і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Методичні матеріали "Протоколи засідань творчої групи "ПАЗЛИ" на 2017/2018 н. р."

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

WordArt 9

ПРОТОКОЛ № 1

засідання творчої групи «ПАЗЛИ»

Білоцерківської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 4

від 29.08.17

Порядок денний:

І. Обговорення та складання плану роботи творчої групи «ПАЗЛИ» на 2017/

2018 н.р.

ІІ. Круглий стіл «Інноваційні освітні технології в сучасній школі - шлях активі-

зації навчального процесу». (Теоретичний блок)

1. Інноваційні педагогічні освітні технології. (відп. Ляшенко О. В.)

а) Поняття «технології», «педагогічні технології».

б) Аспект педтехнологій.

в) Структура, критерії, класифікація освітніх технологій.

г) Огляд сучасних педтехнолгій.

д) Технологія інтерактивного навчання.

2. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи сучасного загально-

освітнього закладу. (Памятка вчителю) (відп. Кравець Л. В.)

а) Технологія розвивального навчання.

б) Інтерактивні технології.

в) Проектні технології.

г) Технологія особистісно орієнтованого навчання.

д) Інформаційні технології навчання.

е) Освітня програма «Крок за кроком».

є) Поширення використання ІПТ в Київській області.

3. Інноваційні технології навчання. (відп. Мельник Р. Ф.)

а) Актуальність проблеми.

б) Автори розробки методології.

в) Поняття «інновація», « педагогічні технології».

г) Методологічні вимоги (критерії).

4. Інноваційні технології – передумова якісної освітньої діяльності. (відп.

Дроздовська Т. В.)

а) Інноваційна діяльність.

б) Суть інтерактивного навчання.

в) Постулати ідеології нової школи.

г) Основні направлення інноваційної діяльності.

д) Переваги педагогічних технологій. Огляд сучасних педтехнологій.

ІІІ. Ознайомлення з науково-методичною літературою з проблемного питання

творчої групи та огляд фахових видань «Новітні інформаційні технології –

передумова якісної освітньої діяльності».

ІУ. Проведення анкетування членів творчої групи з метою перевірки обізнаності

та зацікавленості даною проблемою.

У. Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ» (створення інформаційної папки

«Інноваційні технології навчання та їх застосування в початковій школі. Тео-

ретичне обгрунтування проблеми»).

Заслухали:

1) Омельчук Н. М. з питання «Обговорення та складання плану роботи творчої

групи «ПАЗЛИ» на 2017/2018 н. р.»

2) При проведенні Круглого столу «Інноваційні освітні технології в сучасній

школі - шлях активізації навчального процесу. Теоретичний блок»

а/ Ляшенко О. В. з питання «Інноваційні педагогічні освітні технології»,

яка розкрила поняття «технології», «педагогічні технології», надала

інформацію щодо основних аспектів, структури, критеріїв, класифікації

освітніх технологій, зупинившись більш детально на технології

інтерактивного навчання.

б/ Кравець Л. В. з питання «Інноваційні педагогічні технології в практиці

роботи сучасного загальноосвітнього закладу. (Пам’ятка вчителю)», яка

надала теоретичну інформацію щодо технології розвивального навча-

ння, інтерактивної, проектної технології, технології особистісно орієн-

тованого навчання, повідомила про інформаційні технології навчання,

освітню програму «Крок за кроком», розповіла про поширення викори-

стання ІПТ в Київській області.

в/ Мельник Р.Ф. з питання «Інноваційні технології навчання», яка розпо-

віла про актуальність проблеми, познайомила з авторами розробки ме-

тодології, розкрила поняття «інновація», « педагогічні технології», на-

дала інформацію щодо методологічних вимог ІТН (критерії).

г/ Дроздовську Т. В. з питання «Інноваційні технології – передумова якіс-

ної освітньої діяльності», яка розповіла про інноваційну діяльність, роз-

крила суть інтерактивного навчання, надала інформацію про постулати

ідеології нової школи, основні направлення інноваційної діяльності, пе-

реваги педагогічних технологій, закінчила свій виступ цікавим побажа-

нням творчому вчителю.

3) Любченко Л.С., бібліотекаря школи, з питання «Ознайомлення з науково-ме-

тодичною літературою з проблемного питання творчої групи та огляд фахо-

вих видань «Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої

діяльності».

4) Омельчук Н. М., керівника творчої групи «ПАЗЛИ», яка провела анкетування

членів творчої групи з метою перевірки обізнаності та зацікавленості даною

проблемою.

5) Ляшенко О. В. з питання «Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ», яка

внесла пропозицію щодо створення інформаційної папки «Інноваційні техно-

логії навчання та їх застосування в початковій школі. Теоретичне обгрунту-

вання проблеми»).

Ухвалили:

1. Затвердити план роботи творчої групи «ПАЗЛИ» на 2017/2018 навчаль-

ний рік.

2. Впроваджувати теоретичні знання про інноваційні освітні технології у

педагогічну практику кожного вчителя.

3. Систематично знайомитись з новинками науково-методичної літератури та

фаховими виданнями, які освітлюють дану проблему.

4. Створити силами членів творчої групи «ПАЗЛИ» інформаційну папку

«Інноваційні технології навчання та їх застосування в початковій школі.

Теоретичне обгрунтування проблеми»).

Керівник творчої ______________ Н. М. Омельчук

групи «ПАЗЛИ»

Секретар ________________ Т. В. Дроздовська

ПРОТОКОЛ № 2

засідання творчої групи «ПАЗЛИ»

Білоцерківської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 4

від 23.10.17

Порядок денний:

І. Семінар «Використання ІПК – технологія сучасного навчання».

1. Використання інформаційно-комунікативних технологій

(відп. Мельник Р. Ф.)

а) Мета використання ІКТ.

б) Обєкт та предмет методики використання інформаційно-комуні-

кативних технологій.

в) Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з використан-

ням ІКТ.

г) Функції компютера на уроці.

д) Переваги використання інформційно-комунікативних техналогій.

2. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових

класах (теоретичний та пратичний модулі). (відп. Кравець, Мельник)

а) Мультимедійні технології.

б) Теоретичний модуль.

* Ознайомлення з поняттям «мультимедіа».

* Визначення можливостей використання мультимедіа на уро-

ках в початковій школі.

* Ознайомлення з основними, спеціальними та програмними

засобами мультимедіа, засобами створення мультимедійних

додатків.

* Фактори використання мультимедійних технологій у навча-

льному процесі.

в) Практичний модуль.

* Мультимедіа – презентації.

* особливості використання технології.

г) Етапи роботи над проектом.

3. Застосування інноваційно-інформаційних технологій та їх вплив на ре-

зультат навчально-виховного процесу в школі. (відп. Дроздовська Т. В.)

а) Компютер –розвиваючий та збагачувальний сучасний засіб діяль-

ності дитини.

б) Сучасні засоби навчання – компютер, інтерактивна дошка.

в) Використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

4. Інформаційно-комунікативні технології в початкових класах. (презента-

ція, відп. Омельчук Н. М.)

ІІ. Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ» (поповнення «Бази даних» -

тематичні презентації уроків українського читання, української мови).

Заслухали:

1) При проведенні семінару «Використання ІПК – технологія сучасного навча-

ння»

а/ Мельник Р. Ф. з питання «Використання інформаційно-комунікативних

технологій», яка познайомила з метою використання ІКТ, надала інфо-

рмацію щодо обєкта та предмета методики використання інформа-

ційно-комунікативних технологій., повідомила про санітарно-гігієнічні

вимоги до проведення занять з використанням ІКТ, розкрила функції

компютера на уроці, розповіла про переваги використання інформа-

ційно-комунікативних технологій.

б/ Кравець Л. В. та Мельник Р. Ф. з питання «Використання мультимедій-

них засобів навчання на уроках в початкових класах (теоретичний та

пратичний модулі)», які розказали про мультимедійні технології, роз-

кривши суть теоретичного (ознайомили з поняттям «мультимедіа»,

визначили можливості використання мультимедіа на уроках в почат-

ковій школі, ознайомили з основними, спеціальними та програмними

засобами мультимедіа, засобами створення мультимедійних додат-

ків, розказали про фактори використання мультимедійних технологій у

навчальному процесі) та практичного модулів (повідомили про особли-

вості використання технології), познайомили з етапами роботи над

проектом.

в/ Дроздовську Т. В. з питання «Застосування інноваційно-інформаційних

технологій та їх вплив на результат навчально-виховного процесу в

школі», яка розкрила роль компютера – розвиваючого та збагачуваль-

ного сучасного засобу діяльності дитини, розповіла про сучасні засоби

навчання – компютер, інтерактивну дошку, роль використання ІКТ у

навчально-виховному процесі.

г/ Омельчук Н. М. з питання «Інформаційно-комунікативні технології в

початкових класах», яка розповіла про мету використання ІПК на різ-

них етапах уроку.

2) Омельчук Н. М. з питання «Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ», яка

запропонувала вести роботу над поповненням «Бази даних» - створювати те-

матичні презентації уроків українського читання, української мови.

Ухвалили:

1. Використовувати інформаційно-комунікативні технології, мультимедійні

засоби навчання в початкових класах.

2. Поповнювати «Базу даних», створюючи тематичні презентації уроків ук-

раїнського читання, української мови.

Керівник творчої ______________ Н. М. Омельчук

групи «ПАЗЛИ»

Секретар ________________ Т. В. Дроздовська

ПРОТОКОЛ № 3

засідання творчої групи «ПАЗЛИ»

Білоцерківської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 4

від 27.12.17

Порядок денний:

І. Рада порад «Використання інноваційних технологій на уроках трудового нав-

чання та образотворчого мистецтва» (презентація з досвіду роботи вчителя

Омельчук Н. М.)

ІІ. Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ» (поповнення «Бази даних» -

створення тематичних презентацій з трудового навчання, образотворчого

мистецтва).

Заслухали:

1) При проведенні Ради порад Омельчук Н. М. з питання «Використання інно-

ваційних технологій на уроках трудового навчання та образотворчого мисте-

цтва», яка поділилася практичним досвідом з даної проблеми.

2) Дроздовську Т. В. з питання «Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ»,

яка запропонувала поповнювати «Базу даних», створюючи тематичні презен-

тації з трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Ухвалили:

1. Використовувати творчий досвід вчителя Омельчук Н. М. в практичній

діяльності.

2. Поповнювати «Базу даних», створюючи тематичні презентації уроків з

трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Керівник творчої ______________ Н. М. Омельчук

групи «ПАЗЛИ»

Секретар ________________ Т. В. Дроздовська

ПРОТОКОЛ № 4

засідання творчої групи «ПАЗЛИ»

Білоцерківської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 4

від 21.03.18

Порядок денний:

І. Семінар «Формування творчої інноваційної особистості на основі активних

методів та прийомів навчання та виховання учнів. Впровадження ігрових ін-

терактивних технологій в початкових класах».

1. Інтерактивні ігрові технології (презентація з досвіду роботи вчителя

Омельчук Н. М., + переглад відео)

а) Як зробити урок цікавим?

б) Інтерактивна модель навчання.

в) Форми нестандартних уроків в початкових класах.

г) Інтерактивні ігрові технології у навчально-виховному процесі.

д) Гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

е) Інтерактивні методи навчання в практиці роботи:

- робота в парах, - гра «Банан»,

- робота в групах, - «Роби, як я»,

- «Мозковий штурм», - метод «Прес»,

- дискусія, - технологія «Незакінчене речення»

- «Криголам», - технологія «Дерево рішень»,

- «Дослідники», - «Реклама на телеканалі»,

- «Будьмо знайомі!», - асоціативний кущ.

є) Використання інтерактивних технологій.

2. Інтерактивні технології навчання в початкових класах. (презентація,

відп. Дроздовська Т. В.)

ІІ. Визначення завдань творчої групи (створення добірки практичних порад що-

до використання інтерактивних методів на уроках українського читання, ук-

раїнської мови, математики, «Я і Україна»).

Заслухали:

1) При проведенні семінару «Формування творчої інноваційної особистості на

основі активних методів та прийомів навчання та виховання учнів. Впрова-

дження ігрових інтерактивних технологій в початкових класах»

а/ Омельчук Н. М. з питання «Інтерактивні ігрові технології» , яка

познайомила у презентації (+ пергляд відео) зі своїм досвідом

роботи за даною проблемою, спробувала знайти відповідь на пи-

тання: Як зробити урок цікавим?, розказала про інтерактивну

модель навчання, форми нестандартних уроків в початкових кла-

сах, розповіла про інтерактивні ігрові технології у навчально-

виховному процесі, зупинившись на грі як засобі активізації на-

вчально-пізнавальної діяльності учнів, нагадала теоорію вико –

ристання інтерактивних методів навчання в практиці роботи:

(робота в парах, гра «Банан», робота в групах, «Роби, як я»,

«Мозковий штурм», метод «Прес», дискусія, технологія «Неза-

кінчене речення, «Криголам», технологія «Дерево рішень»,

«Дослідники», «Реклама на телеканалі», «Будьмо знайомі!»,

асоціативний кущ тощо), показала на прикладах з досвіду прийо-

ми використання інтерактивних технологій на уроках.

б/ Дроздовську Т. В. з питання «Інтерактивні технології навчання в

початкових класах», яка повідомила про кредо інтерактивного

навчання, структуру таких уроків, інтерактивні технології коопе-

ративного, колективно-групового навчання.

2) Мельник Р. Ф. з питання «Визначення завдань творчої групи «ПАЗЛИ», яка

запропонувала створити добірку практичних порад щодо використання ін-

терактивних методів на уроках українського читання, української мови, ма-

тематики, «Я і Україна»).

Ухвалили:

1. Впроваджувати у практику ігрові інтерактивні технології.

2. Створити добірку практичних порад щодо використання інтерактивних

методів на уроках українського читання, української мови, математики,

«Я і Україна»).

Керівник творчої ______________ Н. М. Омельчук

групи «ПАЗЛИ»

Секретар ________________ Т. В. Дроздовська

ПРОТОКОЛ № 5

засідання творчої групи «ПАЗЛИ»

Білоцерківської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів № 4

від 18.05.18

Порядок денний:

І. Круглий стіл «Використання інноваційних технологій – крок у майбутнє.

Формування основних компетенцій особистості шляхом використання по-

тенційних творчих можливостей педагога в інноваційній діяльності» (відп.

члени творчої групи)

ІІ. Звіт про роботу творчої групи «ПАЗЛИ» за 2017/2018 н.р. (відп. Омельчук)

Заслухали:

1) При проеведенні Круглого столу «Використання інноваційних технологій

крок у майбутнє. Формування основних компетенцій особистості шляхом

використання потенційних творчих можливостей педагога в інноваційній

діяльності» виступи членів творчої групи»ПАЗЛИ», які поділилися своїми

творчими знахідками, досвідом роботи по даній темі.

2) Омельчук Н. М., керівника творчої групи «ПАЗЛИ», яка прозвітувала про

виконану роботу на протязі 2017/2018 навчального року, вказавши на до-

сягнення та промахи у роботі групи, націлила колег на плодотворну працю у

наступному році.

Ухвалили:

1. Формувати основні компетенції особистості шляхом використання потен-

ційних творчих можливостей педагога в інноваційній діяльності.

2. Продовжувати активну роботу у творчій групі «ПАЗЛИ»

Керівник творчої ______________ Н. М. Омельчук

групи «ПАЗЛИ»

Секретар ________________ Т. В. Дроздовська

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Вчити інших, якщо не вчишся сам, - злочин. Треба прцювати над собою, "рости" професйно. В цьому допоможе участь у роботі творчих груп. Пропоную колегам матеріали шодо роботи творчої групи вчителів початкових класів "ПАЗЛИ".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти