Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 10 клас на ІІ семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

10.01.2021

538

48

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас на ІІ семестр, 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики, за підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики 10 КЛАС ІІ семестр

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

уроку

Дата

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності (4 год)

48/1

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності

А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей.

§24

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями СТВ, відносністю довжини

та проміжків часу, розуміє межі застосування законів

класичної та релятивістської механіки.

Діяльнісний компонент

Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон

додавання швидкостей. Визначає повну та кінетичну

енергії тіла в рамках СТВ.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час

і простір після створення СТВ.

49/2

Розв'язування задач

50/3

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою

§25

51/4

Розв'язування задач

Навчальні проекти (1 год)

52/5

Захист навчальних учнівських проектів

ТЕМАТИЧНА

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка (23 год)

53/6

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

§26

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси.

Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння стану газу та газових законів.

Перевіряє газові закони.

54/7

Рух і взаємодія атомів і молекул Розв'язування задач

§27

55/8

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної

теорії ідеального газу

§28

56/9

Розв'язування задач

57/10

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна.

§29

58/11

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

§30

59/12

Розв'язування задач

60/13

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 6.

Дослідження ізопроцесів у газі.

ЛР №6

61/14

Розв'язування задач

62/15

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

ТЕМАТИЧНА

63/16

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Кипіння

§31

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря, поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища, механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга, рівновага фаз та фазові переходи, потрійна точка.

Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря; на поверхневий натяг рідини, капілярні явища; на застосування закону Гука. Експериментально вимірює вологість повітря, поверхневий натяг, модуль Юнга.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці.

64/17

Вологість повітря. Точка роси

§32

65/18

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 8. Вимірювання відносної вологості повітря

66/19

Розв'язування задач

67/20

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

§33

68/21

Розв'язування задач

69/22

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 7. Визначення поверхневого натягу рідини

ЛР №7

70/23

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

§34

71/24

Механічні властивості твердих тіл

§35

72/25

Розв'язування задач

73/26

Розв'язування задач.

74/27

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

ТЕМАТИЧНА

Частина 2. Основи термодинаміки (10 год)

75/28

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.

§ 36

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки, адіабатний процес, принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування першого закону термодинаміки та формул ККД теплових машин.

Застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив

теплових машин на природне середовище.

76/29

Робота в термодинаміці

§ 37

77/30

Розв'язування задач

78/31

Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.

Адіабатний процес.

§ 38

79/32

Розв'язування задач

80/33

Теплові двигуни.

Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.

§39

81/34

Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

82/35

Розв'язування задач

83/36

Розв'язування задач з теми «Основи термодинаміки»

84/37

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

Навчальні проекти (1 год)

87/40

Захист навчальних учнівських проектів

ТЕМАТИЧНА

Розділ 4. Електричне поле (15 год)

85/38

Абетка електростатики. Вимірювання елементарного електричного заряду.

Дослід Міллікена.

§ 40

Знаннєвий компонент Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми.

Визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля.

Ціннісний компонент

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.

86/39

Розв'язування задач

88/41

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів.

§ 41

89/42

Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

90/43

Розв'язування задач

91/44

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Розв'язування задач

§ 42

92/45

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

§ 43

93/46

Розв'язування задач

94/47

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини

95/48

Розв'язування задач

96/49

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

97/50

Розв'язування задач з теми «Електричне поле»

98/51

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

99/52

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач

§ 44

100/53

Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів.

Навчальні проекти (1 год)

101/54

Захист учнівських проектів

ТЕМАТИЧНА

Т – 5 К – 4 Л - 3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.