Календарно-тематичне планування з математики, 10 клас, рівень - стандарт

Опис документу:
Складено до підручника: Г. П. Бевз згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з математики

для ______10__________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Г. П. Бевз згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН від 14.07.2016 № 826

Математика, 10 клас

(3 год на тиждень; у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (17 год)

Учень (учениця):

користується різними способами задання функцій; знаходить природну область визначення функціональних залежностей; знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення; встановлює за графіком функції її основні властивості; досліджує властивості функцій; обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені; розпізнає та зображує графіки степеневих функцій; моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

1

Повторення курсу математики основної школи

2

Дійсні числа. Відсоткові розрахунки

3

Контрольна робота №1 «Діагностична»

4

Аналіз контрольної роботи. Числові функції. Способи задання функцій

5

Властивості функції

6

Парні та непарні функції

7

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

8

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

9

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

10

Степеневі функції, їхні властивості

11

Степеневі функції, їхні властивості

12

Графіки степеневих функцій

13

Графіки степеневих функцій

14

Розв’язування задач і вправ.

15

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

16

Узагальнення і систематизація знань

17

Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (17 год)

Учень (учениця):

називає основні поняття стереометрії формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, зокрема паралельність прямих, прямої та площини, двох площин, з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними; зображає фігури у просторі застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

18

Аналіз контрольної роботи. Основні поняття і аксіоми стереометрії

19

Наслідки з аксіом стереометрії

20

Наслідки з аксіом стереометрії

21

Взаємне розміщення прямих у просторі

22

Взаємне розміщення прямих у просторі

23

Паралельне проектування і його властивості

24

Зображення фігур у стереометрії

25

Зображення фігур у стереометрії

26

Паралельність прямої і площини

27

Паралельність прямої і площини

28

Паралельність площин

29

Паралельність площин

30

Паралельність площин

31

Розв’язування задач і вправ

32

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

33

Узагальнення і систематизація знань

34

Контрольна робота № 3 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (20 год)

Учень (учениця):

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі; обчислює значення тригонометричних виразів і наближені значення тригонометричних виразів із заданою точністю за допомогою обчислювальних засобів; розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій; ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків; перетворює нескладні тригонометричні вирази; застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів; розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

35

Аналіз контрольної роботи. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

36

Радіанне вимірювання кутів.

37

Тригонометричні функції числового аргументу

38

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

39

Формули зведення

40

Розв’язування вправ. Самостійна робота

41

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

42

Властивості та графіки тригонометричних функцій

43

Властивості та графіки тригонометричних функцій

44

Контрольна робота № 4 за темою: «Тригонометричні функції»

45

Аналіз контрольної роботи. Формули додавання

46

Формули додавання

47

Наслідки з формул додавання

48

Наслідки з формул додавання

ІІ семестр

49

Найпростіші тригонометричні рівняння

50

Найпростіші тригонометричні рівняння

51

Розв’язування вправ. 

52

Розв’язування вправ. Самостійна робота

53

Узагальнення і систематизація знань

54

Контрольна робота № 5 за темою: «Тригонометричні тотожності і рівняння»

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (17 год)

Учень (учениця):

встановлює перпендикулярність прямої та площини, двох площин; обчислює відстані та кути у просторі; встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі; застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу.

55

Аналіз контрольної роботи. Кут між прямими. Вимірювання кутів між прямими

56

Перпендикулярність прямих у просторі

57

Перпендикулярність прямої і площини

58

Перпендикулярність прямої і площини

59

Перпендикуляр і похила до площини

60

Вимірювання відстаней від точки до площини

61

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

62

Вимірювання кутів між прямою і площиною

63

Двогранний кут Вимірювання кутів між площинами

64

Перпендикулярність площин

65

Перпендикулярність площин

66

Вимірювання відстаней від прямої до площини

67

Вимірювання відстаней між площинами

68

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

69

Розв’язування задач і вправ

70

Узагальнення і систематизація знань

71

Контрольна робота № 6 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (14 год)

Учень (учениця):

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху; знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці; знаходить швидкість змінення величини в точці; диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання; застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції; знаходить найбільше і найменше значення функції; розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

72

Аналіз контрольної роботи. Границя функції в точці.

73

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

74

Правила диференціювання

75

Правила диференціювання

76

Розв’язування задач. Самостійна робота

77

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

78

Точки екстремуму

79

Застосування похідної до дослідження функцій

80

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

81

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

82

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

83

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

84

Узагальнення і систематизація знань

85

Контрольна робота № 7 за темою: «Похідна та її застосування»

Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ (10 год)

Учень (учениця):

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі; усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці; виконує дії над векторами; застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин; використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів

86

Аналіз контрольної роботи. Прямокутні координати в просторі. Формула для обчислення відстані між двома точками

87

Прямокутні координати в просторі. Координата середини відрізка

88

Прямокутні координати в просторі. Самостійна робота

89

Вектори у просторі

90

Дії над век­торами. Роз­кладання вектора на складові

91

Дії над век­торами, що задані коор­динатами

92

Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами

93

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

94

Узагальнення і систематизація знань

95

Контрольна робота № 8 за темою: «Координати і вектори»

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (10 год)

96

Аналіз контрольної роботи. Функції, їхні властивості та графіки

97

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння

98

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

99

Паралельність прямих і площин у просторі

100

Перпендикулярність прямої і площини

101

Вимірювання відстаней у просторі

102

Координати і вектори

103

Підсумкова контрольна робота за рік №9

104

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

105

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
5
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!