Лінгвістика тексту (дидактичний матеріал для 9 класу)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ


Завдання 1. Пригадайте, що таке текст. Прочитайте. Визначте, чи належить даний уривок до тексту. Якщо так, то проаналізуйте тему, основну думку, стиль мовлення і тип мовлення цього уривка. З яким місцем якого твору перегукується даний уривок? Перепишіть, розкриваючи дужки.

Підвів Овлур коня. Гарячий кінь,
(На) певно, (не) об'їжджений…
                                      (На) певно!
Подумав Ігор: "Мабуть, через те
Дають його мені, щоб знов і знову
Чинити прикрість: подивіться, ось
Верхівець без комонний, що утратив
Верховну силу не лиш над людьми,
Своїм розбитим військом, - над собою!
Нехай стражданням владаря, вождя
Страждає, в це сідло вступивши вбоге!
…Замислений був Ігор. І (не) знав,
(Не) знав, що їде у сідлі Кощія…
Р. Лубківський

Завдання 2. Прочитайте. Проаналізуйте лінгвістику даного тексту за малюнком. На основі визначеного типу мовлення знайдіть дане і нове цього уривка. Зіставте свої висновки з теоретичними відомостями, поданими нижче. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Вкажіть на зображувально-виразові мовні засоби (епітети, метафори, порівняння, синоніми, емоційні звертання, особливе членування тексту, будова фрази тощо).

Багатовіковий досвід трудового люду, його творча снага, сила духу, біль і гнів, боро..ба, стражда..я, мрії - все це зафіксовано у слові, в народній пісні, думі, прислів'ї, повнозерному народному афоризмі... Українська мова сьогодні - це мова, що, ввібравши найці..іше з надбань минулих віків, перебуває в невпинному розвитку... Саме таке її б..га..во фіксує нова фундамента..на праця українських мовознавців - 11-томний Словник української мови... Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповн..на музики й квіткових пахощів - скі..кома епітетами супроводя..я визначе..я української мови! І, зрештою, всі ці епітети слушні... У вигляді мови природою дано людині великий скарб.

(За тв. О.Гончара "Цвіт слова народного")

Завдання 3. Прочитайте і спишіть. Виділіть слова, які однаково або майже однаково звучать в українській і російських мовах. Зробіть висновок про спорідненість обох мов.
Проаналізуйте лінгвістику даного тексту. Визначте дане і нове цього уривка.

Рукописна книжка була великою цінністю. Писали її на дорогому пергаменті, писали довго, роками. Книжки берегли, їх переплітали в міцні оправи з металевими замками, сторінки прикрашали численними ініціалами, заставками, мініатюрами. На щастя, до наших днів збереглося кілька рукописних книжок 11-12 ст ст., переписаних і оздоблених давньоримськими майстрами. Найдавніша з них - так зване "Остромирове Євангеліє". Книгу було написано в 1056-1057 роках, за князювання в Києві Ізяслава Ярославовича, для новгородського посадника Остромира, певно, найзаможнішого боярина... Це урочистий, великий фоліант, написаний на пергаменті красивим, парадним шрифтом, так званим "уставом".

(З кн.. Ю.Асєєва "Джерела. Мистецтво Київської Русі")


Завдання 4. Прочитати текст. Визначити дане і нове, аналізуючи лінгвістику цього уривка. Спишіть, вставляючи пропущені букви та розділові знаки. Які висновки ви можете зробити з даного тексту?

Зміни в мові протягом життя одного покоління майже непомітні... Разом із тим щомісяця, щодня, ЩОГОДИНИ в літературну мову потрапляє багато слів але ми ц..ого не поміча..мо. Це слова- терміни з вуз..ких спеціальних галузей зна..я. Вони приходять в літературну мову НЕПОМІТНО та згодом коли позначувані ними поня..я стають ознакою щоденного побуту нові терміни поповнюють собою ЗАГАЛ..НОМОВНИЙ словник... Кожне наступне покоління має багат..у мову, ніж попереднє але мова ПОПЕРЕДНЬОГО покоління лиша..т..ся для наступного цілком зрозумілою, бо вона втрачає менше, ніж набуває. Мова Т.Г. Шевченка - це ніби мова нашого поколі..я.

(З кн. В.М. Русанівського "Мова в нашому житті")

*Назвіть терміни та загальновживані слова у тексті.
*Поясніть, як утворено виділені слова.

Завдання 5. Згадайте, з якими творами перегукується цей уривок сучасного поета. За якими словами-образами ви це встановили? Яка їх змістова й художня роль у новому творі? Доведіть, використовуючи подані нижче правила, що дана поезія - складне синтаксичне ціле з точки зору лінгвістики.

Думка
Немовби це було зі мною:
І схованка в кінці садка,
Й наука в п'яного дяка,
Зла мачуха і хліб з водою,
І за селом ягнята пас
Немовби я, а не Тарас.
І в серці перша цвіть - Оксана,
А потім - козачок у пана.
Не козачок - безправний раб.
Ніхто й ніщо. Невільник долі.
І раптом викуп із неволі,
В якій тримав його сатрап.
                         (О.Підсуха)

*Як співвідноситься заголовок із текстом поезії?
*Зробіть пунктуаційний розбір окремих фраз (на вибір). Які розділові знаки увиразнюють настрій автора, його схвильовані роздуми?

Завдання 6. До складу "двохсот квіток рідної мови" (бесід про рідне слово) В. О. Сухомлинський увів названі нижче контексти. Обґрунтуйте цей вибір. Спробуйте встановити автора кожної перлини рідної мови. Скільки ССЦ у наведеному уривку?

Між ярами над ставами верби зеленіють. Зелений гай густесенький. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва. Вечірня зіронька встає. Гомін, гомін по діброві, туман поле покриває. У долині село лежить. Защебетав соловейко - пішла луна гаєм. Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Минуло тепле літечко, настали холода. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав (місяць між хмарами). Як не любити зими сніжно-синьої в Україні моїй? Як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить? Та вже весна, та вже красна; зі стріх вода капле. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою.

*Доповніть самі декількома літературними прикладами цей список видатного літератора-педагога.
*Які з названих "квіток" вам особливо імпонують і чому?

Завдання 7. Проаналізуйте ССЦ даного тексту. Походження слова ЖАЙВОРОНОК остаточно не з'ясовано. Одні думають, що перша частина слова пов'язана з ЖАР; інші - з ГАЙ (порівняйте гайворон). Поясніть, чому автор так упевнено говорить саме про таке народження даного слова. Яка художня мета цього переконання?

...Восени перелітні птахи збираються в далеку путь. На СПУСТІЛИХ полях лишаються одинокі пташки - у тієї крильце підрізане, та вирвалась із пазурів хижака скалічена. А попереду СУВОРА зима з хуртовинами і морозами. Що чекає на цього жайворонка? Замерзне бідолаха... А як гарно він співає, наповнюючи весною і влітку степ ЧАРІВНОЮ музикою! Жайворонок - це дитя сонця. У казці розповідається: "Народилася ця пташка із сонячного вогню." Тому і назвав її наш народ жайворонком - жарворонок... А хто з вас не знає, як боляче, коли в сильний мороз терпнуть пальці... Ви поспішаєте додому, до теплої печі, до лагідного вогника...

(З кн. В.Сухомлинського "Серце віддаю дітям")

*Доберіть синоніми й антоніми до виділених слів.
*Обґрунтуйте всі випадки постановки тире в тексті.

Завдання 8. Прочитайте і спишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте ССЦ (за малюнком). Вкажіть елементи наукового стилю, які введено до художньо-поетичного тексту.


Злитки золоті
...А поспитай звичайного займенника,
за кого він у мові? За іменника!
(Хоч може цей наш скромний посередник
замінювать числівник і прикметник.)
Прислівник звик, незмінюваний в мові,
ознаки різні виражать при слові.
Сполучник каже: скромну роль я маю,
але слова я в мові сполучаю.
І частка мовить: слово я службове,
але людині чесно я служу.
І, будьте певні, в інтересах мови
і так і ні де треба я скажу.
А вигук може пролунать, як дзвін,
у мові мабуть найщиріший він!
Частини мови! Назви наче й звичні,
полюбиш їх - красиві, поетичні!...
                        (Д.Білоус)

*Назвіть відомі вам орфограми в тексті.
*Спробуйте подібним чином сказати про якусь частину мови.

Завдання 9. Прочитайте. Зробіть висновок про місце української мови серед інших слов'янських мов і про межі її вживання. Проаналізуйте ССЦ даного тексту. Переписуючи, замініть цифру словами.

У світі налічується близько 3 тисяч мов. Одні з них перебувають між собою у близькій спорідненості, інші більш віддалені одна від одної... До близькоспоріднених мов належать східнослов'янські (російська, українська, білоруська). Їх близькими родичами є і решта слов'янських мов: польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, сербо-хорватська, словенська, болгарська і македонська... Споріднені мови об'єднуються у групи мов. Разом із тим усі мовні групи - слов'янська, германська, романська та інші - належать до однієї сім'ї - індоєвропейських мов...

(За кн. В.М. Русанівського "Українська мова")

*Назвіть усі слов'янські мови, які ви знаєте. Де ще, крім України, користуються українською мовою?

Завдання 10. Прочитайте. З'ясуйте стилістичну природу повторень (тавтологій) спільнокореневих слів: де вони виправдані, а де - ні. Відредагуйте, де потрібно, і запишіть. Визначте типи речень, поясніть ужиті в них розділові знаки. Визначте дане й нове в кожному реченні. Зробіть розбір виділених слів за будовою. Які з них підлягають словотворному розбору?

1. Тут СОСНИ СОСНОВІ, БЕРЕЗИ БЕРЕЗОВІ, і ЛЮДИ ЛЮДЯНІ тут.
2. Тож веселімось, ЛЮДОНЬКИ, на ЛЮДЯХ. Хай меле млин свою одвічну дерть.
3. На ціле ПОЛЕ в ПОЛІ цвів ромен. (З тв. Л. Костенко)
4. Твоя ЗОРЯ, задумлива і строга, ЗОРИТЬ подовгу уночі й мені. (Г.Світлична)
5. Багато йшло людей на заробітки в Таврію, щоб заробити грошей. (З учнівського твору)

Завдання 11. Виразно прочитайте поезію, назвіть її стиль. Образи якого Шевченкового твору перекликаються з новітніми мотивами? Яка художня й смислова мета цих паралелей-зіставлень? Поясніть, чому в автора наростає тривога за стан екології в Україні. Виділіть художньо-стилістичні засоби образності: епітети, метафори, порівняння, фразеологізми, протиставлення, виправдана тавтологія, гра словами, поетична лексика, асонанси тощо. Визначте дане й нове цієї поезії. Зробіть синтаксичний розбір простого й складного речень (на вибір).

САД
Ось-ось весна прокинеться в саду.
У білі сукні вдягнуться черешні.
А я у сад світ за очі піду
Шукати дні, загублені й прийдешні.
Цей сад як рай! Немає більш, мабуть,
Таких садів - хіба що в ностальгії, -
На Україні так вони цвітуть,
Що цілий світ у цвіті їх біліє!
Не можуть їм завадити й дощі,
Холодні і їдкі, мов хімікати,
І тільки десь поділися хрущі
У тім садку вишневім коло хати.
                                     І. Гнатюк

Завдання 12. Прочитайте і спишіть. Визначте, до якої частини мови належить кожне слово поезії. Розберіть виділені слова як частини мови.
Назвіть окремо повнозначні та службові слова. Чому вони так називаються?
Визначте стиль уривка і притаманні йому мовні засоби. Доведіть, що слова тут уживаються не тільки для повідомлення, а й для естетичного впливу на читача.
Проаналізуйте дане й нове цієї поезії.

КОЛОДЯЗНИЙ ЖУРАВЕЛЬ
Журавлі летять у вирій
Ген за ТРИДЕВ'ЯТЬ земель.
А один в селі лишився -
Синьоокий ЖУРАВЕЛЬ.
Журавлі ЛЕТЯТЬ у вирій
В день холодний та ясний,
А один - в селі лишився,
Став КОЛОДЯЗНИМ.
Мій журавель,
У НЬОГО очі сині.
Хай кличе в мандри осінь золота,
Та знає він, що ЛИШ НА Батьківщині
Солодкою стає проста вода...
                                     (Ю.Рибчинський)

Завдання 13. Прочитайте і перепишіть, вставляючи пропущені розділові знаки. Назвіть типи складних речень. Проаналізуйте засоби зв'язку між окремими частинами в цих реченнях. Проаналізуйте дане і нове кожного речення.

1. Вже в надвечір'ї гаснуть осокори мерехкотить підфарниками шлях.

2. Такого болю прагну щоб не гас щоб сяяв крізь важкі словесні сплети і обертався на вогні в алмаз!

3. Від пісні пригортаються дерева і будиться в ріллі сухе зерно.

4. Той ліс що я дитиною садив гуде й шумить на кам'янім узгір'ї.

5. Побудьмо мамо коло мене допоки сонця я нап'юсь.

6. Писав я ці сонети восени бо жив на Тернопіллі у селі... (Із тв. Д.Павличка)

Завдання 14. Напишіть твір-опис квітки (на вибір), включивши 2-3 синтаксичні цілі

У проміннях сонця ніжних, Комиші береги обліпили,

Край веселого струмка, На ставу – дзеркала молоді;

Білий росяний підсніжник Сніжнобілі даруночки лілій

Раптом блиснув з-під містка Розцвіли у прозорій воді

Цвітуть троянди в літній час, У зеленому тугому листі,

Хоч гілочки колючі. Широкому, немов долоні,

Та квіти гарні, як атлас - Розкрились чашечки барвисті

Пахучі – препахучі. Тюльпани жовті та червоні

Питання для самоконтролю:

 • З’ясуйте, чому група речень називається складним синтаксичним цілим.

 • Чим відрізняється складне синтаксичне ціле від речення?

 • Чому ССЦ переважно використовується в книжному мовленні?

 • Дайте визначення абзацу.

 • З якою метою текст ділять на абзаци?

 • Чому в абзаці виділяють тематичне речення?

 • Які є види і способи між фразового зв’язку в тексті?

 • Назвіть засоби зв’язку речень. Наведіть приклади.

 • Що таке актуальне членування речення і чим воно відрізняється від граматичного?

 • На прикладах доведіть роль теми і реми в реченні.

 • Чим відрізняється послідовний і паралельний зв’язки речень у тексті?

ПИШІТЬ І ГОВОРІТЬ ПРАВИЛЬНО

Мати у своєму розпорядженні

Розписка про одержання грошей

Розв’язати конфлікт

Прийняття до виконання, ло розгляду

Відкрити дебати за доповіддю

За попередніми даними (підрахунками)

Товари широко вжитку

Мати пільги (права, нагоду)

Користуватися послугами зв’язку

Підлягати виконанню (покаранню, оскарженню, оголошенню)

Цитувати напам’ять (з пам’яті)

Зниження курсу валюти

! Різьблене коромисло

Ненавидіти зло

Нещасна біднота

Яскраві стрілки

Плакуча верба

Нездійснені мрії

Нездійсненні бажання

Збудований трубопровід

Хвилюватися казна-як

? Визначте основні орфограми у поданих словах

Обабіч, впродовж, проміж, з-за, з-перед, з-поза, з-проміж, з-посеред, назустріч, навпроти, наприкінці, напередодні, окрім, побіля, в напрямі, згідно з, на шляху до, незважаючи на, під кінець, у зв’язку, стосовно того, що ж до, залежно від, незалежно від, адже, начебто, теж, тобто, або ж, після того як, у міру того, тому-то, якби-то, абихто, аякже, треба-таки, поки-що, невже, неначебто, біжи-но.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!