ЛЕКЦІЯ з дисципліни «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ"за темою №6:"ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ КЕРІВНИКА НА ПІДЛЕГЛИХ"

Опис документу:
Влада і авторитет проявляються тією мірою, якою од­на сторона, мобілізуючи свої можливості, намагається змінити поведінку іншої за допомогою засобів впливу. Зумовлені психологічним впливом зміни зникають, як тільки людина або група людей виходить зі сфери впливу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ" за темою №6: "ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ КЕРІВНИКА НА ПІДЛЕГЛИХ"
Слайд № 1

ЛЕКЦІЯ з дисципліни «ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ" за темою №6: "ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ КЕРІВНИКА НА ПІДЛЕГЛИХ"

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Влада як психологічне явище. 2. Авторитет керівника – суб’єктивний компонент управління.
Слайд № 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1. Влада як психологічне явище. 2. Авторитет керівника – суб’єктивний компонент управління.

ПИТАННЯ №1.ВЛАДА ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Влада і авторитет проявляються тією мірою, якою од­на сторона, мобілізуючи свої можливості, намагається змін...
Слайд № 3

ПИТАННЯ №1.ВЛАДА ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ Влада і авторитет проявляються тією мірою, якою од­на сторона, мобілізуючи свої можливості, намагається змінити поведінку іншої за допомогою засобів впливу. Зумовлені психологічним впливом зміни зникають, як тільки людина або група людей виходить зі сфери впливу.

Обов'язок керівника — постійно впливати на підлег­лих. На практиці такий вплив може бути як позитив­ним, так і негативним, що викликане різними при...
Слайд № 4

Обов'язок керівника — постійно впливати на підлег­лих. На практиці такий вплив може бути як позитив­ним, так і негативним, що викликане різними причинами: індивідуальна майстерність, професіоналізм, ко­мунікативні та інші вміння керівника, його авторитет, стиль управління, масштаб влади; наявність у підпорядкованих керівнику індивідів різних інтересів, світогляду, способів мислення.

Влада — здатність і можливість здійснювати певний вплив на ді­яльність, поведінку людей за допомогою різних засобів — волі, права, авторитету, наси...
Слайд № 5

Влада — здатність і можливість здійснювати певний вплив на ді­яльність, поведінку людей за допомогою різних засобів — волі, права, авторитету, насилля.

Джерелами влади керівника над підлеглими є (Дж. Френч, Б. Рейвен): чинне законодавство, межі посадової компетенції в організації; застосування вина...
Слайд № 6

Джерелами влади керівника над підлеглими є (Дж. Френч, Б. Рейвен): чинне законодавство, межі посадової компетенції в організації; застосування винагород (підвищення заробітної плати, встановлення премій, доплат, надання змоги ви­користовувати в найзручніший час відпустки, виконувати цікавішу, бажанішу роботу); застосування примусу (здатність отримати бажа­ну згоду під тиском і страхом покарання, тобто догани, по­ниження посади, звільнення з посади, інколи фізичного насилля). Формами примусу є критика, присутність ке­рівника під час виконання роботи його підлеглими;

референтна влада (базується вона на привабливих особистісних рисах керівника). Намагання співробітників бути схожими на такого керівника наділяють ...
Слайд № 7

референтна влада (базується вона на привабливих особистісних рисах керівника). Намагання співробітників бути схожими на такого керівника наділяють йо­го додатковою владою над ними; влада, заснована на досвіді (проявляється у визнанні, що індивід наділений недоступними для інших спеціальними знаннями).

Владні відносини — можливість однієї людини панувати над ін­шою, впливати на неї, здійснювати свою волю у взаємодії. Підґрунтям владних віносин є в...
Слайд № 8

Владні відносини — можливість однієї людини панувати над ін­шою, впливати на неї, здійснювати свою волю у взаємодії. Підґрунтям владних віносин є вплив. Психологічний механізм ут­вердження влади в управлінні формувався протягом ба­гатьох років. Так, великий китайський філософ Конфуцій намагався вирішувати проблеми владних відносин в управлінні країною етико-психологічним шляхом діяльності правителя, який має слугувати народові, правити за допомогою свого морального прик­ладу. Італійський суспільний діяч, мислитель, один з перших буржуазних теоретиків капіталістичних відно­син Н.Макіавеллі вважав, що ефективний вплив на лю­дей в управлінні передбачає знання причин їх вчин­ків, інтересів і прагнень, захоплень і психологічних особливостей людської природи. Представник англій­ської школи епохи Просвітництва Ф.Бекон стверджу­вав, що управління, управлінські відносини між прави­телем і підлеглими повинні регулюватися законом.

Вплив може бути й одностороннім, без зворотного зв'язку, коли керівник не зацікавлений або байдужий до отримання інформації від підлеглих. Зворотна...
Слайд № 9

Вплив може бути й одностороннім, без зворотного зв'язку, коли керівник не зацікавлений або байдужий до отримання інформації від підлеглих. Зворотна інформа­ція може бути і позитивною, і негативною, що залежить від різних обставин: підлеглі можуть неправильно зрозуміти вимоги і завдання, які ставить перед ними керівник; поведінка і реакція підлеглих на управлінську си­туацію може бути різною; нечіткість поставлених керівником завдань тощо.

Ефективність будь-якого способу психологічного впливу керівника на підлеглих залежить від таких чин­ників: - знання особливостей партнера по спілку...
Слайд № 10

Ефективність будь-якого способу психологічного впливу керівника на підлеглих залежить від таких чин­ників: - знання особливостей партнера по спілкуванню (культурно-освітніх, національних, вікових, психологічних та професійних рис); - досконалого знання змісту, предмета обговорення; - уміння об'єктивно оцінювати свої особистісно-ділові риси, компетентність щодо винесених для з'ясування проблем. Завищеність (як і заниженість) самооцінки створюють додаткові труднощі керів­нику в досягненні мети; - володіння технологічним інструментарієм риторики.

ПИТАННЯ №2. АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА – СУБ'ЄКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ УПРАВЛІННЯ Іноді управлінці думають так: "Я — керівник, моє завдання — керу­вати підлеглим...
Слайд № 11

ПИТАННЯ №2. АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА – СУБ'ЄКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ УПРАВЛІННЯ Іноді управлінці думають так: "Я — керівник, моє завдання — керу­вати підлеглими (тобто виробничим процесом), а вони повинні мене поважати і слухати". Проте це зовсім не так. Обійнявши посаду управлінця, людина, як правило, не має особистого авторитету. Разом із посадою вона одержує повноваження і владу, які додають сили впливу особистості керівника лише на деякий час. Авторитет же треба завойовувати.

Авторитет – це громадське визнання особистості, оцінка колективом відповідності суб’єктивних властивостей людини об’єктивним потребам діяльності.
Слайд № 12

Авторитет – це громадське визнання особистості, оцінка колективом відповідності суб’єктивних властивостей людини об’єктивним потребам діяльності.

Досвід показує, що процес становлення авторитету — справа копітка і тривала. Проте цей процес можна прискорити, якщо знати, які саме риси керівника...
Слайд № 13

Досвід показує, що процес становлення авторитету — справа копітка і тривала. Проте цей процес можна прискорити, якщо знати, які саме риси керівника є визначальними у формуванні авторитету, які його вчинки викликають повагу в підлеглих, а які відштовхують. Авторитет — це стійке ставлення до іншої людини, яке виражається насамперед у почуттях довіри і поваги до неї. Саме цим ставлення до авторитету відрізняється від ситуативних переживань задоволеності іншою лю­диною. Серед компонентів авторитету особливо важливу роль відіграє довіра. Вона ґрунтується на переконаності у наявності в іншої особи певних заслуг, впевненості, що вона діє компетентно і правильно, не підведе в складній ситуації, виявить щирість і добру волю.

Авторитет залежить від професійно-ділових, морально-комунікативних та адміністративно-упорядницьких (стилю управлін­ня) особливостей.
Слайд № 14

Авторитет залежить від професійно-ділових, морально-комунікативних та адміністративно-упорядницьких (стилю управлін­ня) особливостей.

"Авторитет пригнічення”, за словами А. Макаренка, — найстраш­ніший. Як правило, його домагаються люди низької загальної культури. Псевдоавторитет п...
Слайд № 15

"Авторитет пригнічення”, за словами А. Макаренка, — найстраш­ніший. Як правило, його домагаються люди низької загальної культури. Псевдоавторитет пригнічення полягає в прагненні керівника шляхом демонстрації переваги у правах, безперервних погроз скориста­тися владою, тримати підлеглих у постійному збудженні, стані страху пе­ред можливістю покарання. Підлеглі уникають спілкування з таким керівником, вони починають відчувати свою малозначущість, неповноцінність, не проявляють ініціативи, гордості за свій колек­тив. Тяжіння до "авторитету пригнічення” в результаті призводить до краху керівника, і колектив звільняється від нього.

"Авторитет резонерства”. Керівник вважає, що постійні бесіди повчального характеру посилюють його вплив на людей (замість того, щоб де потрібно зас...
Слайд № 16

"Авторитет резонерства”. Керівник вважає, що постійні бесіди повчального характеру посилюють його вплив на людей (замість того, щоб де потрібно застосувати владу або обмежитися лаконічним зау­важенням). Люди по-різному реагують на резонерство: одні не витримують його і будь-що намагаються уникнути. Інші входять у стан агресії і йдуть на відкритий конфлікт із керівником. А треті звикають до нього, все мовчки вислуховують і продовжують працювати як завжди.

"Авторитет педантизму” — це схильність до суціль­ного контролю, дрібниць, яка, як правило, характерна некомпетентним керівникам, які не мають профе...
Слайд № 17

"Авторитет педантизму” — це схильність до суціль­ного контролю, дрібниць, яка, як правило, характерна некомпетентним керівникам, які не мають професійної довіри серед підлеглих. Вони застосовують надумані критерії оцінки праці людей, які не мають нічого спільного зі змістом роботи, але дозволяють зробити людину залежною.

"Авторитет підкупу” має місце тоді, коли керівник дотримується правила, що винагорода за працю прямо залежить від особистих бажань керівника. Це ви...
Слайд № 18

"Авторитет підкупу” має місце тоді, коли керівник дотримується правила, що винагорода за працю прямо залежить від особистих бажань керівника. Це викривлює зміст службових відносин, породжує при­служництво. Ділові відносини в такому разі набувають форми особи­стої відданості керівникові, який є благодійником за рахунок держави.

"Авторитет відстані” полягає в тому, що керівникові здається: чим далі він від підлеглих, чим рідше він з ними бачиться, тим сильніший його вплив н...
Слайд № 19

"Авторитет відстані” полягає в тому, що керівникові здається: чим далі він від підлеглих, чим рідше він з ними бачиться, тим сильніший його вплив на них. Прихильники такого авторитету прагнуть закріпити його шляхом створення штучних, бюрократичних бар'єрів між собою і підлеглими, встановлення для себе різних привілеїв, штучного виокремлення з колективу, самозвеличування.

"Авторитет доброти” виникає на основі неправильного розуміння сутності чуйного ставлення до підлеглих і характеризується низькою вимогливістю до ни...
Слайд № 20

"Авторитет доброти” виникає на основі неправильного розуміння сутності чуйного ставлення до підлеглих і характеризується низькою вимогливістю до них. Це послаблює волю людини, дезорганізує, заважає перспективі росту, зав­дає шкоди особистості й справі.

"Авторитет чванства” — це зверхність, пихатість, зас­нована на минулих або уявних, надуманих заслугах. Чванство — надмірне захоплення владою. Такий...
Слайд № 21

"Авторитет чванства” — це зверхність, пихатість, зас­нована на минулих або уявних, надуманих заслугах. Чванство — надмірне захоплення владою. Такий керівник формально або підкреслено поблажливо ставиться до підлеглих, не заглиблюється в їх потреби. Усім своїм виглядом, манерою поведінки, напускною поважністю він при­нижує підлеглих, підкреслюючи виключність своєї персони. Чванливий керівник часто аргументує свою діяльність, посилаючись на свій вік, освіту й соціальне положення. Досить часто вони вживають такі фрази: "Ось доживете до моїх років, тоді й будете судити", "Спочатку отримайте диплом, а потім і поговоримо", "Займете моє місце, тоді й будете вирішувати".

Аналізуючи процес формування псевдоавторитетів, психолог Є.Вендров назвав кілька причин їх виникнення: Керівник вважає, що немає потреби радитися з...
Слайд № 22

Аналізуючи процес формування псевдоавторитетів, психолог Є.Вендров назвав кілька причин їх виникнення: Керівник вважає, що немає потреби радитися з підлеглими, рахуватися з ними, бо свідомість підлеглих ще не на достатньому рівні. Керівник вважає: підлеглі повинні його боятися. Хоча відомо, що такі їх риси, як охайність, виконавча дисципліна, чіткість у роботі, виховуються насамперед не грубістю, криком і покаранням, а силою авторитету керівника. Досягти псевдоавторитету легше і мати його зручніше, ніж істинний. Можна менше вимагати від себе, не завантажувати уваж­ним вивченням справ і вчинків, аналізом мотивів, що спонукали до їх здійснення. Набагато легше карати, кричати, ніж професійно й правильно організовувати виробничий процес.

Грубість, чванливість, самодурство можуть бути засобом самоза­хисту, бо саме нормальні людські стосунки одразу ж викриють його невихованість, неком...
Слайд № 23

Грубість, чванливість, самодурство можуть бути засобом самоза­хисту, бо саме нормальні людські стосунки одразу ж викриють його невихованість, некомпетентність, непридатність до управлінської діяльності. Цим пояснюється і хвороблива нетерпимість таких горе-керівників до критики. Такі риси характеру, як властолюбство, завищена самооцінка. Поведінка вищого керівництва.

ВИСНОВОК: Психологія управління як наука ставить перед собою певні завдання, що забезпечують розвиток наукових концепцій і розробку рекомендацій із...
Слайд № 24

ВИСНОВОК: Психологія управління як наука ставить перед собою певні завдання, що забезпечують розвиток наукових концепцій і розробку рекомендацій із найбільш ефективного управління правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності ОВС. Базовою наукою психології управлінняє загальна психологія та теорія управління, тому перша, будучи за своїм характером і спрямованістю суспільною наукою, тяжіє до природничих засад свого походження. Психологія управлянні пов'язана з юридичними науками: теорією держави і права; кримінальне і цивільне право, кримінальний і цивільний процеси, кримінологія і криміналістика та теорією управління. До наукових методів психології управлінняналежать: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв'ювання, природний і лабораторний експерименти, біографічний метод, метод незалежних характеристик, метод проектів тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн