Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичний план з фізики 10 клас (Локтєв, рівень стандарту, нові вимоги)

Фізика

Для кого: 10 Клас

31.08.2020

279

17

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М, рівень стандарту, за новими вимогами. Підручник: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Рівень стандарту

(105 год на рік, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

уроку

Дата

10 А

Дата 10 Б

Прим.

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ (3 год)

1

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

§ 1

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики, розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань.

Діяльнісний компонент

Вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань, застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах.

Ціннісний компонент

Усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

2

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

Зв’язки між математикою та фізикою.

§ 2

3

Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

§ 3

Розділ І. Механіка (32 год)

Частина 1. Кінематика (14 год)

4

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки.

§ 4

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість, прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння. Вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої. Володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях.

5

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.

§ 5(1,2)

6

Закон додавання швидкостей

§ 5(3,4)

7

Розв'язування задач

8

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

§ 6

9

Розв'язування задач

10

Лабораторна робота № 1. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

ЛР №1

11

Вільне падіння

§7(1-3)

12

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння

§ 7(4-6)

13

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення

§ 8

14

Розв'язування задач

15

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

ЛР №2

16

Розв'язування задач.

17

Контрольна робота № 1. Кінематика

§1-8

Виставлення оцінок за тему

Частина 2. Динаміка (18 год)

18

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона

§ 9

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла,

термінами: сила пружності, сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, сила тяжіння, момент сили, умови рівноваги, механічна робота різних сил, імпульс, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії. Визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці.

Діяльнісний компонент

Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки, закони збереження в механіці, умови рівноваги тіл.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ.

19

Інертність і маса. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона. Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.

§10

20

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу.

§11

21

Сила пружності. Вага та невагомість.

§12

22

Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

§13

23

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.

24

Розв'язування задач

25

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

§14

26

Лабораторна робота № 3. Визначення центра мас плоских пластин.

ЛР №4

27

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність.

§15

28

Консервативні (потенціальні) сили. Закон збереження механічної енергії

§16

29

Розв'язування задач

30

Лабораторна робота № 4. Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії

31

Пружні та непружні зіткнення. Реактивний рух у природі та техніці.

§17

32

Розв'язування задач

33

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.

§18

34

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

35

Контрольна робота № 2. Динаміка.

Виставлення оцінок за тему

Частина 3. Механічні коливання та хвилі (10 год)

36

Умови виникнення вільних коливань. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань. Гармонічні коливання.

Рівняння гармонічних коливань.

§19

Знаннєвий компонент

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

Діяльнісний компонент

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль.

37

Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.

§20

38

Розв'язування задач

39

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

ЛР №5

40

Резонанс.

§21

41

Розв'язування задач

42

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

§22

43

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

§23

44

Розв'язування задач

45

Контрольна робота № 3. Механічні коливання та хвилі

Навчальні проекти (1 год)

46

Захист навчальних учнівських проектів

Виставлення оцінок за тему

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності (4 год)

47

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей.

§24

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями СТВ, відносністю довжини та проміжків часу, розуміє межі застосування законів класичної та релятивістської механіки.

Діяльнісний компонент

Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон додавання швидкостей. Визначає повну та кінетичну енергії тіла в рамках СТВ.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час і простір після створення СТВ.

48

Розв'язування задач

49

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою

§25

50

Розв'язування задач

Навчальні проекти (1 год)

51

Захист навчальних учнівських проектів

Виставлення оцінок за тему

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка (23 год)

52

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

§26

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння стану газу та газових законів.

Перевіряє газові закони.

53

Розв'язування задач

54

Рух і взаємодія атомів і молекул

§27

55

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

§28

56

Розв'язування задач

57

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна

§29

58

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

§30

59

Розв'язування задач

60

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу.

ЛР №6

61

Розв'язування задач

62

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

63

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

§31

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря, поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища, механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга, рівновага фаз та фазові переходи, потрійна точка.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря; на поверхневий натяг рідини, капілярні явища; на застосування закону Гука. Експериментально вимірює вологість повітря, поверхневий натяг, модуль Юнга.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці.

64

Вологість повітря. Точка роси

§32

65

Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря

66

Розв'язування задач

67

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

§33

68

Розв'язування задач

69

Лабораторна робота № 8. Визначення поверхневого натягу рідини

ЛР №7

70

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

§34

71

Механічні властивості твердих тіл

§35

72

Розв'язування задач

73

Розв'язування задач.

74

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

Виставлення оцінок за тему

Частина 2. Основи термодинаміки (10 год)

75

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.

§ 36

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки, адіабатний процес, принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування першого закону термодинаміки та формул ККД теплових машин.

Застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на природне середовище.

76

Розв'язування задач

77

Робота в термодинаміці

§ 37

78

Розв'язування задач

79

Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

§ 38

80

Розв'язування задач

81

Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.

Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

§39

82

Розв'язування задач

83

Розв'язування задач з теми «Основи термодинаміки»

84

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

Навчальні проекти (1 год)

85

Захист навчальних учнівських проектів

Виставлення оцінок за тему

Розділ 4. Електричне поле (15 год)

86

Абетка електростатики. Вимірювання елементарного електричного заряду.

Дослід Міллікена.

§ 40

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми. Визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля.

Ціннісний компонент

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.

87

Розв'язування задач

88

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

§ 41

89

Розв'язування задач

90

Розв'язування задач

91

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

§ 42

92

Розв'язування задач

93

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

94

Розв'язування задач

95

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини

§ 43

96

Розв'язування задач

97

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

§ 44

98

Розв'язування задач

99

Розв'язування задач з теми «Електричне поле»

100

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

Навчальні проекти (1 год)

101

Захист учнівських проектів

Виставлення оцінок за тему

Резерв (4 год)

102

Резерв навчального часу

103

Резерв навчального часу

104

Резерв навчального часу

105

Резерв навчального часу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.