Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року

Психологія

11.06.2021

83

0

1

Для кого: Дорослі
Опис документу:
Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимога-ми, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Концепція

розвитку психологічної служби системи

освіти України на період до 2012 року

Актуальність психологічного супроводу навчально-

виховного процесу зумовлена новими соціальними вимога-

ми, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти

України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи

психологічну складову організації освітнього середовища,

працівники психологічної служби системи освіти повинні

забезпечити умови, які сприяли б розвитку індивідуальності

кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї

готовності до самостійного життя в суспільстві після завер-

шення навчання.

Психологічну службу системи освіти необхідно розгля-

дати як багаторівневу організаційну систему, яка включає

основні структурні одиниці й забезпечує надання ефективної

психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного

процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування

цієї системи має бути диференційним. При цьому цільовий

напрям діяльності психологічної служби залишається єди-

ним.

Практичний психолог і соціальний педагог є ланками

системи соціального та психологічного забезпечення на рівні

навчального закладу і долучені до вирішення основних зав-

дань цієї системи.

Основною метою системи психологічного й соціально-

го забезпечення освіти є підвищення якості та забезпечення

доступності послуг у сфері психології та соціальної роботи,

спрямованих на збереження й укріплення здоров’я, підви-

щення адаптивних можливостей, створення умов для повно-

цінного і гармонійного розвитку, посилення виховного ком-

поненту системи освіти.

7

Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне

спрямування діяльності психологічної служби, яка повинна

сприяти вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної

гнучкості молоді, формуванню готовності до особистісного,

професійного, політичного вибору, формуванню соціаль-

ної компетентності як передумови ефективної соціалізації

молоді.

Важливим завданням діяльності психологічної служби

є забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми по-

требами, захист психічного і соціального здоров’я дитини

на всіх рівнях навчання.

Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна

бути спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей,

створення умов комфортного освітнього середовища. За тако-

го підходу основну увагу у вибудовуванні траєкторії розвитку

служби слід приділити питанню формування професійної

компетентності спеціалістів, готовності до виконання не лише

функціональних завдань, а й надання системи послуг, яких

потребують учасники навчально-виховного процесу: учні,

батьки, педагогічні працівники, представники громади.

Питання забезпечення високої якості освіти безпосеред-

ньо пов’язане з такими категоріями, як розвиток, саморе-

алізація, самоповага, здоров’я, адаптивність, самооцінка.

Врахування визначених понять у ході реалізації навчального

процесу має стати пріоритетом у наближенні системи освіти

України до європейських стандартів.

Концепція розвитку психологічної служби освіти Укра-

їни на період до 2012 року (далі — Концепція) орієнтова-

на на посилення ролі та значимості психологічної складо-

вої освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності

соціальних педагогів, психологів, спеціалістів психолого-

медико-педагогічних консультацій.

Концепція визначає засади й напрями розбудови психо-

логічної служби системи освіти через реалізацію низки прак-

тичних заходів і є логічним продовженням Стратегії розви-

тку психологічної служби системи освіти України на період

до 2012 року.

УДК 37.015.3

ББК 74.268.8я721

Н10

Рецензенти:

Г. О. Сіліна,

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри методики дошкільної та початкової освіти ХОНМІБО;

Н. В. Даниленко,

кандидат психологічних наук, доцент кафедри

практичної психологии ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Н10

Настільна

книга шкільного психолога / Авт.-уклад.

О. Є. Марінушкіна.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 288 с.

ISBN 978–611–540–217–5


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Психологія

11.06.2021

83

0

1

Для кого: Дорослі