і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Креативне навчання на уроках німецької мови

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виступ на педраду (лютий)

"Креативне навчання на уроках німецької мови"

Вчитель: Островчук О.І.

Креативне навчання на уроках німецької мови базується на творчих здібностях. .
Тобто, креативність - це „ здібність до творчості та створення умов, які полегшують і стимулюють творчий процес, забезпечують оцінювання його продуктів. Креативність виявляється в тому, що свідомість людини відбирає асоціації , яких немає в зовнішньому світі й пам’яті, та утилізує їх відповідними засобами, орієнтуючись на певні установки".
Суть творчості - дивувати і пізнавати , це вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях , це зацікавленість і відкриття нового і здатність до глибокого пізнання особистого досвіду.
Одним з основних завдань освіти є формування творчої особистості. Звичайно , не всі у класі мають одинакові здібності. Тому завдання вчителя я вбачаю у виявленні та розвитку їх у кожного учня на кожному уроці. Допомагає в цьому проектна технологія.
Проектна технологія навчання полягає у спрямуванні та стимулюванні інтересу учнів до нових знань , розвитку пошукових зусиль дитини через пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми і застосування їх у конкретній діяльності.
Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетентності учнів , а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих, креативних здібностей дитини . Проектуючи , учень навчається творчо мислити , самостійно планувати свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи , удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співпраці.
Проектний метод передбачає стимулювання активності учнів щодо формування запитів інформації, вміння консультувати , допомагати , оцінювати тощо .
Завдання вчителя іноземної мови, яке я ставлю на уроках - наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя , соціалізації учнів .
З метою розвитку інтересу до вивчення іноземної мови , урізноманітнення форм і методів роботи в практиці своєї роботи я застосовую інноваційні технології, але в жодному разі не перевантажую ними уроки .
Як відомо , творчість не терпить насилля . Оптимальним середовищем , яке сприяє виявленню креативних можливостей , є демократична, відкрита, емоційно насичена , позитивна атмосфера креативної співпраці, взаєморозуміння , доброзичливості, поняття ( інколи з обговоренням ) пропозицій учнів , довіра і віра в розумові особистістні можливості учнів .
На уроках намагаюся всіляко заохочувати діяльність учнів , переконую в необхідності свідомого засвоєння матеріалу , знань , які знадобляться їм у майбутньому , стимулюю
їхню мотивацію , створюю ситуацію успіху . Це знижує психологічне навантаження . допомогає учням подолати страх помилок, вільно долучатися до роботи , тобто створюючи необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу . Це сприяє самовираженню і саморозвитку , підвищує комунікабельність , творчу активність та ініціативу.
Уроки проводжу в швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу , використати заощаджений час для країнознавчої інформації, додаткового матеріалу і не дає учням можливості нудьгувати чи „ відходити” від мовного середовища, дає змогу імпровізувати , займатися творчим пошуком та креативно працювати .
З першої хвилини уроку намагаюсь зацікавити учнів , поставити перед ними посильні для них завдання , які б вони хотіли виконати . Мовна зарядка, як правило , базується на знайомому матеріалі і є комунікативним початком уроку .
Наприклад , вивчаючи тему „ Schule“ на мовну зарядку пропоную запитання . Широко використовую парну , групову роботу , яка сприяє спілкуванню , розвиває навички співпраці, виховує почуття товаристськості, прагнення не підвести друзів , бути надійним партнером . В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати як найкраще . Використовую завдання та ігри індивідуального спрямування , які розвивають особистість учня , дають змогу випробувати свої сили , знання , стимулюють постійне прагнення до самоствердження в колективі. Прикладом цього є кросворди ( діти самі охоче складають кросворди з ключовими словами і з великим ентузіазмом розв’язують їх), вправи на словотворення , ігри в ланцюжок (нарощування однорідних членів речення, фраз , цілих речень , а в старших класах - індивідуальні проекти і мій і проекти, як правило з аннотаціями 2-3 учнів ) на різні теми ( „ Die ukrainischen Komponisten“ , „ Die ukrainischen Schriftsteller“ , "Sport, „Die Hauptstadt der Ukraine“ usw.)
Учні з радістю виконують завдання , якщо почуваються рівноправними партнерами вчителя . В таких умовах урок перетворюється на жвавий діалог , обмін інформацією . Цьому сприяють різні форми роботи .
„ Коло ідей” ( „ Kreis der Ideen“ ). Метою такої гри є складання переліку ідей , пропозицій , залучення всіх учнів до обговорення питання . Кожний учень по черзі дає відповідь на поставлене питання , доки вичерпуються всі ідеї . Це дає змогу кожному учню взяти участь у такому виді роботи . До того ж можна уникнути ситуації, коли перший учень має змогу висловити все . Можна пропонувати учням висловити свою думку письмово на картці . Учитель або ведучий збирає картки й записує на дошці зазначений на них перелік ідей або починає дискусію користуючись інформацією з карток (наприклад : „ Was können wir am Wochenende unternehmen ?“ , „ Wie können wir die Natur schützen ?“ )
„ Мікрофон” („Mikrofon“). Гра дає змогу кожному учню сказати щось швидко , по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку . Інші учні не можуть говорити , підказуючи з місця , оскільки право говорити має тільки той , у кого мікрофон . Наприклад : таким чином можна переказувати тексти , робити повідомлення або опитування думки з теми ( „Das Glück . Was bedeutet es für dich ?” s організувати розрядки ( щоб зарядитися знову ) : „ Wann bist du glücklich ?“ , „ Wann ärgrst du dich ?“ , „ Wann faulenzt du ?“ , „ Wie kann ein Mensch sein ?“ тощо .
Мозковий штурм ( Gehiriisturm ) . Ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення , який спонукає виявляти свою творчість та уяву шляхом вираження думок усіх учасників , допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми . Цей вид роботи використовую як правило на підсумкових роботах з теми ( наприклад : „ Wie können wir zum Umwelschutzt beitragen ?”).
Креативний підхід та використання сучасних технологій в процесі викладання іноземних мов дають змогу дітям здобувати знання із задоволенням , а вчителю - отримувати радість від успіху дітей . Особливе значення тут має стратегія заохочення (мені подобається , як ти це сказав, зробив . дякую , що спробував , насмілився ) .Головне - підтримати учня і спонукати його мислити , вносити пропозиції, шукати виходу з певних ситуацій , наприклад , під час написання стислих відповідей , завдань :
-
продавж речення ( Wenn es kalt ist,... Wenn das Wetter schön ist
-
заповнити таблицю .
Експрес - опитування” ( Expreßbefragung ) застосовую для розвитку в учнів мислення , уміння швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу . Так можна проводити перевірку розуміння прочитаного , прослуханого тексту або завдань на зразок :
Вислов свою думку стосовно цитати : „ Geld stinkt niсht. Одним з найефективніших шляхів підвищення результативності креативного навчання іноземних мов є рольові ігри (Rollenspiele ). які дають змогу реалізувати основний методичний принцип - комунікативне спрямування навчання . Рольові ігри сприяють мотивації вивчення іноземної мови , допомагають врахувати психологічно — вікові особливості дітей, їхні інтереси , сферу діяльності, відображають особистий досвід учнів , а головне - моделюють ситуацію реального спілкування .
Зупинюся на основних факторах , які забезпечують реалізацію практичних навчальних завдань :
- доцільність та функціональність гри ;
- мовна спрямованість ;
- ведення гри тільки іноземною мовою ;
- нескладність завдань гри ;
- залучення усіх учнів до ігрової діяльності ;
- логічне долучення до контексту уроку ;
- елемент змагання ;
- визначення переможців.
Наприклад , під час повторення теми „ Погода” (
Das Wetter) проводжу таку рольову гру :
Zu uns ist heute ein Reporter aus Deutschland gekommen . Er möchte euch intervieren . Wer will heute Reporter sein ? Der Reporter muss sich vorstellen und die Fragen über das Wetter im Süden der Ukraine stellen .
Оскільки ця тема вже повторюється , учні добре і швидко відповідають на запитання . Або : Du bist der bekannte deutsche Fußballspieler . Du bist mit deiner Mannschaft nach Kyjiw gekommen . Du bist guter Laune und möchtest mehr über diese schöne Stadt ertahren.
Або після закінчення теми „ Beim Arzt“ учні отримують картки з завданням , за яким вони повинні розіграти ситуацію :
Учень 1 .
Du simulierst eine Krankheit. Du kommst mit deiner Mutter ( deinem Vater) zum Arzt. Du musst ihn überzeugen , dass du wirklich krank bist.
Учень 2. Sie sind ein Arzt. Zu Ihnen kommt eine Frau ( ein Mann) mit ihrem Sohn (ihrer Tochter), der (die ) eine Krankheit simuliert. Befragen Sie ihn ( sie) und stellen Sie die Diagnose fest.
Учень 3. Du biest Mutter (Vater). Du hast ienin ... jährigen Sohn ( eine ... jährige Tochter) der ( die ) sagt, dass er ( sie) krank ist.
На уроках іноземної мови жоден вчитель не може обійтися без гри . Ігрова модель навчання допомагає реалізувати , крім основної дидактичної мети ще й комплекс завдань :
- забезпечення контролю виведення емоцій ;
- надання дитині можливості самовизначення ;
- сприяння та допомога в розвитку творчої уяви ;
- надання можливості удосконалення співпраці в соціальному аспекті;
- допомога у висловлюванні своїх думок .
В ігровій моделі навчання учитель є інструктором , суддею , ведучим . Діти завжди охоче грають у „ пантоміму” ( das Pantomime - Spiel) .
der Lehrer zeigt jeder der zwei Mannschaften ein Wort. sie sollen dieses Wort als Pantomime zeigen und die andere Mannachaft soll dieses Wort raten .
Dieses Wort ist ein Substantiv ( Lehrer - S chüles ) (Melkerin - Friseurin).
Dieses Wort ist ein Adjektiv (kalt - heiß lustig - traurig ).
Dieses Wort ist ein Verb ( lesen - denken. malen- schreiben , suchen - telefonieren ).
Оцінюється робота обох команд .
Пакування валізи” (Kofferpacken ) , найбільше використовується в початкових класах.
1. Ich packe in Koffer ein Ei.
2. Ich packe in meinen Koffer ein Ei, ein Brötchen ...
Це може бути лексика з будь - якої вивченої теми .
Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігри (Assoziatoinspiele ) :
Словниковий їжачок” ( „ Wortigel“ ) стромлю є на свої голки або лише певні частини мови , або , незалежно від частин мови , слова, які асоціюються з головним словом (темою ).
Словникове сонце” ( „Wortsonne“ ) дає учням змогу згадати лексику , утворити всі можливі словосполучення , скласти речення (і, якщо достатній рівень знань учнів - невеликі повідомлення або ситуації).
Ordne die Verben den Wörtern in der Sonne zu . (Manchmal passen auch zwei Verben ) gehen , baden , fahren , liegen , besuchen, hören, legen, lernen, lesen , kochen , tanzen , segeln , spielen , surfen . wandern , schwimmen , züchten .
„ Словниковий павук” ( „ Wortspinne“ ) передбачає ширше охоплення лексики в логічній послідовності аж до складання невеликого оповідання .
Для збагачення словникового запасу учнів , повторення вивченої лексики та зацікавлення учнів у самостійному вивченні нової лексики використовую різноманітні словникові ігри ( Wortspiele): (Rate das Wort! Wer weiß mehr Wörter zum Thema ? Bilde die Sätze mit einem Buchstaben ! Bilde neue Wörter ! Sammle die Silben in Wörtern . Ein Wort in einer Reihe passt nicht. Suche Wortpaare . Was passt zusammen ? Das Wort ist zu finden . „ Wörtersee“ . „ Das Alphabet - Spiel“ , „ Wörterdomino“ , „ Wörterstufen“ u. a.
Для розвитку інтуїції, фантазії. мовної компетенції застосовую креативні вправи - різноманітні тести Lesetest (Leseverständnistest), Grammatiktest, Wortschatztest, Hörverständnistext, Lückentest, складання розрізненого на частини тексту і придумання заголовку до нього .
Дедуктивні завдання . Вибіркова поступова заміна частин тексту , його елементів аж до утворення нового за змістом тексту , зміна перспективи ( переказ тексту від іншої особи),розширення (придумання закінчення тексту , вставляння діалогу , подій ). утворення словникових ланцюжків ( Gasthaus- Haustür), розвязання та складання кросвордів , складання розповіді за малюнком (гумористичного характеру ), вікторини ( підготовка та проведенння), написання читацьких щоденників , подорожі (індивідуальні, парні, групові маршрути , але в усіх різні ) , складання власного повідомлення за 5 - 10 вибраними з тексту ключовими словами , „Neun Strophen finden“ (z. В /zum Lied „ Wenn sich die Igel lüssen , dann müssen, müssen, müssen, sie ganz ganz fein behutsam sein . Wenn sich die Mensch en küssen ... Wenn Elefanten küssen ... )
Das Hobby Lied - Jeden Tag zur Schule ! Ach das tut mir Leid Ich hab“so viele Hobbys . doch leider keine Zeit. Ins Kino gehen und Freunde sehen . Doch Fußball spielen ,
іns Kino gehen und Freunde sehen . Doch ... und Fußball spielen . .
Mach das Lied in jeder Strophe länger , finde erst ein Hobbys wiederhole dann die anderen .
Написання мікроробіт . Наприклад , вивчаючи в 10 класі тему „ Freundschaft , Liebe“ практикую таке завдання : „ Schreibe einen Liebesbrief an irgendjemand aus deiner Grepp . Die Gruppe muss erraten, wer der Empfänger sein soll. Der schönste und gefühlvollste Liebesbrief wird prämiert“ .
Розвитку навичок писемного мовлення сприяєВнутрішній діалог” ( „ Der innere Dialog“ ) ,суть якого полягає у висловленні учнем у письмовій формі суджень , думок ( 2 - 5-7 речень ) певної теми ( „ Погода” , „ Враження про прочитану книжку , переглянутий фільм" , „ Розповідь про другатощо )
Для ефективного та оптимального засвоєння мовного матеріалу , історії, географії . традицій , для інтелектуального розвитку учнів я використовую також інтелектуальні ігри:
Чи знаєш ти країну , мову якої вивчаєш ?” . „ Чи знаєш ти географію (історію . культуру) німецькомовних країн ?”Отримуючи знання , учні вчаться спілкуватися , розвиватися і виховуватися . Виховна атмосфера підвищує якість навичок , їхню результативність, розвиває креативність..

Креативна технологія цікава , корисна , пропонує для вчителя широке поле діяльності і, залежно від фахово - психологічних особливостей педагога та індивідуальних особливостей учнів , варта застосування , використання в процесі викладання іноземних мов . Використання креативної технології сприяє вирішенню поставлених перед сучасною школою завдань , реалізації особистісних якостей учнів - креативних ( творчих ), когнітивних ( пізнавальних ), діяльнісних ( сприяють соціалізації школярів ).
Використання креативної технології :
- допомагає у формуванні творчої особистості, її розвитку в умовах педагогіки співпраці, толерантності, які випливають з концепції прав людини як вищої цінності. як мети суспільного прогресу . а не його засобу ;
- створює сприятливий психологічний клімат на уроці;
- забезпечує свідоме засвоєння навчального матеріалу ;
- урізноманітнює уроки застосуванням різноманітних завдань , вправ . тренувань , різних видів навчального контролю;
- збуджує та розвиває інтерес до вивчення предмета і прагнення бути активною дійовою особою . співавтором уроку ;
- вчить учнів самостійно здобувати знання , користуватися довідниковою літературою ;
- дає змогу отримувати задоволення від досягнутого . але не заспокоюватися , а розширювати , вдосконалювати знання , уміння , навички .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
з досвіду роботи вчителя німецької мови
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  676
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  11
 • Номер матеріала
  YT795337
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь