Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з предмета «Правознавство» в 10 класі

Правознавство

Для кого: 10 Клас

04.07.2018

1977

55

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з предмета «Правознавство» в 10 класі створено за навчальною програмою - "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство. 10-11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" /авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І., затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з предмета «Правознавство» в 10 класі

(1 година на тиждень, 35 годин на рік)

Програма: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство. 10-11 клас (рівень стандарту, академічний

рівень) /авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І., затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства

освіти і науки України від 14.07.2016 № 826.

Підручник: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство (рівень стандарту, академічний

рівень) / Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М. – К.: Генеза, 2010. - 416с, рекомендований Міністерством

освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України №544 від 08.06.2010)

з/п

уро-ку

Ско-

ри-

гова-

ний

з/п

уроку

Дата уроку

Ско-

риго-вана

дата уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

При-мітка

I семестр

1.

Вступ до предмета «Правознав-ство».

Вступ. Поняття, мета, завдання і структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках та підготовки до уроків вдома.

Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру;

пояснює як працювати над матеріалом на уроках та вдома, як користуватись підручником та правовими актами;

висловлює власні очікування щодо вивчення курсу.

Частина перша: Основи теорії держави (5 годин)

2.

Загальна характерис-тика держави та державної влади.

Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види.

Теорії виникнення держави.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Учень/учениця:

називає теорії виникнення держави;

пояснює, що таке держава; називає її основні ознаки та функції;

пояснює поняття «влада» та називає її види;

описує ознаки державної влади;

називає види органів державної влади та характеризує їх основні завдання.

3.

Державний лад.

Поняття і загальна характеристика державного ладу.

Види і загальна характеристика форм правління.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.

Політичні режими: поняття і види.

Учень/учениця:

пояснює, що таке державний лад та називає його складники;

дає визначення форми правління, територіального устрою, політичного режиму; характеризує їх види і підкріплює прикладами.

4.

Особа, суспільство, держава.

Правовий статус особи.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Покоління прав людини.

Громадянство: підстави набуття й припинення.

Поняття й ознаки правової та соціальної держави.

Учень/учениця:

характеризує сутність прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

називає види та покоління прав людини;

дає визначення правового статусу особи;

пояснює, що таке громадянство та описує способи його набуття й припинення;

висловлює власне судження щодо прав людини як загальнолюдської цінності.

5

Поняття й ознаки правової та соціальної держави.

Поняття й ознаки правової та соціальної держави.

Учень (учениця):

пояснює, що таке правова й соціальна держава та називає їх ознаки.

6.

Практичне заняття: Характеристика державного ладу.

то

Частина друга: Основи теорії права (7 годин)

7.

Поняття і загальна характерис-тика права.

Поняття і ознаки права.

Основоположні та загальні принципи права.

Функції права.

Джерела та форми права: поняття й види.

Учень/учениця:

характеризує ознаки права;

пояснює принципи права: основоположні (справедливості, рівності, свободи, гуманізму) та загальні (пропорційності, правової визначеності, розумності, добросовісності);

дає визначення понять «функції права», «нормативні акти», «правовий прецедент», «правовий звичай», «нормативний договір»;

описує джерела й форми права та підкріплює прикладами;

висловлює власне ставлення до права як особливого виду соціальних норм.

8.

Поняття і структура системи права

Поняття системи права. Публічне і приватне право.

Галузі права, правові інститути.

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм і статей правових актів.

Поняття законодавства. Систематизація правових актів: поняття і види.

Учень/учениця:

дає визначення понять «система права», «правова норма», «законодавство», «систематизація правових актів»;

називає елементи правової норми та наводить приклади; види систематизації правових актів та підкріплює прикладами;

пояснює, що таке галузь права та правовий інститут; демонструє приклади галузей права України;

співвідносить правову норму і статтю правового акта.

9.

Правовідно-сини.

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця:

дає визначення правовідносин, називає їх види та підкріплює прикладами;

пояснює поняття «склад правовідносин»; «зміст правовідносин», «суб’єкт правовідносин», «фізична особа», «юридична особа», «об’єкт правовідносин»;

визначає, що таке юридичні факти, називає їхні види та підкріплює прикладами;

пояснює зміст правосуб’єктності осіб; розкриває особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

10.

Правопору-шення.

Поняття правопорушення.

Види правопорушень.

Склад правопорушення.

Учень/учениця:

дає визначення правопору-шення, називає їх види;

характеризує ознаки правопорушення;

наводить приклади правопорушень;

розкриває зміст поняття «склад правопорушення», характеризує його елементи;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

11.

Юридична відповідаль-ність.

Поняття відповідальності.

Поняття, ознаки й підстави юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.

Обставини, що виключають протиправність діяння.

Учень/учениця:

пояснює, що таке відповідальність;

дає визначення юридичної відповідальності, називає її ознаки і підстави;

називає обставини, що виключають протиправність діяння та підкріплює прикладами;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

12.

Практичне заняття: Розв’язання правових ситуацій із тем другої частини курсу.

13.

Повторювально-узагальнюючий урок з теми «Основи теорії права»

Частина третя: Основи публічного права України (12 годин)

14.

Конституцій-не право.

Загальна характеристика конституційного права. Особливості норм конституційного права.

Ознаки та структура Конституції України.

Характеристика державного ладу України.

Учень/учениця:

дає визначення конституційного права, називає його основні інститути й джерела;

пояснює особливості норм конституційного права;

визначає ознаки та структуру Конституції України;

характеризує форму правління, територіального устрою та політичного режиму України.

15.

Права, свободи та обов’язки людини і громадяна

Міжнародні стандарти у галузі прав людини: поняття, акти, що їх закріплюють.

Загальна характеристика прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Конституційні обов'язки громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод людини: поняття і види.

Учень/учениця:

пояснює, що таке міжнародні стандарти в галузі прав людини та називає їх;

характеризує права, свободи та обов’язки людини і громадянина; підкріплює прикладами види прав та свобод людини і громадянина;

визначає конституційні обов'язки громадян України;

пояснює гарантії та визначає механізми захисту прав та свобод людини і громадянина.

16.

Практичне заняття: Європейський суд з прав людини.

II семестр

17.

Особливості організації державної влади в Україні.

Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори: поняття й види.

Верховна Рада України.

Президент України.

Учень/учениця:

пояснює: загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України; конституційний статус Верховної Ради України, її організаційну структуру та компетенцію; визначає місце Президента України в системі державних органів та розкриває зміст його повноважень;

описує статус і повноваження Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; судову систему України;

характеризує референдум та вибори; місцеве самоврядування в Україні;

називає види та завдання правоохоронних органів.

18.

Особливості організації державної влади в Україні.

Органи державної виконавчої влади України: Кабінет Міністрів. центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Судова система України.

Правоохоронні органи України.

19.

Особливості організації місцевого самовряду-вання в Україні.

Місцеве самоврядування в Україні.

20.

Практичне заняття: Вибори до органів місцевого самоврядування.

21.

Адміністра-тивне право.

Загальна характеристика адміністративного права.

Публічне адміністрування.

Державна служба.

Поняття та склад адміністративного проступку. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Учень/учениця:

дає визначення адміністративного права та називає основні його основні інститути й джерела;

пояснює поняття «державна служба»;

розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; суть публічного адміністрування;

визначає адміністративний проступок та розкриває його склад;

називає основні права та обов’язки державних службовців, види адмініст-ративних стягнень, особли-вості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

22.

Кримінальне право.

Загальна характеристика кримінального права.

Поняття злочину. Склад злочину. Види злочинів. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині.

Учень/учениця:

дає визначення кримінального права та називає його джерела;

пояснює, що таке злочин; співучасть;

описує склад злочину;

називає обставини, що пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідаль-ність та підкріплює прикладами;

називає види злочинів, види співучасників у вчиненні злочину та підкріплює прикладами;

описує стадії вчинення злочину; підстави кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань; особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

23.

Кримінальне право.

Поняття і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність.

Види кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

24.

Практичне заняття: Розв’язання правових ситуацій із адміністративного та кримінального права.

25.

Повторювально-узагальнюючий урок з теми «Основи публічного права України»

Частина четверта: Основи приватного права України (9 годин)

26.

Цивільне право.

Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

Особисті немайнові та майнові права фізичної особи.

Учень/учениця:

дає визначення цивільного права, права власності, спадкового права, правочину, заповіту;

називає основні інститути та джерела цивільного права; види строків позовної давності та пояснює їхнє правове значення; види та умови дійсності правочинів;

пояснює особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб;

характеризує особисті немайнові та майнові права фізичної особи; цивільні договори; особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх, окремі види цивільних договорів, способи захисту цивільних прав; особливості спадкування за законом і заповітом;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

27.

Поняття і умови дійсності правочинів. Поняття спадкового права.

Поняття й умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Поняття спадкового права. Порядок спадкування.

28.

Способи захисту цивільних прав.

Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Способи захисту цивільних прав.

Поняття й значення строків позовної давності.

29.

Практичне заняття: Особливості права власності неповнолітніх.

30.

Сімейне право.

Загальна характеристика сімейного права. Поняття сім’ї.

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Особисті та майнові права й обов’язки подружжя.

Особисті та майнові права й обов’язки батьків і дітей.

Учень/учениця:

дає визначення сім’ї, сімейного права; називає джерела сімейного права;

розкриває умови й порядок укладення та припинення шлюбу; підстави визнання шлюбу недійсним; зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей т підкріплює прикладами;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

31.

Загальна характерис-тика житлового та земельного права

Предмет та джерела житлового права.

Право громадян на житло.

Приватизація. Договір житлового найму.

Предмет та джерела земельного права. Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Способи набуття та припинення права власності на землю.

Користування землею: поняття, суб’єкти, види.

Учень/учениця:

дає визначення житлового права; земельного права і називає їх основні джерела;

розкриває зміст права громадян на житло;

визначає поняття «привати-зація», «користування землею»;

називає види земель в Україні, форми та суб’єкти права власності на землю;

пояснює способи набуття та припинення права власності на житло й земельну ділянку та підкріплює прикладами.

32.

Трудове право.

Загальна характеристика трудового права.

Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строки.

Підстави припинення трудового договору.

Поняття й види робочого часу та часу відпочинку.

Трудова дисципліна. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення й зняття.

Матеріальна відповідальність.

Учень/учениця:

дає визначення трудового права; трудового договору, трудової дисципліни;

називає основні інститути та джерела трудового права; види робочого часу та часу відпочинку; підстави припинення трудового договору; види дисциплінарних стягнень;

характеризує види та строки трудового договору;

описує порядок укладення трудового договору; порядок накладення й зняття дисциплінарних стягнень, особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівника;

застосовує знання з теми для аналізу правових ситуацій.

33.

Практичне заняття: Розв'язання правових ситуацій із цивільного, сімейного та трудового права.

34.

Повторювально-узагальнюючий урок з теми «Основи приватного права України»

35.

Підсумкове повторення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.