Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас за програмою ЗПР

Інклюзивна освіта

Для кого: 7 Клас

23.02.2020

536

28

0

Опис документу:
Планування розроблено на основі навчальної програми для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку хімія 6-7 класи. Планування адаптоване з 35 годин на рік до 52 годин, І та ІІ семестри.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас за програмою ЗПР

з/п

Дата

Зміст (тема) уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Вступ (3 год)

1.

Хімія – природнича наука.

Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Демонстрації

1.Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з оцтом (водним

розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

Учень/учениця:

називає: основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

розповідає:

про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку;

знає і розуміє: правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

Збагачувати словник хімічними термінами та вчити використовувати їх на практиці;

робити висновки про цінність хімічних знань для людини;

формувати пізнавальну активність у вивченні хімії.

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

3

Практичні роботи1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми

поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.

Будова полум’я. Інструктаж з БЖД

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 год)+8 год

4

Фізичні тіла. Речовини.

Учень/учениця

називає:

хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

розповідає про: якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

наводить приклади: хімічних явищ у природі та побуті;

розрізняє: фізичні тіла, речовини, фізичні та хімічні явища; фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, метали та неметали; атоми, молекули;

використовує: періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів;

з допомогою вчителя складає: формули бінарних сполук за валентністю елементів;

обчислює: відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;

спостерігає та за допомогою вчителя визначає: хімічні явища;

виявляє ретельність та акуратність: при роботі з лабораторним обладнанням;

дотримується: правил поведінки під час роботи в хімічному кабінеті;

виконує: найпростіші лабораторні операції з розділення сумішей;

Вчити: аналізувати фізичні тіла, речовини; порівнювати фізичні та хімічні явища, чисті речовини і суміші, на основі аналізу, порівняння робити висновки;

розуміти: зміст хімічних формул;

спостерігати: хімічні явища й розповідати

про спостереження;

фіксувати результати спостереження;

наводити приклади: металів, неметалів; простих і складних речовин;

пояснювати: зміст хімічних формул;

робити висновки:

про багатоманітність речовин;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

5

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

6

Фізичні властивості речовин.

Лабораторні досліди 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.

Формулювання висновків. Інструктаж з БЖД

7

Молекули. Атоми. Атом, його склад.

8

Хімічні елементи, їхні назви і символи.

9

Хімічні елементи, їхні назви і символи.

10

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

11

Структура періодичної системи. Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

12

Самостійна робота. Тематична.

13

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

14

Способи розділення сумішей.

15

Практичні роботи Інструктаж з БЖД

2. Розділення неоднорідної суміші.

16

Маса атома. Відносні атомні маси хімічних елементів.

17

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини.

18

Лабораторні дослід 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Інструктаж з БЖД

19

Багатоатомність речовин.

Метали й неметали. Демонстрації 2. Зразки металів і неметалів.

20

Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі.

21

Узагальнення знань. Тематична.

22

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

23

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

24

Зв'язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю.

25

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

26

Розрахункові задачі 1

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

27

Масова частка елемента в складній речовині.

28

Контрольна робота №1

29

Фізичні та хімічні явища.

30

Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Демонстрації

1. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

31

Хімічні властивості речовин. Домашній експеримент ( з участю дорослого)

  1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонної кислоти, кефіром.

  2. Очищення води від накипу фільтруванням після її кип’ятіння.

32

Узагальнення знань. Тематична

Хімія 7 клас ЗПР ІІ семестр

з/п

Зміст (тема) уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Тема 2. Кисень (10 год)

33.

Повітря, його склад.

Учень/учениця

називає: склад молекули кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

за допомогою вчителя наводить приклади:

оксидів; реакцій розкладу і сполучення;

наводить приклади:

маркування небезпечних речовин;

розповідає про: поширеність Оксигену в природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості;

хімічні властивості кисню;

умови виникнення і припинення горіння;

застосування кисню;

за допомогою вчителя складає: рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з вуглецем;

дотримується: запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Вчити: аналізувати склад молекули кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря; умови виникнення та припинення горіння;

розуміти:

суть реакції розкладу і сполучення; колообігу Оксигену; сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій;

визначати:

наявність кисню дослідним шляхом;

робити висновки:

про роль кисню в життєдіяльності організмів, роль озону в атмосфері, вплив діяльності людини на чистоту повітря;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

34.

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

35.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

36.

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Демонстрації 1. Добування кисню з гідроген пероксиду.

37.

Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Демонстрації 2. Збирання кисню витіснення повітрям 3. Доведення наявності кисню.

38.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами. Реакція сполучення.

39.

Поняття про оксиди, окислення (горіння, повільне окислення).

Умови виникнення та припинення горіння.

40.

Маркування небезпечних речовин. Демонстрації 4. Маркування небезпечних речовин.

41.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

42.

Застосування та біологічна роль кисню. Узагальнення знань з теми: «Кисень»

Тема 3. Вода

43.

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Учень/учениця

називає: склад молекули води;

з допомогою вчителя наводить приклади: водних розчинів, формули кислот і основ;

розповідає про: поширеність води у природі, фізичні властивості води;

значення розчинів у природі та житті людини;

розрізняє: розчинник і розчинену речовину;

складає: рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, карбон (ІV) оксидом;

за допомогою вчителя обчислює: масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

за допомогою вчителя розпізнає: дослідним шляхом кислоти і луги;

усвідомлює :

вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

використовує: здобуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля

Вчити: аналізувати склад молекули води;

виготовляти:

розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнавати: дослідним шляхом кислоти і луги;

розповідати: про роль води в життєдіяльності організмів;

про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

44.

Вода – розчинник.Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

45.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

46.

Виготовлення розчину. Демонстрації

1. Виготовлення розчинів. Розрахункові задачі

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

47.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Демонстрації

2. Взаємодія оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

3. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

48.

Поняття про індикатори. Лабораторні досліди

3. Виготовлення водних розчинів (кухонної солі, цукру).

4. З допомогою вчителя випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

49.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

50.

Контрольна робота №2

51.

Очищення води на водоочисних станціях та домашніх умовах. Кислотні дощі.

52.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.Узагальнення знань з теми: «Вода»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.