Календарно-тематичне планування з предмета «Основи правознавства» в 9 класі

Правознавство

Для кого: 9 Клас

03.07.2018

4120

243

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з предмета «Основи правознавства» в 9 класі складено відповідно до навчальної програми - "Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ремех Т.О., затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з предмета «Основи правознавства» в 9 класі

(1 година на тиждень, 35 годин на рік)

Програма: Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ремех Т.О.,

затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

804

Підручник: Основи правознавства: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.Д. Наровлянський. –

К.: Грамота, 2017. – 192 с.: іл., рекомендований Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства

освіти і науки України від 20.03.2017№ 417).

з/п

уро-ку

Ско-

ри-

гова-

ний

з/п

уроку

Дата уроку

Ско-

риго-вана

дата уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

При-мітка

I семестр

1.

Вступ до «Основ правознавства».

Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

Учень (учениця):

згадує з курсів історії та пояснює причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства;

згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства;

пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;

висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

Розділ 1. Основи теорії держави і права (4 години)

2.

Поняття й ознаки держави.

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад.

Учень (учениця):

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права;

пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»;

характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права;

описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

3.

Форми держави. Державна влада.

Форми держави. Державна влада. Функції держави.

4.

Поняття і види соціальних норм.

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

5.

Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

то

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (5 годин)

6.

Правовідносини.

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

7.

Правопорушення: поняття, склад, види.

Правопорушення: поняття, склад, види.

8.

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

9.

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

10.

Узагальнення

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (6 годин)

11.

Поняття Основного закону держави.

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводитьприклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України;

розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

12.

Громадянство України.

Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

13.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

14.

Практичне заняття.

Звернення громадян.

15.

Органи державної влади в Україні.

Органи державної влади в Україні. Місцеве самовря-дування в Україні.

16.

Узагальнення

II семестр

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових,

адміністративних і кримінальних правовідносин (14 годин)

17.

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»;

характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводитьприклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;

розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

18.

Практичне заняття. Власність неповнолітніх.

19.

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

20.

Сім’я. Шлюб.

Сім’я. Шлюб.

21.

Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

22.

Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

23.

Прийняття на роботу неповнолітніх.

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.

24.

Охорона праці неповнолітніх.

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

Охорона праці неповнолітніх.

25.

Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.

то

26.

Адміністра-тивні правопору-шення. Злочини.

Адміністративні правопорушення.

Злочини. Кримінальний проступок.

27.

Адміністра-тивна відповідаль-ність неповнолітніх.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

28.

Кримінальна відповідаль-ність неповнолітніх.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

29.

Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

30.

Узагальнення

Розділ 5. Якщо право – це професія (4 години)

31.

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією;

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката; називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

32.

Поліцейські (пат-рульні, дільничні офіцери поліції).

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

33.

Практичне заняття. Ігровий суд

34.

Узагальнення

35.

Підсумкове повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.