Marvellous world of art

Опис документу:
Доповіді дітей про свою творчість на англійській мові з презентаціями для позакласного заходу на тему "Marvellous world of art". Мета позакласного заходу: сприяння естетичному вихованню учнів; виховання любові до світу прекрасного; розвиток зацікавленості у духовному зростанні; виховання творчого ставлення до життя; розвиток творчих здібностей учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Marvellous world of art

Дивовижний світ мистецтва

Пікула Настя

Good morning, dear guests. My name is Pikula Nastya. I study at the industrial college on the second course. Also alongside I study on the fifth course at the art school of our city.

Добрий день, дорогі гості. Мене звуть Пікула Настя. Я навчаюся в індустріальному коледжі на 2 курсі. Також паралельно я навчаюся на 5 курсі в художній школі нашого міста.

I wear many hats. I love all genres of art, but most of all I like fine arts, especially painting. I began to draw at the age of 10. At first my parents noticed my drawings and decided to send me to the art school. From here my learning of the art of painting began. At the art school we usually draw still lives, sometimes we paint landscapes, portraits, animals and flowers. We draw in different techniques: in pencil, water-colour, oil paints, gouache, pastel, India ink. Also we are engaged in the decorative and applied art: we make engravings, paper flowers, aplication works of straw, pictures from natural materials, dried leaves and flowers, new-year’s toys and hand-made articles from papier-mache, do poker-works. In summer we go on planer and paint nature from life.

Я дуже різнобічна людина. Я люблю всі жанри мистецтва, але більш за все мені подобається образотворче мистецтво, а саме живопис. Почала малювати я в 10 років. Спочатку мої малюнки помітили батьки і вирішили віддати мене до художньоъ школи. Звідси і почалося моє пізнання мистецтва живопису. У художній школі ми зазвичай малюємо натюрморти, інколи пейзажі, портрети, тварин і квіти. Ми малюємо в різній техніці: олівцем, аквареллю, масляними фарбами, гуашшю, пастеллю, тушшю. Також ми займаємося декоративно-прикладним мистецтвом: робимо гравюри, квіти з паперу, аплікациі з соломки, картини з природних матеріалів, засушеного листя та квітів, новорічні іграшки та саморобки з пап'є-маше, випалюємо по дереву. Влітку ми ходимо на пленер і малюємо природу з натури.

At the art school we not only draw but also make sculptures of clay and plasticine. I sculpted this lamb and horse, bust of girl, ballet-dancer and crucifixion of Jesus Christ from plasticine. I like to model from salty dough very much. These shapes of people at the costume ball I made from salty dough. Last year I painted my first icon.

У художній школі ми не лише малюємо, але й ліпимо скульптури з глини та пластиліну. Цього баранчика та коня, бюст дівчини, балерину та розп'яття Ісуса Христа я зліпила з пластиліну. Я дуже люблю ліпити з солоного тіста. Ці фігури людей на балу я зробила з солоного тіста. У минулому році я намалювала свою першу ікону.

The process of education at the art school lasts 5 years. Now I am studying on the fifth course and preparing for the defending of diploma paper, which will be in June. For the defence of diploma I decided to paint five pictures in oil paints in different genres. I have already painted two still lives, you can see them, now I am working on the landscape. I am helped by my teacher Abramov S.P., the deputy director of the art school, whose class I am studying at. I invite you to watch a little video.

Навчання в художній школі триває 5 років. Зараз я вчуся на 5 курсі та готуюся до захисту диплома, який буде в червні місяці. На захист диплома я вирішила намалювати 5 картин маслом в різних жанрах. Два натюрморти я вже намалювала, ви можете бачити їх, зараз я працюю над пейзажем. Мені допомагає мій вчитель Абрамов Станіслав Павлович, заступник директора художньої школи, в чиєму класі я навчаюся. Пропоную подивитися маленьке відео.

From the age of 8 years I have been attending the city group «Petrikovskaya paintings» in the Palace of Children's Art. I actively take part in different city exhibitions and competitions; I am the repeated winner of city children's art competitions among schools and out-of-school establishments «Vivat, talent!» in the nomination «Decorative and applied art». In 2016 I was awarded by the city council with the laureate diploma for participation in the first All-Ukrainian children's fine art internet-competition «My Motherland is strong Ukraine».

З 8 років я займаюся в міському гуртку «Петриківський розпис» в будинку творчості дітей та юнацтва. Я активно беру участь в різних міських виставках та конкурсах, є неодноразовим переможцем міських оглядів-конкурсів дитячої творчості серед шкіл та позашкільних установ «Віват, талант!» у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво». У 2016 році я була нагороджена від міської ради дипломом лауреата за участь у першому Всеукраїнському дитячому інтернеті-конкурсі образотворчого мистецтва «Моя Батьківщина – сильна Україна».

In summer, when I was with my parents at the seaside, I took up seashell crafting. On the beach while everybody was sunbathing, I was collecting different seashells in order to make of them beautiful handicraft souvenirs with my own hands. On the embankment in souvenir shops I bought exotic seashells and special glue for work. Having arrived home, I made many pictures and souvenirs of seashells which you can see in the photos. To the seashell crafts I added personally made plasticine sculptures, bijouterie, bead, fragments of stained glass, pebbles, fabric and strasses.

Влітку, коли я була з батьками на морі, я захопилася саморобками з морських мушлів. На пляжі в той час, як всі загоряли, я збирала різні мушлі, щоб потім зробити з них красиві саморобки-сувеніри своїми руками. На набережній в сувенірних магазинах я купила екзотичні мушлі та спеціальний клей для роботи. Коли я приїхала додому, я зробила багато картин та саморобок-сувенірів з мушлів, які ви можете бачити на фотографіях. Саморобки-сувеніри з мушлів я доповнювала власноручно зробленими скульптурами з пластиліну, а також біжутерією, бісером, осколками кольорового скла, камінчиками, тканиною та стразами.

It is not simple to be creative, to combine studying at the art school with studying at the college. For creation one needs much spare time and money, and unfortunately, I often haven’t them enough. Maybe, I will not become a great artist in the future, but I know one exactly: drawing will remain my favourite pastime forever which I will never give up. When I draw, I plunge into creation so much that I forget about everything. Painting helps me to forget everyday troubles of the world around, it calms, inspires, brings positive emotions, gives feeling of happiness, joy and pacification. I would like to wish everyone to find one’s favourite hobby and enjoy it as I enjoy painting and sculpture.

Непросто займатися творчістю, поєднувати навчання в художній школі із заняттями в коледжі. Для творчості потрібно багато вільного часу та грошей, а цього, на жаль, часто не вистачає. Можливо, я не стану великим художником в майбутньому, але одне знаю точно: малювання назавжди залишиться моїм найулюбленішим заняттям, яке я ніколи не кину. Коли я малюю, я наскільки занурююся в творчість, що забуваю про все. Живопис допомагає мені відволіктися від повсякденних турбот навколишнього світу, він заспокоює, надихає, приносить позитивні емоції, дарує відчуття щастя, радості та умиротво́рення. Мені хотілося б побажати кожному знайти свою улюблену справу й отримувати від неї таке ж задоволення, яке я отримую від живопису та скульптури.

Thank you for attention.

Дякую за увагу.

Гинку Оля

Good morning, dear guests. My name is Guinku Olya. I study at the industrial college on the second course.

Добрий день, дорогі гості. Мене звуть Гинку Оля. Я навчаюся в індустріальному коледжі на 2 курсі.

My hobby is needlework. I go in for the Japanese technique of module origami, I like to assemble different voluminous figures from paper, make flowers from corrugated paper and kusudama-balls. I required the whole pack of paper for assembling this paper swan.

Моє хобі - рукоділля. Я захоплююся японською технікою модульного орігамі, люблю збирати різні об'ємні фігури з паперу, робити квіти з гофрованого папіру та кусудама-кулі. Щоб скласти цього паперового лебедя мені знадобилася ціла пачка паперу.

Also I am keen on the Japanese art of making accessories for hair which are named kanzashi. Kanzashi is a kind of Japanese needlework, it is a technique of creation flowers from satin ribbons. Kanzashi is similar to the technology of origami, only in this type of needlework one folds not paper, but ribbons in form of squares. This type of needlework originated thanks to the Japanese geishas who decorated hair with kanzashi. At present this Japanese technique is becoming popular in Ukraine.

Також я захоплююся японським мистецтвом виготовлення прикрас для волосся під назвою канзаши. Канзаши – це різновид японського рукоділля, котрий являє собою техніку створення квітів з атласних стрічок. Канзаши схожі за своєю технологією з орігамі, лише в цьому вигляді рукоділля складають не папір, а стрічки у формі квадратиків. Виник цей вигляд рукоділля завдяки японським гейшам, які прикрашали волосся канзашами. У теперішній час ця японська техніка стає популярною в Україні.

Handiworks kanzashi can be used in decoration of whatever you want: hair-pins for hair, elastics, headbands, combs, brooches, bijouterie, interior items, clothes, evening dresses and wedding accessories. Weddings bottles, designed in the technique of kanzashi, kanzashi-postcards for the holiday of the eighth of March can become an excellent gift for your relatives and friends. I have got busy with kanzashi relatively recently, but I was able to create my own collection of decorations. You can see my works on me.

Вироби канзаши можна використовувати в декорі чого завгодно. Квітами-канзаши прикрашають шпильки для волосся, резинки, обручі, гребені, брошки, біжутерію, предмети інтер'єру, одяг, вечірні плаття та весільні аксесуари. Весільні пляшки, оформлені в техніці канзаши, канзаши-листівки до свята 8 березня можуть стати відмінним дарунком для ваших рідних та близьких. Я займаюся канзаши відносно недавно, але змогла створити свою колекцію прикрас. Мої роботи ви можете бачити на мені самій.

I like to embroider very much. Embroidery inspires me and appeases. I embroider in different techniques: in ribbons, in cross-stitch, in stitch, in bead. The themes of pictures are various: icons, women's portraits, children's plots, animals, flowers, landscapes.

Я дуже люблю вишивати. Вишивка мене надихає та умиротворює. Я вишиваю в різних техніках: стрічками, хрестиком, гладдю, бісером. Теми картин найрізноманітніші: ікони, жіночі портрети, дитячі сюжети, тварини, квіти, пейзажі.

Quite recently I began to master a very difficult, but at the same time interesting art - beadweaving. I like to weave baubles and make voluminous flowers and trees of bead. This tree I made of bead. Now on me you see a bauble, which I did myself.

Зовсім недавно я почала освоювати дуже складне, але водночас цікаве мистецтво - бісероплетіння. Мені дуже подобається плести фенечки і робити об'ємні квіти та дерева з бісеру. Це дерево я зробила з бісеру. На мені ви зараз бачите фенечку, яку я зробила сама.

Love to needlework is a family tradition. My great-grandmother embroidered in cross-stitch and in stitch. Until now I have been keeping with care as a family heirloom rushniki, vyshivanki and pictures embroidered by her. My grandmother is a seamstress; she sews clothes on a sewing machine for the whole family and taught me to sew. I sewed aprons, collars, clothes for dolls, pot holders, oven mitts, warmer on the teapot as a nesting doll, toys from a felt. My mother crochets and knits, and taught me. I knitted different clothes: woman's jackets, waistcoats, sweaters, socks, scarfs, caps, berets, pinetki. I like to crochet napkins, the beauty of pattern simply charms me. From woolen threads I weave wonderful baskets-souvenirs. Also my mother taught me to make kashpo for pot plants in the technique of knot weaving macrame.

Любов до рукоділля - це сімейна традиція. Моя прабабуся вишивала хрестиком та гладдю. Я до цих пір дбайливо зберігаю як сімейну реліквію вишиті нею рушники, вишиванки та картини. Моя бабуся швачка, вона шиє на швейній машині одяг для всієї сім'ї та навчила шити й мене. Я пошила фартухи, комірці, одяг для ляльок, прихватки, грілку на чайник у вигляді матрьошки, іграшки з фетру. Моя мама в'яже гачком та спицями, і навчила в'язати й мене. Я в'яжу різний одяг: кофти, жилети, светри, шкарпетки, шарфи, шапки, берети, пінетки. Я дуже люблю в'язати серветки гачком, краса візерунку мене просто зачаровує. З шерстяних ниток я плету дивні кошики-сувеніри. Також моя мама навчила мене плести кашпо для кімнатних квітів в техніці вузликового плетіння макраме.

Needlework takes me much time, but it brings enormous pleasure. It helps me to relax and rest from everyday troubles. I needn’t think about what to give as a present for birthday to my relatives and friends. I can make a small souvenir, but from the heart, with love, and with my own hands. I hope that by my works I succeeded to inspire you on creation. Create and be happy.

Рукоділля віднімає у мене багато часу, але приносить величезне задоволення. Воно допомагає мені розслабитися та відпочити від повсякденних справ. Мені не потрібно замислюватися над тим, що подарувати моїм близьким на день народження. Я можу зробити хай невеликий сувенір, та зате від душі, з любов'ю, і своїми руками. Я сподіваюся, що своїми роботами мені вдалося надихнути вас на заняття творчістю. Творить та будьте щасливі.

Thank you for attention.

Дякую за увагу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Guinku Olya
Слайд № 1

Guinku Olya

Industrial Сollege of the State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical Technology University“
Слайд № 2

Industrial Сollege of the State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical Technology University“

Слайд № 3

Слайд № 4

Слайд № 5

Слайд № 6

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

Слайд № 10

kanzashi
Слайд № 11

kanzashi

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Слайд № 15

Слайд № 16

Слайд № 17

Слайд № 18

Слайд № 19

Слайд № 20

Слайд № 21

Слайд № 22

Слайд № 23

Слайд № 24

Слайд № 25

Слайд № 26

Слайд № 27

Слайд № 28

Слайд № 29

Слайд № 30

Слайд № 31

Слайд № 32

Слайд № 33

Слайд № 34

Слайд № 35

Слайд № 36

Слайд № 37

Слайд № 38

Слайд № 39

Слайд № 40

Слайд № 41

Слайд № 42

Слайд № 43

Слайд № 44

Слайд № 45

Слайд № 46

Слайд № 47

Слайд № 48

Слайд № 49

Слайд № 50

Слайд № 51

Слайд № 52

Слайд № 53

Слайд № 54

Слайд № 55

Слайд № 56

Слайд № 57

Слайд № 58

Слайд № 59

Слайд № 60

Слайд № 61

Слайд № 62

Слайд № 63

Слайд № 64

Слайд № 65

Слайд № 66

Слайд № 67

Слайд № 68

Слайд № 69

Слайд № 70

Слайд № 71

Слайд № 72

Слайд № 73

Слайд № 74

Слайд № 75

Слайд № 76

Слайд № 77

Слайд № 78

Слайд № 79

Слайд № 80

Слайд № 81

Слайд № 82

Слайд № 83

Слайд № 84

Слайд № 85

Слайд № 86

Слайд № 87

Слайд № 88

Слайд № 89

Слайд № 90

Слайд № 91

Слайд № 92

Слайд № 93

Слайд № 94

Слайд № 95

Слайд № 96

Слайд № 97

Слайд № 98

Слайд № 99

Слайд № 100

Слайд № 101

Слайд № 102

Слайд № 103

my bonsai tree, the tree of happiness
Слайд № 104

my bonsai tree, the tree of happiness

Слайд № 105

Слайд № 106

Слайд № 107

Слайд № 108

Слайд № 109

Слайд № 110

Слайд № 111

Слайд № 112

Слайд № 113

Слайд № 114

Слайд № 115

Слайд № 116

Слайд № 117

Слайд № 118

Слайд № 119

Слайд № 120

Слайд № 121

Слайд № 122

Слайд № 123

Слайд № 124

Слайд № 125

Слайд № 126

Слайд № 127

Слайд № 128

Слайд № 129

Слайд № 130

Слайд № 131

Слайд № 132

Слайд № 133

Слайд № 134

Слайд № 135

Слайд № 136

Слайд № 137

Слайд № 138

Слайд № 139

Слайд № 140

Слайд № 141

Слайд № 142

Слайд № 143

Don’t ruin your life by idleness – engage in needlework with interest!
Слайд № 144

Don’t ruin your life by idleness – engage in needlework with interest!

Не губіть життя безділлям – займайтеся рукоділлям!
Слайд № 145

Не губіть життя безділлям – займайтеся рукоділлям!

Thank you for attention
Слайд № 146

Thank you for attention

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Pikula Anastasia
Слайд № 1

Pikula Anastasia

Industrial Сollege of the State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical Technology University“
Слайд № 2

Industrial Сollege of the State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical Technology University“

Children's Art School named after Pershudchev, town Kamenskoe
Слайд № 3

Children's Art School named after Pershudchev, town Kamenskoe

Слайд № 4

Слайд № 5

Слайд № 6

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

Слайд № 10

Слайд № 11

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Слайд № 15

still-life in pastel
Слайд № 16

still-life in pastel

Слайд № 17

Слайд № 18

Слайд № 19

Слайд № 20

Слайд № 21

engravings
Слайд № 22

engravings

poker-works
Слайд № 23

poker-works

application works of straw
Слайд № 24

application works of straw

paper flowers
Слайд № 25

paper flowers

picture from dried leaves and flowers
Слайд № 26

picture from dried leaves and flowers

New-year’s toys made of papier-mache
Слайд № 27

New-year’s toys made of papier-mache

lamb and horse made of plasticine
Слайд № 28

lamb and horse made of plasticine

bust of girl made of plasticine
Слайд № 29

bust of girl made of plasticine

ballet-dancer made of plasticine
Слайд № 30

ballet-dancer made of plasticine

crucifixion of Jesus Christ made of plasticine
Слайд № 31

crucifixion of Jesus Christ made of plasticine

sculpture “Inspiration” made of plasticine
Слайд № 32

sculpture “Inspiration” made of plasticine

decorative panels, plates, candlesticks made of clay
Слайд № 33

decorative panels, plates, candlesticks made of clay

sculptures made of salty dough
Слайд № 34

sculptures made of salty dough

sculptures made of salty dough
Слайд № 35

sculptures made of salty dough

my first icon “Pochaev Holy Mother”
Слайд № 36

my first icon “Pochaev Holy Mother”

Слайд № 37

Слайд № 38

Слайд № 39

Слайд № 40

Слайд № 41

Слайд № 42

Слайд № 43

Слайд № 44

Слайд № 45

Слайд № 46

Слайд № 47

Слайд № 48

Слайд № 49

I painted the picture “Big Ben after a rain” by photo. I hope that some day I will be able to see him alive.
Слайд № 50

I painted the picture “Big Ben after a rain” by photo. I hope that some day I will be able to see him alive.

Слайд № 51

Слайд № 52

Слайд № 53

Слайд № 54

Слайд № 55

Слайд № 56

Слайд № 57

Слайд № 58

Слайд № 59

Слайд № 60

Слайд № 61

Слайд № 62

Слайд № 63

Слайд № 64

Слайд № 65

Слайд № 66

Слайд № 67

Слайд № 68

Слайд № 69

Слайд № 70

Слайд № 71

Слайд № 72

Слайд № 73

Слайд № 74

Слайд № 75

Слайд № 76

Слайд № 77

Слайд № 78

Слайд № 79

Слайд № 80

Слайд № 81

vase made of plasticine and decorated with stained glass and seashell flowers
Слайд № 82

vase made of plasticine and decorated with stained glass and seashell flowers

Слайд № 83

Слайд № 84

Слайд № 85

Слайд № 86

Слайд № 87

Слайд № 88

Слайд № 89

sailboat made of seashells
Слайд № 90

sailboat made of seashells

“Waterfall“ made of seashells and hot glue
Слайд № 91

“Waterfall“ made of seashells and hot glue

Слайд № 92

“Lovers in boat” made of seashells an plasticine
Слайд № 93

“Lovers in boat” made of seashells an plasticine

“Elf in flowers” made of seashells and plasticine
Слайд № 94

“Elf in flowers” made of seashells and plasticine

Слайд № 95

Слайд № 96

Слайд № 97

Слайд № 98

Слайд № 99

Слайд № 100

Слайд № 101

Слайд № 102

Слайд № 103

Слайд № 104

Слайд № 105

Слайд № 106

Слайд № 107

Слайд № 108

Слайд № 109

Слайд № 110

Слайд № 111

Слайд № 112

Слайд № 113

Слайд № 114

Слайд № 115

Слайд № 116

Слайд № 117

Слайд № 118

Слайд № 119

Слайд № 120

Слайд № 121

Слайд № 122

Слайд № 123

Слайд № 124

Слайд № 125

Слайд № 126

Слайд № 127

Слайд № 128

Слайд № 129

Слайд № 130

Слайд № 131

Слайд № 132

Слайд № 133

Слайд № 134

Слайд № 135

Слайд № 136

Слайд № 137

Слайд № 138

Слайд № 139

Слайд № 140

Слайд № 141

Thank you for attention
Слайд № 142

Thank you for attention

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!