Комплексна контрольна робота з дисципліни " Зарубіжна література"

Опис документу:
До уваги викладачів зарубіжної літератури коледжів! Подано пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни "Зарубіжна література" для студентів I-го курсу на основі базової загальної середньої освіти. ККР містить 30 варіантів завдань ( 6 тестів, 6 питань літературного диктанту та дві творчі роботи), критерії оцінювання, анотацію, зразок відповіді на один із варіантів, ключ до тестового контролю. Матеріал відповідає навчальній програмі для 10-11 класів ( наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

____________

«____»_______ 2019 р.

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Розробила викладач зарубіжної літератури

___________ Василюк Г.Д.

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

2019

АНОТАЦІЯ

до пакету комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Зарубіжна література»

Мета вивчення зарубіжної літератури в коледжі – розвиток ключових і предметних компетентностей студентів у процесі читацької діяльності, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів студентів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, виховання поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Пакет комплексної контрольної роботи складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Зарубіжна література» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 р. Контрольна робота має на меті виявлення рівня знань студентів та оцінювання результатів їх навченості після вивчення повного курсу дисципліни. Розроблено 30 варіантів завдань рівнозначних за складністю: 6 тестових завдань, питання літературного диктанту (6 речень) завдання теоретичного характеру та завдання творчого характеру.

Перевірку рівня знань студентів передбачено за такими розділами курсу:

 1. Вступ. Оригінальна та перекладна література в сучасному світі.

 2. Золоті сторінки далеких епох.

 3. Проза та поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.

 4. Роман XIX ст.

 5. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці.

 6. Драматургія кінця XIX - поч. XX ст.

 7. Література. Мораль. Людяність.

 8. Модернізм.

 9. Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.

 10. Антиутопія в світовій літературі.

 11. Проблеми війни і миру в літературі XX ст.

 12. Література другої половини XX ст.

 13. Література другої половини XX – поч.XXI ст.

 14. Сучасна література в юнацькому читанні.

На виконання комплексної контрольної роботи передбачено 80 хв.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань студентів при виконанні завдань комплексної контрольної роботи з

дисципліни «Зарубіжна література»

З метою забезпечення об'єктивності перевірки навчальних досягнень студентів пропонується тридцять варіантів завдань. Всі варіанти містять завдання різних рівнів складності: початкового, середнього, достатнього, високого.

Для перевірки знань на початковому рівні застосовано завдання тестового характеру. До кожного завдання подається чотири варіанти відповіді, з яких правильною є одна. Кожне тестове завдання оцінюється 0,5б. , максимальна кількість балів –3 (6X0,5)=3б.

Середній рівень знань перевіряється за допомогою літературного диктанту. Кожне завдання літературного диктанту оцінюється о,5 б. Всі правильно виконані завдання дають можливість одержати 3б. На початковому та середньому рівнях студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, змісту вивчених творів.

Завдання достатнього рівня покликані перевірити рівень володіння навчальним матеріалом і навички аналізу літературного твору, які випливають із основних вимог до знань та умінь студентів, визначених чинною програмою.

Завдання високого рівня мають здебільшого творчий характер і надають студентові можливість продемонструвати вільне володіння матеріалом, вміння систематизувати набуті знання, навички аналізу художнього твору, самостійність оцінки літературного явища, здатність до оригінальних рішень різноманітних завдань. Третє і четверте завдання оцінюється 3б.

Студент повинен дати повну і грамотну відповідь на питання варіанта, показати знання й навички з зарубіжної літератури, вміти аналізувати й обґрунтовувати.

Максимальна кількість балів за комплексну контрольну роботу - 12 .

КАТАЛОГ РЕСУРСІВ

Література:

1. Ніколенко О.М., Орлова О.В., Ковальова Л.Л. Зарубіжна література.10 клас (рівень стандарту). Київ, 2018. 286 с.

2. Ковбасенко Ю.І. Світова література: підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, 2012. 336 с.

3. Волощук Є. Зарубіжна література: хрестоматія-посібник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, 2003. 560 с.

4. Шалагінов Б.Б. «Фауст» Й. В. Гете: містерія, міф, утопія: до проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.: монографія. Київ, 2002. 279 с.

5. Акімова С.М. Інтегрований курс з кримськотатарської та зарубіжної літератури. 5-12 класи. Сімферополь, 2005. 64 с.

6. Бушанський В. Орвелл Джордж. Політична енциклопедія. Київ, 2011.514 с.

Інтернет ресурси:

1.Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae.lib.narod.ru (дата останнього звернення: 28.08.2018).

2.Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/litbоок.bу.ru (дата звернення: 26.08.2018).

3.Антична література: http:pergam.chat.ru (дата звернення: 15.08.2018).

4.Електронна бібліотека "Джерело": http://ukrlib.com (дата звернення: 16.08.2018).

5.Бібліотека Українського центру: http://ukrcenter.com (дата звернення: 28.08.2018).

6.Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev (дата звернення: 28.08.2018).

РЕЦЕНЗІЯ

на пакет комплексної контрольної роботи

для визначення рівня підготовки студентів

з дисципліни «Зарубіжна література»

Рецензований пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Зарубіжна література» розроблено викладачкою циклової комісії філологічних дисциплін Житомирського агротехнічного коледжу Василюк Г.Д.

Мета ККР – виявити глибину знань з дисципліни «Зарубіжна література», розвивати навички самостійного мислення й уміння аналізувати поетичні та прозаїчні твори.

Пакет ККР містить:

– навчальну програму нормативної дисципліни;

– критерії оцінки знань;

– анотацію;

– 30 варіантів завдань;

зразок відповіді на один із варіантів.

Розроблені завдання комплексної контрольної роботи призначені для контролю знань студентів та оцінки якості засвоєного матеріалу, охоплюють повний курс дисципліни і відповідають завданням та вимогам навчальної програми з зарубіжної літератури, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 р.

Текст комплексної контрольної роботи містить тридцять варіантів завдань, рівнозначних за своєю складністю.

Зміст контрольної роботи має практичне значення, відповідає нормативним вимогам, заслуговує на позитивну оцінку.

Робота може бути рекомендована для контролю знань та вмінь студентів.

Рецензент _____

________________________

(підпис)

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 1

I. Виконати тестові завдання:

1. Перекладна література в Україні зявилася :

А з часів Київської Русі;

Б в часи трипільської культури;

В починаючи з творчої діяльності Шевченка;

Г в XIX столітті.

2.Драматичний твір, де герой опиняється перед нерозв’язаними проблемами, які нерідко призводять до його загибелі, – це:

А поема;

Б трагедія;

В комедія;

Г роман.

3.Головний герой роману Ф. Стендаля « Червоне і чорне»:

А крихітка Цахес; Б Гамлет; В Сантьяго; Г Сорель.

4. Кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод:

А перевтілення Грегора;

Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками;

В смерті головного героя;

Г поїздки родини трамваєм за місто.

5.Автор поеми « Реквієм», представник російського « срібного століття»:

А О. Блок; Б Б.Пастернак; В А. Ахматова; Г В. Маяковський.

6.В повісті «Старий і море» Е. Хемінгвея поєдинок Сантьяго з рибою втілює ідею:А вічного протистояння природи та людини; Б неспроможності людини здолати сили природи; В нерозривного звязку людини з природою;

Г переваги людини над природою.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Страждання людських душ описує у поемі «Божественна комедія» …автор

2.Засновником символістського театру вважають….

3.Книга П. Коельйо, що є рекордсменом за кількістю продажів в історії Бразилії, занесена до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість перекладів за життя автора, має назву……

4.Вірші-малюнки, що їх створював французький поет Г. Аполлінер, називаються ….

5.Пєса німецького драматурга Б.Брехта називається «Матінка Кураж та ……».

6.М.Булгаков народився та отримав освіту в місті ……

III. Розкрити зміст поняття «театр абсурду», назвати митців зарубіжної літератури, які працювали в цьому жанрі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Немає злих людей на світі. Є нещасливі» ( « Майстер Маргарита» М. Булгакова).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 2

I. Виконати тестові завдання:

1.Поет, представник футуризму, що вигадав та запровадив таку поетичну форму як «драбинка»:

А Б. Пастернак;

Б Ш. Бодлер;

В В. Вітмен;

Г В. Маяковський

2.Найважливіші, типологічні ознаки « театру абсурду»:

А чітка визначеність місця і часу дії, наявність чіткої ідеї, логічність переходів;

Б руйнація звичайної логіки дії, відсутність персонажів з правдоподібною психікою поведінки, поєднання трагічного і комічного;

В раціоналізм у вчинках героїв, чистота мови персонажів, гумор та іронія;

Г дослідження глибин психіки людини, реалістичне зображення типового героя у типових обставинах.

3. « Старий і море» Е. Хемінгвея за жанром:

А роман-притча;

Б повість -притча;

В оповідання-притча;

Г пєса-притча.

4. Епітет, який характеризує Одіссея («Одіссея» Гомера):

А хитромудрий; Б прудконогий; В премогутній; Г сивочолий.

5. Головний конфлікт роману «Червоне і чорне» Фр. Стендаля:

А релігійний; Б сімейний; В між особистістю і суспільством; Г між провінційними дворянами та придворними аристократами.

6.Хто з героїв роману «Портрет Доріана Грея» О. Вайльда є головним теоретиком гедонізму:

А Безіл Холлуорд; Б Генрі Уоттон; В Доріан Грей; Г Аллан Кемпбел

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Дія трагедії В. Шекспіра « Гамлет» відбувається у ……(країна)

2 «Колір голосних» вигадав французький поет…….

3. Синій птах у п’єсі. М. Метерлінка – це символ ……..

4. На подвіря родини Пелайо (за оповіданням «Стариган з крилами»

Г.Маркеса) приземлився……

5. Грегор Замза (оповідання «Перевтілення» Фр.Кафки) перетворився на……

6. Диявола у романі « Майстер і Маргарита» звали ……

III. Розкрити зміст терміна «верлібр», назвати поетів зарубіжної літератури, які використовували такий поетичний розмір.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Значення художньої літератури в сучасному світі»

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 3

I. Виконати тестові завдання:

1. Російський поет, автор вірша «Борг Україні»:

А В. Маяковський;

Б Б. Пастернак;

В Ш. Бодлер;

Г О.Блок.

2. Маленьке селище в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» - уособлення:

А людства, що втратило духовні орієнтири;

Б людства, що перемагає у боротьбі зі стихією;

В людства, основою життя якого є милосердя та співчуття;

Г людства, що переживає апокаліпсис.

3. У романі « Майстер і Маргарита» М. Булгакова Ієшуа засудили до страти

за те, що він:

А закликав зруйнувати храм;Б закликав до повстання;

В заявляв про несправедливість будь-якої влади; Г закликав до відмови від смирення.

4. Одна із течій модернізму, назва якої в перекладі з французької означає «враження»:

А символізм; Б імпресіонізм; В неокласицизм; Г реалізм.

5. У творчості якого драматурга виділяють етапами «театр смерті» і «театр надії»: А М.Метерлінк; Б Ібсен; В А.Чехов; Г Ів. Франко.

6. Вільям Шекспір належить до літератури:

А італійського Середньовіччя;

Б англійського Відродження;

В французького Середньовіччя;

Г італійського Відродження.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Поема Данте Алігєрі називається « Божественна ……..»;

2. Героя, що привласнював собі чужі здібності за допомогою трьох золотих волосинок, звали крихітка….

3.Жульєну Сорелю за романом « Червоне і чорне» винесли вирок - ………

4. Престижна міжнародна премія в галузі літератури - ………..

5.Генріх Белль – представник ………. (країна) літератури.

6.Бестселер Паоло Коельйо називається……..

III. Розкрити зміст поняття «срібна доба російської поезії», назвати основні напрямки та митців, які творили в цей період.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Вплив літератури на формування громадянської позиції та морально-естетичних поглядів людини».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 4

I. Виконати тестові завдання:

1.Російський поет, який під політичним тиском відмовився від Нобелівської премії:

А Олександр Блок;

Б Володимир Маяковський;

В Микола Гумільов;

Г Борис Пастернак.

2. Про кого із героїв роману «Майстер і Маргарита» сказано : « Він не заслужив світла, він заслужив спокій»?

А про Понтія Пілата; Б про Ієшуа; В про майстра; Г про Іуду.

3.Сантьяго, якому довелось протягом трьох днів немало пережити, почував

до рибини ( за повістю « Старий і море» Е. Хемінгвея):

А злість і ненависть;

Б жаль і повагу;

В жартівливу зневагу;

Г байдужість.

4.Літературний жанр, для якого характернай фантастично-казковий сюжет, фольклорні та міфологічні образи, умовність простору і часу, символізм, наявність яскравих сценічних ефектів:

А комедія; Б феєрія; В трагедія; Г фарс.

5. «Одіссея» Гомера за жанром:

А філософська трагедія;Б інтелектуальний роман; В епічна поема; Г комедія

6. Підзаголовок роману «Червоне і чорне» Ф. Стендаля :

А «Сімейна хроніка»; Б «Хроніка бунту»;

В «Хроніка XIX ст.»; Г « Хроніка одного злочину».

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Перша половина XX ст. в російській поезії називається……….століттям

2.Антиутопія Дж Оруелла, де дійовими особами є тварини, називається …….

3.Моральну деградацію людства алегорично показав у повісті «Стариган з крилами»……….. ( автор)

4.Головним символом роману « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда є ………

5.Автором віршів « Так тихо серце плаче», « Осіння пісня», « Поетичне мистецтво» є французький поет …………

6.Головний герой роману « Алхімік» П. Коельйо знаходить скарб у напівзруйнованій ……

III. Розкрити зміст поняття «постмодернізм»», назвати митців зарубіжної літератури, які стали його відомими представниками.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «У які кола пекла, на Вашу думку, помістив би Данте Алігєрі наших сучасників, якби жив серед нас ?».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 5

I. Виконати тестові завдання:

1.Російська поетеса « срібного століття», автор поеми « Реквієм»:

А М. Цвєтаєва;

Б А. Ахматова;

В Б. Ахмадуліна;

Г З. Гіппіус

2. Подія оповідання « Перетворення» Фр. Кафки, що дає початок розвитку сюжету і є зав’язкою твору:

А Грегор Замза загинув;

Б перетворення Грегора на комаху;

В конфлікт Грегора з родиною;

Г розлучення Грегора з коханою.

3. Правдиве зображення дійсності, типовий герой у типових обставинах - це ознаки:

А реалізму;

Б натуралізму;

В романтизму;

Г сюрреалізму.

4.Відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови – це:

А переклад; Б переспів; В переказ; Г оригінал.

5. Яку назву має етичне вчення, що проголошує насолоду найвищим благом і метою життя ( р. « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда):

А естетизм; Б гедонізм;В фемінізм; Г дендизм.

6. Данте вважав найтяжчим гріхом:

А убивство;Б єресь;

В брехню; Г зраду.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Театр Вільяма Шекспіра мав назву……

2. Автором збірки поезій « Листя трави» став американський поет…….

3. Жульєн Сорель – головний герой роману Стендаля………

4. ………. - одна із течій модернізму, представниками якої стали російські поети В. Маяковський, Б. Пастернак, В Хлєбніков.

5.Головний герой повісті « Старий і море» Е. Хемінгвея - ………….

6. Літературно-мистецький напрямок останніх десятиліть XX- поч. XXI століття носить назву ………

III. Розкрити зміст поняття «акмеїзм», назвати митців російського «срібного століття», що розробляли такий літературний напрямок.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Хто або що породжує Цахесів?» (роман Е.Т.А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 6

I. Виконати тестові завдання:

1. Тема вічної Жіночності та краси є головною у творчості поета « срібного століття»:

А О. Блока;

Б С. Єсеєніна;

В М. Гумільова;

Г В. Маяковського.

2.Кого із американських письменників називають « людиною світу»?

А Джеймса Фенімора Купера;

Б Теодора Драйзера;

В Ернеста Хемінгвея;

Г Джона Стейнбека.

3.Сербський письменник Милорад Павич є представником літератури:

А класицизму; Б романтизму;

В постмодернізму; Г реалізму.

4. Поет у Дантовій «Божественній комедії» проходить через:

А десять кіл пекла; Б три кола пекла;

В п’ять кіл пекла; Г дев’ять кіл пекла.

5.Крихітка Цахес (за казкою Е.Т. А. Гофмана )мав здатність:

А перетворюватися на синього птаха; Б привласнювати чужі здібності;

В ловити величезну рибу; Г продавати душу дияволу

6.Роман Стендаля « Червоне і чорне»:

А реалістичний; Б романтичний;

В модерністський; Г постмодерністський.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. …… - назва поеми А. Ахматової, що означає урочисту поховальну пісню (месу) за загиблими.

2. Одним із засновників європейської модерністської прози став австрійський письменник, автор оповідання « Перевтілення» …….

3.Маргарита ( роман М. Булгакова « Майстер і Маргарита»), змастившись кремом, перетворилася на ……..

4. Клавдій, Офелія, Лаерт, Гертруда – герої поеми Шекспіра……….

5. Житомирський поет …………….. став одним із кращих перекладачів «Одіссеї» та «Ілліади» Гомера .

6. Роман П. Коельйо………….( назва) має глибоко філософський зміст, розкриває сенс життя людини на землі.

III. Розкрити зміст поняття «магічний реалізм», назвати митців зарубіжної літератури, творчість яких виражає особливості такої творчої манери.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Мій улюблений поет XIX століття».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 7

I. Виконати тестові завдання:

1. Кого із відомих поетів австрійської літератури називають « Орфеєм XXст.»?

А О.Блока;

Б Р.Рільке;

В Г.Аполлінера;

Г В. Вітмена.

2. Хто із героїв роману «Майстер і Маргарита» прийшов до висновку, що

москвичі в радянській країні не змінилися, «тільки квартирне питання їх зіпсувало»?

А Бездомний; Б Берліоз; В Воланд; Г Азазелло.

3.Скільки днів поспіль повертався старий рибалка без вилову ( повість «Старий і море» Е. Хемінгвея: А 3; Б 20; В 1; Г 84.

4. Душа Фауста (Й. Гете « Фауст») буде належати Мефістофелю, коли він скаже:

А «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;

Б «Тягнися, мить! Прекрасна ти!»;

В «Скінчися, мить! Огидна ти!»;

Г «Зникни, мить! Остання ти!»

5. Фея Рожа-Гожа ( казка Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», прагнучи допомогти Цахесові, наділила його:

А даром бачити душу людини наскрізь;

Б трьома вогненно-блискучими волосинками;

В незліченним багатством; Г чарівною паличкою.

6.З ким побачаться діти («Синій птах» М. Метерлінка) у Країні спогадів:

А з феєю Берилюною; Б з дітьми, що ще не народилися; В з померлими бабусею і дідусем; Г з старезним дубом.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

I.Лауреатом Нобелівської премії 1954 року став американський письменник ……………….

2. Герой оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» Г. Белля здогадався, що він у рідній школі, коли прочитав напис на ………..

3.Реквіємом жертвам сталінського терору стала поема, написана……(автор)

4.Герой продав душу дияволу заради розуміння істини у поемі…….. (назва)

5.Людину, що шукає Філософський камінь і еліксир молодості називають…..

6.Автором вірша « Так тихо серце плаче» став французький поет………….

III. Розкрити зміст поняття «гедонізм», назвати твір, де згадується це поняття, та героя, що є ідеологом гедонізму в романі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Червоне і чорне – символи нашого життя»?

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 8

I. Виконати тестові завдання:

1. До якого твору слід віднести слова « Стан душі породжує форму тіла»?

А «Алхімік»;

Б «Фауст»;

В «Улісс»;

Г «Перевтілення».

2.Г. Г. Маркес - представник:

А американської літератури; Б мексиканської літератури;

В колумбійської літератури; Г іспанської літератури.

3.Літературний жанр, термін якого означає прекрасне, але нездійсненне майбутнє:

А утопія; Б антиутопія; В притча; Г трагедія.

4. Поранений впевнився, що він у своїй школі, коли побачив (за оповіданням Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»):

А слід хреста над дошкою; Б написаний на дошці текст;

В парти, які були у кутку; Г портрет на стіні.

5. Твори Артюра Рембо:
А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»;
Б «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»;
В «Лебідь», «Лазур», «Невдача»;
Г «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки».

6. Чарівна сила Цахеса ( Е.Т.А. Гофман « Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»)полягала у:

А здатності привласнювати чужі здобутки;

Б вмінні передбачати долю;

В надзвичайній фізичній силі;

Г умінні переміщатися в часопросторі.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Філософська теорія, за якою насолода є найвищим благом і сенсом життя, називається…….

2. В романі Стендаля « Червоне і чорне» описано історичний проміжок французької історії - …………..

3. Вільям Шекспір є представником літератури Відродження в ……( країна)

4.Героя, що осліпив одноокого велетня Поліфема, звали……..

5. Про скляного равлика у своєму творі написав ……………(автор)

6. ……….. продав душу дияволу заради вічної молодості і краси.

III. Розкрити зміст поняття «поліфонічний роман», назвати автора та твір у цьому жанрі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Моральна деградація Доріана Грея».

Розглянуто і схвалено

засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 9

I. Виконати тестові завдання:

1.Поняття «світова література» запровадив:

А Й. Гете;

Б Дж. Джойс;

В М.Пруст;

Г Фр. Кафка.

2.Реалізм М. Булгакова називають:

А абсурдним; Б магічним;

В комічним; Г неприроднім.

3.Літературний жанр, у якому зображено непередбачувані, руйнівні наслідки спроби побудувати «ідеальне суспільство»:

А утопія; Б антиутопія;

В притча; Г трагедія.

4.Хто із київських князів заснував школу переписувачів книг:

А Ярослав Мудрий;

Б Володимир Великий;

В Юрій Долгорукий;

Г Володимир Мономах.

5. Хто головний герой повісті “Старий і море” Е. Хемінгвея:

А Річард Кантвелл; 

Б Сантьяго; 

В Роберт Джордан.;

Г Генрі.

6. О. Блок є представником :

А акмеїзму; Б імажинізму; В символізму; Г футуризму.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Відомим поетом німецького Просвітництва став ……………

2. Вірш « Незнайома» написав представник російського срібного століття …….

3.Теорія, що визнає красу найвищою цінністю, це…………

4. Найпрестижніша міжнародна премія в галузі літератури називається ……………

5.На подвірї родини Пелайо (« Стариган з крилами» Г. Маркеса) приземлився…….

6. «Перехрестя» як літературний прийом використовує у своїх творах постмодерністський сербський письменник ………….

III. Розкрити зміст поняття «відкритий фінал твору», назвати авторів, які використали цей прийом та їх відомі твори.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Жульєн Сорель ( «Червоне і чорне» Стендаля) - переможець чи переможений?»

Розглянуто і схвалено

засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 10

I. Виконати тестові завдання:

1. Що принесло Фаусту ( поема Й. Гете « Фауст») справжнє щастя:

А кохання до Маргарити;

Б пошуки істини;

В служіння людям;

Г магія.

2. «Людина не для того створена, щоб зазнавати поразки. Людину можна знищити, але її не можна перемогти», - головна думка твору Е.Хемінгвея:

А «Старий і море»;Б «Прощавай, зброє!»;

В «Фієста»; Г «По кому подзвін».

3.Вірш у вигляді малюнка, де рядки розташовані таким чином, що нагадують обриси предметів, які описуються у цих творах:

А верлібр; Б натюрморт;

В каліграма; Г феєрія.

4.Який період історії Франції висвітлено в романі Стендаля « Червоне і чорне»:

А Наполеонівські війни; Б Реставрації;

В Великої французької революції; Г Лютневої революції.

5. Представник літератури англійського Відродження:

А Гомер; Б Данте Алігєрі;

В Вільям Шекспір; Г Ернст Гофман.

6. Нобелівським лауреатом став…

А Пастернак; Б Маяковський;

В Блок; Г Єсенін.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Антиутопія Дж. Орвелла, в якій головними героями є тварини, називається………..

2. Видатним представником літератури другої половини XX ст. у США став Нобелівський лауреат, прозаїк ……

3. Портрет у романі « Портрет Доріана Грея» є символом ……….

4. Вірш « Зимова ніч» написав представник срібного століття російської поезії…………

5.Одіссей – головний герой поеми…….

6. Крихітка Цахес мав прізвисько ………….

III. Розкрити зміст поняття «авангардизм», назвати його представників у поезії.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « У пошуках Синього птаха…»

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 11

I. Виконати тестові завдання:

1. Модернізмом називають:

А літературно-мистецьку течію романтичного спрямування;

Б сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування;

В напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі;

Г літературно-мистецький напрям реалістичного спрямування.

2.« Високий…у дорогому сірому костюмі… років сорок з гаком…, рот якийсь кривий…, брюнет…, праве око чорне, ліве чомусь зелене». Чий це портрет (за романом « Майстер і Маргарита»)?

А Ієшуа;

Б Майстер;

В Азазелло;

Г Воланд.

3. Антиутопія Джорда Орвелла :

А «Скотоферма»; Б « Хронос»;

В «Сонячна машина»; Г «Час тирана»

4. Запальничка виявилася насправді ( « Скляний равлик» М. Павича):

А іграшкою; Б прикрасою;

В вибуховим пристроєм; Г напоєм.

5. В основу сюжету «Фауста» покладено:

А старовинну легенду; Б трагедію К. Марло;

В вигадку самого Гете; Г міф про Орфея і Еврідіку.

6. За жанром «Гамлет» :

А історична повість; Б соціально-побутова новела;

В філософська трагедія; Г простонародна комедія.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Двобій старого рибалки з рибою за повістю Е. Хемінгвея «Старий і море» тривав……. дні.

2. Габріель Гарсія Маркес - видатний представник літератури …………… (країна).

3. Бестселером сучасності став роман Паоло Коельйо ………….

4.Борис Тен переклав українською мовою поему Гомера………….

5.Привласнював чужі здібності герой казки Е.Т. А Гофмана ……(назва)

6. Поет США II половини XIX Волт Вітмен послуговувався віршованим розміром………

III. Розкрити зміст поняття «реалізм», схарактеризувати його особливості

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Моральні уроки для людини у пєсі « Синій птах» М. Метерлінка.

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 12

I. Виконати тестові завдання:

1. Творчість Франца Кафки репрезентує літературу:
А німецьку;

Б чеську;

В австрійську;

Г бельгійську.

2. «Скляний равлик» М. Павича – це твір:

А постмодернізму; Б критичного реалізму; В класицизму; Г романтизму.

3. Драматичний твір, що втілює непримиренний конфлікт між героями й завершується смертю одного або кількох із них:

А комедія;

Б трагедія;

В фарс;

Г абсурд.

4. Філософська п’єса-казка М. Метерлінка:

А «Ляльковий дім»;

Б «Чайка»;

В «Носороги»;

Г «Синій птах».

5.Твір, занесений у Книгу рекордів Гінесса як такий, що мав найбільше перекладів за життя автора:

А «Фауст»;

Б «Матінка Кураж та її діти»;

В «Алхімік»;

Г «Дамаскін».

6. Скільки кіл у пеклі за поемою Данте:

А 2; Б 9; В13; Г 6.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Антиутопія Дж. Орвелла 1945 р., що застерігає людство від небезпеки відродження тоталітарних режимів , називається……….

2. «Слухай своє серце, іди за своєю мрією….» - це фраза з роману ………

3. Представником дендизму в романі «Портрет Доріана Грея» є ……….

4. Вірш « Борг Україні» написав поет………………………………..

5. « Бути чи не бути» - таку проблему вирішує ……….

6. Автором збірки поезій « Листя трави» став американський поет ……….

III. Розкрити зміст поняття «абсурд», назвати митців зарубіжної літератури, до творчості яких можна віднести це поняття.

IV. Скласти і записати роздум на тему: Що означає «жити заради дітей»

(Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти»)?

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 13

I. Виконати тестові завдання:

1. Драматична поема Й. Гете, де події відбуваються упродовж 3000 років:

А «Синій птах»;

Б «Чайка»;

В «Фауст»;

Г «Скотоферма».

2.Автором портрета в романі « Портрет Доріана Грея» О. Вайльда став художник :

А Аллан Кемпбелл; Б Генрі Уоттон;

В Сібілл Вейн; Г Безіл Холлуорд.

3.Жанр п’єси, що характеризується казково-фантастичним сюжетом, фольклорними та міфологічними образами, умовністю простору і часу, символізацією:

А драма-комедія; Б драма-трагедія;

В драма-феєрія; Г драма-фарс.

4. Місткий за обсягом, складний за будовою, прозовий (рідше віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкрито історію формування характерів багатьох персонажів протягом значного проміжку часу – це жанр :

А повість; Б есе;

В комедія; Г роман.

5. А. Ахматова є представником:

А акмеїзму; Б імажинізму;

В символізму; Г футуризму.

6.Що сталося з Ангелом ( « Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса):

А перетворився на звичайну людину; Б помер від несподіваної хвороби;

В видужав і полетів; Г несподівано зник.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови – це……..

2. Гекзаметром написано твір Гомера…………

3. Жульєн Сорель є головним героєм роману ……………………

4.Побудова твору, його структура - це …………..

5. В одному перехресті вибухом закінчується оповідання Милорада Павича…………….

6. Творцем поетичної форми «драбинка» став відомий поет…………….

III. Розкрити зміст поняття «парадокс», назвати митців до творчості яких можна віднести це поняття.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Бути чи не бути» як проблема вибору в зарубіжній літературі»

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 14

I. Виконати тестові завдання:

1. Грегор Замза ( за оповіданням « Перевтілення» Фр. Кафки) працював:

А комерсантом;

Б клерком;

В комівояжером;

Г розсильним.

2. Вірші Б. Пастернака:

А «Міст Мірабо», « Лорелея»; Б «Зимова ніч», «Гамлет»;

В «Борг Україні», « А ви змогли б?»; Г«Незнайома», « Весно, весно….»

3. З якого твору афоризми: «Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії», «Слухай своє серце», «Коли ти зажадаєш чогось дуже сильно, увесь світ приходить тобі на поміч», «Світ має Душу, усі ми частинки світової Душі», «Читай мову знаків»:

А «Алхімік» П. Коельйо; Б «Синій птах» М. Метерлінка;В «Скотоферма» Дж. Орвелла; Г «Скляний равлик» М. Павича.

4. Термін «антична культура» у перекладі з грецької означає:

А дотична; Б давня;

В зворушлива; Г проблемна

5. Епіграф до роману «Червоне і чорне» Ф. Стендаля :

А «Правда – це повітря, без якого не можна жити»;

Б «Правда, гірка правда»;

В «Мова правди проста»;

Г «Правда лежить в основі моралі».

6.Драматург, засновник символістського театру, Лауреат Нобелівської премії 1911 року:

А М.Метерлінк; Б Г.Ібсен;

В А.Чехов; Г Ів. Франко.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Імпресіонізм в перекладі з французької означає …………….

2.Автором романів « Прощавай, зброє!», « Фієста», « По кому подзвін» є ….

3. В. Маяковський є представником ….. ( літературний напрямок)

4. «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку» — це портрет………………

5. Батьківщиною європейського Відродження є ……. ( країна)

6. Віршований розмір, у якому немає рими (білий вірш)………….

III. Розкрити зміст вислову «Рукописи не горять», назвати автора та твір, де використано цю думку.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Фауста вважають переможцем. Чи є ним Майстер?» (« Фауст» Й. Гете, « Майстер і Маргарита М. Булгакова).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 15

I. Виконати тестові завдання:

1. Одна із течій модернізму в літературі, що характеризується відкиданням будь-яких традицій, відмовою від культурної спадщини, руйнуванням норм морфології та синтаксису, використанням образів-символів, словотворчими експериментами:

А акмеїзм;

Б дадаїзм;

В футуризм;

Г сюрреалізм

2. Драматург-представник театру абсурду:

А М. Метерлінк; Б Б. Брехт;

В Е. Йонеско; Г В. Шекспір.

3. Твори Анни Ахматової :

А «Реквієм», « Був ти нещирим у ніжності», « Сіроокий король»;

Б «Борг Україні», « А ви змогли б..?», « Послухайте!»;

В «Незнайома», « Яка жага безумна – жить», «Весно, весно …»;

Г «Зимова ніч», «Нобелівська премія», «Гамлет».

4. Для школи «чистого мистецтва» характерно:

А відокремлення мистецтва від суспільного життя; Б акцентування уваги на суспільних конфліктах; В відображення найважливіших подій часу;

Г створення сюжетних віршів.

5. Першим учителем Жульєна Сореля ( роман « Червоне і чорне») був:

А священик; Б абат; В вікарій; Г лікар.

6. Як звали кота в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита»?

А Берліоз;

Б Бегемот;

В Азазелло;

Г Фагот.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.В. Маяковський вигадав віршовану поетичну форму, що називається………

2. Творчість Бертольда Брехта репрезентує літературу…….. (країна)

3.Автором каліграми «Зарізана голубка і водограй» є французький поет ……

4.Шедевром давньогрецької літератури є поеми Гомера………..

5. Відома комедія Данте називається………….

6.Тема долі поета (роман М. Булгакова « Майстер і Маргарита») в умовах тоталітарного режиму розкрита образом………

III. Розкрити зміст терміна «каліграма», назвати її особливості та поета, що прославився, використовуючи такий спосіб написання віршів.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Мій улюблений літературний твір».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 16

I. Виконати тестові завдання:

1. Автором антиутопії « Скотоферма» став:

А Джордж Орвелл;

Б Джеймс Джойс;

В Бертольд Брехт;

Г Милорад Павич

2.У якій частині п’єси « Синій птах» М. Метерлінк протиставляє людину і природу:

А «Країна спогадів»; Б «Палац Ночі»;

В «Царство Майбутнього»; Г«Ліс».

3. Зображення типового героя у типових обставинах, підкреслено виховна роль літератури, соціальна обумовленість вчинків героя характерні для :

А символізму; Б імпресіонізму;

В реалізму; Г модернізму.

4.Скільки пісень містить поема Данте « Божественна комедія»:

А 100; Б 9; В 30; Г 4.

5. Події в повісті Ернеста Хемінгвея «Старий і море» відбуваються:

А у штаті Флорида;

Б на Кубі;

В у Мексиці;

Г на Гавайях.

6.Хто вбив батька Гамлета(за трагедією «Гамлет» В.Шекспіра):

А Полоній;

Б Клавдій;

В Офелія; Г Лаерт.

I. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.« Люди, як люди… Люблять гроші. Так завжди було… Тільки квартирне питання їх зіпсувало» , - скаже після сеансу чорної магії в романі « Майстер і Маргарита»……….

2.Першу половину XX століття в історії російської поезії називають ……… століттям.

3.Твір Милорада Павича має назву « Скляний…….»

4. Кульмінацією в романі «Червоне і чорне» Стендаля є промова Жульєна на………….

5.Вірш « Альбатрос» написав……….

6. Гекзаметром написано поему Гомера ……..

III. Розкрити зміст поняття «композиція твору», назвати її складові.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Майбутнє книги…»

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 17

I. Виконати тестові завдання:

1.П’єса , де дія розгортається під час тридцятилітньої війни в Європі:

А «Гамлет»;

Б «Фауст»;

В «Матінка Кураж та її діти»;

Г «Синій птах».

2. З якого твору слова: « Усі тварини рівні, тільки деякі рівніші від інших»:

А «Алхімік»»; Б « Майстер Маргарита»;

В «Ми»; Г «Скотоферма».

3. До риб, птахів й усіх інших тварин, що зустрічалися в морі, Сантьяго (повість « Старий і море» Е. Хемінгвея) ставився як до:

А істот, рівних собі; Б засобу виживання;

В ворогів, з якими вів боротьбу; Г їжі.

4. Переклад –це:

А твір, у якому автор, використовуючи іншомовне джерело, висловлює власні погляди; Б відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови; В самобутній літературний твір; Г оригінальний літературний твір, що належить одному автору.

5.Поет, представник « срібного століття» російської поезії:

А Волт Вітмен; Б Артюр Рембо; В Гійом Аполлінер; Г Олександр Блок.

6. У якому найжахливішому гріху завинив, на думку семінаристів, Жульєн Сорель під час його навчання в семінарії ( роман « Червоне і чорне» Ф.Стендаля):

А він був надто честолюбивий;

Б він мислив, міркував сам, а не корився авторитетам;

В він був надто талановитий у порівнянні з іншими;

Г він був надто вродливий.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Тільтіль і Мітіль – герої п’єси………

2. Якщо в п’єсі відбувається те, чого не може бути в принципі, то це театр…

3. Драматург Бертольд Брехт – представник літератури……. ( країна)

4. Твір П. Коельйо « Алхімік» за жанром ……..

5. Вільям Шекспір жив і творив в епоху ……….

6. Тема «філістерів та ентузіастів» прослідковується у творі Е.Т.А. Гофмана ………

III. Розкрити зміст поняття «масова література», назвати її жанри.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Трагізм долі поетів «срібного століття».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 18

I. Виконати тестові завдання:

1. Німецький письменник, перекладач, сценарист, лауреат Нобелівської премії,автор оповідання « Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»:

А Бертольд Брехт;

Б Томас Манн;

В Генріх Белль;

Г Ернест Гофман.

2. Жанрова специфіка твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»:

А повість-казка;

Б новела;

В повість-притча;

Г філософська казка.

3.Тільтіль і Мітіль – герої п’єси: А «Фауст»; Б «Синій птах»;

В «Гамлет»; Г «Сліпі».

4.Кого із героїв роману « Портрет Доріана Грея» називають «принц парадокс»:

А Безіла Голлуорда; Б Доріана Грея;

В Аллана Кемпбела; Г Генрі Уоттона.

5.Французький поет, теоретик символізму, автор віршів « Альбатрос», «Вечорова гармонія», « Відповідності» :

А Артюр Рембо; Б Поль Верлен;

В Волт Вітмен; Г Шарль Бодлер.

6.Поет, представник футуризму в російській поезії «срібного століття»:

А Олександр Блок;

Б Володимир Маяковський;

В Анна Ахматова;

Г Райнер Рільке.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Першою сходинкою в кар’єрі Жульєна Сореля( роман « Червоне і чорне» Стендаля) стала робота ………..

2.Тварини стали головними героями твору Дж. Орвелла……….

3. Збірку « Квіти зла» написав …………………..

4. Імпресіонізм в перекладі означає…………

5. Головним героєм роману « Алхімік» П. Коельйо є ……

6. Автором вірша « Зимова ніч» є ………………

III. Розкрити зміст поняття «модернізм», назвати митців зарубіжної літератури, які працювали в цьому напрямку.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Мій улюблений вірш».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 19

I. Виконати тестові завдання:

1. Сербський письменник, представник постмодернізму, автор оповідання «Скляний равлик»:

А Умберто Еко;

Б Милорад Павич;

В Таїр Халлілов;

Г Патрік Зюскінд.

2. Автор антиутопій « Скотоферма» та «1984»:

А Джордж Орвелл; Б Володимир Винниченко;

В Бертольд Брехт; Г Паоло Коельйо.

3. Твори А. Ахматової:

А «Незнайома», «Про доблесті, про подвиги…»;

Б «Реквієм», «Сіроокий король»;

В «Послухайте!», «Хмарина у штанах»;

Г «Зимова ніч», «Гамлет».

4.Позбутися Грегора ( оповідання « Перевтілення» Фр. Кафки) запропонувала:

А мати; Б служниця; В сестра; Г знайома.

5. Данте Аліг’єрі належить до літератури:

А італійського Середньовіччя;

Б англійського Відродження;

В французького Середньовіччя;

Г італійського Відродження.

6. Де відбувається дія трагедії «Гамлет» В. Шекспіра?

А в Німеччині; Б в Англії: В у Данії; Г в Швеції.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. «………….» – назва твору Г. Белля, що є обірваною цитатою двовірша-епітафії давньогрецького поета Симоніда Кеоського на могилі трьохсот спартанців.

2.Оскара Вайльда за життя називали Принц……..

3……….. – поет російського «срібного століття», що під політичним тиском відмовився від Нобелівської премії.

4.Автор казки « Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»……………

5.Ф. Тютчев – представник теорії «чистого ……»

6. Героя, що продав душу дияволу, щоб залишатися гарним і молодим звали…………..

III. Розкрити зміст поняття «символізм», назвати митців зарубіжної літератури, які працювали в цьому напрямку.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Життя прожити – не поле перейти» ( Б. Пастернак « Гамлет»).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 20

I. Виконати тестові завдання:

1. Поема А. Ахматової про сталінські репресії:

А «Поема без героя»;

Б «Реквієм»;

В «Вечір»;

Г «Чотки».

2.Зрада – найтяжчий гріх за твором :

А «Одіссея»; Б «Божественна комедія»;

В «Гамлет»; Г «Крихітка Цахес…».

3. Привид розповів Гамлетові про те, що:

А принц має їхати до Німеччини; Б Офелія кохає Гамлета;

В вбивця його батька - Клавдій; Г про приїзд Лаерта.

4. Яку книгу Жульєн Сорель ( роман « Червоне і чорне» Стендаля) знав напам’ять латиною:

А збірник «Меморіал Святої Єлени»; Б «Сповідь» Руссо;

В «Про папу» Ж. де Местра; Г Старий Заповіт.

5. Чим Сибіла Вейн розчарувала Доріана ( роман « Портрет Доріана Грея»):

А він дізнався про її низьке походження; Б вона була заміжня;

В не мала освіти; Г погано зіграла роль на сцені.

6. Як потрапляють на Землю діти з Царства Майбутнього за драмою « Синій птах» М. Метерлінка:

А на крилах пісень; Б на зорях, що падають;

В Чумацьким шляхом; Г їх приносить лелека.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1. Завдяки антиутопіям « Скотоферма» та «1984» став всесвітньо відомим письменник…….

2. Данте Алігєрі описав подорож загробним світом у поемі………..

3. Трагедія жінки матері вплітається в загальнонаціональну трагедію сталінських часів у поемі А. Ахматової ……

4. Представник колумбійської літератури, автор оповідання « Стариган з крилами»………….

5. Крихітка Цахес міг привласнювати чужі здібності тому, що фея подарувала йому три золоті ……

6. Слова « Бути чи не бути» є визначальними у трагедії ……….

III. Розкрити зміст поняття «естетизм», назвати письменника, життя і творчість якого найбільше пов’язано з цим поняттям.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Що сказав би Воланд ( роман Булгакова « Майстер і Маргарита» ) про сучасних людей?»

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 21

I. Виконати тестові завдання:

1. « Люди, як люди… Люблять гроші…. Тільки квартирне питання їх

зіпсувало». Чиї це слова за романом « Майстер і Маргарита» М. Булгакова? А Воланда;

Б Азазелло;

В Майстра;

Г Маргарити.

2. Характерна ознака притчі як жанру:

А гумор; Б невелика тривалість часу;

В значний об’єм; Г повчальний характер.

3.Поети «срібного століття» російської поезії – представники акмеїзму:

А Борис Пастернак, Володимир Маяковський;

Б Микола Гумільов, Анна Ахматова;

В Олександр Блок, Марина Цвєтаєва;

Г Сергій Єсенін, Зінаїда Гіппіус.

4.Естет, епатажний письменник Англії XIX ст., майстер парадоксальних та афористичних висловів:

А Оскар Уайльд; Б) Фредерік Стендаль; В Гюстав Флобер; Г Моріс Метерлінк.

5.Пізній романтик у літературі, зачинатель модернізму, французький поет, автор вірша «Альбатрос» :

А Афанасій Фет; Б Федір Тютчев; В Шарль Бодлер; Г Артюр Рембо.

6.П’єса, де дійовими особами є Душа Світла, Душа Молока, Душа Хліба, Дух Дуба та інші:

А «Синій птах»; Б «Матінка Кураж та її діти»;

В «Фауст»; Г «Чайка».

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Головного героя всесвітньо відомої поеми Й. Гете звуть …… .

2. Батька Офелії, королівського радника у трагедії « Гамлет» звали……

3.Юнака, що шукав скарби у Єгипті, а знайшов в Іспанії у старій зруйнованій церкві («Алхімік») звали…….

4.Літературна течія, що характеризується відмовою від культурної спадщини, словотворчими експериментами називається………

5. Жанр, у якому основою є показ руйнівних наслідків спроб створити «ідеальне суспільство», застереження від тоталітаризму, називається…….

6. Панна Хатчепсут, пан Сенмут – герої твору………….

III. Розкрити зміст поняття «антиутопія», назвати відомий твір, написаний у цьому жанрі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Людину можна знищити, але її не можна перемогти» ( «Старий і море» Е. Хемінгвея).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 22

I. Виконати тестові завдання:

1.В основі конфлікту між Понтієм Пілатом та Ієшуа ( « Майстер і Маргарита») лежить питання:

А співвідношення верховної влади та вільної особистості;

Б співвідношення бідності та багатства;

В співвідношення любові та ненависті;

Г співвідношення віри та зневіри.

2. Який твір закінчується словами: « Тварини за вікном переводили погляди од свиней на людей, од людей на свиней…. Вже неможливо було визначити, хто є хто»: А «Алхімік»; Б «Майстер і Маргарита»;

В «Скотоферма»; Г «Фауст».

3.Поети російського «срібного століття», представники футуризму:

А Борис Пастернак, Володимир Маяковський;

Б Микола Гумільов, Анна Ахматова; В Олександр Блок, Марина Цвєтаєва;

Г Сергій Єсенін, Зінаїда Гіппіус.

4.Як члени родини провели день після смерті Грегора за оповіданням «Перевтілення» Ф. Кафки:

А почали прибирати в його кімнаті; Б пішли на кладовище на могилу Грегора; В поїхали за місто відпочивати; Г пішли на концерт симфонічної музики.

5. В літературі алюзія – це:

А поєднання різних тем і фрагментів; Б приховане глузування;

В використання цитат з іншого твору; Г натяк на загальновідомий твір.

6. «Правда, гірка правда» - епіграф роману :

А «Портрет Доріана Грея»; Б «Алхімік»;

В «Червоне і чорне»; Г «Скотоферма».

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Роботу маркітантки часів Тридцятилітньої війни показано у творі ……

2. Багато парадоксів у творі……………………( назва).

3.Літературний напрямок, що характеризується тотальною символізацією художнього мислення, називається……..

4.Поема, в якій трагедія жінки-матері, що стояла в тюремних чергах, показана як загальнонаціональна трагедія сталінських часів називається……

5. Твір «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Гофмана написано в жанрі……

6.Одноокого велетня Поліфема (за поемою Гомера) осліпив…………….

III. Розкрити зміст поняття «притча», назвати митців зарубіжної літератури, які працювали в цьому жанрі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Найголовніше те, чого очима не побачиш».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 23

I. Виконати тестові завдання:

1. «Людина не для того створена, щоб зазнавати поразки. Людину можна знищити, але її не можна перемогти», - головна думка твору Е.Хемінгуея:

А « Старий і море»;

Б « Прощавай, зброє!»

В « Фієста»;

Г « По кому подзвін».

2. Показ духовно обмеженого світу філістерів, у якому немає місця ентузіастам, - основна тема твору:

А «Синій птах»; Б «Перевтілення»;

В «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»;

Г «Алхімік».

3. Гекзаметром написано твір:

А «Одіссея»; Б «Божественна комедія»;

В « Гамлет»; Г «Крихітка Цахес…»

4. Представник літератури англійського Відродження:

А Гомер, Б Шекспір;

В Гете; Г Данте.

5.Поети російського «срібного століття» - представники символізму:

А Борис Пастернак, Володимир Маяковський;

Б Микола Гумільов, Анна Ахматова;

В Олександр Блок, Валерій Бюсов;

Г Сергій Єсенін, Зінаїда Гіппіус.

6.Твір, у якому тварини захопили владу:

А «Синій птах»,

Б « Скотоферма»;

В «1984»;

Г «Алхімік».

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Автором твору «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» є…….

2.Термін « Антична культура» у перекладі означає ……..

3. Героєм прозаїчного твору XIX ст., який продав душу дияволу, є …..

4. Паоло Коельйо - представник літератури ….. ( країна)

5. Відомим російським поетом, що народився у Грузії і став представником «срібного століття», був …………….

6. Царем Ітаки ( «Одіссея» Гомера ) був міфологічний герой на імя………..

III. Розкрити зміст поняття «кульмінація твору», навести приклади з відомих творів зарубіжної літератури.

IV. Скласти і записати роздум на тему: « Ми відповідальні за тих, кого приручили».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 24

I. Виконати тестові завдання:

1. Поєднання елементів буденного, реального з фантастичним ( «Стариган з крилами» Г. Маркеса) - це особливість:

А магічного реалізму;

Б класицизму;

В критичного реалізму;

Г романтизму.

2. Який літературний герой був царем Ітаки:

А Фауст;

Б Гамлет;

В Доріан Грей;

Г Одіссей.

3.Одного ранку Грегор Замза прокинувся і побачив, що він перетворився на :

А тварину; Б чаклуна;

В ангела; Г комаху.

4.Для творчості якого письменника характерним є «ефект айсберга»:

А Паоло Коельйо; Б Бертольд Брехт;

В Джордж Орвелл; Г) Ернест Хемінгвей.

5.Типовий герой у типових обставинах характерний для творів :

А реалізму;

Б романтизму;

В модернізму; Г постмодернізму.

6. Хто із героїв зарубіжної літератури продав душу дияволу заради власної краси і молодості:

А Фауст;

Б Крихітка Цахес;

В Доріан Грей;

Г Матінка Кураж.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Анна Горенко взяла собі літературний псевдонім……….

2. Вибухівкою виявилася запальничка у творі М. Павича ………….

3. Тема кохання і природи поєднується у вірші Б. Пастернака……..(назва)

4. Вибирати «бути чи не бути» довелося герою трагедії ………….

5. Теорія, за якою найвищим благом і сенсом життя стає отримання насолоди, називається……

6. Автором збірки « Квіти зла» є французький поет ………

III. Розкрити зміст поняття «модернізм», назвати його жанри та представників у зарубіжній літературі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Доля насправді щедра з тими, хто іде за своєю мрією, хто не зраджує покликанню» ( « Алхімік» П. Коельйо).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 25

I. Виконати тестові завдання:

1. Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого став О.Блок:

А символізм;

Б футуризм;

В акмеїзм ;

Г сюрреалізм.

2. Хто такий Понтій Пілат ( за романом « Майстер і Маргарита» М.Булгакова)?

А прокуратор Іудеї; Б римський намісник;

В великий лікар; Г цар.

3.Як звали кохану Фауста:

А Елізабет; Б Фатіма;

В Маргарита; Г Марія.

4. Який австрійський поет першої половини XXст. , відвідавши Україну (Полтавщину, Київщину, Харківщину), написав вірші « Мазепа» , «Карл XII мчить по Україні», зб. « Казка про улюбленого Бога», переклав німецькою мовою « Слово о полку Ігоревім»:

А Гійом Аполлінер; Б Райнер Рільке; В Йоган Гете; Г Г.Гейне.

5. Вільям Шекспір народився в місті:

А Лондон; Б Манчестер; В Ліверпуль; Г Стретфорд-на-Ейвоні.

6.Реалістичний роман, у якому головний герой починає власну кар’єру, працюючи гувернером:

А «Алхімік»;

Б «Портрет Доріана Грея»;

В «Червоне і чорне»;

Г «Злочин і кара».

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Анрі Бейль писав під псевдонімом ………..

2. Видатним представником сербської літератури є…………

3. Вірш В Маяковського, в якому він нарікає на те, що росіяни не знають української культури, називається……….

4.Творцем символістського театру вважається…………

5. Старий рибалка Сантьяго – головний герой твору……….

6. Повернення до реальності, оспівування предметного світу характерно для літературної течії «срібного століття» , яка називається……..

III. Розкрити зміст поняття «гомерівське питання».

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Булгаківський Київ» або «Житомирські адреси М. Булгакова».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 26

I. Виконати тестові завдання:

1.У фіналі оповідання « Перевтілення» Ф. Кафки головний герой:

А перетворюється на людину;

Б вбиває рідних;

В помирає;

Г відправляється на роботу.

2. Свині Сніжок і Наполеон, коні Боксер і Конюшина, Віслюк Бенджамін, коза Муріелла та ін. є героями роману :

А «Скотоферма»; Б «Алхімік»;

В «Провина зірок»; Г «Червоне і чорне».

3.Що лежить в основі сюжету повісті « Старий і море» Е. Хемінгвея:

А спогади старого рибалки; Б фантастична історія з життя рибалки;

В двобій рибалки з рибою; Г навколосвітня подорож героя.

4.Модерністська течія російського «срібного століття», що проголошувала повернення до реальності, оспівування предметного світу у всій його потворності та красі:

А акмеїзм; Б футуризм;

В символізм; Г дадаїзм.

5. Теоретик і драматург символізму,засновник символістського театру, Лауреат Нобелівської премії 1911 року:

А Бертольд Брехт; Б Моріс Метерлінк;

В Джордж Орвелл; Г Бернард Шоу.

6.Поет, представник «школи чистого мистецтва»:

А Володимир Маяковський; Б Гійом Аполлінер;

В Федір Тютчев; Г Йоган Гете.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Генрі Уоттон – теоретик гедонізму в романі…………..

2.У «Божественній комедії» Данте герой проходить через ……. ( кількість) кіл пекла.

3. Людину, яка шукає Філософський камінь і Еліксир безсмертя називають………..

4.Героя, що « не заслужив світла, а заслужив спокою» в романі Булгакова називають ……….

5. Вірш-каліграму « Зарізана голубка і водограй» написав……..

6. «Хитромудрим» Гомер назвав……… ( герой)

III. Розкрити зміст поняття «Просвітництво», назвати представників літератури Просвітництва у зарубіжній літературі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Призначення людини на Землі» (за романом П. Коельйо « Алхімік»).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 27

I. Виконати тестові завдання:

1. Чиї це слова: « Людина перейде в царство істини і справедливості, де

взагалі не буде потрібна жодна влада» (за романом « Майстер і

Маргарита»):

А Воланда;

Б Майстра;

В Маргарити;

Г Ієшуа.

2. Візитною карткою якого поета стала ним вигадана поетична форма «Драбинка»:

А БорисПастернак;

Б Володимир Маяковський;

В Олександр Блок;

Г Гійом Аполлінер.

3.Скляний равлик в творі М. Павича виявився:

А декоративною свічкою; Б іграшкою; В їжею; Г комахою.

4. Кому із поетів двічі виносили смертний вирок?

А Данте Алігєрі;

Б Гомеру;

В Вільяму Шекспіру;

Г Волту Вітмену.

5.Поема « Одіссея» належить до літератури :

А Відродження; Б Середньовіччя; В Античності; Г Просвітництва.

6. Художник Безіл Холлуорд в романі « Портрет Доріана Грея» представляє теорію:

А гедонізму; Б дендизму; В естетизму; Г акмеїзму.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Збірка поезій Ш. Бодлера, що була засуджена парламентом і реабілітована лише через 100 років, має назву …….

2. «Театр смерті» і « Театр надії» - етапи творчості драматурга…………

3. Фатіма, Сантьяго, Мелхіседек – герої твору:………….

4. « Мело, мело по всій землі,

мело, сніжило…» - рядки з вірша …… ( назва)

5. Проблема єдності людини і природи, проблема самотності прослідковується у повісті Е. Хемінгвея…………..

6. Пташка у п’єсі «Синій птах» є символом………

III. Розкрити зміст поняття «роман», назвати відомих романістів у зарубіжній літературі та їх твори.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Моральні уроки сучасної літератури».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 28

I. Виконати тестові завдання:

1. Як звали майстра за романом « Майстер і Маргарита» М. Булгакова?

А Матвій;

Б Фагот;

В Іван;

Г невідомо.

2.Змалювання у поезіях образів Прекрасної Дами, Незнайомки, Снігової маски характерно для творчості :

А Володимира Маяковського;

Б Вєліміра Хлєбнікова;

В Олександра Блока;

Г Анни Ахматової .

3.Інтертекстуальність, притчевість,пародійність, еклектичність, іронія – ознаки:

А реалізму; Б постмодернізму;

В акмеїзму; Г символізму.

4. Автор творів, які можна читати «перехрестями»:

А Паоло Коельйо;

Б Умберто Еко;

В Джон Грін;

Г Милорад Павич.

5. Конфлікт героя з суспільством є основою роману:

А «Алхімік»; Б «Портрет Доріана Грея» ;

В « Червоне і чорне»; Г « Ім’я троянди».

6. Артюр Рембо репрезентує поезію :

А німецьку; Б французьку;

В англійську; Г австрійську.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Засновником модерністського театру став Лауреат Нобелівської премії, бельгійський драматург……….

2. Головного героя оповідання « Перевтілення» звуть……..

3. М. Булгаков народився у ………..( місто)

4. Орфеєм XX століття називають австрійського поета…….

5. Фантастично-казковий сюжет, міфологічні та казкові образи, яскраві сценічні ефекти характерні для п’єси жанру ……….

6. Поему «Одіссея» Гомера написана……… ( поетичний розмір).

III. Розкрити зміст поняття «нова драма», назвати митців та твори, що виразили її характерні ознаки.

IV. Творча робота: М. Булгаков писав : « Я – містичний письменник». Чи згодні Ви з таким твердженням. Доведіть свою думку.

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 29

I. Виконати тестові завдання:

1. Що сталося з ангелом, який жив на подвір’ї родини Пелайо ( «Стариган з крилами» Г. Маркеса):

А захворів і помер;

Б його прогнали з села;

В одужав і здійнявся вгору;

Г почав жити у будинку та доглядати дітей.

2.До «срібної доби» російської поезії належать поети :

А Хайям, Рудакі, Гафіз;

Б Пушкін, Лермонтов, Крилов;

В Рембо, Верлен, Бодлер;

Г Блок, Ахматова, Пастернак.

3. «Скотоферма» Дж. Орвелла написана в жанрі :

А поеми;

Б антиутопії;

В детектива; Г історичного роману.

4. Скільки частин містить « Божественна комедія» Данте ?

А 13; Б 6; В 9; Г 3;

5. Ця пастка, створена Клавдієм для Гамлета, спрацювала:

А кинджал з отрутою;

Б келих з отрутою:

В меч з отрутою;

Г лист з отрутою.

6.Яким чином Маргарита (роман М. Булгакова « Майстер і Маргарита») перетворилася на відьму:

А за допомогою спеціального обряду; Б змастилася кремом;

В довго молилася; Г випила кров.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Автором казки « Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» став німецький письменник………

2. Тільтіль і Мітіль – герої п’єси ……….

3. У творчості А. Рембо і П. Верлена символізм поєднується з …………

4. М. Гумільов і А. Ахматова представляють літературну течію під назвою……

5. «Слухати своє серце.., іти за своєю мрією» закликає письменник …….

6. М. Булгаков за фахом був ………

III. Розкрити зміст поняття «школа чистого мистецтва», назвати представників цієї школи у зарубіжній літературі.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Рукописи не горять»

( роман М. Булгакова « Майстер і Маргарита»).

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни « Зарубіжна література»

для студентів I курсу

на основі базової загальної середньої освіти

Варіант 30

I. Виконати тестові завдання:

1. Хто із героїв вірша Рільке « Орфей, Еврідіка, Гермес», намагаючись врятувати кохану, хоче здолати межі людських можливостей?

А Орфей;

Б Гермес;

В Еврідіка;

Г Діоніс.

2.Твір, в основі сюжету якого метафорична історія життя суспільства в умовах тоталітарного режиму, а головними персонажами є тварини:

А «Алхімік» ; Б « Матінка Кураж та її діти; В « Синій птах»;

Г «Скотоферма».

3. Єдиною повністю містичною сценою в романі « Майстер і Маргарита» є:

А сеанс чорної магії; Б сцена хорового співу;

В Великий бал у Сатани; Г початок роману.

4. Кому належать ці слова («Одіссея» Гомера): «Звусь я Ніхто на ім’я, і Ніким мене батько і мати, Й товариші мої, й інші, звичайно, усі називають…»:

А Посейдону; Б Одіссею;

В Поліфему; Г Телемаху.

5. Ім’я коханої Данте, яку він увічнив у своїх творах:

А Лаура;

Б Беатріче;

В Форнаріна;

Г Офелія.

6. Найвідоміший переклад « Одіссеї» українською мовою було зроблено:

А Борисом Теном; Б Лесею Українкою;

В Пантелеймоном Кулішем; Г Іваном Франком.

II. Дати відповіді на запитання літературного диктанту:

1.Соціальний механізм привласнення чужих заслуг тими, кому вони не належать, критикується у казці……….( назва)

2. Символом щастя у п’єсі Метерлінка є пташка ……….. кольору.

3. «Колір голосних» вигадав у вірші « Голосівки» поет………

4.Літературна течія, назва якої в перекладі означає « майбутнє», - це …….

5. ……….. – це мистецький і літературний напрямок, назва якого в перекладі означає « враження».

6. Головного героя роману « Алхімік» Паоло Коельйо звуть…………..

III. Розкрити зміст поняття «оригінали і переклади», назвати відомих українських перекладачів.

IV. Скласти і записати роздум на тему: «Символіка кольорів у романі Стендаля « Червоне і чорне».

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

філологічних дисциплін

Протокол № ___ від______ 2019 р.

Голова циклової комісії

_____________

Відповіді до тестових завдань та питань літературного диктанту ККР

Варіант1:I.1А,2Б,3Г,4Б,5В,6В;II.1Данте,2Метерлінка,3«Алхімік»,4каліграми,5її діти,6Київ.

Варіант 2: I.1Г,2Б,3Б,4А,5В,6Б;II.1Данії,2Рембо,3щастя,4ангел,5комаху,

6Воланд.

Варіант 3:I.1А,2А,3В,4Б,5А,6Б;II.1комедія,2Цахес,3смерть,4Нобелівська,

5німецької,6 «Алхімік».

Варіант4:I.1Г,2В,3Б,4Б,5В,6В;II.1срібним,2«Скотоферма»,3Маркес,4портрет,5Верлен,6церкві.

Варіант 5 : I.1Б,2Б,3А.4А,5Б,6Г; II.1Глобус, 2Вітмен, 3«Червоне і чорне», 4футуризм, 5Сантьяго, 6постмодернізм.

Варіант 6: I.1А,2В,3В,4Г,5Б,6А; II.1 «Реквієм», 2Кафка, 3відьму, 4Гамлет, 5Б.Тен.

Варіант 7: I. 1Б,2В,3Г,4А,5Г,6В; II. 1Хемінгвей, 2дошці, 3Ахматова, 4Фауст, 5алхіміком,6Верлен.

Варіант 8:I.1Г,2В,3А,4Б.5Г,6А; II.1гедонізм, 2Реставрація, 3Англії, 4Одіссей, 5 М.Павич, 6Доріан Грей.

Варіант 9: I.1А,2Б,3Б,4А,5Б,6В; II.1Гете, 2Блок, 3естетизм, 4Нобелівська, 5ангел, 6М. Павич.

Варіант 10: I.1В,2А,3В,4Б,5В,6А; II.1 «Скотоферма», 2Хемінгвей, 3совісті, 4Пастернак, 5 «Одіссея», 6Циннобер.

Варіант 11: I. 1Б, 2Г,3А,4В,5А,6В; II.1три, 2Колумбія, 3 «Алхімік», 4Одіссея, 5Крихітка Цахес, 6верлібр.

Варіант 12: I. 1В,2А,3Б,4Г,5В,6Б; II. 1 «Скотоферма», 2 «Алхімік», 3Доріан Грей, 4Маяковський, 5Гамлет, 6Вітмен.

Варіант 13: I.1В,2Г,3В,4Г,5А,6В; II. 1переклад, 2Одіссея, 3«Червоне і чорне», 4композиція, 5«Скляний равлик», 6В. Маяковський.

Варіант 14: I. 1В,2Б,3А,4Б,5Б,6А; II. 1враження, 2 Хемінгвей, 3футуризму, 4Цахеса, 5Італія, 6верлібр.

Варіант 15: I.1В,2В,3А,4А,5Г,6Б; II. 1драбинка, 2німецьку, 3Аполлінер, 4 «Одіссея» , « Ілліада»; 5 «Божественна комедія», 6Майстра.

Варіант 16: II.1А,2Г,3В,4А,5Б,6Б; II. 1Воланд, 2срібним, 3равлик, 4суді, 5Бодлер, 6Одіссея.

Варіант 17: I.1В,2Г,3А,4Б,5Г,6Б; II. 1«Синій птах», 2абсурду, 3Німеччини, 4роман, 5Відродження, 6 «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер».

Варіант 18: I.1В,2В,3Б,4Г,5Г,6Б; II. 1гувернером, 2«Скотоферма», 3Бодлер, 4враження, 5Сантьяго. 6Пастернак.

Варіант19:I.1Б,2А,3Б,4В,5А,6В; II.1«Подорожній, коли ти прийдеш і Спа…», 2парадокс, 3Пастернак, 4Гофман, 5мистецтва, 6Доріан Грей.

Варіант 20: I. 1Б,2Б,3В,4Г,5Г,6Б; II. 1Дж. Орвелл, 2 «Божественна комедія», 3 « Реквієм», 4Г. Маркес, 5волосинок; 6 « Гамлет».

Варіант 21: I. 1А,2Г,3Б,4А,5В,6А; I. 1Фауст, 2Полоній, 3Сантьяго, 4футуризм, 5антиутопія, 6 «Скляний равлик».

Варіант 22: I. 1А,2В,3А,4В,5Г,6В; II. 1 «Матінка Кураж та її діти»,

2 «Портрет Доріана Грея», 3символізм, 4 «Реквієм», 5казка, 6Одіссей.

Варіант23: I.1А,2В,3А,4Б,5В,6Б; II. 1Белль, 2давня, 3Доріан Грей, 4Бразилія, 5Одіссей.

Варіант 24: I.1А,2Г,3Г,4Г,5А,6В; II.1Ахматова, 2 «Скляний равлик», 3 «Зимова ніч», 4Гамлет, 5гедонізм, 6Бодлер.

Варіант 25: I. 1А,2А,3В,4Б,5Г,6В; II. 1Стендаль, 2Павич, 3 «Борг Україні», 5 «Старий і море», 6акмеїзм.

Варіант 26: I. 1В,2А,3В,4А,5Б,6В; II. 1 «Портрет Доріана Грея», 2 девять, 3 « Алхімік», 4 Майстер, 5Аполлінер, 6Одіссея.

Варіант 27: I. 1Г,2Б,3А,4А,5В,6В; II. 1 «Квіти зла», 2Метерлінка,

3 «Алхімік», 4 « Зимова ніч», 5 « Старий і море», 6щастя.

Варіант 28: I.1Г,2В,3Б,4Г,5В,6Б; II. 1Метерлінк, 2Грегор Замза, 3Києві, 4Рільке, 5феєрія, 6гекзаметром.

Варіант 29: I.1В,2Г,3Б,4Г,5В,6Б; II.1Гофман,2«Синій птах», 3імпресіонізмом, 4акмеїзм, 5П. Коельйо, 6лікарем.

Варіант 30: I.1А,2Г,3В,4Б,5Б,6А; II.1«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» , 2синього, 3Рембо, 4футуризм, 5Імпресіонізм, 6Сантьго.

Зразок відповіді

Варіант № 30

I.1.А; 2. Г; 3.В; 4.Б; 5.Б; 6.А.

II.

1. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

2. синього

3. А. Рембо

4. футуризм

5. Імпресіонізм

6. Сантьго

III. Оригінал – авторський текст, він завжди один. Переклад – відтворення усного чи писемного тексту засобами іншої мови. Перекладів може бути багато. Художній переклад є явищем одразу двох літератур (оригіналу і перекладу). Найбільш відомими українськими перекладачами були: Микола Лукаш, Пантелеймон Куліш, Леся Українка, Іван Франко, Павло Тичина, Максим Рильський та інші. Кращим перекладачем поем Гомера «Ілліада» та « Одіссея» вважається житомирський поет Борис Тен.

IV. Як відомо, Фредерік Стендаль не залишив жодних пояснень з приводу назви свого роману «Червоне і чорне». На мою думку, кольори у творі виражають і підсилюють авторську ідею. Оскільки зображено період французької Реставрації, то червоне – це символічний колір революції, надій на свободу, рівність, братерство, а чорне – реакція на поразку революції, після якої до Парижа повернулися Бурбони. З іншого боку, символіка кольорів стосується, безумовно, і образу головного героя, очима якого показані основні події. В характері Жульєна Сореля ніби протиставлені різні риси: простота, щирість, душевна чистота – лицемірство, честолюбство, холодний розрахунок. Також на початку твору Жульєн мріє стати військовим, кумиром його є Наполеон, а потім захоче бути священиком. Отже, червоне – колір військового мундира, чорне – колір сутани служителя культу. Прагнення героя досягти у своїй кар’єрі суспільного успіху – це червоне, а його смерть як символ того, що йому не дозволять цього зробити, - це чорне. В романі є пролита кров ( червоне!) і є смертний вирок, страта, сльози, страждання (чорне!).

На моє глибоке переконання, назва роману «Червоне і чорне» - глибока метафора, багатозначний символ, він всеохоплюючий, тому що стосується і загальної картини життя у Франції і конкретних деталей в романі, пов’язаних з одягом, побутом, коханням тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»