і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • КОМП’ЮТЕР ЦЕ ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА МАТЕМАТИКИСУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КОМП’ЮТЕР ЦЕ ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА МАТЕМАТИКИСУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Деркач Н.Я.

Найбільші зміни сьогодні відбуваються саме в системі вищої освіти, що на ринку праці вимагають від системи освіти готувати фахівців, які можуть думати і самостійно здобувати знання. Провідну роль у будь-якій методичній системі, яку утворюють цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання, відіграють, як відомо, цілі навчання. Саме вони, визначають стратегію педагогічної діяльності. Вища освіта сьогодні переосмислює всі фактори, від яких залежить якість навчально-виховного процесу: змісту, методів, форм навчання та виховання, системи контролю та оцінювання результатів.

Загальною тенденцією європейської освіти є екстенсифікація навчального процесу, його стале насичення великою кількістю нових, сучасних дисциплін та предметів. Об'єктивним підґрунтям цієї тенденції є швидкий розвиток інформаційних технологій і самого суспільства, заснованого на них. Необхідність запровадження нових предметів і нових напрямків навчання приводить до інтенсифікації навчального процесу. Така інтенсифікація може мати різні форми, але вона просто неможлива без інноваційних аспектів, зокрема пов'язаних як з переглядом традиційних форм навчання (за змістом, та за формою), так і з впровадженням сучасних навчальних технологій. Велика роль у цьому належить сучасним інформаційним технологіям.

Неможливо назвати іншу сферу людської діяльності, яка розвивається настільки швидко і породжує таку різноманітність підходів до вивчення матеріалу, як сучасні комп’ютерні технології.

Сучасні комп'ютерні технології передбачають використання комп'ютера й засобів телекомунікацій. На сьогодні найбільш актуальним стало вміння користуватися інформаційними технологіями, та культура спілкування з комп’ютером , що є базою загальної культури людини.

Тому інформатизація освіти стає необхідною складовою підготовки фахівців вищої кваліфікації у будь-якій галузі знань і є доцільною не тільки як метод швидкого і ефективного оволодіння тією чи іншою дисципліною, що вивчається, а як образ життя у сучасному світі, насиченому інформаційними технологіями.

Проникнення інформаційних технологій в навчальний процесі вищого навчального закладу дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи та організаційні форми навчання. Інформатизація навчального процесу у вищому навчальному закладі сприяє прискореному процесу адаптації студента як майбутнього фахівця до його професійної діяльності, підвищує якість його підготовки, надає можливість студенту, фахівцю більш вільно орієнтуватися у сучасному житті в цілому та у сфері професійної діяльності, зокрема.

Широке впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес вищого навчального закладу допомагає розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей студента, формуванню пізнавальних здібностей, прагненню до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв’язку між природознавством, технікою, гуманітарними науками та мистецтвом; динамічному, постійному оновленню змісту, форм і методів процесу навчання й виховання.

Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження в практику психолого-педагогічних розробок, які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, реалізувати ідеї розвиваючого навчання.

Розвиток методів і організаційних форм навчання обумовлено можливостями сучасних інформаційних технологій як потужного інструменту відкриваючого кожному студенту доступ до практично необмеженого об’єму інформації і її аналітичного опрацювання, що забезпечить «безпосереднє включення» в інформаційні потоки суспільства за допомогою мережевих технологій. Сучасні інформаційні технології – це перш за все мультимедійні технології, завдяки чому вони становлять собою універсальний засіб пізнавально-дослідницької діяльності.

Педагогічно доцільне використання сучасних інформаційних технологій дозволяє посилювати інтелектуальні можливості студента, впливаючи на його пам’ять, емоції, мотиви, інтереси, створює умови для перебудови структури його пізнавальної та продуктивної діяльності.

Все це веде до неминучого перегляду організаційних форм навчальної роботи, що склалися: збільшення самостійної, індивідуальної роботи, відхід від традиційних лекцій та практичних занять, збільшення об’єму робіт пошукового та дослідницького характеру, поза аудиторні заняття, які будуть складовою частиною цілісного навчального процесу.

У всі часи перед тими, хто хотів задовольнити свій інтерес або самостійно розібратися в якому-небудь питанні, незмінно поставала одна проблема: де знайти потрібну інформацію?

Сучасні інформаційні технології відкривають перед нами море інформації доступної в будь-який час і практично з будь-якого місця зберігання. Ці технології, покращуючи навчальний процес неминуче перетворять і всі сфери життя суспільства.

Інформаційні технології об’єднують праці кращих педагогів та авторів. Викладачі мають змогу використовувати ці матеріали в своїй повсякденній роботі, а студенти вивчати їх в інтерактивному режимі. Інформаційна магістраль дозволяє спільно використовувати навчальний матеріал і таким чином розповсюджувати досягнення кращих педагогів.

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та інформатизація суспільства висуває підвищені вимоги до підготовки спеціалістів з будь-якого фаху у вузах. В зв’язку з цим, найважливішою задачею вищої школи слід вважати випуск фахівців, які в своїй професійній діяльності здатні ефективно використовувати такий потужний інструменти як персональний комп’ютер і комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.

Застосування комп’ютера в навчальному процесі вищого навчального закладу веде до передачі йому таких функцій викладача як контроль, корекція, тренінг. При існуючому процесі навчання проведення індивідуального тренінгу спрямованого на формування основних понять, вмінь та навичок кожного студента неможливо без використання такого помічника як персональний комп’ютер. Комп’ютер дає те, що не в змозі часто дати викладач – задоволення особистого запиту кожного студента.

У високо розвитих країнах уміння поводитися з комп’ютером та використовувати його у своїй роботі вже стало необхідним практично для всіх дорослих та дітей, що знайшло своє відображення і в системі закладів освіти цих країн. Україна лише тільки інтегрується у західноєвропейське співтовариство, тому актуальною проблемою розбудови національної освіти нашої країни є проблема впровадження заходів, спрямованих на формування інформаційної культури, в першу чергу, підростаючого покоління. Ця культура передбачає знання основних можливостей комп’ютера, вміння керувати діями комп’ютера, відшукувати інформацію, опрацьовувати її за допомогою комп’ютера. Формування інформаційної культури неможливо без формування стилю мислення – вміння мислити в водночас аналітично, логічно і образно.

Відомо визначення інформатики, як науки предметом дослідження якої є всі процеси, пов’язані з збором, пошуком, переробкою даних для одержання інформації, а також про перетворення, розповсюдження та використання цієї інформації. Іншими словами, інформатика – це наука про інформаційні технології.

Вимоги сучасності формувати в умовах вищої школи активну, самостійну, культурну особистість, змінило ставлення педагогічної громадськості як до змісту як вищої так і загальної освіти, так і до системи методів і засобів навчання. Такі компоненти змісту освіти, як засвоєння творчого досвіду та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу, роль яких раніше недооцінювалася, мають принципово важливе значення для розвитку особистості школяра. Крім того, для розвитку особистості школяра необхідно, щоб сам школяр з об’єкту навчально-виховного процесу перетворився на суб’єкт, який виявляє свою самостійність і активно взаємодіє з викладачами та іншими школярами. Розвиток особистості школяра перш за все передбачає розвиток його мислення. Набуття знань, умінь і навичок розуміється як засіб розвитку особистості школяра і як майбутнього студента.

У викладача вищого навчального закладу є можливість, якою він повинен скористатися, впроваджувати у навчальний процес комп’ютерні навчальні середовища. Студенти охоче використовують комп’ютерні навчальні середовища для вивчення курсу, тому що воно скорочує час самостійної роботи і дозволяє виконати більший обсяг завдань. Застосування комп’ютерних навчальних середовищ приносить найбільший ефект, якщо їх застосовувати як елемент самопідготовки студента в рамках непаралельного розподілу матеріалу між теоретичним та практичним навчанням та нової технології вивчення дисципліни. Навчальні комп’ютерні навчальні середовища сприяють тривалому, стійкому формуванню знань учнів, допомагають комплексному розвиненню мислення.

Слід відзначити, що для використання засобів сучасної інформаційної технології, при викладанні та вивченні математики зовсім не обов'язково знати будь-які мови програмування, складати програми, знати фізичні, арифметичні i логічні принципи будови i дії персонального комп’ютера. Головне – знання відповідної предметної області, володіння програмними засобами сучасних інформаційних технологій та методикою їх використання.

При викладанні і вивченні математики у вищому навчальному закладі не тільки можливо, а й доцільно використання трьох типів комп’ютерних середовищ:

- комп’ютерних середовищ, які входять в так званий офісний пакет Microsoft Office;

- спеціально розроблених програмних продуктів, орієнтованих на застосування у навчальному процесі вищої школи;

- інтегрованих математичних середовищ для науково-технічних розрахунків;

- можливостей всесвітньої мережі Internet.

Дуже важливо, є те що застосовувати всі ці комп’ютерні середовища повинні саме викладачі математики на заняттях з математики, а не викладачі інформатики на заняттях з інформатики. Тільки таким чином можливо сформувати у майбутніх фахівців «не інформатиків» чітке уявлення про те що комп’ютер це не особлива іграшка, або засіб, який може використатись тільки на заняттях з інформатики та для спілкування та пошуку інформації у мережі Internet, які на жаль дуже розповсюджені. У теперішній час рівень володіння фахівцями будь-якої предметної області інформаційно-комунікаційними технологіями вже достатньо високий й дозволяє, якщо не зобов’язує, подібне переміщення акцентів використання ІКТ.

Використання комп’ютерних середовищ Microsoft Office в навчальному процесі вищого навчального закладу при вивченні математики на нашу думку доцільно у різних напрямках.

1. Microsoft Word

Розробка та видання навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій за розділами того курсу вищої математики, який передбачено програмою вищого навчального закладу здійснюється засобами середовища Microsoft Word й практикується повсюдно у вищих навчальних закладах. Ці посібники та навчально-методичні рекомендації можуть бути як традиційно друкованими, так й електронними. Останні доцільно переводити у формат pdf-файлів. У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» таким чином створюється електронна бібліотека з вищої математики.

Підготовка студентами рефератів, курсових та дипломних проектів, складання звітів тощо за допомогою середовища Microsoft Word вже теж повсюдно практикується у вищих навчальних закладах.

Ведення різноманітної документації на всіх рівнях адміністративної діяльності ВНЗ.

2. Microsoft Excel

Використання середовища Microsoft Excel доцільно протягом всього курсу викладанні вищої математики зокрема при викладанні таких розділів як розв’язання систем лінійних рівнянь, функція однієї змінної, наближене обчислення інтегралів, ряди, теорія ймовірностей, математична статистика.

Середовище Microsoft Excel є потужним інструментом для проведення різноманітних обчислень.

Приклад 1. При вивченні розділу системи лінійних рівнянь розглядаються три методи розв’язання: за формулами Крамера, метод Гаусса та матричний метод. Всі ці методи потребують достатньо багато часу на виконання розрахунків. Використання можливостей середовища Microsoft Excel значно скорочує час, дає можливість провести заняття більш ефективно та, що дуже важливо, формує у студентів навики, які їм знадобляться як допоміжні при розв’язуванні задач з фізики, механіки, електротехніки та інших фахових дисциплін.

Однією з найбільш поширених математичних задач при розв’язуванні задач з фізики, механіки, електротехніки та інших фахових дисциплін є задача розв’язання системи трьох рівнянь з трьома невідомими. Тому студенти отримують завдання застосувати середовища Microsoft Excel для розрахунків при розв’язуванні систем трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. Зробите це вони можуть двома шляхами.

По перше використати вже готовий шаблон для розрахунків, в якому заборонено ввід даних в усі комірки, крім комірок коефіцієнтів, розрахунок виконується автоматично, студент бачить відповідь відразу після введення останнього коефіцієнта системи. Цей шаблон міститься у файлі «Розв’язання систем методом Крамера.хls» та є у електронній бібліотеці з вищої математики і студенти можуть використовувати його у подальшому. У шаблоні дві сторінки: на перший сторінці – сторінці розрахунків представлено тільки введення даних та кінцевий результат, на другий сторінці – сторінці перевірки представлено введення даних, проміжні результати – чотири визначника та їх значення, кінцевий результат.

Перша сторінка призначена тільки для здійснення необхідних розрахунків, а друга – також для перевірки проміжних результатів при виконання студентами контрольних завдань.

3. Microsoft Power Point.

Підготовка викладачами лекцій, практичних занять, доповідей на наукових конференціях за допомогою середовища Microsoft Power Point все більш повсюдно практикується у вищих навчальних закладах країни, особливо після впровадження освітньої програми «Intel» Навчання для майбутнього» у вищій школі.

Застосування презентацій щодо супроводу докладу або якого-небудь повідомлення вже давно є нормою у світовій практиці. Вже стало нормою використання середовища Microsoft Power Point студентами при підготовці до захисту та при захисті курсових, дипломних проектів, підготовки презентації щодо супроводу докладу на науковій конференції.

4. Microsoft Publisher.

Повідомлення через всесвітню мережу Internet інформації про конференції, конкурси, будь-які важливі події в житті чи то особистості, чи то компанії, ВНЗ, школи і т.д. достатньо широко здійснюється за допомогою середовища Microsoft Publisher.

На заняттях з вищої математики доцільно використання спеціально розроблених програмних продуктів, орієнтованих на застосування у навчальному процесі вищої школи.

Добре відомо, що computer – у буквальному перекладі «рахункова машина» і з’явився він незабаром після закінчення другої світової війни як результат вирішення потреб в автоматизації математичних розрахунків. Але ж сама по собі поява комп'ютерів не спрощувало математичні розрахунки, а лише дозволяло різко підвищити швидкість їхнього виконання й складність розв'язуваних завдань. Користувачам, перш ніж починати такі розрахунки, потрібно було вивчати самі комп'ютери, мови програмування й досить складні спеціальні методи обчислень, тобто вченому й інженеру, фізику, хіміку й математику доводилося ставати програмістом.

Необхідність у цьому відпала лише після появи інтегрованих математичних програмних систем для науково-технічних розрахунків: Eureka, PC MatLAB, MathCAD, Maple, Mathematіca та інші. Велика кількість подібних розробок свідчить про значний інтерес до них. Особливо широку і заслужену популярність ще в середині 80-х років ХХ століття набули інтегровані системи для автоматизації математичних розрахунків класу MathCAD, розроблені фірмою MathSoft (США). Донині вони залишаються єдиними математичними системами, у яких опис рішення математичних завдань дається за допомогою звичних математичних формул і знаків. Такий же вид мають і результати обчислень.

З моменту своєї появи системи класу MathCAD вони доступні викладачам, студентам завдяки зручному інтерфейсу у вигляді масштабованих і переміщуваних вікон, клавіш й інших елементів. У цієї системи є й ефективні засоби типової наукової графіки, вони прості в застосуванні й інтуїтивно зрозумілі. Отже, системи MathCAD можуть й повинні використовуватись у навчальному процесі вищої школи, особливо при викладанні вищої математики. Для роботи з MathCAD непотрібні ніякі додаткові навики, достатньо елементарних навиків роботи з Wіndows-додатками. Інтерфейс системи дуже нагадує інтерфейс широко відомих текстового процесора Word.

MathCAD надає можливість опису математичних алгоритмів у природній математичній формі із застосуванням загальноприйнятої символіки для математичних знаків, таких, наприклад, як квадратний корінь, знак ділення у вигляді горизонтальної риски, знак інтеграла й т.д. Це робить документ, видимий на екрані дисплея, надзвичайно схожим на сторінки тексту з математичних книг і наукових статей.

MathCAD – математично орієнтовані універсальні системи. Крім властивих обчислень вони дозволяють досить легко вирішувати завдання, які не завжди піддаються опрацюванню засобами звичних текстових редакторів або електронними таблицями. З допомогою МаthСАD можна не тільки якісно підготувати тексти статей, книг, дисертацій, наукових звітів, дипломних і курсових проектів, вони, крім того, полегшують набір самих складних математичних формул і дають можливість подання результатів, у вишуканому графічному виді.

При цьому особливо важливо відзначити, що MathCAD не тільки засіб для розв’язання математичних задач. Це потужна математична, що дозволяє готовити на найвищому поліграфічному рівні будь-які пристосовані до науки й техніки матеріали: документацію, наукові звіти, книги й статті, дисертації, дипломні й курсові проекти й т.д.

При цьому в них одночасно можуть бути присутнім тексти складного виду, будь-які математичні формули, графіки функцій і різні ілюстративні матеріали. MathCAD дозволяє готовити й високоякісні електронні книги з гіпертекстовими посиланнями.

MathCAD завдяки широкому вибору засобів графіки, редагування, введення i виведення даних, розв'язання різних задач, дозволяє виконувати як цифрові так i графічні обчислювання. Він може працювати з складними математичними структурами, виконувати числові операції над функціями, численне інтегрування, та диференціювання, будувати двомiрнi i трьох мірні графіки функцій, які задані формулами, або таблицями. Все це дає можливість створювати комп’ютерні опорні конспекти з вищої математики практично по всім розділам курсу й які містять звичайний i математичний текст, графіки та проводити обчислювальні експерименти з кожної теми. В навчальному процесі цей пакет надає змогу досить швидко i природно розробляти свої мікросередовища, які продуктивні при формуванні в студентів різних бачень про математичні процеси та об'єкти.

Робота з пакетом МаthСАD настільки проста, що створення бібліотеки комп'ютерних конспектів з вищої математики можливо доручити студентам під контролем викладача. Це можуть бути опорні конспекти для проведення обчислювального експерименту при вивченні таких тем з математики, як функція, інтеграл, числова послідовність та її границя, прогресії, рівняння та системи рівнянь, коло, наближенні обчислення та інші.

Аналіз основні тенденції щодо впровадження інформаційно-комунікативних технологій в вищій освіті показав, що у теперішній час йде широке впровадження цих технологій у навчальний процес, процес підготовки наукових кадрів, процес підготовки фахівців. Крім того, вища освіта значно розширила використання технологій, що пов'язані ізвсесвітніми інформаційними мережами.

Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні займають важливе місце у навчальному процесі вищого навчального закладу, вони стають необхідним інструментом фахівця з будь-якої спеціальності, майбутнього фахівця, наукового робітника.

Інформаційно-комунікаційні технологій надають для працівника вищої школи широкий і перспективний простір діяльності, але й вимагають постійного самовдосконалення.

Інформаційно-комунікаційні технології можливо й необхідно використовувати у навчальному процесі вищого навчального закладу, зокрема при викладанні математики. Це значно підвищує ефективність викладання. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій саме викладачами вищої математики формує у майбутніх фахівців чітке уявлення про те що комп’ютер це не тільки зручний засіб для спілкування та пошуку інформації у мережі Internet, але, в першу чергу, потужний інструмент, необхідний в їх професійній діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на актуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів /Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук.праць./Редкол.-К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова.-Випуск 6.-2003.-С.-25-36.

2. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти /Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. –К: «К.І.С». 2003. С.14-43

3. Верлань А.Ф., Тверезовська Л. О. Основні напрямки застосування інформаційних технологій у сучасній школі // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К.: КПУ імені М. П. Драгоманова. – 2010. – с. 22 – 38.

4. Думанська Г.О. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі. // Математика в школах України. № 4.-2009.-С. 2-4.

5. Пінчук О.П. Використання педагогічних програмних засобів на уроках математики. // Математика в школах України. №19-20.-2006.-С.34.

6. Апатова Н. П. Інформаційні технології в навчанні математики // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. – К.:НПУ, 1997. – С. 39.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Сучасні комп'ютерні технології передбачають використання комп'ютера й засобів телекомунікацій. На сьогодні найбільш актуальним стало вміння користуватися інформаційними технологіями, та культура спілкування з комп’ютером , що є базою загальної культури людини.
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Математика
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  7545
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  RP480758
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь