До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
7
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Методична розробка з теми: « АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ » з дисципліни “ CТАТИСТИКА ”

Опис документу:
Тема “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” займає дуже важливе місце при вивченні навчальної дисципліни “ Статистика ”, бо саме однією з найважливіших задач статистики є визначення в рядах динаміки загальної тенденції (тренду) розвитку явища. В деяких випадках закономірність зміни явища, загальна тенденція його розвитку чітко відображається рівнями динамічного ряду, які можуть або збільшуватись, або зменшуватись.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут післядипломної освіти

( кафедра інвестиційного менеджменту )

Методична розробка з теми:

« АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ »

з навчальної дисципліни “ CТАТИСТИКА ”

спеціальність 5.03050401 “ Економіка підприємства ”

Робота допускається до захисту

____” _______________ 201__ р.

ЗМІСТ

Передмова...............................................................................................................3

1. Місце та роль теми « АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ »

у вивченні навчальної дисципліни CТАТИСТИКА ” .........................................4

2. Методика проведення практичного заняття:

2.1 План проведення заняття …………………………………………………….5

2.2 Зміст заняття ……………………………………………………………….7

2.3 Методичне обґрунтування заняття ..............................................................8

3. Висновки та рекомендації.................................................................................11

Список рекомендованої літератури.....................................................................12

Додаток 1. ............................................................................................................13

Додаток 2. ............................................................................................................15

Додаток 3. .............................................................................................................. ….17

Додаток 4. ............................................................................................................22

Додаток 5. ............................................................................................................23

ПЕРЕДМОВА

Реформа господарського механізму – один із реальних шляхів виходу нашої країни з кризового стану, відновлення не тільки економічної, але і соціальної сфери життя. У цьому зв’язку доцільно підкреслити, що для економіки, яка стає на шлях стабільного розвитку ринкових відносин, важливим питанням стає проблема підвищення ефективності організації управління, а також оптимізації виробництва з урахуванням процесів, які відбуваються в макроекономічному довкіллі.

Завдяки цьому у сучасному суспільстві важливе місце в механізмі керування економікою відіграє статистика. Вона виконує збір, наукову обробку, узагальнення та аналіз інформації, яка характеризує розвиток економіки країни, культури та рівня життя населення. Внаслідок цього надається можливість вияву взаємозв’язків у економіці, вивчення динаміки її розвитку, проведення міжнародних порівнянь і в кінцевому підсумку – прийняття ефективних керуючих рішень на державному та регіональному рівнях.

Через це у системі економічної освіти особливе місце відводиться вивченню статистики - базової наукової дисципліни, яка формує професійний рівень сучасного економіста.

Метою навчальної дисципліни “ Статистика ” є надання знань про методи збирання, обробки та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

Згідно з навчальною програмою курсу “ Статистика ” для спеціальності 5.03050401 “ Економіка підприємства ” по денній формі навчання на тему “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” відведено 5 годин, з них:

 • аудиторних 4 години ( 2 години - лекції, 2 години – практичне заняття);

 • самостійних – 1 година.

Мета даної методичної розробки – розкрити методику організації і проведення практичного заняття на рівні сучасних вимог організації навчального процесу, які орієнтують як студентів, так і викладача, на всебічну його інтенсифікацію.

1. Місце та роль теми “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” у вивченні навчальної дисципліни “ Статистика ”

Тема “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” займає дуже важливе місце при вивченні навчальної дисципліни “ Статистика ”, бо саме однією з найважливіших задач статистики є визначення в рядах динаміки загальної тенденції (тренду) розвитку явища.

В деяких випадках закономірність зміни явища, загальна тенденція його розвитку чітко відображається рівнями динамічного ряду, які можуть або збільшуватись, або зменшуватись. Але в практиці зустрічаються і такі ряди динаміки, в яких рівень динамічного ряду змінюються по-різному, то збільшується, то зменшується, а загальна тенденція розвитку не досить чітка.

На розвиток явища в часі спливають чинники, які мають різноманітний характер і силу впливу. Деякі з них впливають практично постійно. Саме вони формують в рядах динаміки конкретно визначену тенденцію розвитку. Вплив інших факторів може бути короткотерміновим або мати випадковий характер.

Тому в процесі аналізу динаміки мова йде саме про основну тенденцію, яка має стабільний характер на протязі вивчення етапу розвитку.

При вивченні теми “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” студенти повинні знати:

- ПОНЯТТЯ РЯДУ ДИНАМІКИ

- ПРАВИЛА ЙОГО ПОБУДУВАННЯ.

- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДУ ДИНАМІКИ.

- СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ РЯДІВ ДИНАМІКИ

Студенти повинні вміти розраховувати :

 • Абсолютний приріст

 • Темп зростання

 • Темп приросту

 • Абсолютне значення одного відсотка приросту

 • Середній рівень ряду

 • Середній абсолютний приріст

 • Середній темп зростання

 • Середній темп приросту (зниження)

2. Методика проведення практичного заняття.

План проведення заняття

Дисципліна: „ Статистика ”

Тема: « АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ »

Вид заняття: практичне у формі ділової гри

Група: ЕП – 10 – Б

Мета заняття:

навчальна – сформувати практичні вміння та навички щодо проведення

аналізу рядів динаміки .

виховна – прищепити культуру економічного мислення, почуття

відповідальності щодо вибору шляхів вирішення проблем, що

виникли , уміння відстоювати свою ідею, коректно захищати

свої погляди.

розвиваюча розвити комунікативні навички та уміння студентів.

Методичне забезпечення

1.Тести ( додаток 1)

2. Відповіді на тести ( додаток 2)

3. Інструкційна карта ( додаток 3)

4. Критерії оцінки знань студентів ( додаток 4)

3. Оціночний лист (додаток 5)

Міждисциплінні зв’язки

Дисципліна „Економіка підприємства

Тема : “ Товарообіг підприємства”

Дисципліна „Політекономія ”

Тема: „Відтворення та економічний цикл”

Дисципліна “ Економічний аналіз”

Тема: “Аналіз товарообігу підприємства”

Дисципліна “Планування та організація діяльності підприємства”

Тема: “Планування товарообігу підприємства”

Дисципліна “Менеджмент”

Тема: “Управлінські рішення”

Дисципліна “ Маркетинг “

Тема: “ Реклама

Дисципліна “Регіональна економіка ”

Тема: “ Населення ”

Дисципліна “ Економіка та нормування праці ”

Тема : “ Чисельність персоналу ”

Дисципліна “Ціноутворення ”

Тема : “ Ринковий механізм ціноутворення ”

Внутрішньодисциплінні зв’язки:

Тема “ Статистика чисельності та продуктивності персоналу ”;

тема “ Статистика витрат та ефективності виробництва ”;

тема “ Індекси ”;

тема Середні величини та показники варіації ”.

Зміст заняття
 1. Організаційний момент

  1. Перевірка готовності аудиторії до заняття;

  2. Перевірка наявності студентів в аудиторії;

 1. Повідомлення теми практичного заняття

« АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ »

 1. Мотивація пізнавальної діяльності студентів

Світ статистики різноманітний . Зібрані первинні матеріали треба узагальнювати щоб одержати підсумкові статистичні дані, які нададуть можливість виявити взаємозв’язки в економіці, вивчити динаміки її розвитку, провести міжнародні порівняння і в кінцевому підсумку – прийняти ефективні керуючі рішення . Через це у системі економічної освіти особливе місце відводиться вивченню такої теми статистики - як « АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ » , яка формує професійний рівень сучасного економіста

4. Підготовчий етап

4.1. Актуалізація знань студентів (тестування з використанням технічних

засобів – мультимедійного проектору)

4.2. Організація студентів щодо виконання практичного завдання.

5.Виконання практичного завдання

5.1. Самостійна робота студентів щодо вирішення ситуаційних завданнь.

5.2. Надання студентами результатів рішення ситуаційних завдань та їх

обговорення.

6.Заключний етап.

6.1. Обговорення результатів заняття.

6.2.Оцінка діяльності студентів на практичному занятті.

МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття з дисципліни “ Cтатистика ” за темою “ АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ” проводиться у формі ділової гри.

Мета практичного заняття – формування практичних вмінь та навичок щодо вирішення ситуаційного завдання , визначення основної тенденції рядів динаміки , застосування різних способів аналізу рядів динаміки та обґрунтування висновків з проведеного аналізу .

Для реалізації даної мети використовується інформація про господарчу діяльність конкретного підприємства .

Мотивація навчальної діяльності студентів розкриває значення аналізу рядів динаміки щодо пошуку резервів розвитку діяльності підприємства, розрахунків економічно обґрунтованих показників на майбутній період та уявлення про зміну попиту населення на продукцію підприємства в окремі періоди року.

Заняття починається з організаційного моменту, повідомлення студентам теми та мети заняття і проводиться в три етапи.

На першому етапі керівник гри (викладач) готує учасників до гри. Здійснює розподіл ролей між усіма присутніми студентами з утворенням для гри

( виробничої наради ) керівного складу приватного підприємства “ ARSELOR ” та їх підлеглих :

- керівник підприємства - 1

- заступник керівника з економічних питань - 1

- головний економiст - 1

- керівник маркетингового відділу - 1

- керівник відділу кадрів - 1

- економісти - 8

- робітники відділу кадрів - 2

- робітники маркетингового відділу - 2

Обов’язково враховуються здібності та рівень знань студентів, для чого проводиться актуалізація опорних знань методом тестування ( додаток 1). Після надання відповідей на тести, викладач пропонує студентам самостійно оцінити рівень своїх знань та водночас виправити помилки за допомогою висвітлення правильних відповідей на екрані мультимедійного проекту ( додаток 2 ). Основна мета цієї частини заняття - допомогти студентам виявити, осмислити та усунути помилки, допущені під час самостійної роботи над тестами. За такої форми осмислення знань провідною характеристикою є гнучкість – здатність оперативно реагувати і виправляти допущені помилки. Самостійний контроль знань допомагає студентам критично оцінити свої досягнення та помилки, правильно організувати свою подальшу роботу під час гри, забезпечити її ефективність.

Враховуючи знання та здібності студентів спочатку викладачем обирається керівник підприємства, потім його заступник з економічних питань, головний економiст , керівник маркетингового відділу , керівник відділу кадрів , інші студенти виконують роль економістів підприємства, робітників відділу кадрів та маркетингового відділу.

Викладач надає студентам ситуаційне завдання, побудоване на прикладі конкретного підприємства . Для вирішення цього завдання студенти користуються інструкційною картою (додаток 3 ).

Другий етап – безпосередньо гра. Керівник гри (викладач) не втручається в її хід, його мета видати ситуаційне завдання та в разі необхідності додаткову інформацію, стежити за дотриманням часового режиму гри. Студенти виконують поставлені перед ними завдання. Розігруючи певну роль, вони вступають у взаємовідносини одним, показують не тільки свої професійні знання та вміння, а й загальну ерудицію, творчі здібності. Викладач намагається спрямувати гру на розвиток у студентів здібностей з аналізу конкретної ситуації, подавати пропозиції щодо її вирішення. Кожному студенту надається право проявити самостійність та ініціативу щодо вирішення ситуаційного завдання. Викладач контролює хід роботи та правильність рішення завдання, організує дискусію. Керівник підприємства

або його заступник з економічних питань знайомить аудиторію з результатами виконаної роботи. Якщо відповідь не повна або має неточності, викладач

Її доповнює , аналізує , конкретизує, оцінює самостійно. У випадку, коли команда не знаходять відповіді або потребує допомоги, керівник підприємства звертається до викладача, який виконує роль приватного власника даного підприємства, за консультацією.

Таке спілкування дозволяє побачити проблему з різних сторін, вчить аналізувати ситуацію, прищеплює вміння слухати інших і взаємодіяти з ними, вчить захищати свою думку, доводити переваги своїх пропозицій та логічно мислити. Заняття, проведене у формі ділової гри, сприяє зацікавленості студентів, розвитку творчого мислення, формуванню практичних умінь, що тісно пов’язує теорію з практикою і підвищенню інтересу студентів до заняття, активізації процесу оволодіння майбутньою професією.

На третьому етапі обговорюються результати гри. Оцінюється діяльність конкретного учасника: за що і як він заохочується, і навпаки – за які неправильні або неточні відповіді знижується оцінка. Діяльність керівника підприємства оцінюється викладачем у залежності від чіткості та логічності дій, уміння формулювати запитання та знаходити правильні варіанти відповідей, аналізувати результати діяльності, робити висновки та вносити пропозиції щодо пошуку резервів розвитку діяльності підприємства, розрахунків економічно обґрунтованих показників на майбутній період та уявлення про зміну попиту населення на продукцію підприємства в окремі періоди року.

Підводячи підсумок і аналізуючи дії викладач звертає увагу аудиторії на активність ,організованість, вміння висловлювати свою думку коротко і аргументовано, вміння надавати повну і правильну відповідь під час вирішення ситуаційного завдання.

Результати роботи студентів оцінюють у відповідності до розроблених критеріїв оцінки знань (додаток 4) та виставляються в оціночному листі (додаток 5).

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Останнім часом ділові ігри знаходять широке застосування в різних галузях підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. В основі ділової гри лежить імітаційна модель, що реалізується завдяки діям учасників гри. Відзначу, що в цілому ігрова діяльність виконує такі функції: комунікативну (засвоєння діалектики спілкування), ігротерапевтичну (перемога труднощів, які виникають у різних видах життєдіяльності), діагностичну (сприяння самопізнанню), соціалізаційну (включення в систему суспільних відносин). Ділова гра дає можливість студентам не боятись помилок і активізувати власний творчий потенціал. Учасники гри стають конкретними носіями виробничих відносин, які складаються в колективі.

На мій погляд, використання ділових ігор у процесі навчання студентів створює цілий ряд позитивних моментів:

- підвищується інтерес до навчальних занять і до проблем, які моделюються й розігруються;

- учасники гри набувають навичок прийняття конструктивних рішень;

- самооцінка гравців стає більш адекватною;

- реалізується системний підхід до розв’язання поставленої проблеми.

Ділові ігри правомірно відносять до числа нетрадиційних, активних методів у навчанні, вони забезпечують:

- активність студентів;

- комфортність навчання для студентів,

- удосконалення комунікативних навичок студентів;

- формування почуття професіонала у студентів уже у вузівській аудиторії;

- розвиток у студентів ряду важливих здібностей (до спільного прийняття рішень, до творчого професійного мислення тощо);

- розвиток мислення, не просто відтворюючи засвоєні знання, але й використовуючи їх у практично орієнтованій діяльності, залучення студентів до вирішення проблем, максимально наближених до професійних.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Указ президента України про заходи щодо розвитку державної статистики// Урядовий кур’єр.-1997.-4 грудня.

 2. Закон Украины о внесении изменений в закон Украины «О государственной статистике» // Голос Украины.-2000.-23 августа.

 3. Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення ”/ Голос України. – 2000.- 26.12.

 4. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001.

 5. Гончарук А.Г. Основи статистики: навчальний посібник. -Київ: центр навчальної літератури, 2004.

Додаткова література

 1. Бек В.М. Теорія статистики: навчальний посібник для ВЗН.- К.: ЦУЛ, 2003.

 2. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов.- М: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл. .- корр. РАН И.И.Елисеевой.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1998.

 4. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій.- К.: Четверта хвиля, 1996.

 5. Статистика: підручник/ Герасименко С.С. та ін. – К.: КНЕУ, 2000- частина 1.

Додаток 1.

Тести

1.Ряди динаміки – це:

А. зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду

Б. послідовність чисел, яка характеризує зміну явища в часі.

В. розміщені у хронологічній послідовності значення певного статистичного показника.

2. Динамічний ряд – це

А. розміщені у хронологічній послідовності значення певного статистичного показника.

Б. зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду

В. послідовність чисел, яка характеризує зміну явища в часі.

3. Відповідно до класифікації показників за ознакою часу динамічні ряди поділяються на

А. ряди абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

4. Залежно від показника розрізняють ряди

А. абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

5. За кількістю показників розрізняють ряди

А. абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

6. Абсолютний приріст (зменшення) – це

А. різниця рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

7. Темп зростання (t) показує

А. різницю рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

8. Темп приросту – це

А. різниця рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

9. Найпростіші методи обробки ряду для виявлення закономірностей зміни його рівнів:

А.Збільшення інтервалів (періодів) часу;

Б.Згладжування за допомогою ковзної середньої;

В.Аналітичне згладжування.

Г. усі відповіді вірні

10. Сезонним коливанням називають

А. більш-менш стійкі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, зумовлені специфічними умовами виробництва чи споживання певного виду продукції.

Б. періодичні коливання, які мають чітко визначений і постійний рівень, що дорівнює річному проміжку

В. усі відповіді вірні

Г. немає правильної відповіді

11. Індексом сезонності називають

А. показник, яким характеризуються спеціальним сезонні коливання

Б. це процентне відношення одноіменних місячних, квартальних фактичних рівнів рядів динаміки до їх середньорічних або вирівняльних рядів.

В. усі відповіді вірні

Г. немає правильної відповіді

Додаток 2.

Відповіді на тести

1.Ряди динаміки – це:

А. зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду

Б. послідовність чисел, яка характеризує зміну явища в часі.

В. розміщені у хронологічній послідовності значення певного статистичного показника.

2. Динамічний ряд – це

А. розміщені у хронологічній послідовності значення певного статистичного показника.

Б. зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду

В. послідовність чисел, яка характеризує зміну явища в часі.

3. Відповідно до класифікації показників за ознакою часу динамічні ряди поділяються на

А. ряди абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

4. Залежно від показника розрізняють ряди

А. абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

5. За кількістю показників розрізняють ряди

А. абсолютних, відносних та середніх величин.

Б. одномірні та багатомірні

В. моментні та інтервальні.

6. Абсолютний приріст (зменшення) – це

А. різниця рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

7. Темп зростання (t) показує

А. різницю рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

8. Темп приросту – це

А. різниця рівнів динамічного ряду;

Б. в скільки разів один рівень ряду динаміки більший за другий;

В. відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня

9. Найпростіші методи обробки ряду для виявлення закономірностей зміни його рівнів:

А.Збільшення інтервалів (періодів) часу;

Б.Згладжування за допомогою ковзної середньої;

В.Аналітичне згладжування.

Г. усі відповіді вірні

10. Сезонним коливанням називають

А. більш-менш стійкі внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, зумовлені специфічними умовами виробництва чи споживання певного виду продукції.

Б. періодичні коливання, які мають чітко визначений і постійний рівень, що дорівнює річному проміжку

В. усі відповіді вірні

Г. немає правильної відповіді

11. Індексом сезонності називають

А. показник, яким характеризуються спеціальним сезонні коливання

Б. це процентне відношення одноіменних місячних, квартальних фактичних рівнів рядів динаміки до їх середньорічних або вирівняльних рядів.

В. усі відповіді вірні

Г. немає правильної відповіді

Додаток 3.

Інструкційна карта

до практичного заняття .

Тема: Аналіз рядів динаміки

Мета: сформувати практичні вміння та навички щодо аналізу рядів динаміки

Матеріальне забезпечення: Інструкційна карта, мікрокалькулятор

Методичні рекомендації

Ряд динаміки – це ряд числових значень статистичного показника, розташованих у хронологічній послідовності.

Абсолютний приріст показує, на скільки одиниць збільшився (зменшився) рівень у порівнянні з базисним, тобто за той чи інший проміжок часу.

= Уі – Уі-t де

- абсолютний приріст за t одиниць часу;

Уі – порівнюваний рівень, а і – його або хронологічний, або порядковий номер у ряді динаміки;

Уі-t – базисний рівень, а і-t – його номер;

t – тривалість періоду.

Темп зростання показує, у скільки разів збільшився рівень і порівнянні з базисним, а у випадку зменшення – яку частину базисного рівня становить порівнюваний рівень: Тз – Уі / Уі-t

Темп приросту характеризує відносну величину приросту, тобто його величину стосовно базисного рівня:

Тпр = ∆ / Уі-t = Тз – 1

Абсолютне значення одного відсотка приросту обчислюється так:

А = Уі-t / 100

Середній рівень інтервального ряду обчислюється за формулою простої середньої арифметичної:

У = ∑у / n , де

n – число фактичних рівнів.

Якщо відомі повні дані про зміну моментного ряду, то його середній рівень обчислюється за формулою середньої арифметичної зваженої:

У = ∑уt / t , де

у – рівні, що збереглися без зміни.

Якщо відомі тільки рівні на початок і кінець періоду, то середній рівень моментного ряду динаміки обчислюється:

Y = Упоч + Укін / 2

Якщо крім рівнів на початок і кінець року відомі рівні на деякі проміжні дати, то спочатку розраховуються середні рівні за проміжки часу між двома сусідніми датами, а потім обчислюється середній рівень за весь період за формулою середньої арифметичної зваженої:

У = ∑Уіtі / ∑tі , де

Уі – середні рівні за проміжки часу між сусідніми датами;

Tі – величини цих проміжків.

Якщо проміжки часу між сусідніми датами дорівнюють один одному, то середній рівень ряду обчислюється за формулою середньої хронологічної:

У =

Середній абсолютний приріст показує, на скільки одиниць збільшувався (зменшувався) рівень у порівнянні з попереднім у середньому за одиницю часу (у середньому щомісяця, щороку):

Середній темп зростання, виражений у формі коефіцієнта, показує, у скільки разів збільшувався рівень у порівнянні з попереднім у середньому за одиницю часу. Він визначається за формулою середньої геометричної:

Середній темп приросту (зниження), виражений у відсотках, показує, на скільки відсотків збільшується (зменшується) рівень у порівнянні з попереднім у середньому за одиницю часу:

Тпр=Тз – 1

Ділова гра « Виробнича нарада »

Керівник підприємства:

Отже, починаємо виробничу нараду керівництва приватного підприємства « ARSELOR » з порядком денним : « Про результати діяльності ПП « ARSELOR » за 2010 рік та перспективи економічного розвитку на 2011 рік.

На нараді присутні:

- керівник підприємства

- заступник керівника з економічних питань

- головний економiст

- керівник маркетингового відділу

- керівник відділу кадрів

- економісти

- робітники відділу кадрів

- робітники маркетингового відділу

Сьогодні ми повинні проаналізувати роботу нашого підприємства, розглянути деякі економічні питання, а також намітити подальший план роботи підприємства на 2011 рік.

На сьогоднішній день мене цікавлять наступні питання:

1. Яка загальна тенденція виробництва нашої продукції на протязі 2000 – 2009 років ? Головним економістом мені були надані такі дані про виробництво продукції на підприємствi у 2000 - 2009 рр.:

Рік

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Виробництво, тис. од.

181

168

223

196

140

224

196

237

179

189

Виявіть основну тенденцію ряду динаміки, використовуючи для цього спосіб укрупнення інтервалів і їх характеристики середніми рівнями та згладжування за допомогою ковзної середньої, прийнявши, що період загладжування дорівнює 5 років.

2. Як впливають на обсяг реалізації нашої продукції сезонні коливання?

Щоб мати уявлення про зміну попиту населення на товари в окремі періоди року розрахуйте середній індекс сезонності реалізації холодильників за останні три роки.

Квартал

Рік

2008

2009

2010

I

1942

2126

2505

II

2957

2704

3704

III

2504

3291

3834

IV

2194

1745

2513

Разом

9597

9866

12556

 1. Настав час розглянути питання ,яке пов'язане з роботою працівників нашого підприємства. Мене цікавить чисельний склад працівників.

Є такі дані про чисельність персоналу підприємства за 6 місяців 2010р:

Дата

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Чисельність, осіб

145

146

146

144

144

145

145

Обчисліть середню чисельність персоналу за 1 і 2 квартали 2010 р. та за перше півріччя 2010 р.

 1. Для того, щоб підвищити попит на нашу продукцію, необхідно її рекламувати, і дуже активно, бо реклама це форма звернення до споживачів з метою залучення увагу до товарів чи послуг. До нас звернулися дві фірми з різними пропозиціями щодо рекламування нашого підприємства. Перша фірма на професійному рівні виготовить різноманітні рекламні проспекти нашої продукції. Умови оплати такі: за першу партію 100 у.о., а кожна наступна на 4% дешевша за попередню. Умови другої фірми такі : перша партія коштує 110 у.о., а кожна наступна має знижку 10% . Питання : з ким нам вигідніше співпрацювати ?

 1. Де буде вигідніше реалізовувати продукцію у 2011 році, якщо обсяг продукції за кордоном збільшиться на 20 % від початкового , а в Україні в 1,2 рази. Початковий обсяг у 2010 році складав 253770 у.о.?

Додаток 4.

Критерії оцінки знань студентів

Оцінка знань здійснюється за чотирьохбальною системою.

Оцінка "5" (балів) виставляється тоді, коли студент володіє глибокими, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для надання відповіді. Відповідь студента повна, правильна, логічна. Студент вміє користуватися законодавчими документами, що регулюють статистичну звітність, розраховувати та аналізувати показники ряду динаміки. Оцінювати отриману інформацію; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; усвідомлено застосовувати всі види довідково - нормативної документації; самостійно, правильно та в повному обсязі надавати усну відповідь або виконувати письмові завдання. При наданні відповіді допускає неточності, які самостійно може виявити та виправити. Виявляє пізновально - творчий інтерес до обраної професії.

Оцінка "4" (бали) виставляється тоді, коли студент вміє самостійно, з розумінням відтворювати основний навчальний матеріал та застосовувати його під час надання відповіді; розраховувати основні статистичні показники діяльності підприємства; порівнювати та аналізувати інформацію; робити обґрунтовані висновки щодо вирішення ситуаційних завдань, достатньо усвідомлено користуватися довідково – нормативною документацією. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Під час надання відповіді допускає несуттєві помилки, які може виправити.

Оцінка "З" (бали) виставляється тоді, коли студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та надає відповідь у неповному обсязі; недостатньо обґрунтовано вирішує ситуаційні завдання; допускає незначні прогалини в знаннях теоретичного матеріалу та при вирішенні ситуаційного завдання; неусвідомлено користується нормативною документацією; під час надання відповіді допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "2" (бали) виставляється тоді, коли студент не володіє навчальним матеріалом, не вміє користуватися законодавчими документами, що регулюють статистичну звітність, не вміє розраховувати показники ряду динаміки. Неусвідомлено вирішує ситуаційні завдання; під час надання відповіді допускає суттєві помилки, які самостійно виправити не може.

24

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.