Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 9 клас на ІІ семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

10.01.2021

230

34

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 9 клас на ІІ семестр, 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас ІІ семестр

(105 годин, 3 години на тиждень, 4 години — резервні)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Матеріал підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

(12 год+1)

1.

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

§22

Знає сучасні моделі атома та ядра; поняття ізотопу.

Описує досліди Резерфорда.

Знає поняття радіоактивності.

Оцінює ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

Знає поняття періоду піврозпаду й активності радіонукліда.

Знає поняття радіоактивності.

Описує іонізаційну дію радіоактивного випромінювання. Знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Користується дозиметром (за наявності).

Знає поняття ядерної та термоядерної реакцій. Розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір. Усвідомлює можливості використання термоядерного синтезу.

Усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики; оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію.

Використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

2.

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості.

§23

3.

Період піврозпаду радіонукліда. Використання ізотопів.

§24

4.

Радіоактивні випромінювання. Розв'язування задач.

§§22- 24

5.

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

§25

6.

Розв'язування задач

§25

7.

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

Енергія Сонця й зір.

§26

8.

Ланцюгова ядерна реакція. Термоядерні реакції.

Розв'язування задач.

§26

9.

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

§27

10.

Атомна енергетика. Розв'язування задач.

§27

11.

Фізика атома та атомного ядра.

Розв'язування задач

§§22-27, с.178-179

12.

Контрольна робота № 4 «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики».

Захист навчальних проектів (1 год)

13.

Захист навчальних проектів.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання тощо

ТЕМАТИЧНА

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ( 34 год + 2 год резерв)

Частина 1. Кінематика прямолінійного рівноприскореного руху. Закони Ньютона. Застосування законів динаміки (21год + 2 год резерв)

14.

Рівноприскорений рух. Прискорення.

§28

Знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття прискорення.

Знає характеристики і властивості рівноприскореного руху.

Застосовує набуті знання, формулу прискорення, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху в процесі розв’язування фізичних задач.

Будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

Знає поняття інерціальної системи відліку, перший закон Ньютона.

Знає другий закон Ньютона.

Знає третій закон Ньютона.

Застосовує набуті знання. Оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання.

Знає закон всесвітнього тяжіння;

поняття прискорення вільного падіння.

Застосовує набуті знання.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил по похилій площині.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Застосовує набуті знання.

15.

Рівноприскорений рух.

§29

16.

Рівноприскорений рух. Розв'язування задач.

§§28,29

17.

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

§29

18.

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Розв'язування задач.

§29

19.

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

§30

20.

Другий закон Ньютона.

§31

21.

Третій закон Ньютона.

§32

22.

Закони Ньютона.

Розв'язування задач.

§§30-32

23.

Закони Ньютона. Розв'язування задач.

§§30-32

24.

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння.

§33

25.

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння. Розв'язування задач.

§33

26.

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння. Самостійна робота.

§33

ТЕМАТИЧНА

27.

Рух тіла під дією сили тяжіння.

§34

28.

Рух тіла під дією сили тяжіння. Розв'язування задач.

§34

29.

Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

§35

30.

Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку. Розв'язування задач.

§35

31.

Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

§35

32.

Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку. Розв'язування задач.

§35

33.

Рух тіла під дією кількох сил по похилій площині.

§35

34.

Рух тіла під дією кількох сил по похилій площині. Розв'язування задач.

§35

35.

Застосування законів динаміки.

Розв’язування задач.

§§33-35, с.256-257

36.

Контрольна робота № 5. «Кінематика прямолінійного рівноприскореного руху. Застосування законів динаміки».

ТЕМАТИЧНА

Частина 2. Закони збереження (13 год+1 )

37.

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

§36

Знає поняття імпульсу тіла; закон збереження імпульсу.

Застосовує формули імпульсу тіла, закон збереження імпульсу.

Застосовує закон збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Знає універсальний характер законів збереження в природі

Застосовує закони збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Застосовує закони збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Застосовує закони збереження механічної енергії в процесі виконання лабораторної роботи.

Наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі.

Оцінює фундаментальний характер законів збереження. Обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

Наводить приклади основних законів і закономірностей, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл.

Застосовує закони збереження механічної енергії в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів.

Оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій.

Застосовує набуті знання.

Усвідомлює історію розвитку фізичної картини світу; роль фізики як фундамен-тальної науки сучасного природознавства; сучасну фізичну картину світу.

38.

Закон збереження імпульсу. Розв'язування задач.

§36

39.

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

§37

40.

Реактивний рух. Розв'язування задач.

§37

41.

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

§38

42.

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

§38

43.

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

§38

44.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 7. «Вивчення закону збереження механічної енергії».

ЛР №7,

с.241-243

45.

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

§39(п.1-4)

46.

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

§39 (п.5)

47.

Закони збереження.

Розв'язування задач.

§§36-39,

с.256,257

48.

Контрольна робота № 6. «Закони збереження».

49.

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

§40

Захист навчальних проектів (1 год)

50.

Захист навчальних проектів.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на безпеку руху, інформація про досягнення України в освоєнні космосу, гігієну опорно-рухового апарату, толерантне поводження і допомогу людям з вадами опорно-рухового апарату тощо

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ (3 год)

51.

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

С.261

Знає фізичні параметри забрудненості довкілля

Ввизначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами

Знає фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; фізичні основи безпечної енергетики.

Усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

52.

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі

53.

Альтернативні джерела енергії. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі.

С.264

ТЕМАТИЧНА

КР – 3 ЛР – 1 Т – 4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.