Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ

Українська мова

Для кого: Дорослі

23.10.2021

88

3

0

Опис документу:

У статті йдеться про лінгвістичні засади формування мовної компетентності учнів у процесі навчання синтаксису. Акцентовано увагу на позиції лінгвістів, педагогів, психологів та лінгводидактів щодо досліджуваної категорії.

Ключові слова: компетентність, мовна компетентність, навчання синтаксису.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Полудень Віолета


ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ

У статті йдеться про лінгвістичні засади формування мовної компетентності учнів у процесі навчання синтаксису. Акцентовано увагу на позиції лінгвістів, педагогів, психологів та лінгводидактів щодо досліджуваної категорії.

Ключові слова: компетентність, мовна компетентність, навчання синтаксису.


Важливим концептуальним напрямом сучасної освіти в умовах розвитку нової української школи є компетентнісний підхід до формування змісту навчання української мови. Важливість такого підходу підсилюється його спрямуванням на покращення якості освіти, сприяння входженню учня в соціум і освоєнням ним нових ролей. Визначальними категоріями компетентнісного підходу є поняття компетенції та компетентності, які в педагогічній науці ґрунтовно розробляються й різнобічно розглядаються [1].

Наголосимо на тому, що оволодіння синтаксичними нормами української мови є одним із важливих елементів загальноосвітньої підготовки учнів. Найбільш продуктивним для навчання мови і мовлення, на нашу думку, є компетентнісний підхід, оскільки передбачає спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей учнів.

Теоретичну базу методики формування мовної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти становлять положення: а) лінгвістичної теорії (І. Вихованець, М. Вінтонів, К. Городенська, А. Загнітко, Л. Мацько, М. Мірченко, М. Плющ, О. Стишов, Р. Христіанінова, Л. Шитик, К.Шульжук та ін.); б) загальної, педагогічної й вікової психології (Л.Божович, П. Гальперін, Ю. Гільбух, М. Забродський, Г. Костюк, О.Леонтьєв, К. Платонов та ін.); в) теорії навчання (Ю. Бабанський, В.Бондар, О. Малихін, С. Мартиненко, О. Савченко, М. Фіцула та ін.); г) лінгводидактики (О. Біляєв, З. Бакум, Н. Бондаренко, Н. Голуб, Т.Гнаткович, О. Горошкіна, Т. Груба, Н. Дика, О. Караман, С. Караман, О. О. Кучерук, Л. Мамчур, С. Омельчук, М. Пентилюк, Г. Шелехова, С.Яворська та ін.).

Аналіз наукових праць засвідчив неодностайний підхід науковців до визначення та тлумачення мовної компетентності особистості. Спираючись на праці раніше згаданих авторів і на власний досвід, вважаємо за можливе користуватися такими визначеннями: мовна компетентність – це система вироблених і засвоєних у процесі мовленнєвої діяльності (особистого спостереження мови і мовлення, спілкування, навчання тощо) мовознавчих правил, достатніх для адекватного сприйняття і вербального відтворення буттєвих явищ суб’єктами мовлення; мовленнєва компетентність полягає у сформованості вмінь і навичок користування мовною компетентністю в усній чи писемній формі, у конкретних мовленнєвих ситуаціях і з певною метою [3, с. 2]. Формування означеної компетентності є актуальною проблемою в методиці, але варто зазначити, формування мовної особистості не обмежується межами навчальної програми.

У навчанні української мови в закладі загальної середньої освіти важливе місце належить синтаксису, оскільки в синтаксичному ярусі мовної системи (реченні як найменшій комунікативній одиниці) знаходять найповніше вираження всі мовні одиниці інших рівнів, зокрема фонетичного, словотвірного, семантичного, морфологічного, стилістичного, набувають функціональної довершеності й логічної оцінки засоби мови і мовлення. В організації неперервної мовної освіти синтаксис має вершинний характер, підпорядковуючись визначальним функціям мови – комунікативній і когнітивній (І. Вихованець, К. Городецька).

Нині основною вважають предметну компетентність, яка є необхідною для здобувачів освіти в різних ситуаціях комунікативного дискурсу. Сприяє розвитку здатності послуговуватися усним і писемним літературним мовленням, необхідним арсеналом синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, текст, складне синтаксичне ціле), синтаксичних конструкцій певних видів і сполучних засобів (сполучникові, безсполучникові, складносурядні, складнопідрядні, складні речення з різними видами зв’язку та ін.) з урахуванням функціонально-стильових різновидів мовлення відповідно до теми, мети, ситуації спілкування, провідних жанрів комунікації.

Навчання синтаксису української мови учнів відбувається в лінгводидактичній системі, що характеризується певною метою і завданнями, відповідними організаційними, психологічними, педагогічними, науково-методичними, лінгводидактичними умовами, суб’єктивними й об’єктивними акмеологічними чинниками, ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів, основоположних лінгводидактичних і методичних принципах, методах і прийомах навчання, формах організації освітнього процесу, реалізується поетапно протягом усього життя [2, с. 70].

Отже, аналіз науково-педагогічних і лінгводидактичних джерел засвідчує відсутність фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано теоретичні й лінгводидактичні засади навчання учнів 8-9 класів синтаксису української мови в умовах оновленої освітньої парадигми. Вважаємо, що тема статті заслуговує на розширення дослідницького діапазону, а також має значні наукові перспективи щодо вивчення шляхів розвитку мовної компетентності учня у процесі навчання синтаксису.

Список літератури

1. Державний стандарт базової середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2020 року № 898 URL :

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

2. Калашнікова С. А. Компетентнісно-орієнтований підхід: базові поняття та положення. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. 2010. № 1. С. 6771.

3. Пентилюк М. І. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті. Українська мова і література в школі. 2010. № 2. С. 2–5.


Полудень Віолета Олегівна – студентка магістерського рівня вищої освіти (І курсу) факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету (науковий керівник: доктор педагогічних наук, проф. Бакум З. П.).Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.