими особливостями, структурою, ідеями, та ґрунтується на концентричному вивченні медіаматеріалу. Вона дозволяє реструктурувати традиційні форми занять у вільні тематичні тематичні блоки, базується на реалізації різноманітних творчих завдань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Медіасередовище є невід’ємним фактором впливу на дитину дошкільного віку, а оволодіння дитиною вмінням використовувати пізнавальний, соціокультурний потенціал медіа має величезне значення. Однією з форм впливу медіасередовища на розвиток дітей дошкільного віку є перенесення і відображення інформації про оточуючий світ та унаочнення її в доступному форматі для дітей. Це означає, що сприйняття світу дитиною значною мірою залежить від того, як його подають медіа. У такому медіасередовищі наразі зростають сучасні діти, тому медіасередовище є альтернативною можливістю організації діяльності дітей в умовах дошкільного закладу.

Медіасередовище передбачає використання медіатехнологій у традиційному навчанні, зміну структури та організації освітнього процесу, формування нових методологічних та дидактичних основ, розробку нових педагогічних інноваційних технологій навчання. Використання медіатехнологій з метою формування медіатворчості у дітей середнього дошкільного віку, збагачення їх пізнавальної сфери дозволяють розширити можливості вихователя, створюють базу для активізації дітей, що в свою чергу дозволяє дошкільнику проявити себе, ширше розкрити власний творчий потенціал, дає педагогу змогу постійно взаємодіяти з дітьми, доводити інформацію на доступному для них рівні, підвищувати ефективність сприйняття інформації за рахунок наочності матеріалу, здійснювати інтерактивні взаємозв’язки, одночасно використовувати різного типу інформацію (текстову, аудіовізуальну, графічну тощо). В основі використання медіатехнологій лежать ідеї С. Пейперта про «саморозвиток дітей в умовах певного соціального середовища, що формує інтелект», …персональному відкритті світу дитиною природною цікавістю».

Медіа чинять суттєвий вплив на розвиток особистості дитини, тому слід зазначити, що взаємодія дошкільнят із медіазасобами та процес їх виховання на медіаматеріалі формує новий тип відносин дітей з медіасередовищем, а відтак перш за все необхідно:

1. Організовувати діяльність дітей таким чином, щоб сприяти комунікаційної взаємодії, обговоренні тих чи інших медіапроцесів.

2. Враховувати естетичні, технічні вимоги та вимоги щодо умов безпеки використання медіа для розвитку медіаграмотної особистості дитини.

Досвід показує, що однією з найбільш важливих умов успішного розвитку дитячої медіатворчості і медійних навичок є різноманітність і варіативність форм роботи дошкільнят з медіаматеріалом.

Головна педагогічна цінність медіадіяльності полягає передусім в можливості комплексного розвиваючого навчання дошкільнят. Найбільший інтерес викликає механізм засвоєння дошкільниками сприйнятої інформації з медіасередовища, який відбувається на основі систематичної спільної медіадіяльності дітей та дорослого. Систематична цілеспрямована робота з формування медіатворчості у дітей є ефективною за реалізації таких педагогічних умов:

1.Ознайомлення дітей з медіазасобами і медіатехнологіями починаючи з середнього дошкільного віку.

2.Збагачення уявлень дітей про сучасний медіапростір засобами екранізованих та літературних творів.

3.Ігорова й творча медіадіяльність на матеріалі медіа.

4.Забезпечення розвивального медіасередовища, яке спонукає дитину до постановки проблеми, самостійного розв’язання й критичного самоаналізу, рефлексії.

Методика дошкільної медіаосвіти інтегрована у різні освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти, спирається на ключові поняття медіаосвіти, базується на вивченні тематичних розділів, пов’язаних із процесом створення медіапродуктів ( діафільм, відео, коротке кіно, мультфільм, рекламний відеоролик тощо), їх видами та жанровими особливостями, структурою, ідеями, та ґрунтується на концентричному вивченні медіаматеріалу. Вона дозволяє реструктурувати традиційні форми занять у вільні тематичні блоки, базується на реалізації різноманітних творчих завдань, спрямованих на розвиток вмінь аналізувати, «декодувати» медіатексти. У межах дошкільної медіаосвіти поєднуються акценти на творче сприймання медіа і розвиток здатності створювати власну медіапродукцію ( міні-книжка, артбук, відеокнига, журнал, газета, реклама у вигляді плакату, афіша, медіарепрезентація, діафільм з озвучуванням і таке інше).

Створення власного медіапродукту з метою його подальшого використання (наприклад, навчальний діафільм, відеокнига, газета або журнал) сприяє формуванню в дітей середнього дошкільного віку продуктивної мотивації медіаосвітнього процесу. Участь дошкільнят у створенні медіапродукції дозволяє заохотити спільний вибір теми, змісту, концепції майбутнього медіапродукту, шляхів практичної реалізації зі створення. Такий вид медіадіяльності як проектна діяльність підпорядкований спільній меті і тематиці, вирішує завдання з формування медійної компетенції та медіатворчості дошкільнят комплексно і невимушено. Освітній процес будується згідно логіки проектної діяльності, що підвищує мотивацію дітей до пізнання. Акт творчості в проектній медіадіяльності відрізняється від інших форм навчання тим, що в результаті такої діяльності дитина не просто отримує певний обсяг знань, а віддає свій досвід і знання – репрезентує його через створення власного медіапродукту. В ході проектів діти середнього дошкільного віку пізнають деякі види, типи й жанри медіа, опановують такі поняття як ілюстрація, преса, книга, мультфільм, інтерв’ю, фрагмент, кадр, озвучування. Медіадіяльність здійснюється шляхом організації навчальних проектів, результатом яких є створення дітьми під керівництвом педагога медіапродуктів (мультфільм/діафільм, афіша, реклама, ментальна карта, медіарепрезентація ). Осмислення дітьми результатів проектної медіадіяльності відбувається шляхом презентації медіапродукту.

План організації медіадіяльності дітей середнього дошкільного віку

через проект в контексті медіаосвіти

Вид проекту: інформаційно-практико-орієнтований

Термін реалізації: 10 днів

Мета: Створити педагогічні умови для формування медіатворчості дітей середнього дошкільного віку в контексті медіаосвіти. Практично реалізувати засоби формування медіатворчості, розвитку зв’язного мовлення у дітей середнього дошкільного віку шляхом використання друкованих і аудіовізуальних медіа (книга, мультфільм, фото, газета, журнал, картина і ілюстрація тощо), активне застосування медіа в освітній діяльності та освоєння технології створення медіарепрезентації.

Завдання:

1.Ознайомити дітей з деякими поняттями й видами медіа: фото, преса, газета, журнал, відеокнига, книга, мультиплікація, телефон, мобільний зв’язок, озвучування, декорації, кадр, монтаж, зйомка тощо.

2. Сприяти формуванню у дошкільнят комунікативних навичок за допомогою медіадіяльності, вміння виділяти проблему, планувати майбутню роботу, співвідносити задум і результат.

3. Розвивати ініціативне творче начало, дати емоційний поштовх до озвучування медіатекстів власного виготовлення.

4. Вправляти в умінні ототожнювати себе з роллю.

5. Створити умови для виявлення культурно-пізнавальної цікавості, а також використання отриманих знань і умінь для створення власного медіапродукту.

6. Вправляти дошкільнят в роботі з обробкою інформації.

7. Формувати здатність до сприйняття, оцінки і створення медіатекстів.

8.Виховувати бажання самовиражатися і радіти результатам своєї медіадіяльності.

Очікуваний результат:

В ході проектів діти середнього дошкільного віку пізнають деякі види, типи й жанри медіа, опанують такі поняття як ілюстрація, преса, книга, мультфільм, інтерв’ю, афіша, фрагмент, кадр, озвучування.

Результат медіадіяльності дітей середнього дошкільного віку: демонстрація деяких медіапроцесів зі створення медіапродукту дітьми та медіапродуктів :

https://www.youtube.com/watch?v=1Ae6D_EhZis

https://www.youtube.com/watch?v=gs-sT4ur8iY

https://www.youtube.com/watch?v=Bi864YYGYLY

https://www.youtube.com/watch?v=GSsAefWS4_U

Поетапний план проектної медіадіяльності

  1. Тема: ««Найкращій ведмедик у світі»

Етап

проекту

Мета.

Завдання

Організація проектної медіадіяльності з дітьми

Мотиваційний

1 день

1. Виявити обсяг знань і уявлень дітей про плюшевого ведмедика Віні Пуха та його друзів.

2.Сформувати мотиви участі дітей у проектній медіадіяльності.

3.Залучити до роботи батьків: пояснити мету проектної медіа діяльності.

4. Підготовка дітей до сприйняття медіапродукту.

1.Інтерв’ю з дітьми «Хто такий Віні Пух?»

2. Виставка іграшок «Парад плюшевих ведмедиків»

3.Домашнє завдання для батьків: спільний перегляд мультфільму «Пригоди Віні Пуху» (1977).

4. Заняття «В гості до книги: А. Мілн «Віні Пух і всі-всі-всі» (художня література

5. СХД: друг Крістофера Робіна (малювання ведмедика поролоном)

Інформаційний

3 дні

1Викликати у дітей радісний настрій від зустрічі з казковим і мультиплікаційним персонажем.

2.Развивати вміння емоційного сприймання образного змісту казки, мультфільму, послідовність подій.

3.Освоєння простих логічних дій (логіко-математичний розвиток), формування уявлень про ігри, іграшки, активізація мовленнєвої діяльності через вміння формулювати повні відповіді (розвиток мови), уточнення і розширення уявлень про навколишній світ (ознайомлення з соціумом, природою)

4. Сформувати систему знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації проекту та прояву творчості і фантазії.

1. Жартівливий тест для батьків «Кого з героїв мультфільму нагадує ваша дитина?» (По мультфільмом У. Діснея 1977).

2.Літературнагра за книгою А. Мілна «Як стати другом Віні Пуху?»

3.Конкурс «Оповідач» (розвиток мови: закінчи речення, розкажи що було далі ...)

4.Занятія з логіко-математичного розвитку:

 «В гостях у Віні Пуху», «Математичні ігри від Віні Пуху».

5.Занятія з ознайомлення з соціумом:

 «Слідами Віні Пуху»

(З елементами медіаосвіти), «Допоможемо друзям Віні Пуху стати здоровими».

6.ХПД (ліплення) «Горщик для Віні»

7. ХПД (аплікація) «Баночка варення»

8. ХПД (малювання) «Чарівний ліс»

9.Читання глав з книги А. Мілна, перегляд мультфільму «Віні Пух і день турбот».

Репродуктивний

2 дні

Дати дітям можливість практично застосувати набуті знання, вміння та навички.

1 Заняття з мовленнєвого розвитку «Розкажи про друзів Віні Пуху» (з використанням мнемотехніки).

2.Дідактічні ігри:

 «Чим схожі, чим відрізняються» (герої медіатекстів),

«Склади картинку», «Візьми те, що я назву», «Відгадай на смак», «Визнач на слух».

3.Заняття з розвитку мовлення (художня література) «Пісеньки плюшевого ведмедика: пихтілки, пісеньки» (заучування і розповідання на пам’ять).

4. Відтворення діалогів героїв з казки.

5. СРІ «В гостях У Крістофера Робіна».

6. Гра-інтерв’ю «А у вас був плюшевий ведмедик?» (У дорослих діти беруть інтерв’ю).

Узагальнення, систематизація й аналіз знань

1 день

1.Виясни, які зміни відбулися в розвитку кожної дитини, проаналізувавши результати контрольно-діагностичних зрізів, спостережень.

2.Сістематизувати отриману на попередніх етапах інформацію.

3.Підготувати дітей до творчої медіадеятельності.

1.Заняття з пізнавального розвитку (інтегроване) «Чому Віні Пух - найулюбленіший ведмедик на світі?»

2.Заняття«Добре ведмедем бути» (ознайомлення з природним оточенням).

3.Інтегріроване заняття «Хто малює картинки в книзі, в мультфільмі?»

Творчий

2 дні

1.Робота над вербальними компонентами мови (інтонація, сила і висота голосу) і невербальними (міміка, жести).

2.Развивати творчу уяву, вміння придумувати нові епізоди медіатексту, формувати

меді творчість у дітей середнього дошкільного віку.

3. Створення власного медіапродукту: вправляти в озвучуванні персонажів.

1.Заняття з розвитку мовлення «Нові історії про Віні Пуху».

2.Заняття з елементами медіатворчості «Віні Пух і день турбот: нова версія» (придумування сценарію, розподіл ролей, озвучування)

Рефлексивно-оцінювальний

1 день

Усвідомлення дітьми результатів проектної медіа діяльності..

Презентація готового медіапродукту: «Віні Пух і день турбот» в соціумі, на каналі Орлятко в YouTube

  1. Тема: «Світ казок В. Г. Сутєєва в мультфільмах»

Етап

проекту

Мета.

Завдання

Організація проектної медіадіяльності з дітьми

Мотиваційний

1 день

1. Виявити обсяг знань і уявлень дітей про жанри медіа (казка, мультфільм)

2.Звернути увагу дітей до роботи художника-ілюстратора В. Сутєєва.

3.Залучити до роботи батьків: пояснити мету проектної медіа діяльності.

4. Створити умови для входження в медіадіяльність. Ознайомлення з мультфільмами за мотивами казок В. Сутєєва.

1. Інтерв’ю «Що таке казка?», «Що таке мультфільм?»

2.Заняття з художньої літератури «Моя улюблена казка або мультфільм».

3.Дидактичні ігри:

«З якої казки предмет?», «Відгадай, що це?»

4.СХД: розфарбовування героїв мультфільмів В. Сутєєва

5.Перегляд мультфільмів «Різні колеса», «Яблуко»

Інформаційний

3 дні

1Викликати у дітей радісний настрій від зустрічі з казковим і мультиплікаційним персонажем.

2.Развивати вміння емоційно сприймати образний зміст казки, мультфільму, послідовність подій.

3.Освоєння простих логічних дій (логіко-математичний розвиток), активізація мовленнєвої діяльності через вміння формулювати повні відповіді (розвиток мови), уточнення і розширення уявлень про навколишній світ (ознайомлення з соціумом, природою)

4. Познайомити з творчістю В. Сутєєва – письменника, художника, режисера.

5. Розширити уявлення про книгу та її взаємозв’язок з мультфільмом.

1.Бесіда «В яких мультфільмах ми зустрічаємось з зайцем?»

2.Мотивація до пізнавальної діяльності: в яких творах В. Сутєєва ми зустрінемось сьогодні з зайцем? (перегляд мультфільму «Грибок-теремок»)

3.Заняття з логіко-математичного розвитку «Ділення на частини, класифікація за розміром» (на матеріалі м/ф «Різні колеса», «Яблуко», казки «Під грибом»)

4.Заняття з ознайомлення з соціумом «Письменник, художник і мультиплікатор – В. Г. Сутєєв».

5.Дидактична гра:

«Хто за ким?», «Відгадай, хто це?», «Склади картинку», «Розрізані картинки», «Що спочатку, що потім?», «Знайди пару». «Чарівна торбинка»

6.Заняття з розвитку мовленнєвих здібностей «Переказ мультфільму «Терем-теремок»; «Переказ мультфільму «Кораблик»

7.ХПД:

- малювання «Ведмідь», «Казковий птах»;

- ліплення «Кішка»

8.Заняття з ознайомлення з соціумом «Бесіда з елементами гри «Казки і картинки В. Сутєєва».

9.Ранкові, вечірні бесіди «Якими бувають мультфільми?», «Які птахи бувають перлітними й свійськими одночасно?», Чим мультфільм від казки відрізняється?»

10. Ознайомлення з природним довкіллям:

- новина дня: звідки до нас прийшов ведмідь? (м/ф «Дядя Миша»)

- новина дня: птахи (читання казки «Що за птах?»)

- спостереження за народженням метелика ( на матеріалі мультфільму «Кораблик»)

-Заняття «Що за птах?( за мультфільмом «Що це за птах?»

11. Перегляд мультфільмів:

«Терем-теремок», «Паличка-виручалочка», «Три кошеняти», «Курчатко й каченятко».

11. Читання казки «Вередлива кішка» В. Сутєєва у форматі «відеокнига»

Репродуктивний

2 дні

1.Дати дітям можливість практично застосувати набуті знання, вміння та навички.

2.Активізувати мовленнєву діяльність дітей через інтеграцію освітніх областей та заохочення до творчості В. Сутєєва, сприяти розвитку мовлення в бесідах, переказах за змістом мультфільмів-казок В. Сутєєва.

3. Навчати порівнювати (аналізувати) медіатексти у вигляді казки та мультфільму

4. вчити створювати ментальну карту ( щоденник читача)

1.Аналіз медіатекстів:

- м/ф «Грибок-теремок» та казка «Під грибом»;

- м/ф та казка «Кораблик»;

- казка та м/ф «Різні колеса»

2. Інтегровані заняття: «Чудернацька тварина» (ознайомлення з природним довкіллям), «Класифікація предметів. Порядкова лічба на матеріалі м/ф «Кіт-рибалка»(логіко-математичний розвиток), «Кошеня, яке не пам’ятає як просити їсти» (розвиток мовлення, ознайомлення з соціумом),

3.Драматизація казки «Хто сказав «Няв»

4. ХПД:

- малювання «Заєць»;

- аплікація «Кораблик»;

- конструювання «Будинок для Барбоса»

5. Робота з підбору картинок-персонажів з творів В. Сутєєва для створення ментальної карти.

6. Перегляд мультфільму «Півень і фарби». «Мішок яблук»

7. Бесіда «Уроки доброти» (за мультфільмами В. Сутєєва), «Таємниці мультиплікації»,

8. Дидактична гра: «Медіазагадки», «Логічний ланцюжок»

9.Робота з батьками:

Підготовка фотогалереї «Подаруй посмішку світу»

Узагальнення, систематизація й аналіз знань

1 день

1.Сістематизувати отриману на попередніх етапах інформацію.

2.Підготувати дітей до створення власного медіапродукту на основі набутих на попередніх етапах знань, умінь та навиків.

1.Літературна вікторин «З якого мультфільму або казки вислів…»(фразеологізми, приказки з творів В. Сутєєва)

2.Мультпарад по мотивам творів В. Сутєєва

3.Узагальнююча бесіда «Хто робить мультфільм?». «Якими бувають мультфільми?»

4. Дидактична гра :

«З якого мультфільму предмет?», «Розкажи казку» (за серією картинок»

5.СХД: малювання кішки за мотивами мультфільму «Мишеня й олівець»

6. Складання щоденника телеглядача «Мій улюблений мультфільм В. Сутєєва».

7. Розглядання кіноафіш, оголошень з обговоренням «Навіщо потрібна афіша?»

8. Робота з батьками:

Виготовлення папки-пересувки «Мій улюблений мультфільм-казка В. Сутєєва»

Творчий

2 дні

1.Викликати у дітей потребу в мовленнєвій, творчої активності через створення власного медіапродукту.

2.Робота над вербальними компонентами мови (інтонація, сила і висота голосу) і невербальними (міміка, жести).

3.Развивати творчу уяву, вміння придумувати нові епізоди медіатексту, формувати

медіатворчість у дітей, розвивати медіанавичкі (медіакомпетентність)

1.Сторітелінг «Веселі історії»(за ілюстраціями В. Сутєєва)

2. Інтегровані заняття «Граємо у казку», «Три чарівні палички В. Сутєєва», «Казка на кінчику олівця»

3.Дидактична гра:

«Додай словечко», «Озвучування».

4.СРГ«Сам собі режисер» - монтаж медіапродукту «Казка про Півня і фарби»

Рефлексивно-оцінювальний

1 день

Усвідомлення дітьми результатів проектної

медіадіяльності.

Створення афіши до власного медіапродукту у співпраці з батьками

1.Інтегроване заняття з елементами медіаосвіти «Півень і фарби: афіша і мультфільм»

(медіарепрезентація «Казка про півня і фарби» на каналі YuoTube)

  1. Тема «Казки дідуся Корнея»

Етап

проекту

Мета.

Завдання

Організація проектної медіадіяльності з дітьми

Мотиваційний

1 день

1.Сформувати мотиви участі дітей у проектній медіадіяльності.

2.Залучити до роботи батьків: пояснити мету проектної медіа діяльності, зацікавити батьків проблемою залучення дитини до книги.

3. Підготовка дітей до сприйняття медіапродукту:

- ознайомити з деякими особливостями жанру художньої літератури (казки, вірші, загадки, пісеньки).

- заохочувати уважне прослуховування художнього твору.

1.Знайомство з казкою «Вкрадене сонце» К. Чуковського (художня література).

2. Перегляд мультфільму «Тарканище», читання казки.

3. Розгляд ілюстрацій в книжках (казки К. Чуковського)

4.СХД: розмальовки –герої Чуковського «Казка в гості завітала»

5.Робота з батьками

- акція «Поділись книжкою своєю» ( батьки добирають книги з власної бібліотеки творів К. Чуковського)

- анкетування «Улюблений персонаж з творів К. Чуковського: ваш і вашої дитини»

6.Дидактична гра:

«Скажи навпаки», «Склади ціле» (тварини), «Розмірковування»,

7. Інтерв’ю «Хто автор казок про…?». «Які казки к. Чуковського ти знаєш?»

8. Бесіда «Звідки книжка до нас прийшла?», «Якими бувають книги?»

Інформаційний

3 дні

1. Ознайомити з творами К. Чуковського. Дати уявлення про книгу – вид медіа.

2.Развивати вміння емоційного сприймання образного змісту казки, мультфільму за творами к. Чуковського.

3.Розвивати уміння аналізувати, виділяти зайве і обґрунтовувати свій вибір.

4. Продовжувати формувати вміння узагальнювати, розуміти послідовність сюжету, причинно - наслідкові зв'язки.

5. Закріплювати вміння складати ціле зображення з декількох частин.

4. Сформувати систему знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації проекту та прояву творчості і фантазії.

1.Перегляд мультфільму «Айболит» (1983), читання казки «Доктор Айболит» - аналіз медіатекстів.

2.Читання «Телефон»

3. Заняття «На гостину до Айболита» (логіко-математичний розвиток), «Телефонний етикет», «Скриня Федори» (ознайомлення з соціумом), «Посилка від Мойдодиру» (розвиток мовлення), «З життя комах» (ознайомлення з природним довкіллям)

4.Хпд:

- малювання «Мильні фантазії», «Посуд для Федори», «Чобіток, калоши»

- аплікація «Вітаміни»

- ліплення «Павучок»

5. Бесіда за змістом мультфільмів: «Мойдодир», «Федорине горе»

6. Дидактична гра :

«Хто як кричить?» (пацієнти Айболіта). «Літає-не літає» ( герої «Плутанини»), «Що за чим?» («Федорине горе», «Муха-цокотуха»), «Чарівна скриня», «Найуважніший»

7.Робота з плакатами «Країна Мойдодира» (правила Чистюлі)

8. Робота з батьками:

- перегляд вдома мультфільму «Айболит і Бармалей»

- читання казки «Бармалей»

- робота над ілюстраціями до творів К. Чуковського разом з дітьми «Сам собі ілюстратор»

- консультація «Казка – брехня, та в ній натяк..»

Репродуктивний

2 дні

1.Дати дітям можливість практично застосувати набуті знання, вміння та навички.

2.Формувати у дітей здатність встановлювати причинні зв'язки, розрізняти кордони фантастичного і реального

1.Літературна вікторина « Планети і зірки в творах К. Чуковського»

2.Організація книжкового куточка «Країна Чука»

3.Бесіди та перегляд мультфільмів за творами К. Чуковського.

4. «Читання» відеокниги «Чудо-дерево» (на каналі YuoTube)

5.Інтегровані заняття «Федорине горе», «Чудо-дерево», «Не ходіть діти…»

6. Заняття з художньої літератури «Заучування вірша «Барабек» К. Чуковського»

7.Дидактична гра:

«Літературний квест», «З якої казки персонаж?», «Кому належить предмет?», «Чого не стало?», «Четвертий зайвий», «Загадки від дідуся Корнея», «Казкове намисто».

8. СРГ «Чаювання», «Ветлікарня»

Узагальнення, систематизація й аналіз знань

1 день

1.Сістематизувати отриману на попередніх етапах інформацію.

2.Підготувати дітей до творчої медіадеятельності:

- продовжувати роботу над дикцією: удосконалювати виразне вимовляння слів і словосполучень; формувати граматичний лад мови.

- удосконалювати діалогічне мовлення.

-тренувати дітей в умінні переказувати уривки з казок.

1.Інтерактивна гра «Подорож по казках К. Чуковського»

2.Бесіда «Навіщо потрібна ілюстрація?»

3.Дидактична гра:

«Впізнай героя казки за описом », «Переплутані книжки», «Зіпсований телефон», «Розкажи, що бачиш на малюнку», «Додай словечко».

4. Сторітелінг за ілюстраціями до творів К. Чуковського.

5. СРГ «Мойдодир» (догляд за ляльками: миємо, прасуємо, перемо)

Творчий

2 дні

1.Стимулювати виразне виконання напам'ять віршів, казок за творчістю К. І. Чуковського.

2.Відображати сюжети казок К. І. Чуковського через театралізовану діяльність. 3.Створити власну відеокнигу.

4. Формувати активну життєву позицію через участь у спільній проектній діяльності, взаємодії з дітьми

1. Квест-гра «Країна Чука» 2.Колаж «Чудо-дерево»

3.Інсценування казок: «Телефон», « Доктор Айболит», «Чудо-дерево»

4. Заняття «Вінегрет Чуковського: складання нової казки»

5. Дидактична гра «Літературна вітальня», «Хто є хто?»

6. Аналіз медіатекстів: «Айболит і Бармалей» (книга- мультфільм)

Рефлексивно-оцінювальний

1 день

Усвідомлення дітьми результатів проектної

медіадіяльності..

Презентація власного медіапродукту «Вінегрет Чуковського»: відеокнига (канал YuoTube)

  1. Тема «Книжковий світ С. Маршака»

Етап

проекту

Мета.

Завдання

Організація проектної медіадіяльності з дітьми

Мотиваційний

1 день

1.Розвиток читацького інтересу до творчості С. Маршака за допомогою медіадіяльності

(театралізованої, образотворчої діяльності) : ознайомити з біографією і літературною спадщиною С. Маршака.

2. Формувати проектно-дослідницькі вміння і навички при створенні книжкової

виставки, в роботі з медіа

3. Зацікавити батьків проблемою розвитку соціального і емоційного

інтелекту, емоційної чуйності при знайомстві з літературною творчістю С. Маршака.

Зміцнювати і розширювати взаємодії дитячого садка і сім'ї.

1.Бесіда за змістом мультфільму «Котячий дім» ( мальований мультфільм)

2.Занятття (художня література) «Аналіз медіатекстів: мультфільм «Котячий дім» (порівняння двох однойменних мультфільмів: мальований та ляльковий); «Поет і перекладач, казкар – С. Я. Маршак (ознайомлення з соціумом)

3. Дидактична гра:

«Кому належать слова», «Відгадай з якої казки персонаж»

4.Заучування вірша в перекладі С. Маршака «Робін Бобин»

5. СХД: малювання «Пожежа» за мотивами мультфільму «Котячий дім»

6.Робота з батьками:

- перегляд мультфільму «Дванадцять місяців» вдома разом з дітьми

- Розучування вірша «Рукавички»

Інформаційний

4 дні

1.Продовжувати знайомити з творами С. Маршака: «Багаж», «Веселий рахунок», «От

який розсіяний »,« Де обідав горобець? »,« Дітки в клітці »,

« Круглий рік »,« Казка про

дурне мишеня »,« Казка про розумне мишеня », загадки.

Формувати основи читацької культури в процесі сприйняття творів С. Маршака (книга, мультфільм тощо).

2.За допомогою творів С. Маршака сприяти розвитку у дітей добрих почуттів,

інтересу і любові до тварин.

3.Розвивати творчі здібності: заохочувати бажання використовувати читацький досвід (образ, сюжет, окремі рядки) в інших видах діяльності (ігровій, театралізованії, продуктивнії, спілкуванні з дорослими) відповідно до

емоційних запитів.

4.Створити умови для реалізації самостійної творчої діяльності дітей.

1.Бесіда «Хто такі «родичи»? «Хто такі «сусіди»? ( за казкою «Котячий дім»), «Що таке зоопарк?» ( за віршом «Дітки у клітках»)

2.Інтерактина гра «Хлопчикі і дівчатка» ( по творам С. Маршака)

3.Читання віршів «Багаж», «Пошта» - з подальшою словарною роботою .

4.Дидактична гра:

«Вірно-не вірно», «Круглий рік», «Додай словечко», «що спочатку, що потім?», «Навпаки», «Хто в домівці живе?», «Четвертий зайвий», «Що змінилось?»

5.Розучування лічилок з творів С. Маршака «Вийшли мишки…». «Я – мишенятко, ти – тхір»

6. Заняття «Місяць за місяцем, день за днем» (логіко-математичний розвиток), «Правила поводження з незнайомцями» (ознайомлення з соціумом за твором «Казка про дурне мишеня»), «Весела лічба» (логіко-математичний розвиток), «Де обідав горобець?» (ознайомлення з природним довкіллям)

7.ХПД:

- малювання «Вусатий-смугастий»

-аплікація «Потяг»

- ліплення «Циркові тварини» (колективна)

8. Робота з батьками:

- перегляд мультфільмів за творами С. Маршака

- читання «Ось який розсіяний», «Різнокольорова книга»

Репродуктивний

2 дні

1. Продовжувати формувати інтерес до оформлення книг, детально розглядати

ілюстрацій.

2.Удосконалювати вміння розкривати тему літературного твору і особистого досвіду,

передаючи в малюнку характер і настрій героїв, навколишній світ.

3. Допомагати виразно, з природними інтонаціями читати вірші, брати участь в

читанні тексту за ролями, в інсценуваннях. Звертати увагу дітей на оформлення книги, на ілюстрації. Порівнювати ілюстрації різних художників до одного і того ж

твору.

1.Інтегровані заняття «Райдуга-дуга», «Різнокольорова казка», «Про цікаву пресу для дитячого інтересу» (за торами «Пошта» та «Багаж»)

2.Інсценування «Казка про розумне мишеня»

3.СРГ«Пошта», «Зоосад»

4.Дидактична гра:

«Що буває такого кольору», «Салат казок». «Літературна вікторина» , «Лічильні палички»

5.Виготовлення мнемотаблиці до вірша «Де обідав горобець?»

6.Бесіда «Тваринний світ у творах С. Маршака».

7.Робота з батьками:

- добірка ілюстрацій до творів С. Маршака

- виготовлення малюнків за твором «Різнокольорова книга»

Узагальнення, систематизація й аналіз знань

1 день

1.Закріплювати уявлення про жанрові особливості художніх творів, розвивати вміння аналізувати тексти.

2.Розвивати здібності робити власні висновки, вміння користуватися отриманими знаннями в повсякденному житті.

1.Інтервю «Які професії у творах С. Маршака ?», «Героїчна професія на твою думку у творах С. Маршака»

2.Заняття «Подорож казками Маршака»

3. Творча гра «Придумай новий кінець до казки…»

4.Дидактична гра «Пригадай твір Маршака». «Назви твір за ілюстрацією»

Творчий

2 дні

1.Формувати активну життєву позицію через участь у спільній проектній діяльності, взаємодії з дітьми

2.Обговорити оформлення

книжкового куточка, можливі

варіанти пристрою книжкової виставки

1.Гра «Що ти бачиш?» (картинки-загадки)

2.Створення діафільму за твором С. Маршака «Мяч».

3.Виготовлення артбуків «Різнокольорова книга»

Рефлексивно-оцінювальний

1 день

Усвідомлення дітьми результатів проектної

медіадіяльності..

Виставка книг з творами С. Маршака з домашньої бібліотеки вихованців.

Презентація артбуків.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.