Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з курсу географії «Україна у світі: природа, населення» у 8 класі на 2019-2020 н. р.

Географія

Для кого: 8 Клас

14.06.2020

679

41

0

Опис документу:
Складено згідно з чинною навчальною програмою «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН України № 664 від 06.06.2012 р. (з ураху¬ванням змін, затверджених наказом МОН України № 804 від 07.06.2017 р. «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»). Планування повністю описує очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць, теми уроків, практичну складову на 70 годин
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №51

Маріупольської міської ради Донецької області»

Найменування загальноосвітнього навчального закладу

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НВР

Коптякова Л. М. 

_______________________

підпис

«___» вересня 2019 р.

«___» січня 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор школи

Фомичова І. В.

_________________

підпис

«__» вересня 2019 р.

Календарно-тематичне планування

з курсу географії «Україна у світі: природа, населення»

у 8-А, 8-Б класах

на 2019-2020 н.р.

учителя Шаргородського Володимира Васильовича

Розглянуте на засіданні МО ____________________________________________

_______________________________________________________________________

Протокол № _______ від «_____» серпня 2019 р.

Голова МО ____________________________ ___________________

Складено до підручника: Бойко В. М., Дітчук І. Л., Заставецька Л. Б. Географія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Камʼянець-Подільський: ТзОВ Абетка, 2016. 296 с (затверджено наказом МОН № 491 від 10.05.2016 р.).

Складено до зошиту для практичних робіт: Стадник А. Г. География. 8 класс: тетрадь для практических работ. Х.: Изд-во Ранок, 2017. 56 с., карты.+ Прил. (12 с.) .) (затверджено листом ІМЗО № 2.1/12-Г-387 від 16.06.2016 р.).

Складено до атласу: Атлас. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. К.: ДНВП Картографія, 2018. 48 с (затверджено листом МОН № 1/11-4524 від 06.04.2016 р.).

Складено до контурних карт: Контурні карти до Атласу «Україна у світі: природа, населення» для восьмого класу. Київ: ПрАТ Інститут передових технологій, 2018. 11 с (затверджено листом МОН № 1/11-5892 від 06.05.2016 р.).

Складено згідно з чинною навчальною програмою «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН України № 664 від 06.06.2012 р. (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України 804 від 07.06.2017 р. «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Форма проведення тематичного оцінювання (усно, письмово): тести, різнорівневі завдання, описові завдання та інш.

Вивчення географії у 8 класі (Україна у світі: природа, населення) спрямоване на формування науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких 3 години становлять резерв часу. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час вивчення природних комплексів і населення України та свого регіону з урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів, населення країн світу з курсу географії, що вивчався у 7 класі. Зокрема, вивчення населення України здійснюється на основі тем про населення світу в курсах географії у 6 та 7 класах та внаслідок поглиблення їх змісту. Особлива роль географії у 8 класі полягає у значному її світоглядному потенціалі й тісних взаємозвʼязках змісту із сучасністю та особистим досвідом учнів.

Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8 класі спрямоване на вирішення таких завдань:

• сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси;

• розкрити нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;

• сформувати уявлення про окремі поняття суспільно-географічного змісту;

• продовжити розвиток практичних умінь і навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально відповідальній поведінці учнів у географічному просторі країни.

Програмою передбачено виконання 11 практичних робіт, з яких чотири є обовʼязковими для оцінювання. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної інформації; виявлення звʼязків природи і суспільства в межах України, їх взаємного впливу, що сприятиме подальшому розвитку в учнів навчально-пізнавальної компетенції і формуванню ціннісно-смислової та соціально-професійної компетенцій. Запропоновані також завдання творчого характеру (дослідження), які, як і в попередніх курсах, можна оцінювати вибірково.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 8 класів орієнтують на формування:

- усвідомлення впливу життєдіяльності людини на природі комплекси України; дотримання правил поведінки людини в природі; значення природоохоронних територій для збереження унікальних ландшафтів України; значення Червоної та Зеленої книг України;

- стилю поведінки у зонах екстремальних природних явищ, екологічного лиха, техногенного забруднення, а також на території природоохоронних обʼєктів.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 8 класів орієнтують на:

- формування моделі полікультурної поведінки, що відповідає принципам моралі та чинному законодавству України, громадянської позиції щодо збереження природи України;

- вміння працювати в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва, розуміти сенс поставленого завдання, вибудовувати аргументацію;

- виховання поваги до національної історії, культури, мови, традицій, гордості за розвиток вітчизняної географічної науки.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоровʼя і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 8 класів орієнтують на:

- розуміння того, що здоровʼя є найвищою цінністю для кожної людини та суспільною цінністю, свідому мотивацію щодо ведення здорового способу життя, відповідальності за власне життя і здоровʼя;

- формування безпечної поведінки в навколишньому середовищі і в екстремальних (надзвичайних) ситуаціях (під час навчальних екскурсій і польових досліджень);

- організацію успішної навчальної роботи зі створення здоровʼязберігаючих умов.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 8 класів орієнтують на:

- використання ресурсів (навчальних, природних та інших) для створення цінностей;

- складання плану дій, що визначає пріоритети й етапи, важливі для досягнення їхніх цілей (на прикладі вивчення природи, населення у своєму регіоні);

- вміння оцінювати переваги й ризики альтернативних варіантів і зробити вибір, що виражає їхні преференції на прикладі досліджень проблем, повʼязаних з екологічною ситуацією у своїй місцевості.

Умовні скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоровʼя і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість та фінансова грамотність; КК – контурна карта, С. – сторінка/и.

(70 годин, 2 години на тиждень)

уроку

Дата

проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць

Тема уроку

Практична складова

Наскрізні

змістові лінії

Підручник

Атлас

Зош. практ/

Практикум

Примітки/

коригуюча дата

ВСТУП (2 год.).

1.

Знаннєвий компонент:

називає обʼєкти вивчення курсу;

наводить приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер;

пояснює особливості сучасних географічних досліджень.

Діяльнісний компонент:

характеризує методи досліджень фізичної та суспільної географії;

розрізняє істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»;

вміє користуватися джерелами географічної інформації.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань із фізичної та суспільної географії для себе і суспільства.

Обʼєкти вивчення та методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

Значення географічних знань.

ГВ. Розуміє важли-вість знань з географії у розвʼязанні актуальних проблем розвитку України.

ГВ

§1

С.6-10.

2.

Географічні відомості про територію України у минулому.

Сучасні географічні дослідження.

§2

С. 10-

15.

С.

1.

Розділ І. Географічна карта та робота з нею (6 год.+1 год. резерву).

Тема 1. Географічна карта (3 год.).

3.

Знаннєвий компонент:

називає джерела географічної інформації, елементи карти;

пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями.

Діяльнісний компонент:

розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначення;

характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загальногеографічних і тематичних карт;

визначає обʼєкти, напрямки, відстані, географічні координати за навчальними картами;

вміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет-джерелами;

застосовує сучасні навігаційні системи на практиці.

Ціннісний компонент:

оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини.

Зображення України у картографічних творах.

ЕБСР. Розуміє важ-ливість використання сучасних навігаційних систем для власної безпеки та безпеки інших.

ПФГ. Уміє отримувати та аналізувати інформацію щодо природних і соціальних явищ та процесів із широкого кола джерел географічної інформації.

ЕБСР,

ПФГ

§3

С. 17-

20.

С.

1.

4.

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах.

§4

С. 21-

25.

С.

3

-

4.

5.

Класифікація карт. Сучасні геоінформаційні та навігаційні системи.

§5

С. 26-

31.

С.

2.

Тема 2. Топографічні карти (4 год.).

6.

Знаннєвий компонент:

називає елементи топографічної карти;

пояснює особливості читання топографічної карти.

Діяльнісний компонент:

читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;

характеризує методи і засоби отримання інформації з топографічних карт;

визначає обʼєкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою;

вміє працювати в групі та команді;

застосовує отримані знання в орієнтуванні на місцевості з допомогою топографічної кар-ти, плану, схеми.

Ціннісний компонент:

оцінює значення топографічних карт у побуті та господарській діяльності.

Топографічна карта та її елементи.

ЕБСР,

ПФГ

§6

С.32

-36.

С.

5-

6.

7.

Читання та практичне використання топографічних карт.

§7

С. 37-

40.

С.

6.

КК

С. 2:

1.

8.

Плани міст, схеми руху транспорту.

Дослідження.

Дослідження.

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє обґрунтування.

§8

С. 41-

44.

С.

5.

С.43

-44

(п.).

КК

С. 2:

2,3,4.

9.

Контрольна робота №1 з теми «Географічна карта»

(виконання пр. роб. №1).

Практична

робота № 1.

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

§§

3-8.

С.

5-

6.

С.45

(п.).

С.

1-7.

Тематична

Розділ ІІ. Географічний простір України (7 год.).

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу (3 год.).

10.

Знаннєвий компонент:

називає істотні ознаки політичної карти, складники державної території;

пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія».

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення України;

розрізняє фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави;

показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, країни-сусіди України; географічні центри України; географічний центр Європи в Україні.

визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси в середині держави;

оцінює політико-географічне положення держав та географічне положення України.

Політична карта світу, її елементи.

Державний устрій, його складники.

Державний лад України.

ЗБ. Усвідомлює вплив зміни годинних поясів на здоровʼя людини та безпеку.

ГВ. Розуміє вплив географічного положення країни на її соціально – економічний розвиток.

ЗБ,

ГВ

§9

С.

47-51.

С.

8-

9,

7,

10.

КК

С. 4:

1, 2;

С. 5:

2.

11.

Географічне положення.

Дослідження.

Дослідження.

Порівняльна оцінка географічного положення України із країнами світу

(2 – 3 на вибір).

§10

С.52

-55.

С.

8-

9,

10.

С.55

(п.).

С.

10-

12.

12.

Державна територія та кордони.

Практична робота № 2.

Практична робота
№ 2
. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних

центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах.

§11

С.

56-

60.

С.

8-

9,

10,

48.

С.60.

(п.).

С.

8-

10.

КК

С. 4:

3;

С. 5:

2.

Тема 2. Формування території України. Адміністративно-територіальний устрій України (1 год.).

13.

Знаннєвий компонент:

називає адміністративно-територіальні одиниці України;

пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України;

навидить приклади різних адміністративно-територіальних одиниць за географічним положенням на кар-ті України.

Діяльнісний компонент:

аналізує зміни територіальних кордонів України з ХХ ст.;

прогнозує економічні та соціальні наслідки змін адміністративно-територіального устрою України;

показує на карті одиниці адміністративно-територіального устрою України; зміни кордонів України в ХХ ст.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про адміністративно-територіальний устрій держави;

робить висновки про місце свого населеного пункту в контексті сучасних територіальних змін.

Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

ГВ. Усвідомлює роль кордонів для безпеки держави.

ГВ

§12

С.61

-64.

С.

11,

12-

13,

48.

КК

С. 5:

1, 3, 4.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів (3 год.).

14.

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси, поясний час. Дослідження.

Дослідження.

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

§13

С.65

-70.

С.

11.

С.70

(п.).

С.17.

КК

С. 3:

1-3.

15.

Час в Україні.

Літній час.

Практична робота № 3.

Практична робота № 3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розвʼязування задач на визначення часу.

§13

С.65

-70.

С.

11.

С.70

(п.).

С.

13-17.

16.

Контрольна робота №2 з теми: «Географічний простір України».

§§

9-

13.

С. 7-

13.

С.71

(п.).

Тематична

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України (34 год.+3 год. резерву).

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси (7 год.).

17.

Знаннєвий компонент:

називає форми земної поверхні;

наводить приклади корисних копалин щодо їх використання;

формулює визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різного масштабу:

низовини: Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська;

височини: Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська

(г. Берда);

гори: Українські Карпати (г. Говерла), Кримські (г. Роман-Кош);

тектонічні структури: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська за-падина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи;

басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський камʼяновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький залізорудний район, При-дніпровський марганцево-рудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Артемівське, Словʼянське родовища камʼяної солі, Заваллівське родовище графі-ту;

аналізує поширення різних за віком гірських порід за геологічною картою;

пояснює вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує необхідність раціонального використання природних ресурсів;

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр;

встановлює взаємозв`язки між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території.

Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури.

ЕБСР. Усвідомлює цілісність природи і взаємозвʼязок її обʼєктів і явищ.

Наводить приклади та робить висновки щодо необхідності утилізації і переробки відходів.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

§14

С.73

-78.

§15

С.79

-83.

С.

16-17.

18.

Геологічна будова.

Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

§16

С.84

- 87.

С.

16-

17.

19.

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

Карта «Фізична карта України».

Практична робота № 4

(початок).

Практична робота

4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) звʼязків між тектонічними структурами, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

С.88

§17

С.

89-

93.

§18

С.

94-

97.

С.

291.

С.

14-

15,

48.

С. 97

(п.).

С. 17

- 22.

20.

Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням.

Рельєф і діяльність людини.

ЗБ. Знає поширення по території країни негативних процесів, повʼязаних з рельєфом, тектонічною і геологічною будовою (зсуви, землетруси, карсти, обвали).

Практична робота № 4

(продовження).

Дотримується правил поводження під час землетрусів.

ГВ. Розуміє необхідність раціонального використання мінеральних ресурсів.

ПФГ. Розуміє значення корисних копалин для різних видів господарської діяльності людини

§19

С.

98-

101.

С.

14-

15;

18-

19.

КК

С. 6:

1, 3;

С. 7:

1-3.

21.

Корисні копалини України, їхня класифікація.

Паливні корисні копалини.

С.102.

§20

С.103

-106.

С.

20-

21.

КК

С. 6:

2.

22.

Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів місцевості Донецької області.

§21

С.

107-

110.

§22

С.

111-

116.

С.

20-

21.

С.

116

(п.).

С. 17

- 22.

23.

Контрольна робота №3 з теми: «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси».

§§14

-22.

С.

14-

21.

С.

117

(п.).

Тематична

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (5 год.).

24.

Знаннєвий компонент:

називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату;

наводить приклади небезпечних погодних явищ та їх наслідків;

формулює поняття «погода», «клімат», «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»;

пояснює дію кліматотвірних чинників.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах України;

визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури, повітря та опадів;

порівнює особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами та їх вплив на сільське господарство;

аналізує погодні особливості різних регіонів України за допомогою інтернет- ресурсів.

Ціннісний компонент:

робить висновки про значення прогнозу погоди для життєдіяльності людей;

оцінює можливість використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня. Взаємодія між ними.

ЕБСР. Розуміє необхідність охорони атмосферного повітря, залежність його стану від різних видів діяльності людини.

ЗБ. Розуміє наслідки погодних умов на самопочуття та здоровʼя людини. Усвідомлює вплив погодно-кліматичних явищ на безпеку людини.

ПФГ. Наводить приклади можливості використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

§23

С.

118

-120.

С.

22-

23.

25.

Циркуляція атмосфери. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.

§24

С.

121

-123.

С.

22-

23.

26.

Основні показники клімату. Пори року.

Практична робота № 5.

Практична робота

5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

§25

С.

124-

128.

С.

22-

23.

С.

128

(п.).

С. 23

- 25.

27.

Несприятливі погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди. Дослідження.

Дослідження.

Прогнозування погоди

§26

С.

129

-134.

С.

18-

19.

С.

134

(п.).

28.

Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на людину. Кліматичні особливості Донецької області.

Практична робота № 6.

Практична робота

6.

Встановлення

особливостей клімату різних

регіонів України

за допомогою аналізу карт

та кліматичних

діаграм.

§27

С.

135

-137.

С.

18-

19;

22-

23.

С.

137

(п.).

С.25

- 29.

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси ( 5 год.).

29.

Знаннєвий компонент:

називає складові частини вод суходолу в межах України;

формулює визначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «водосховище», «канал», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»;

пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер.

Діяльнісний компонент:

Знаходить та показує на картах різного масштабу:

річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу;

озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир;

лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський;

водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке;

канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський;

визначає падіння та похил річки;

характеризує водні обʼєкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;

порівнює гідрографічні особливості водних обʼєктів;

аналізує можливості використання водних ресурсів.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів України;

оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості.

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки.

Живлення та водний режим річок. Річковий стік.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

§28

С.

138

-142.

С.291.

С.

24-

25,

48.

КК

С. 8:

1.

30.

Основні річкові басейни і системи.

Практична робота № 7.

Практична робота № 7Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України.

§29

С.

143-

147.

С.291.

С.

24.

С.

147

(п.).

С. 31

- 34.

КК

С. 8:

1.

31.

Озера,

штучні водойми.

Практична робота № 7. (продовження)

ЕБСР. Усвідомлює необхідність ощадного використання та охорони водних ресурсів України.

ЗБ. Розуміє вплив стану якості водних ресурсів на здоровʼя людини.

Усвідомлює значення водних ресурсів для створення сприятливого середовища життя.

ГВ. Робить висновки щодо необхідності заходів із охорони водних ресурсів України і своєї місцевості.

ПФГ. Усвідомлює необхідність раціонального використання води у побуті, заощадження витрат в сімʼї.

§30

С. 148

-152.

С.291.

С.

25,

48.

С. 152

(п.).

С. 31

- 34.

КК

С. 8:

2.

32.

Болота і підземні води. Водні ресурси України.

§31

С.153

-157.

С.

25,

48.

КК

С. 8:

3, 4.

33.

Контрольна робота №4 за темами «Клімат і кліматичні ресурси», «Води суходолу та водні ресурси».

§§

23-31.

С.

18-

19;

22-

25.

Тематична

Тема 4. Ґрунти і ґрунтові ресурси (2 год.).

34.

Знаннєвий компонент:

називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;

пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів.

Діяльнісний компонент:

характеризує ґрунтові ресурси України;

аналізує карту ґрунтів України.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах;

визначає вплив родючості ґрунтів на сільськогосподарську діяльність;

оцінює заходи з підвищення родючості та охорони ґрунтів.

Ґрунти України. Практична робота № 8.

Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

ГВ, ПФГ

§32

С.158

-161.

С.

26-

27.

С.

161

(п.).

С.34-

36.

КК

С. 9:

1, 2.

35.

Ґрунтові ресурси України. Ґрунти Донецької області.

Дослідження.

Дослідження.

Вплив людини на родючість ґрунтів.

ГВ. Знає і розуміє необхідність раціонального використання й охорони ґрунтів.

ПФГ. Вміє отримати прибуток з використання власної земельної ділянки.

Визначає залежність напрямку сільськогосподарської діяльності від типу ґрунту.

§33

С.

162-

164

С.

26-

27.

С.

164

(п.).

С.36.

КК

С. 9:

1, 2.

Тема 5. Рослинність (1 год.).

36.

Знаннєвий компонент:

називає видовий склад рослинності;

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

Діяльнісний компонент:

характеризує основні типи рослинного покриву України;

розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України;

аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;

спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

Ціннісний компонент:

робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності в Україні;

оцінює стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;

усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності.

Рослинний покрив України, закономірності його поширення. Рослинний світ Донецької області.

§34

С.

165

-170.

С.292.

С.

28-

29.

Тема 6. Тваринний світ України (2 год.).

37.

Різноманітність тваринного світу України. Тваринний світ Донецької області.

Дослідження.

Дослідження.

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

ЕБСР. Усвідомлює необхідність збереження рослин і тварин та їх угрупувань.

ЗБ. Усвідомлює необ-хідність використання деяких властивостей рослин для зміцнення та профілактики здоровʼя.

ГВ. Сприяє формуванню відповідального члена громади, суспільства, який:

- розуміє необхідність раціонального використання рослинних і тваринних ресурсів;

- усвідомлює наслідки впливу господарської діяльності людини на тваринний світ України та своєї місцевості.

ЕБСР, ЗБ, ГВ

§35

С.

171

-174.

С.292.

С.

30-

31.

С.

174

(п.).

С.38.

38.

Контрольна робота №5 за темами: «Ґрунти і ґрунтові ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України».

§§

32-35.

С.

26-

31.

С.

175

(п.).

Тематична

Тема 7. Ландшафти України (11 год.).

39.

Знаннєвий компонент:

називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;

пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різних масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;

характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

аналізує карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

Ціннісний компонент:

прогнозує наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;

висловлює судження про природно-ресурсний потенціал природних комплексів.

Ландшафт як цілісна просторова система.

ЕБСР. Усвідомлює відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, Україні.

ЗБ. Усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до довкілля (навколишнього середовища) як до потенційного джерела здоровʼя, добробуту та безпеки людини.

Дотримується правил безпечної поведінки в природі.

ГВ. Виявляє готовність до розвʼязання проблем, повʼязаних із станом довкілля.

ПФГ. Розуміє рекреаційне значення природних комплексів.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

§36

С.176

-180.

С.

32-

33,

48

48

40.

Районування природних ландшафтів.

§37

С.

181

-184.

КК

С.10:

1.

41.

Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність. Природна зона мішаних і широколистих лісів.

§38

С.185

-189.

КК

С.10:

2.

42.

Лісостепова природна зона.

§39

С.190

-193.

КК

С.10:

2.

43.

Степова природна зона.

§40

С.194

-198.

КК

С.10:

2.

44.

Гірські ландшафти Українських Карпат.

С.199.

§41

С.200

-203;

§42

С.204

-207.

КК

С.10:

2.

45.

Гірські ландшафти Кримських гір.

Південний берег Кримського півострова.

§43

С. 208

-211.

КК

С.10:

2.

46.

Практична робота № 9. Складання порів-няльної характеристики природних зон України (за вибором).

С.

38-

42.

47.

Природні умови і ресурси Чорного моря.

§ 44

С.212

-215.

С.

34.

КК

С.10:

2.

48.

Природні умови і ресурси Азовського моря.

§ 45

С.216

-219.

С.

34.

КК

С.10:

2.

49.

Ландшафти Донецької області.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України.

Дослідження. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння та використання.

С.

32-

33.

С.

207

(п.).

С.42.

КК

С.10:

3.

Тема 8. Природокористування (4 год.).

50.

Знаннєвий компонент:

називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади обʼєктів природно-заповідного фонду України;

пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «заповідник», «національний парк».

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різних масштабів:

біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський;

природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський;

національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри;

регіональний ландшафтний парк «Меотида»;

характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні;

аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоровʼя населення;

визначає обʼєкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;

дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

Ціннісний компонент:

оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання й охорони природних умов та природних ресурсів України;

усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій;

оцінює вплив екологічної ситуації на здоровʼя населення.

Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

§46

С.

220

-224.

С.

34-

35.

КК

С.11:

1, 2.

51.

Раціональне природокористування

Дослідження.

Дослідження.

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

§47

С.225

-229.

С.

229

(п.).

КК

С.11:

1, 2.

52.

Природно-заповідний фонд України.

Практична робота № 10.

Практична робота № 10. Позначення на контурній карті обʼєктів природно-заповідного фонду України.

ЕБСР. Усвідомлює необ-хідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповід-них територій.

Характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні та своєї місцевості.

ЗБ. Оцінює вплив еколо-гічної ситуації на здоров"я населення.

Дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

ПФГ. Оцінює природно-ресурсний потенціал своєї місцевості для організації туристичної діяльності.

§48

С.

230

-234.

С.

36-

37.

С.

234

(п.).

С. 43

- 47.

53.

Контрольна робота №6 за темами:

«Ландшафти України», «Природокористування».

§§

36-48.

С.

32-

37.

С.

235

(п.).

Тематична

Розділ IV. Населення України і світу (12 год.).

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України (3 год.).

54.

Знаннєвий компонент:

називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;

розуміє поняття «природний рух населення», «природній приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція»;

пояснює демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

Діяльнісний компонент:

визначає показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни (регіону);

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом, країни з найбільш численною українською діаспорою;

знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;

аналізує статево-вікові піраміди України та країн світу (на вибір);

характеризує демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів, механічний рух населення в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;

усвідомлює необхідність дотримання здорового способу життя.

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на зміну кількості населення.

ЗБ, ГВ

§49

С.

237

-241.

С.292.

С.

38-

41,

48.

КК

С.11.

55.

Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація.

Практична робота № 11.

Практична робота № 11. Аналіз статево-вікових пірамід України і окремих країн світу.

§50

С.

242-

247.

С.292.

С.

40-

41,

48.

С.

247

(п.).

С. 51

- 55.

56.

Механічний рух населення: види, причини, напрямки. Міграції людності України й українська діаспора. Міграційна політика. Практична робота № 12.

Практична робота № 12.

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

ЗБ. Усвідомлює не-обхідність здорового способу життя та його вплив на репродуктивне здо-ровʼя.

ГВ. Оцінює поняття рівності та розмаїття народів, явища дискримінації та гендерної нерівності у суспільстві.

§51

С.

248

-253.

С.

41.

С.

253

(п.).

С. 48

- 51.

Тема 2. Розселення (4 год.).

57.

Знаннєвий компонент:

Називає середній показник густоти населення в Україні та визначає найбільш (найменш) густозаселені країни світу;

розуміє поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс», «мегаполіс».

Діяльнісний компонент:

визначає показники урбанізованості території;

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та рівнем урбанізації, найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях;

розрізняє міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто, агломерація, мегаполіс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації;

порівнює рівень і темпи урбанізації в Україні і світі.

Ціннісний компонент:

оцінює важливість знань про особливості розселення населення;

усвідомлює взаємозвʼязок між густотою населення та геоекологічною ситуацією;

оцінює і пояснює вплив природних, демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення.

Розміщення та густота народонаселення у світі й Україні.

ЕБСР. Усвідомлює взаємозвʼязок між густотою населення та геоекологічною ситуацією.

ГВ. Оцінює і пояснює вплив природних, демографічних та соціально-економіч-них чинників на територіальні відмін-ності густоти населення.

ЕБСР, ГВ

§52

С.254

-256.

С.

38-

39,

48.

КК

С.11.

58.

Міські та сільські населені пункти.

Міське і сільське населення України. Класифікація міст.

§52

С.256

-257;

§53

С.258

-260.

С.

39,

42,

41,

48.

59.

Урбанізація: причини, що її зумовлюють; її рівень у державах світу та в Україні.

§53

С.260

-263.

С.292.

С.

42,

39,

41,

48.

60.

Вплив урбанізації на розселення населення.

Міські агломерації.

Світові міста.

§54

С.

264

-269.

С.

42,

38-

39,

41.

Тема 3. Етнічний склад населення (2 год.).

61.

Знаннєвий компонент:

називає найпоширеніші мовні сімʼї;

розуміє поняття «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сімʼя».

Діяльнісний компонент:

характеризує національний склад населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів;

порівнює етнічний склад населення регіонів України;

показує на карті і називає однонаціональні й багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих країн.

Ціннісний компонент:

усвідомлює важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей.

Етноси і нації. Найпоширеніші

мовні сімʼї.

Одно- та багатонаціональні країни.

ГВ. Усвідомлює причетність до національної культури України,

Усвідомлює проблеми, які виникають, коли суспільства з різними цінностями та переконаннями намагаються жити разом у мирі.

Розуміє необхідність толерантного ставлення до інших релігій та етнічних груп.

ПФГ. Усвідомлює важливість знань іноземної мови, культури інших народів для спілкування, розширення звʼязків, створення спільних проектів.

ГВ, ПФГ

§55

С.270

-274.

С.

43,

44.

КК

С.11.

62.

Національний склад населення України. Національні меншини

та етнічні групи.

§56

С.

275

-279.

С.

44.

Тема 4. Релігійний склад населення (1 год.).

63.

Знаннєвий компонент:

називає світові релігії;

розуміє поняття «світова релігія»;

Діяльнісний компонент:

показує на карті і називає регіони домінування світових релігій;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей;

характеризує найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює важливість толерантного ставлення до представників інших релігійних громад.

Релігія як явище культури.

Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

§57

С.280

-284.

С.

45,

46.

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні (3 год.).

64.

Знаннєвий компонент:

називає кількість трудових ресурсів в Україні;

розуміє поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»,

«зайнятість населення»;

пояснює причини безробіття.

Діяльнісний компонент:

визначає показники безробіття;

показує на карті і називає області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудових ресурсів;

знаходить у різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей;

характеризує кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України;

порівнює структуру зайнятості населення в окремих країнах і Україні.

Ціннісний компонент:

усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення для соціально-економічного розвитку країни.

Зайнятість населення: трудові ресурси; економічно активне населення; особливості в світі та Україні.

§58

С.

285

-287.

С.

47.

65.

Зайнятість населення. Проблеми безробіття та зайнятості населення.

§58

С.

287

-288.

66.

Контрольна робота №7 з теми: «Населення України і світу».

§§49

-58

С.

38-

47.

С.

289

(п.).

Розділ V. Природа й населення свого адміністративного регіону (4 год.).

67.

Знаннєвий компонент: пояснює взаємозвʼязки між природними компонентами, вплив природних умов і природних ресурсів на розселення населення в області і своїй місцевості.

Діяльнісний компонент:

характеризує рельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти, населення, адміністративної області своєї місцевості;

аналізує використання природних ресурсів, екологічні наслідки природокористування.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення;

обговорює потреби та можливості створення нових підприємств у регіоні.

Географічне положення Донецької області, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

ЕБСР. Висловлює суд-ження щодо важливості заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення.

ПФГ. Обговорює потре-би та можливості створення нових підприємств у регіоні.

ЕБСР, ПФГ

С.

290

(п.).

68.

Природа регіону.

Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Обʼєкти природно-заповідного фонду.

С.

290

(п.).

69.

Населення регіону.

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

С.

290

(п.).

70.

Ознайомлення з обʼєктами природи своєї місцевості.

Дослідження (екскурсія).

С.

290

(п.).

С.56.

Тематична

Резерв часу.

Виконання календарно-тематичного планування

Кількість

контрольних робіт

Кількість

практичних робіт

Кількість

тематичних

І семестр

3

6

3

ІІ семестр

4

6

4

За 2019-2020 н. р.

7

12

7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.