Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КТП "Українська мова" 4 клас, для дітей з особливими освітніми потребами

Українська мова

Для кого: 4 Клас

08.09.2021

183

33

0

Опис документу:
календарно тематичне планування з "Української мови", для учнів 4 класу - з ООСП (порушення інтелектуального розвитку), складений на основі типової програми Наказ міністерства освіти і науки України від 29.01.2021 року № 121 Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи ______________О. С. Кушнерик

«_______»_____________ 2021р.Календарно тематичне планування

з української мови

(4 години на тиждень)


для 4-А класу на 2021-2022 н. р.

Вчитель: Добровольська С.С.
п/п


Зміст програмового матеріалу

Кіл-сть годин


Дата

Повторення за 3 клас

1

2

Правила написання рядкових і рукописних букв.

Дотримання на письмі правильного зєднання букв

2


3

Звуки і букви. Розрізнення голосних і приголосних звуків

1


4

Визначення місця звука (букви в слові).

Голосні звуки, визначення голосних в словах

1


5

Списування, написання під диктовку слів, простих речень

1


6

Приголосні звуки. Визначення місця приголосного звука в слові

1


7

Вимова приголосних звуків. Спостереження за станом артикуляційного апарату

1


8

Звукобуквенний агаліз. Побудова звкової схеми слів

1


9

Складання простих речень за допомогою малюнків.

Написання їх в зошит

1


10

Слова, що означають назви, дії, ознаки предметів. Складання з ними словосполучень, речень.

1


11

Пов’язування речень у зв’язне висловлювання – текст. Слова, протилежні за значенням

1


Мова і мовлення

12

13

Мова, як засіб спілкування.

Рідна, державна та інші мови

2


14

Усне мовлення мовлення

1


15

Писемне мовлення

1


16

17

18


Культура мовлення.

Спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.


3


Звуки і букви

19

Голосні й приголосні звуки.

Сприймання, розрізнення, місце в слові.

1


20

21

Голосні звуки.

Побудова звукової схеми слів.

2


22

23

24

Приголосні звуки.

Сприймання на слух, (артикуляційні вправи, орієнтація на звучання) позначення їх на письмі буквами.

Побудова звукової схеми слів.

3


25


Розрізнення приголосних звуків (глухі та дзвінкі, тверді та мякі)

1


26

Дзвінкі і глухі приголосні.

1


27

Дзвінкі і глухі приголосні в середині і в кінці слова.

1


28

Тверді та мякі приголосні. Звукобуквенний аналіз

1


29

Пом’якшення приголосних перед я, ю, є, ї та знаком мягшення

1


30

Аудіювання. Казка про двох сусідів, щастя і біду під припічком.

Словникова робота.

1


31

Буквосполучення йо, ьо у словах

1


32

Запис слів з йо, ьо. Перенос слів з йо, ьо

1


33

Повторення і закріплення вивчегного

1


34

Алфавіт. Використання алфавіту у роботі зі словником

1


35

Розташування букв і слів у алфавітному порядку з орієнта цією на одну–дві букви.

1


36

Наголос у словах.

Наголошені й ненаголошені голосні.

1


37

Перевірка написання ненаголошених голосних зміною форми слова (веснА-веснИ).

1


38

Перевірка написання слів з ненаголошеними голосними добором споріднених слів (за зразком).

1


39

Подовження приголовних у словах.

1


40

Найуживаніші слова з подовженими приголосними.

Перенос слів з подовженням приголосних.

1


41

Розрізнення на слух і на письмі слів з подовженими приголосними.

1


42

43

Апостроф.

Вживання апострофа після б, п, в, м, ф, у кінці складу після р перед я, ю, є, ї.

2


44

Запис і перенос слів з апострофом.

1


45

Повторення і закріплення вивчегного

1


46

Діагностична робота з теми: «Звуки і букви»

1


Слово

47

48

Слова, що означають назви предметів.

Практичне ознайомлення та розрізнення таких слів.

2


49

50

Групування слів – назв предметів за запитаннями хто? що?

2


51

Велика буква у власних назвах.

1


52

Аудіювання. Місто Київ.

Написання великих букв у власних назвах.

1


53

Слова в однині і множині.

1


54

55

Складання з розрізної азбуки слів, запис їх в зошит.

Співвідношення слова і реального обєкту(ів).

2


56

Заміна іменників на особові займенники (практично, без визначення поняття)

1


57

58

Слова, що означають дії предметів.

Практичне ознайомлення та розрізнення таких слів.

2


59

Формування вмінь ставити питання до дієслів

1


60

Узгоджування слів - назв предметів і слів – дій

1


61

Творче завдання. Тема : «Мій режим дня» (структурувати речення з дотриманням лексико-граматичної сполучуваності іменників та дієслів)

1


62

Повторення і закріплення вивченого

1


63

Слова, що означають ознаки) предметів.

Практичне ознайомлення та розрізнення таких слів.

1


64

Формування вмінь ставити питання до прикметників

1


65

Узгоджування слів – назв предметів і слів – ознак предметів.

1


66

Близькі і протилежні за значенням прикметники.

1


67

Добір влучних прикметників до іменників і навпаки.

1


68

Діагностична робота. Диктант (по темі «Іменник. Прикметник»)

1


69

Слова – прийменники, слова – сполучники

1


70

71

Розділене написання прийменників зі словами, частки не з іменниками і дієсловами

2


72

73

Повязування слів, частин речення і речень за допомогою прийменників.

2


74

75

Вживання сполучників

2


76

Звертання до дорослих, до дітей в Україні.

Етикетні норми культури спілкування

1


77

78

Слова, протилежні й подібні за значенням (антоніми й синоніми)

2


79


Споріднені слова.

Перевірка правильності запису слова зміною форми слова або добором за зразком споріднених слів

1


80

Вживання у мовленні споріднених слів

1


81

82

Спільнокореневі слова.

Спостереження за значенням спільнокореневих слів.

2


83

Спільна частина спільнокореневих слів. Корінь слова.

1


84

Спостереження за однаковим написанням коренів у спільнокореневи словах.

1


85

Складання речень зі спільнокореневими словами.

1


86

Аудіювання. Прослуховування тексту, що читає вчитель. Розуміння слів, подібних за значенням: книга Марійки – Марійчина книга

1


87

Повторення і закріплення вивченого

1


88

Діагностична робота з теми: «Слово»

1


Речення

89

90

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

2


91

Виділення речень з усного мовлення і тексту

1


92

93

94


Речення, в яких є повідомлення, запитання, наказ (розповідні, питальні, спонукальні)


3


95

Розділові знаки в кінці речень.

Велика буква на початку речення, крапка в кінці речення

1


96

97

Речення з однорідними членами.

Кома при пелеліку слів у реченні.

2


98

Головні члени речення. Встановлення звязку

1


99

Визначення в реченні кількості слів, їх послідовності. Графічна модель речення.

1


100

Складання речень за графічними моделями.

1


101

Побудова речень (із слів запропонованих вчителем) до сюжетних малюнків

1


102

Творче завдання. Побудова речень до малюнків.

Тема: «Весняне пробудження природи»

1


103

104

Побудова простих речень за зразком, запитанням, малюнком

2


105

Упорядкування деформованих речень.

Усна народна творчість (прислівя, приказки, загадки)

1


106

Конструювання словосполучень. «Спілкування вдома, у школі, на вулиці, у громадських місцях»

1


107

Запис речень під диктовку вчителя.

"Роль свят у житті людини»

1


108

109

Звертання. Інтонація речення зі звертанням.

Запис самостійно складених речень, підписів під малюнками, ілюстраціями

2


110

Повторення і закріплення вивченого

1


111

Діагностична робота з теми: «Речення»

1


Текст

112

Поняття про текст.


1


113

114

Складання розповіді за малюнком на визначення послідовності подій у тексті. Запис в зошит.

2


115

116

Визначення теми тексту (за заголовком, планом або змістом головної думки твору).

2


117

Аудіювання. Прослуховування тексту, що читає вчитель. Виділення головної думки твору. Колективне складання плану. Добір заголовку.

1


118

119

Основні частини тексту: зачин, основна частина, кінцівка.

2


120

121

Поділ текстів на логічно завершені частини за даним планом

2


122

123

Робота з мнемотаблицями

2


124

Творче завдання. Робота в групах. Складання звязної розповіді – казки (користування мнемотаблицями)

1


125

Вибіркове списування тексту за завданням вчителя

1


126

Спостереження над засобами звязку у текстах

1


127

128

Спостереження над текстами різних типів (розповідь, опис)

2


129

Аудіювання. Слухання тексту.

Переказування тексту за запитаннями, за поданим планом, сюжетними малюнками, дотримуючись послідовності (самостійно та за допомоги вчителя)

1


130

Творча робота. Складання під керівництвом вчителя привітання, запрошення (рідним, друзям, вихователю)

1


131

Повторення і закріплення вивченого

1


132

Діагностична робота. Списування тексту (тема: «Літо»)

1


Повторення та узагальнення вивченого за рік

133

134

Звуки і букви. Звукобуквенний аналіз слів

2


135

136

Апостроф. Наголос. Подвоєння приголосних

2


137

138

Конструювання словосполучень.

Побудова речень

2


139

140

Розповідні, питальні, окличні речення.

Велика буква на початку речення. Розділовий знак в кінці.

2


141

142

Основні частини тексту.

Складання плану, добір заголовку.

2


143

Вибіркове списування тексту за завданням вчителя

1


144

Узагальнення та систематизація знань учнів за рік

1
«ПЕРЕВІРЕНО»

Завуч школи____________Д. І. Фурман

«_______»_____________2021 рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.